www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM - Những chặng đường phát triển

                                              
1- Về quá trình hình thành, phát triển của Ngành Đường bộ Việt Nam.
    Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về sự ra đời của Chính phủ lâm thời, trong đó thành phần nội các của Chính phủ lâm thời có Bộ Giao thông công chính, tiền thân của Bộ GTVT ngày nay và cũng là tiền thân của ngành Đường bộ Việt Nam hiện nay. Ngày 28/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Đường bộ Việt Nam.
    Trải qua nhiều thời kỳ với nhiều mô hình tổ chức, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đó. Năm 1993, Chính phủ có Nghị định số 07-CP thành lập Cục Đường bộ Việt Nam với chức năng là cơ quan giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông vận tải nói chung, giao thông vận tải đường bộ nói riêng trong giai đoạn mới, tại Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có Tổng cục Đường bộ Việt Nam, theo đó ngày 26/8/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ngày 26/3/2010, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
    a-Những dấu mốc lịch sử quan trọng của Ngành GTVT đường bộ:
Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2010) cũng là kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành GTVT đường bộ, trong suốt chặng đường dài đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của mình, Ngành GTVT đường bộ đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ, khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh của Ngành cũng như của Tổng cục ĐBVN, những dấu mốc quan trọng đó là:
a-    Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về sự ra đời của Chính phủ lâm thời, trong đó thành phần nội các của Chính phủ lâm thời có Bộ Giao thông công chính, tiền thân của Bộ Giao thông vận tải ngày nay. Đó cũng là ngày thành lập, ngày truyền thống của ngành Đường bộ Việt Nam.
b-    Ngày 03/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41, Quyết định chuyển giao các công sở, cơ quan, kể cả toàn bộ bất động sản, thiết bị, khí cụ, tài liệu … từ Nha Giao thông của chế độ cũ sang Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
c-    Ngày 13/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50 về việc tổ chức Bộ Giao thông công chính và quy định tổ chức các cơ quan của Bộ, trong đó có Ty chuyên môn công chính với nhiệm vụ là: nghiên cứu các công tác tân tạo: kiều lộ; lập địa đồ các đường giao thông; các việc về công chính; thảo các chỉ thị về cách lập dự án các công tác tân tạo và tu bổ bảo tồn công trình kiến trúc và đường giao thông…
d-    Ngày 25/12/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 72 về việc thành lập Sở vận tải thuộc Bộ GTCC.
e-    Ngày 30/4/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 156 về việc thành lập Nha giao thông để làm nhiệm vụ xây dựng quản lý và đảm bảo giao thông đường bộ.
f-    Ngày 30/4/1959, Bộ trưởng Bộ Giao thông bưu điện có Quyết định số 91/QĐ về việc thành lập Tổng cục giao thông Thủy bộ (trong đó có Cục vận tải đường bộ).
g-    Ngày 9/10/1961, Chính phủ có Nghị định số 160-CP về việc thành lập Cục Vận tải đường bộ, bao gồm cả quản lý đường bộ và vận tải ô tô.
h-    Ngày 04/10/1965, Chính phủ có Quyết định số 201/CP về việc thành lập cục Quản lý đường bộ trên cơ sở tách Cục Vận tải đường bộ thành Cục Vận tải đường bộ và Cục Quản lý đường bộ.
i-    Ngày 30/01/1993, Chính phủ có Nghị định số 07-CP về việc thành lập Cục ĐBVN là cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên Ngành giao thông và vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước.
j-    Ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
       Theo đó: Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN được quy định cụ thể:
    * Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước.
 * Về cơ cấu tổ chức:
           - Các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng:
           + Vụ Kế hoạch – Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Vụ Vận tải – Pháp chế; Vụ Quản lý phương tiện và người lái; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra đường bộ;
           + Cục Quản lý xây dựng đường bộ.
           - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
          + 04 Khu Quản lý đường bộ:  Khu Quản lý đường bộ II; Khu Quản lý đường bộ IV; Khu Quản lý đường bộ V; Khu Quản lý đường bộ VII;
          + 04 Trường đào tạo: Trường Trung học GTVT miền Bắc; Trường Trung học GTVT miền Nam; Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ; Trường Trung cấp nghề GTVTĐB;
+    05 Ban Quản lý dự án:  Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 4; Ban Quản lý dự án 5; Ban Quản lý dự án 6; Ban Quản lý dự án 7.
+    Tạp chí Đường bộ Việt Nam;
* Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 11.840 người, trong đó có 3383 nữ.
      - Tiến sỹ và sau đại học: 109 người, trong đó nữ là 27 người.
           - Đại học, cao đẳng: 2.859 người, trong đó nữ là 689 người.
           - Trung cấp: 1.452 người, trong đó nữ là 515 người.
           - Công nhân kỹ thuật: 3.346người, trong đó nữ là 947 người.
           - Lao động phổ thông: 4.074 người, trong đó nữ là 1.205 người.
2-    Quá trình khen thưởng:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ công nhân viên chức Ngành GTVT nói chung và của Ngành Đường bộ nói riêng, đã không ngại khó khăn gian khổ, không tiếc mồ hôi xương máu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với những chiến công oanh liệt và thành tích vẻ vang, các thế hệ cán bộ công nhân viên chức của ngành đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.
a)    Giai đoạn trước năm 2005: có nhiều tập thể và cá nhân đã được phong tặng các danh hiệu:
        * Danh hiệu Anh hùng:
+    Có 06 tập thể trực thuộc ngành đường bộ được phong tặng, đó là: Đội xe 202 đoàn xe 2 Cục vận tải đường bộ, Đội xe 808 Xí nghiệp vận tải ô tô số 8 Cục Vận tải ô tô, C296 Đội Cầu 19 Cục Quản lý đường bộ, Phà Bến Thủy Vinh Nghệ An thuộc Cục Quản lý đường bộ, Phà Gianh Quảng Bình thuộc Cục Quản lý đường bộ, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Thừa Thiên – Huế thuộc Khu Quản lý đường bộ IV.
+    14 cá nhân được phong tặng.
        * Huân chương và các phần thưởng cao quý khác gồm:
+    Huân chương Độc lập: 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Khu Quản lý đường bộ V thuộc Cục ĐBVN (thời kỳ 1991 – 1995; 03 Huân chương Độc lập hạng Ba cho Khu Quản lý đường bộ II (năm 1986), Khu QLĐB IV (thời kỳ 1993 - 2000), Khu QLĐB V (1986-1991).
+    1444 Huân chương Kháng chiến và Chiến công các loại.
+    03 Chiến sỹ Thi đua toàn quốc và 250 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
b)    Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010:
+    Huân chương Lao động: 01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể, 04 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân.
+    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 95 cá nhân.
+    13 Cờ thi đua của Chính phủ, 40 Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ GTVT.
+    1.500 Bằng khen của các Bộ, UBND các tỉnh thành, UBAT GTQG, Tổng LĐLĐVN; CĐ Ngành GTVT.
+    28 danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp ngành GTVT giai đoạn 2006-2008”.
+    Huân chương độc lập hạng nhất cho Tập thể Khu QLĐB V.
+    Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Đường bộ năm 2010.

............

Toàn văn nội dung xin xem tệp đính kèm
(VP Tổng cục ĐBVN)

AttachmentSize
TỔNG CỤC -Website..doc138 KB