www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

          Theo Quyết định số 107/2009-TTg, cơ cấu tổ chức của Tổng cục đường bộ trực thuộc Bộ GTVT gồm các tổ chức sau:

1. Các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng: 

a) Vụ Kế hoạch – Đầu tư

b) Vụ Tài chính

c) Vụ Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

d) Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ

đ) Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

e) Vụ Vận tải – Pháp chế

g) Vụ Quản lý phương tiện và người lái

h) Vụ Tổ chức cán bộ

i) Văn phòng Tổng cục

k) Trung tâm Công nghệ thông tin Đường bộ

h) Thanh tra đường bộ

l) Cục Quản lý xây dựng đường bộ.

m) Văn phòng quản lý đường cao tốc.

2. Các đơn vị sự nghiệp: 

a) Khu Quản lý đường bộ II

b) Khu Quản lý đường bộ IV

c) Khu Quản lý đường bộ V

d) Khu Quản lý đường bộ VII

đ) Trường Trung học giao thông vận tải miền Bắc

e) Trường Trung học giao thông vận tải miền Nam

g) Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ

h) Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải đường bộ

i) Tạp chí Đường bộ Việt Nam

k) ban quản lý dự án 2

l) ban quản lý dự án 4

m) ban quản lý dự án 5

n) ban quản lý dự án 6

o) ban quản lý dự án 7

p) Trung tâm kỹ thuật Đường bộ

AttachmentSize
sodotochuc.png30.16 KB