www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Chức năng và nhiệm vụ của VỤ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Trích từ Quyết định số 2150/QĐ-TCĐBVN ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục ĐBVN)

VỤ AN TOÀN GIAO THÔNG 

Điều 10. Vị trí và chức năng

Là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về an toàn giao thông đường bộ và trực tiếp quản lý nhà nước về an toàn giao thông trên quốc lộ.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Tổng Cục trưởng về xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án hoặc các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; tổ chức và hướng dẫn kiểm tra thực hiện.

2. Chủ trì công tác an toàn giao thông đường bộ thuộc trách nhiệm của Tổng cục:

a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Theo dõi, thống kê số liệu tai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông;

c) Tổng hợp tình hình, phân tích số liệu để đánh giá, rút ra kết luận về nguyên nhân mất an toàn giao thông đường bộ, đề xuất giải pháp xử lý;

d) Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các đề án hoặc giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ;

3. Thẩm định an toàn giao thông đối với quốc lộ đang khai thác, dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp quốc lộ do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư.

4. Hướng dẫn, quản lý công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

5. Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ; cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

6. Hướng dẫn, rà soát, kiểm tra hệ thống báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông trên quốc lộ đang khai thác; tham gia công tác kết nối giao thông giữa hệ thống quốc lộ với hệ thống đường địa phương tại các Trung tâm quản lý, khai thác giao thông thông minh (ITS); điều tiết, phân luồng giao thông khi có sự cố cầu đường.

7. Kiến nghị kế hoạch xử lý, thẩm định phê duyệt, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công trình: khắc phục hậu quả bão lụt; sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông bước 1; cải tạo điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

8. Chủ trì tổ chức công tác rà soát, chấp thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ theo thẩm quyền. 

9. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn và Ban An toàn giao thông của Tổng cục. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Tổng cục giao.