www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Chức năng nhiệm vụ của Khu quản lý đường bộ IV

Vị trí và chức năng
          1. Khu Quản lý đường bộ IV là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), thực hiện chức năng quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công trình đường bộ và thực thi một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ trên địa bàn các tỉnh bắc Miền trung.
          2. Phạm vi Khu Quản lý đường bộ IV quản lý gồm hệ thống quốc lộ thuộc các tỉnh, thành phố từ  Thanh Hóa đến hết Thừa Thiên - Huế (không bao gồm một số đoạn tuyến quốc lộ ủy thác cho địa phương quản lý).
          3. Khu Quản lý đường bộ IV có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ và quyền hạn
          1. Tham gia xây dựng để trình cấp có thẩm quyền:
               a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi quản lý;
               b) Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật công tác quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ.
          2. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ trên địa bàn phụ trách theo ủy quyền của Tổng cục trưởng:
               a) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để thực hiện nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
               b) Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;
               c) Kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và an toàn giao thông đường bộ;
               d) Tham gia quản lý hoạt động vận tải, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp phát các loại ấn chỉ chuyên ngành trong khu vực quản lý;
               đ) Chỉ đạo, điều hành Ban Thanh tra đường bộ I thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, khắc phục hậu quả bão lụt và đảm bảo giao thông trên địa bàn (trừ việc xử lý vi phạm hành chính và thanh tra theo chương trình thuộc thẩm quyền của Thanh tra đường bộ).
          3. Thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý:
               a) Kiểm tra, theo dõi và báo cáo kịp thời tình trạng kỹ thuật của hệ thống công trình đường bộ;
               b) Tổ chức khảo sát lưu lượng xe, đặt biển báo hiệu đường bộ, mốc lộ giới,  mốc giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn, thống kê tình hình tai nạn giao thông, cầu yếu, vị trí mất an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cấp phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ theo phân cấp;
               c) Cấp phép và thỏa thuận thi công các công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác;
               d) Quản lý và chỉ đạo hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn;
               đ) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống quốc lộ; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt và tìm kiếm cứu nạn đường bộ trên địa bàn phụ trách.
               e) Tổ chức cải tạo, sửa chữa, mua sắm và quản lý nguồn phương tiện, vật tư dự phòng đảm bảo giao thông được giao;
               g) Thu thập số liệu, tổng hợp và báo cáo Tổng cục về tình trạng kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông đường bộ địa phương.
          4. Thực hiện công tác bảo trì và khai thác công trình đường bộ:
               a) Lập kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường bộ hàng năm trình Tổng cục phê duyệt;
               b) Xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường bộ trình Tổng cục;
               c) Tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng kinh tế công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ (đối với các danh mục công trình được phép) cho các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ và các đơn vị khác hoạt động trên địa bàn quản lý;
               d) Kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán công tác quản lý, bảo trì đường bộ cho các đơn vị thực hiện;
              đ) Kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy trình, quy tắc, định mức, định ngạch của các đơn vị tham gia công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ;
              e) Tổ chức thực hiện việc khai thác (cho thuê sử dụng) kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.
          5. Tổ chức quản lý và khai thác nguồn thiết bị vật tư kỹ thuật, nguồn vốn để phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ; tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện các chương trình hợp tác nước ngoài về khoa học công nghệ, hợp tác đầu tư chuyên ngành theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.
          6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư do Tổng cục phân cấp, ủy quyền đối với các dự án xây dựng cơ bản và bảo trì công trình đường bộ trên các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý.
          7. Tổ chức quản lý, kiểm tra công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với các trạm thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý.
          8. Thay mặt Tổng cục kiểm tra, chỉ đạo và giám sát hoạt động các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước quản lý và xây dựng đường bộ trong khu vực; Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tại các công ty cổ phần thuộc khu vực Khu quản lý.
          9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Khu; xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Khu theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Tổng cục.
          10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế được giao; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước thuộc Khu; quản lý cán bộ theo phân cấp của Tổng cục.
          11. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách sự nghiệp đường bộ được phân bổ theo quy định.
          12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức
          1. Các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc Khu:
               a) Văn phòng;
               b) Phòng Tổ chức cán bộ và lao động;
               c) Phòng Quản lý giao thông;
               d) Phòng Kinh tế-Kế hoạch;
               đ) Phòng Tài chính kế toán;
               e) Phòng Kỹ thuật và quản lý thi công;
               g) Phòng Thẩm định, giá;
               h) Phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông.
          2. Đơn vị trực thuộc Khu:
               a) Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4;
               b) Trung tâm phục hồi chức năng - bệnh nghề nghiệp giao thông 4.

Lãnh đạo Khu
          1. Khu Quản lý đường bộ IV có Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Khu Quản lý đường bộ IV; các Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công.
          2. Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng cục trưởng; Phó tổng giám đốc Khu do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc.