www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Ban quản lý dự án 2

1.Tên tiếng Anh: NO.2 PROJECTS MANAGEMENT UNIT.

 Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

 Điện thoại:  (84-4) 37680063. Fax (84-4) 37680073.

  Email: pmu2@pmu2.com.vn

 Website: www.pmu2.com.vn

2. Chức năng nhiệm vụ:

            - Làm đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án xây dựng công trình giao thông do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư;

            - Quản lý điều hành các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Thực hiện quản lý các dự án các nhóm và các nguồn vốn;

            - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý dự án theo quy định hiện hành đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư;

            - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phân cấp, ủy quyền giao nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án, kết thục dự án đưa vào khai thác sử dụng.

3. Cơ cấu tổ chức: gồm 04 phòng chức năng và 09 phòng điều hành dự án:

            - Văn phòng.

            - Phòng Kinh tế kế hoạch.

            - Phòng Tài chính kế toán.

            - Phòng Kỹ thuật -Thẩm định.

            - Phòng Điều hành dự án 1 (PID1).

            - Phòng Điều hành dự án 2 (PID2).

            - Phòng Điều hành dự án 3 (PID3).

            - Phòng Điều hành dự án 5 (PID5).

            - Phòng Điều hành dự án 6 (PID6).

            - Phòng Điều hành dự án 7 (PID7).

            - Phòng Điều hành dự án 8 (PID8).

            - Phòng Điều hành dự án 9 (PID9).

            - Phòng Điều hành dự án 10 (PID10).

4. Kinh nghiệm quản lý:

a. Các dự án đã hoàn thành:

- Dự án nâng cấp và cải tạo Quốc lộ 18 và các tiểu dự án vốn dư.

- Dự án nâng cấp và cải tạo Quốc lộ 10 và các tiển dự án vốn dư.

            - Dự án xây dựng các cầu trên Quốc lộ 1 - Giai đoạn II-3.

            - Dự án 38 cầu GTNT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

            - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy (vốn vay JBIC).

            - Dự án xây dựng 45 cầu GTNT các tỉnh miền trung và tây nguyên.

            - Dự án cầu Phùng.

            - Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Km134 - Km178.

b. Các dự án đang triển khai:

            - Dự án xây dựng đường Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên (vốn vay JBIC).

            - Dự án xây dựng các cầu trên Quốc lộ 1 - Giai đoạn III đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

            - Dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới đường bộ WB4 (WB4).

            - Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn Km 174 - Km 272 (vốn TPCP).

            - Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - Pò Mà.

            - Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt.

            - Dự án đảm bảo an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt.

            - Dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa.

c. Các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

            - Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

            - Dự án cải tạo và nâng cấp mạng lưới đường bộ sử dụng vốn tín dụng JBIC.

            - Dự án 196 cầu yếu.

            - Dự án Quốc lộ 27 đoạn Km 84 - Km 174.

            - Dự án Quốc lộ 31 đoạn Chũ - Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

            - Dự án BOT Nội Bài - Hạ Long.

5. Trình độ học vấn:

            Tổng số cán bộ, công chức viên chức người lao động đến 30/7/2011 là 236 người trong đó:

            - Tiến sỹ : 01 người.

            - Thạc sỹ: 16 người.

            - Đại học: 173 người.

            - Cao đẳng: 01 người.

            - Trung cấp: 04 người.

            - Các trường hợp khác: 41 người