www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
user warning: Can't create/write to file 'C:\WINDOWS\TEMP\#sql77c_5ac1_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'blueprint' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in F:\webdrvn\cdb_new\modules\block\block.module on line 433.

Các văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng