www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về báo hiệu đường bộ

Ngày 29 tháng 05 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Ban hành kèm theo Thông tư này là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”; Mã số đăng ký: QCVN 41 : 2012/BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế:

1. Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01;

2. Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;

3. Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;

4. Phụ lục 2 Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).

Tại Thông tư, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp theo QCVN 41 : 2012/BGTVT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ gồm 16 chương và 11 phụ lục kèm theo.

Toàn văn nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ - Quy chuẩn QCVN 41: 2012/BGTVT sẽ được đăng tải trên Website của Tổng cục đường bộ Việt Nam, mục Phổ biến kiến thức pháp luật.

(Trung tâm CNTT đường bộ)