www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (được ban hành theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Ngày 29 tháng 05 năm 2012, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có Mã số đăng ký: QCVN 41: 2012/BGTVT,  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ gồm 16 chương và 11 phụ lục kèm theo. 

Toàn văn nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ - Quy chuẩn QCVN 41: 2012/BGTVT được đăng tải trên Website của Tổng cục đường bộ Việt Nam, mục Phổ biến kiến thức pháp luật /Văn bản Pháp luật về GTVTĐB, gồm 9 files:

File 01: “QCKTQG_41_Part_01.pdf” – Nội dung của 16 chương của Quy chuẩn.

File 02: “QCKTQG_41_PL_A.pdf” – Nội dung Phục lục A.

File 03: “QCKTQG_41_PL_B.pdf” – Nội dung Phục lục B.

File 04: “QCKTQG_41_PL_C.pdf” – Nội dung Phục lục C.

File 05: “QCKTQG_41_PL_DF.pdf” - Nội dung Phục lục D, E, F.

File 06: “QCKTQG_41_PL_G1.pdf” - Nội dung Phục lục G.

File 07: “QCKTQG_41_PL_G2.pdf” - Nội dung Phục lục G (tiếp theo).

File 08: “QCKTQG_41_PL_H.pdf”  - Nội dung Phục lục H.

File 09: “QCKTQG_41_PL_IL.pdf” - Nội dung Phục lục I, K, L.

 

(Ngô Thế Thông)