www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 919 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in F:\webdrvn\cdb_new\modules\taxonomy\taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'blueprint' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in F:\webdrvn\cdb_new\modules\block\block.module on line 433.

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Số hiệu: 
23/2008/QH12
Ngày ban hành: 
13/11/2008
Tình trạng: 
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản: 
Luật
Lĩnh vực: 
Khác
Chuyên ngành: 
Đường bộ
Cơ quan ban hành: 
Quốc hội
Văn bản download: 

Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.