www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Giới thiệu những nội dung mới của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2012 mới được ban hành so với các quy định trước đây

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2012  mới được ban hành theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực từ 01/01/2013.

Khi ban hành, Quy chuẩn này sẽ thay thế các văn bản sau đây:

- Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành "Điều lệ Báo hiệu đường bộ" 22 TCN 237-01;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 (Bổ sung biển cấm xe công nông);

- Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 (Sửa đổi biển chỉ dẫn Khu đông dân cư);

- Phụ lục 2 Thông tư  09/2006/TT-BGTVT ngày 20/6/2006 của Bộ Giao thông vận tải - Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng MêKông mở rộng (Gọi tắt là Hiệp định GMS).

Để thuận tiện cho việc áp dụng  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, chuyên gia Ngô Thế Thông – Vụ Kết cấu Hạ tầng và ATGT (Tổng Cục Đường Bộ VN) có bài giới thiệu về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Nội dung bài giới thiệu gồm:

I. Các Nội dung chủ yếu của “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, giới thiệu chung về biển báo, so sánh giữa nội dung mới của Quy chuẩn quốc gia với các quy định trước đây.

II. Những lưu ý khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Các nội dung trên được đăng tải thành 4 phần, trong 04 files trong mục Phổ biến kiến thức pháp luật / văn bản pháp luật về GTVTĐB” trên WEBSITE của Tổng cục Đường bộ VN

Files 01: “GioiThieuQCVN 41_2012_011.Pdf”  -   nội dung chủ yếu của “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, giới thiệu chung về biển báo, so sánh giữa nội dung mới của Quy chuẩn quốc gia với các quy định trước đây, phần 1.

Files 02: “GioiThieuQCVN 41_2012_012.Pdf”  -   Các Nội dung chủ yếu của “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, giới thiệu chung về biển báo, so sánh giữa nội dung mới của Quy chuẩn quốc gia với các quy định trước đây, phần 2 (tiếp theo Phần 1).

Files 03: “GioiThieuQCVN 41_2012_020.Pdf”  - Những lưu ý khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (phần 3).

Files 04: GioiThieuQCVN 41_2012_030.Pdf” - Lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp với quy chuẩn (phần 4).