www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  • user warning: Can't create/write to file 'C:\WINDOWS\TEMP\#sql77c_554d_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 934 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in F:\webdrvn\cdb_new\modules\taxonomy\taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file 'C:\WINDOWS\TEMP\#sql77c_554d_2.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'blueprint' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in F:\webdrvn\cdb_new\modules\block\block.module on line 433.

Ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát" 22 TCN 346 - 06

Số hiệu: 
18/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 
19/04/2006
Tình trạng: 
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Khác
Chuyên ngành: 
Đường bộ
Cơ quan ban hành: 
Bộ Giao thông vận tải
Văn bản download: