Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  160  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
3988 27/3/2015 346.2015/Jica-RQ 25/3/2015  Jica  V/v b? tr phng h?p cho Jica
3987 27/3/2015 191/VP 24/3/2015  Van phng UB ATGT QG  Bo co nhanh tnh hnh TT ATGT thng 3 v 3 thng d?u nam 2015
3986 27/3/2015 266/SGTVT-QLGT 23/3/2015  S? GTVT Yn Bi  V/v c?p nh?t tuy?n, do?n tuy?n QL d? cng b? t?i tr?ng v kh? gi?i h?n
3985 27/3/2015 533/GM-BGTVT 27/3/2015  B? GTVT  GM h?p nghe bo co v? cc ki?n ngh? c? TCTy du?ng s?t VN ...
3984 27/3/2015 279/TTr-BQLDA4-KTKH 27/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph kh?o st, l?p b/c KTKT XDCT c?u Thn Pin ...
3983 27/3/2015 278/TTr-BQLDA4-KTKH 27/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XDCT c?u B?n M?i ...
3982 27/3/2015 221/SGTVT-HTGT 24/3/2015  S? GTVT Ph Yn  V/v r sot, chu?n xc l?i danh sch c?u dn sinh thu?c d? n d?u tu XD c?u dn sinh ....
3981 27/3/2015 43/TTr-SGTVT 25/3/2015  S? GTVT Ph Yn  T/T xin t? ch?c g?p m?t l?c lu?ng giao v?n th?i k? khng chi?n t?nh Ph Yn nhn k? ni?m 40 nam ngy GP hon ton mi?n Nam
3980 27/3/2015 1336/UBND-GT 25/3/2015  UBND t?nh TT Hu?  V/v th?ng nh?t danh sch c?u dn sinh thu?c d? n XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT ....
3979 27/3/2015 70/TTr-SGTVT 23/3/2015  S? GTVT Kin Giang  T/T v/v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn QL80, QL63, QLN1 t?nh Kin Giang
3978 27/3/2015 38/CT 6/3/2015  Cng ty CPXD Tn Nam  T/T thm gia thi cng DA s?a ch?a s?t tru?t QL7 Ngh? An
3977 27/3/2015 1165/UBND-CNXD 20/3/2015  UBND t?nh Qu?ng Ngi  V/v b? tr kinh ph s?a ch?a hu h?ng n?n m?t du?ng Km8-Km20 tuy?n QL24 t?nh Qu?ng Ngi
3976 27/3/2015 1202-CV/TU 21/3/2015  Thnh ?y TP HCM  V/v tang cu?ng s? lnh d?o c?a cc c?p ?y, di?u hnh c?a chnh quy?n trong cng tc ki?m sot t?i tr?ng xe
3975 27/3/2015 158/HGTVT-N 23/3/2015  Tru?ng H GTVT TP HCM  V/v ra quy?t d?nh c? cn b? di cng tc nu?c ngoi
3974 27/3/2015 388/TT-AE 24/3/2015  Cng ty CP XLCT A.E  T/T xin tham gia xy d?ng 295 c?u treo
3973 27/3/2015 34/CT/KH-KT-QLGT 19/3/2015  Cng ty CP BOT QL2  T/T xin th?a thu?n d? ton s?a ch?a, thay th? thi?t b? cc tr?m thu ph nam 2015 DA BOT QL2 do?n N?i Bi - Vinh Yn
3972 27/3/2015 353/CQLBIII-ATGT 27/3/2015  C?c QLB III  V/v d?u n?i t?m du?ng vo khu luu ni?m Ch? t?ch H?i d?ng Nh nu?c V Ch Cng
3971 27/3/2015 532/KTNN-CN IV 26/3/2015  Ki?m ton Nh nu?c  V/v cng b? quy?t d?nh ki?m ton d? n c?i t?o, nng c?p QL18 do?n TX Ung B - TP H? Long theo hnh th?c BOT
3970 27/3/2015 531/KTNN-CN IV 26/3/2015  Ki?m ton Nh nu?c  V/v cng b? quy?t d?nh ki?m ton DA xy d?ng du?ng cao t?c TP HCM-TL-D?u Giy
3969 27/3/2015 264/BQLDA4-TCKT 25/3/2015  Ban 4  V/v quy?t ton h?ng m?c DA hon thnh DATP2 trang b? 67 b? cn luu d?ng thu?c DA T XD 11 tr?m KTTTX ...
3968 27/3/2015 389/TT-AE 24/3/2015  Cng ty CP XLCT A.E  V/v xin tham gia xy d?ng 3664 c?u dn sinh
3967 27/3/2015 655/CQLBI-ATGT 26/3/2015  C?c QLB I  V/v bo co ki?m tra thng tin ph?n nh thi cng m?t ATGT trn tuy?n QL38 m?i
3966 27/3/2015 395/CQLBI-ATGT 9/3/2015  C?c QLB I  V/v bo co k?t qu? c?m bi?n bo h?n ch? t?c d? d?i v?i xe khch giu?ng n?m hai t?ng
3965 27/3/2015 654/CQLBI-ATGT 25/3/2015  C?c QLB I  V/v bo co cng tc ki?m tra thi cng do?n BOT Km38-Km71 QL6
3964 27/3/2015 656/CQLBI-ATGT-TC 26/3/2015  C?c QLB I  V/v bo co tnh tr?ng s? d?ng 06 b?n ph d? phng trn d?a bn TP H N?i
3963 27/3/2015 950/TTr-SGTVT 25/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ninh  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a khe co gin c?u Ba Ch? Ql18 t?nh Qu?ng Ninh
3962 27/3/2015 3680/BGTVT-TCCB 26/3/2015  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i cc bo, t?p ch c?a B? GTVT
3961 27/3/2015 3679/BGTVT-TCCB 26/3/2015  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i cc bo, t?p ch c?a B? GTVT
3960 27/3/2015 3619/BGTVT-TC 26/3/2015  B? GTVT  V/v x? l d?m c?u cu d? n 14 c?u du?ng HCM qua Ty Nguyn
3959 27/3/2015 3604/BGTVT-TCCB 25/3/2015  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia kha h?c th?c s? t?i Hn Qu?c
3958 27/3/2015 3647/BGTVT-TC 26/3/2015  B? GTVT  V/v ki?n ngh? c?a UBND th? x Ph Yn di chuy?n tr?m thu ph thu h?i v?n tuy?n du?ng QL2A trn du?ng QL23
3957 27/3/2015 241/TB-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT inh La Thang t?i cu?c h?p nghe bo co v? d? n s?p x?p l?i cc t? ch?c bo, t?p ch c?a B? ....
3956 27/3/2015 28/C-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  Cng di?n v/v x? l h?n ln v?t bnh xe m?t du?ng DA QL1A do?n Nam c?u B?n Th?y - tuy?n trnh TP H Tinh
3955 27/3/2015 3643/BGTVT-PC 26/3/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n d? xu?t c?a Hi?p h?i v?n t?i d? th?c hi?n XHH m?t s? d?ch v? cng trong linh v?c GTVT
3954 27/3/2015 3645/BGTVT-TC 25/3/2015  B? GTVT  V/v di?u chuy?n v? d?a phuong m?t ph?n di?n tch H?t 78.3 Km203+300 QL20 th? tr?n Lin Nghia huy?n ?c Tr?ng t?nh Lm ?ng
3953 27/3/2015 3641/BGTVT-TC 26/3/2015  B? GTVT  V/v ghi thu, ghi chi ngu?n thu h?c ph nam 2014
3952 27/3/2015 3644/BGTVT-CQLXD 26/3/2015  B? GTVT  V/v di?u ch?nh gi nh?a du?ng, cc d? n cng trnh giao thng giai do?n t? nam 2000 d?n nam 2008
3951 27/3/2015 213/TCT 27/3/2015  BQLT CDA TCT  V/v tham gia ki?n h? so di?u ch?nh DA d?u tu XD tuy?n du?ng Thi Nguyn - Ch? M?i
3950 27/3/2015 991/Q-BGTVT 25/3/2015  B? GTVT  Q v/v thnh l?p t? th?m d?nh d? n T XDCT du?ng t cao t?c D?u Giy - Lin Khuong
3949 27/3/2015 218/TB-BGTVT 20/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n Ng?c ng t?i bu?i h?p ki?m di?m tnh hnh th?c hi?n DA T XDCT khi ph?c, c?i t?o QL20...
3948 27/3/2015 238/TB-BGTVT 25/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT inh La Thang t?i bu?i lm vi?c v?i Lnh d?o t?nh Thi Bnh
3947 27/3/2015 990/Q-BGTVT 25/3/2015  B? GTVT  Q v/v thnh l?p T? th?m d?nh d? n d?u tu XDCT du?ng t cao t?c Bin Ha - Vung Tu
3946 27/3/2015 3657/BGTVT-VP 26/3/2015  B? GTVT  V/v bo co k?t qu? tnh hnh tr? l?i, gi?i quy?t ki?n ngh? c?a c? tri t?i k? h?p th? 8 QH kha XIII
3945 27/3/2015 605/SGTVT-QLGT 24/3/2015  S? GTVT H?i Duong  V/v d?u n?i t?m du?ng vo co s? kinh doanh v?t li?u xy d?ng, my nng nghi?p c?a Cng ty TNHH MTV Nam Huy Pht v?i QL37
3944 27/3/2015 3574/BGTVT-KHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v bo cc chuong trnh, d? n ODA v v?n uu di ch?m ti?n d?
3943 27/3/2015 232/TB-BGTVT 24/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p ki?m di?m tnh hnh th?c hi?n cc DA c?i t?o, nng c?p QL61 ...
3942 27/3/2015 3462/BGTVT-TC 23/3/2015  B? GTVT  V/v x? l ti s?n thu?c DA XD c?u C?n Tho
3941 27/3/2015 527/GM-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  GM h?p ki?m sot t?i tr?ng xe, qu?n l du?ng b?, qu?n l BTB
3940 27/3/2015 526/GM-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  GM h?p nghe bo co v? d? n xy d?ng h? th?ng gim st v b?o d?m TT ATGT theo m hnh XHH ...
3939 27/3/2015 3622/KL-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  K?t lu?n ki?m tra ho?t d?ng nghi?p v? thanh tra v x? ph?t vi ph?m hnh chnh
3938 27/3/2015 28/2015/N-CP 12/3/2015  Chnh Ph?  Ngh? d?nh quy d?nh chi ti?t thi hnh m?t s? di?u c?a Lu?t vi?c lm v? b?o hi?m th?t nghi?p
3937 27/3/2015 3608/BGTVT-KCHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n h? so bo co th?m tra ATGT d? n T XD c?u ?ng Nai m?i v tuy?n hai d?u c?u
3936 27/3/2015 3578/BGTVT-TC 25/3/2015  B? GTVT  V/v xy d?ng s?n xu?t v?t tu, phuong ti?n d? phng bo lu nam 2015
3935 27/3/2015 3567/BGTVT-TCCB 25/3/2015  B? GTVT  V/v quy ho?ch m?ng lu?i co s? gio d?c ngh? nghi?p d?n nam 2020, t?m nhn d?n nam 2030
3934 27/3/2015 292/BQLDA8-HDA1 25/3/2015  Ban 8  V/v gia h?n c?p php xy d?ng c?u vu?t du?ng s?t Km1406+664 thu?c gi th?u s? 11 DA c?i t?o, nng c?p QL27 do?n Km174-Km272+800
3933 27/3/2015 09-GM/BCS 26/3/2015  BCS ?ng B? GTVT  GM h?p cng tc xy d?ng VBQPPL, d? n thng 3/2015 ...
3932 27/3/2015 274/TTr-BQLDA4-KTKH 26/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t HSMT gi th?u s? 3 tu v?n kh?o s, TK BVTC v l?p d? ton h? th?ng rnh thot nu?c t?i cc v? tr c?p bch trn QL ...
3931 27/3/2015 289/TTr-BQLDA8 25/3/2015  Ban 8  T/T v/v ph duy?t HSMT t?p II- nh?ng ch? d?n v yu c?u v? ch?t lu?ng k? thu?t XD - DA T XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km1940-Km1945 ... QL1 t?nh Long An
3930 27/3/2015 0/CQLXD&CL CTGT 26/3/2015  C?c QLXD v CL CTGT  GM tri?n khai cng vi?c H?i d?ng ki?m tra, nghi?m thu DA XD QL3 m?i, do?n H N?i - Thi Nguyn
3929 27/3/2015 804/SGTVT-QLGT 25/3/2015  S? GTVT H Tinh  V/v d? ngh? cho php s?a ch?a m?t c?u Trn 30 t?i Km411+681,QL15, c?u Ch? V?c t?i Km6+426 QL15 H Tinh
3928 26/3/2015 858/BQLDA7-HDA3 24/3/2015  Ban 7  V/v ph?n nh c?a Bo tu?i tr? v? thi?t k? du?ng nhnh n?i du?ng Knh 7 vo tuy?n trnh Ni Sam ...
3927 26/3/2015 600/SGTVT-QLVT 18/3/2015  S? GTVT H N?i  V/v d? ngh? cng b? tuy?n BX Yn Nghia (TP H N?i) - BX ?c Long B?o L?c (t?nh Lm ?ng)
3926 26/3/2015 187/TBKL-VP 20/3/2015  Van phng UB ATGT QG  T/B k?t lu?n c?a Ph ch? t?ch Khu?t Vi?t Hng t?i cu?c h?p v? qu trnh tri?n khai th?c hi?n cc nhi?m v? nh?m xy d?ng DA th di?m x h?i ha ...
3925 26/3/2015 706/VKHCN-KHDA 26/3/2015  Vi?n KH v CN GTVT  V/v tnh hnh tri?n khai cng tc TVGS cc c?u treo d?a bn cc t?nh Nam Trung b? - Ty Nguyn
3924 26/3/2015 27/C-BGTVT 26/3/2015  B? GTVT  Cng di?n v/v tang cu?ng cng tc ki?m tra, pht hi?n v k?p th?i kh?c ph?c hu h?ng cng trnh trn cc tuy?n du?ng t
3923 26/3/2015 193/CV-VP 25/3/2015  Van phng UB ATGT QG  V/v xem xt, nghin c?u cc d? xu?t s?a d?i, b? sung quy chu?n QG v? bo hi?u du?ng b? c?a di?n dn otofun.net
3922 26/3/2015 3575/BGTVT-KHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v gp d?i v?i d? th?o Ngh? d?nh v? d?u tu tr?c ti?p ra nu?c ngoi
3921 26/3/2015 3626/BGTVT-ATGT 26/3/2015  B? GTVT  V/v gp d?i v?i d? th?o van b?n hu?ng d?n cng tc th?m tra, th?m d?nh ATGT
3920 26/3/2015 292/UBND-XD 20/3/2015  UBND t?nh Sc Trang  V/v di?u ch?nh danh m?c v quy m c?u dn sinh trn d?a bn t?nh Sc Trang
3919 26/3/2015 64/T&TT 25/3/2015  Trung tm T v TT  V/v do t?o th?m tra vin ATGT du?ng b? kha 10 t?i TP HCM
3918 26/3/2015 346/SGTVT-QLGT 23/3/2015  S? GTVT Lm ?ng  V/v di?u ch?nh d? ton cng trnh s?a ch?a d?nh k? trn QL27
3917 26/3/2015 653/TTr-CQLBI 26/3/2015  C?c QLB I  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t bo, BGT bu?c 1 x? l s?t l? ta luy m b?ng k r? thp d h?c...QL70 t?nh Lo Cai
3916 26/3/2015 619/TTr-CQLBI 24/3/2015  C?c QLB I  T/T v/v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng v son l?i v?ch k? du?ng b? m? do?n Km109+00-Km111+800 QL2 t?nh Ph Th?
3915 26/3/2015 620/TTr-CQLBI 24/3/2015  C?c QLB I  T/T v/v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km189-Km198+050 QL70 t?nh Lo Cai
3914 26/3/2015 640/TTr-CQLBI 25/3/2015  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT x? l di?m ti?m ?n TNGT Km44+150 QL2 t?nh Vinh Phc
3913 26/3/2015 293/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a c?c b? n?n, m?t du?ng v rnh d?c do?n Km263-Km266 QL34 t?nh Cao B?ng
3912 26/3/2015 295/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n t? Km126-Km143 QL34 t?nh Cao B?ng
3911 26/3/2015 294/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km253+00-Km259+00 QL34 t?nh Cao B?ng
3910 26/3/2015 297/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n t? Km123-Km126 QL34 t?nh Cao B?ng
3909 26/3/2015 296/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT cao B?ng  T/T xin ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u c/trnh k taluy m Km84+240-Km84+360 QL34 t?nh Cao B?ng
3908 26/3/2015 299/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a n?n, m?t du?ng c?c b? do?n Km73+00-Km84+00 QL34 t?nh Cao B?ng
3907 26/3/2015 292/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T v/v ph duy?t HS di?u ch?nh t?ng m?c d?u tu v KH l?a ch?n nh th?u XDCT son k? du?ng do?n Km95-Km113 ... QL4A t?nh Cao B?ng
3906 26/3/2015 502/GM-BGTVT 23/3/2015  B? GTVT  GM h?p r sot cc tiu chu?n, quy chu?n, d?nh m?c quy trnh thi?t k?, ...
3905 26/3/2015 300/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km111+200-Km112+100 QL4A t?nh Cao B?ng
3904 26/3/2015 298/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a c?c b? n?n, m?t du?ng v k ta luy m do?n t? Km66-Km78 QL4A t?nh Cao B?ng
3903 26/3/2015 638/CQLBI-QLBTB 25/3/2015  C?c QLB I  V/v cho php xc nh?n h?t b?o hnh gi th?u s? 7 v 8 DA d?u tu XD s?a ch?a, khi ph?c m?t du?ng QL5 t?nh Hung Yn v H?i Duong
3902 26/3/2015 372/SGTVT-QLVT 24/3/2015  S? GTVT H Nam  V/v d? ngh? c?p ch?ng thu s?
3901 26/3/2015 885/SGTVT-QLGTT 20/3/2015  S? GTVT N?ng  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc s?a ch?a d?nh k? tuy?n QL14B tnh d?n thng 3/2015
3900 26/3/2015 979/UBND-GT 23/3/2015  UBND t?nh i?n Bin  V/v r sot danh sch c?u dn sinh thu?c d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
3899 26/3/2015 46/TTr-BDA5 25/3/2015  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 6 ....
3898 26/3/2015 45/TTr-BDA5 25/3/2015  Ban 5  T/T ph duy?t HS bo gi cho hng c?nh tranh rt g?n gi th?u s? 21 .....
3897 26/3/2015 1769/CV-TCT 24/3/2015  T?ng cng ty XDCTGT 4  V/v ph?n h?i v? bi vi?t c thng tin thi?u khch quan du?ng 5500 t? d?ng m?i lm xong d ln trn bo Tu?i tr?
3896 26/3/2015 0/GM 26/3/2015  C?c QLXD v CL CTGT  GM ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo s? d?ng
3895 26/3/2015 44/TTr-BDA5 25/3/2015  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u gi th?u s? 7 gim st thi cng XDCT DA s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km7+750-Km30 du?ng Nam H?i Vn - Ty Loan
3894 26/3/2015 154/KG-XH 20/3/2015  Ban khoa gio i TH VN  V/v d? ngh? ph?i h?p tuyn truy?n
3893 26/3/2015 41/GM-BDA5 25/3/2015  Ban 5  GM ki?m tra tnh tr?ng s? cch di?n cc kh?i l?c b?i tinh di?n cc tr?m EP-h?m B H?i Vn d? l?p phuong n thay th?
3892 26/3/2015 79/BOT.D 26/3/2015  Cng ty CP BOT ?i Duong  V/v ki?n v? tr?m KTTTX luu d?ng t?i Tr?m thu ph ?i Yn DA BOT QL18 do?n Ung B - H? Long
3891 26/3/2015 55/CDDNGTVTTWIII-T 25/3/2015  Tru?ng CN GTVT TW III  V/v d? ngh? cng nh?n kha t?p hu?n nng cao nghi?p v? gio vin d?y li xe
3890 26/3/2015 328/CV-TH 24/3/2015  i truy?n hnh TP HCM  V/v d? ngh? h? tr? m? c?ng thu ph giao thng ph?c v? cu?c dua xe d?p ton qu?c tranh Cp truy?n hnh l?n th? 27-2015
3889 26/3/2015 805/TTr-BQLDA3 23/3/2015  Ban 3  T/T ph duy?t k?t qu? dnh gi d? xu?t ti chnh v t?ng h?p gi th?u d?ch v? tu v?n RAI/CS7 ki?m ton k? thu?t d? n ...
3888 26/3/2015 439/UBND-XD 24/3/2015  UBND t?nh Yn Bi  V/v r sot danh sch c?u dn sinh thu?c ? n d?u tu XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
3887 26/3/2015 284/SGTVT-KHKT 20/3/2015  S? GTVT C Mau  V/v dang k xy d?ng c?u Knh Xng L? Xe, x Tr?n Th?i huy?n Ci Nu?c thu?c d? n xy d?ng c?u dn sinh
3886 26/3/2015 2134/UBND-QLTu 25/3/2015  UBND TP N?ng  V/v th?a thu?n d?u n?i tuy?n du?ng Nguy?n T?t Thnh n?i di v?i du?ng trnh Nam h?m H?i Vn
3885 26/3/2015 33/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  T/T th?m d?nh v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a c?c b? n?n m?t du?ng do?n Km47+600-Km62+300 ....QL24B t?nh Qu?ng Ngi
3884 26/3/2015 698/SGTVT-QLT 19/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v di?u ch?nh d? ton theo gi nhin li?u m?i d?i v?i cc cng trnh s?a ch?a tuy?n QL ?y thc
3883 26/3/2015 32/TTr-SGTVT 20/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  T/T th?m d?nh v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh k? v?ch son du?ng do?n Km7-Km18; s?a ch?a c?c b? n?n m?t du?ng do?n Km11+600-Km49+300... tuy?n QL24B t?nh Qu?ng Ngi
3882 26/3/2015 51/BQLDA6-DA3 25/3/2015  Ban 6  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n DA Tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia
3881 26/3/2015 173/UBND-KTHT 17/3/2015  UBND huy?n Yn Chu  V/v d? ngh? s?a ch?a t?m dan n?p rnh d?c du?ng QL6 d?a ph?n huy?n Yn Chu t?nh Son La
3880 26/3/2015 819/TTr-BQLDA3 25/3/2015  Ban 3  T/T v/v xin ph duy?t d?nh m?c d? ton xy d?ng c?u treo dn sinh thu?c ? n XD c?u treo dn sinh
3879 26/3/2015 0/N 28/2/2015  Cng ty Thnh Huong  on d? ngh? c?p php ho?t d?ng v?n t?i du?ng b? qu?c t?
3878 26/3/2015 801/CQLBIV-ATGT 24/3/2015  C?c QLB IV  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n cng tc qu?n l, b?o tr v d?m b?o ATGT c?a cc A trn d?a bn t?nh ?ng Nai
3877 26/3/2015 36/DNTNTL 18/3/2015  DNTN Thng L?i  V/v d? ngh? c?p php thi cng c/trnh d?u n?i c?a hng xang d?u vo du?ng trnh QL91 (QL N1) t?i Km113+304.5 bn ph?i tuy?n hu?ng Chu ?c di T?nh Bin
3876 26/3/2015 768/PMUTL-KTKH 20/3/2015  Ban QLDA Thang Long  Bo co tnh hnh th?c hi?n DA c?i t?o, nng c?p QL279 do?n Tn Son - Than Mu?i
3875 26/3/2015 470/CQLBIV-TCHC 10/2/2015  C?c QLB IV  V/v xy d?ng KH thi tuy?n cng ch?c nam 2015
3874 26/3/2015 817/BQLDA3-PID1 25/3/2015  Ban 3  V/v b? tr v?n cho cng tc GPMB d? n qu?n l ti s?n du?ng b? Vi?t Nam
3873 26/3/2015 84/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3872 26/3/2015 82/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3871 26/3/2015 80/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3870 26/3/2015 78/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3869 26/3/2015 76/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3868 26/3/2015 74/BC-TTDN-T31 26/3/2015  TTDN v TLX HVANND  Bo co dang k st h?ch li xe
3867 26/3/2015 550/SGTVT-QLGT 19/3/2015  S? GTVT H?i Duong  V/v r sot danh sch c?u dn sinh thu?c d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
3866 26/3/2015 982/Q-BGTVT 25/3/2015  B? GTVT  Q v/v c? cn b? d?i tu?ng 2 d? h?c b?i du?ng ki?n th?c qu?c phng - an ninh nam 2015
3865 26/3/2015 3594/BGTVT-MT 25/3/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n cng tc b?o v? mi tru?ng c?a d? n xy d?ng c?u treo dn sinh theo Q s? 1906/Q-BGTVT
3864 26/3/2015 3588/BGTVT-TCT 25/3/2015  B? GTVT  V/v s?a ch?a, kh?c ph?c h? th?ng thi?t b? thu ph1 d?ng t?i Tr?m thu ph Ph? l?i
3863 26/3/2015 3586/BGTVT-TC 25/3/2015  B? GTVT  V/v x? l ti s?n sau khi ph d? c?u Ch? ?m cu thu?c DA XD c?u Ch? ?m
3862 26/3/2015 3582/BGTVT-MT 25/3/2015  B? GTVT  V/v cung c?p thng tin co s? cho hnh d?ng chnh sch v tham d? cu?c h?p trao d?i v? chuong trnh SP-RCC giai do?n 2016-2020
3861 26/3/2015 3589/BGTVT-KHCN 25/3/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? tham gia ki?n 02 d? th?o tiu chu?n qu?c gia
3860 26/3/2015 3395/BGTVT-PC 23/3/2015  B? GTVT  V/v gp d? th?o Thng tu s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a Thng tu s? 01/2011/TT-BGTVT ban hnh b? quy ch? an ton hng khng dn d?ng linh v?c tu bay v khai thc tu bay
3859 26/3/2015 3548/BGTVT-KHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n d?u tu XDCT c?u M?i x Lin Thnh huy?n Yn Thnh t?nh Ngh? An
3858 26/3/2015 3526/BGTVT-TCT 24/3/2015  B? GTVT  V/v di?u ch?nh, b? sung m?t s? h?ng m?c thu?c DA c?i t?o, nng c?p QL18 do?n Tp Ung B-Tp H? Long
3857 26/3/2015 233/TB-BGTVT 25/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT inh La Thang v? vi?c ki?m tra hi?n tru?ng DA XD du?ng Ha L?c - Ha Bnh
3856 26/3/2015 3581/BGTVT-KCHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v b? sung danh m?c v kinh ph v? tuyn truy?n ATGT, ph? bi?n php lu?t v t?p hu?n so c?p c?u trn cc tuy?n du?ng cao t?c
3855 26/3/2015 3579/BGTVT-TCT 25/3/2015  B? GTVT  V/v tham gia ki?n bo co ch? truong x h?i ha d?u tu KCHTGT
3854 26/3/2015 3508/BGTVT-TC 24/3/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai k?t lu?n c?a KTNN t?i DA m? r?ng QL1A do?n t? th? x ng H -Qu?ng Tr?
3853 26/3/2015 3503/BGTVT-KHT 24/3/2015  B? GTVT  V/v r sot d? n d?u tu h? th?ng ATGT gi?a du?ng b? v du?ng s?t
3852 26/3/2015 3505/BGTVT-PC 24/3/2015  B? GTVT  V/v KH t? ch?c h?i ngh? t?ng k?t 6 nam thi hnh Lu?t GTB
3851 26/3/2015 0VB-N/CT-2015 10/3/2015  Cng ty CP TM v DL Thi Bnh  V/v xin m? d?i phn cch c?ng du?ng ra vo cho phuong ti?n vo mua xang d?u c?a hng H?ng Phong
3850 26/3/2015 282/BQLDA8-HDA1 24/3/2015  Ban 8  V/v gia h?n th?i gian thi cng gi th?u s? 11 thu?c DA c?i t?o nng c?p QL27 do?n Km174+00-Km272+800 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
3849 26/3/2015 848/BQLDA7-TCKT 24/3/2015  Ban 7  T/t v/v ph duy?t HSMT gi th?u s? 18 ki?m ton quy?t ton d? n hon thnh DA T nng c?p QL91 do?n Chu ?c - T?nh Bin t?nh An Giang
3848 26/3/2015 63/BQLDA-KTNV 25/3/2015  Ban QLDA CSEDEP t?nh Thanh Ha  V/v tho? thu?n thi?t k? v thi cng h? th?ng di?u khi?n giao thng b?ng dn tn hi?u t?i cc v? tr giao c?t gi?a du?ng vnh d?i DA CSEDP v?i QL47 thu?c d?a ph?n TP Thanh Ha t?nh Thanh Ha
3847 26/3/2015 62/BQLDA-KTNV 25/3/2015  Ban QLDA CSEDEP t?nh Thanh Ha  V/v th?a thu?n thi?t k? v thi cng h? th?ng di?u khi?n giao thng b?ng dn tn hi?u t?i v? tr giao c?t gi?a du?ng vnh dai DA CSEDP v?i QL1 thu?c d?a ph?n TP Thanh Ha
3846 26/3/2015 811/BQLDA3-PID1 24/3/2015  Ban 3  V/v xin ph duy?t HSMT gi th?u RAI/CP13 nng c?p tuy?n QL39 Km42+714-Km64+00 do?n Tri?u Duong, Hung h v2 c?u (N?i, ?ng Tu)
3845 26/3/2015 271/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u Khe Yn huy?n Con Cung t?nh Ngh? An
3844 26/3/2015 265/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u Thu?n Ha huy?n Minh ha t?nh Qu?ng Bnh
3843 26/3/2015 263/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Thu?n Ha huy?n Minh Ha t?nh Qu?ng Bnh
3842 26/3/2015 262/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Khe X?p Tt, huy?n K? Son t?nh Ngh? An
3841 26/3/2015 261/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u B?n M?i huy?n Hu?ng Ha t?nh Qu?ng Tr?
3840 26/3/2015 260/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Khe Yn huy?n Con Cung t?nh Ngh? An ....
3839 26/3/2015 259/TTr-BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Thn Pin huy?n Hu?ng ha t?nh Qu?ng Tr?
3838 26/3/2015 270/BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?m d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k?, ...XD c?u Thu?n Ha ...
3837 26/3/2015 269/BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?m d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k? ....c?u Khe X?p Tt ..
3836 26/3/2015 268/BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?p d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k?, tu v?n th?m tra; tu v?n gim st; thi cng XDCT XD c?u Khe Yn ...
3835 26/3/2015 267/BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?m d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k? ....
3834 26/3/2015 266/BQLDA4-KTKH 25/3/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?m d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k?, tu v?n th?m tra, tu v?n gim st ...
3833 26/3/2015 3612/BGTVT-KCHT 25/3/2015  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng QL217 t?nh Thanh Ha
3832 26/3/2015 793/TTr-CQLBIV 23/3/2015  C?c QLB IV  T/T d? ngh? b? nhi?m ch?c danh Chi c?c tru?ng Chi c?c QLB IV.6 tr?c thu?c C?c QLB IV
3831 26/3/2015 611/CQLBIV-TC-HC 5/3/2015  C?c QLB IV  V/v ki?n ton cng tc cn b? cc Chi c?c QLB tr?c thu?c
3830 26/3/2015 802/TTr-CQLBIV 24/3/2015  C?c QLB IV  T/T d? ngh? b? nhi?m ch?c danh chi c?c tru?ng Chi c?c QLB IV.7 tr?c thu?c C?c QLB IV
3829 26/3/2015 809/CQLBIV-TCCB 25/3/2015  C?c QLB IV  V/v gi?i php th?c hi?n k?t lu?n thanh tra c?a C?m ph Vm C?ng v ki?n di?u d?ng, b? nhi?m ng Nguy?n Van Tr?ng nh?n nhi?m v? m?i