Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  331  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
17789 19/12/2014 2564/GM-BGTVT 19/12/2014  B? GTVT  GM h?i ngh? tr?c tuy?n co k?t v? ki?m sot tr?ng t?i xe v phuong hu?ng nhi?m v? trong th?i gian t?i
17788 19/12/2014 3607/CQLBIV-QLBT 18/12/2014  C?c QLB IV  V/v bo co tnh hnh vi?c ph?i h?p x? l GPMB ph?c v? xy d?ng c?u treo dn sinh qua d?a bn huy?n Tn Ph t?nh ?ng Nai
17787 19/12/2014 2210/SGTVT-QLKCHTGT 17/12/2014  S? GTVT Gia Lai  V/v ki?m tra, r sot nhu c?u d?u tu xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT
17786 19/12/2014 3401/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT Vinh Phc  T/T v/v phe duy?t KH d?u th?u c/trnh x? l cc di?m ti?m ?n nguy co m?t ATGT t?i cc v? tr Km14+400 v Km15+300-Km15+900 QL2B t?nh Vinh Phc
17785 19/12/2014 2682/BQLDA2-PID5 16/12/2014  Ban 2  V/v nghi?m thu bn giao gi th?u PK1C DA XD QL3 m?i do?n H N?i - Thi Nguyn
17784 19/12/2014 1265/BQLDA8-HDA2 17/12/2014  Ban 8  Bo co tnh hnh th?c hi?n d? n c?i t?o, nng c?p QL61 do?n Ci Tu - G Quao (Km52+800-Km67+000) t?nh Kin Giang
17783 19/12/2014 3651/BQLDA7-TCKT 17/12/2014  Ban 7  V/v b? sung KH v?n d? tr? n? v?n vay d? n d?u tu XD b?n ph ?i Ngi (G1) QL60 t?nh Sc Trang
17782 19/12/2014 2796/TTr-CQLBI 18/12/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT s?a ch?a d?t xu?t d? d?m b?o ATGT cc c?u Si H? 1 KM33+680, Si H? 2 Km34+951, Si H? 3 Km35+163 QL1 t?nh L?ng Son
17781 19/12/2014 2779/CQLBI-ATGT 17/12/2014  C?c QLB I  V/v bo co thu h?i th?a thu?n thi cng c?u t?o nng c?p QL1 do?n H N?i - B?c Giang theo hnh th?c BOT
17780 19/12/2014 3633/TTr-SGTVT 11/12/2014  S? GTVT B?n Tre  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyen QL57 v QL60 t?nh B?n Tre nam 2015
17779 19/12/2014 1868/CSLT 10/12/2014  ?i s? qun Php t?i VN  V/v xc minh GPLX s? AR 535517
17778 19/12/2014 1865/CSLT 10/12/2014  ?i s? qun Php t?i VN  V/v xc minh GPLX s? AS 662663
17777 19/12/2014 3267/SGTVT-GTT 18/12/2014  S? GTVT H N?i  V/v d?m b?o giao thng khi dua vo khai thc s? d?ng c?u Nh?t Tn v tuy?n du?ng n?i Sn Bay N?i Bi - c?u Nh?t Tn
17776 19/12/2014 1303/GM-BQLDA4 18/12/2014  Ban 4  GM d? l? m? th?u gi th?u s? 3 thi cng XD do?n Km44+350-Km45+180 ...QL2 t?nh Vinh Phc
17775 19/12/2014 448/BOT-KTKH 15/12/2014  Cng ty TNHH BOT c?u R?ch Mi?u  V/v xin d? ngh? di?u ch?nh chi ph duy tu cho b?o tr thu?ng xuyn d? n c?u R?ch Mi?u QL60 TG-BT
17774 19/12/2014 227/BC-GTVT 16/12/2014  S? GTVT Lo Cai  Bo co t?ng k?t cng tc GTVT nam 2014 v phuong hu?ng nhi?m v? cng tc GTVT nam 2015
17773 19/12/2014 5245/UBND-KTN 12/12/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  V/v s?a ch?a c?u Nu?c Oa (Km62+880) trn tuy?n QL40B t?nh Qu?ng Nam
17772 19/12/2014 5266/UBND-KTN 15/12/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  V/v nng c?p, m? r?ng QL14B do?n qua d?a ph?n t?nh Qu?ng Nam
17771 19/12/2014 3945/Q-UBND 15/12/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  Q b? sung kinh ph cho B? ch? huy qun s? t?nh d? r ph bom mn, v?t li?u n? ph?c v? xy d?ng cc c?u treo dn sinh
17770 19/12/2014 2652/UBND-VP 16/12/2014  UBND t?nh H?i Duong  V/v d?u n?i t?m th?i du?ng vo co s? kinh doanh v?t li?u xy d?ng, my nng nghi?p c?a Cng ty TNHH MTV Nam Huy Pht v?i QL37
17769 19/12/2014 2547/BC-SGTVT 16/12/2014  S? GTVT L?ng Son  Bo co k?t qu? ph?i h?p ki?m tra v x? l xe t qu t?i trn QL1A thu?c d?a bn t?nh L?ng Son
17768 19/12/2014 3516/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh C?u Thn 2 t?nh ak Lak
17767 19/12/2014 3515/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Ea Chai t?nh ak Lak
17766 19/12/2014 3514/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh L Vang t?nh Kon Tum
17765 19/12/2014 3513/TTr-SGTVT 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh ak R 1 t?nh Kon Tum
17764 19/12/2014 3512/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh ak Tram t?nh Kon Tum
17763 19/12/2014 3511/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Kon Bng 1 t?nh Gia Lai
17762 19/12/2014 3510/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Ya Ma Kur t?nh Gia Lai
17761 19/12/2014 3509/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Groi t?nh Gia Lai
17760 19/12/2014 3508/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh H ?ng t?nh Gia Lai
17759 19/12/2014 3507/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Krung t?nh Gia Lai
17758 19/12/2014 3506/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Lng t?nh Bnh ?nh
17757 19/12/2014 3505/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh H?u Ph t?nh Bnh ?nh
17756 19/12/2014 3504/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Sng Ngang t?nh Bnh ?nh
17755 19/12/2014 3503/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Khe Ty t?nh H Tinh
17754 19/12/2014 3502/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Ma Ca t?nh H Tinh
17753 19/12/2014 3501/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Da D? 3 t?nh Thanh Ha
17752 19/12/2014 3500/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n P?ng t?nh Thanh Ha
17751 19/12/2014 3499/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Thanh Xun t?nh Thanh Ha
17750 19/12/2014 3498/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Su?i Qut t?nh Thanh Ha
17749 19/12/2014 3497/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Si t?nh Thanh Ha
17748 19/12/2014 3496/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Su?i Li?c t?nh Thanh Ha
17747 19/12/2014 16197/BGTVT-TCCB 19/12/2014  B? GTVT  V/v thnh l?p h?i d?ng dnh gi phn lo?i cng ch?c, vin ch?c, ch?c danh lnh d?o nam 2014
17746 19/12/2014 3400/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT Vinh Phc  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u c/trnh x? l di?m ti?m ?n m?t ATGT ng nam G?c V?ng QL2B t?nh Vinh Phc
17745 19/12/2014 3495/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Ngm t?nh Thanh Ha
17744 19/12/2014 3494/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Bu?n t?nh Thanh Ha
17743 19/12/2014 3493/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Chi?ng Lu t?nh Thanh Ha
17742 19/12/2014 4664/BQLDA6-HMN 18/12/2014  Ban 6  V/v k?t thc th?i gian b?o hnh cng trnh c?u Lng Gong QL55 t?nh Bnh Thu?n
17741 19/12/2014 4613/TTr-VEC 18/12/2014  T?ng cng ty TPT du?ng cao t?c VN  T/T xin ch?p thu?n thng xe dua vo khai thc t?m do?n Km0+000-Km4+000 du?ng cao t?c TP HCM-Long Thnh - D?u Giy
17740 19/12/2014 3525/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t d? cuong tham chi?u v d? ki?n kinh ph gi th?u RAM/CS6 XD khung co s? d? li?u du?ng b?, XD h? th?ng v l?p KH qu?n l ti s?n du?ng b? ...
17739 19/12/2014 3527/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t HSMT gi th?u RAM/CS6 xy d?ng khung co s? d? li?u du?ng b?, xy d?ng h? th?ng v l?p KH qu?n l ti s?n du?ng b? .....
17738 19/12/2014 128/VPQ 18/12/2014  Van phng Qu? BTBTW  V/v ki?m tra hi?n tru?ng d? xem xt kh?c ph?c hu h?ng cng trnh du?ng d?a phuong thu?c t?nh Qu?ng Bnh
17737 19/12/2014 16194/BGTVT-KCHT 19/12/2014  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng QL15 t?nh Qu?ng Bnh
17736 19/12/2014 117/C-BGTVT 18/12/2014  B? GTVT  Cng di?n v/v yu c?u g?i danh sch v n?p h? so c?a ngu?i gim d?nh tu php theo v? vi?c trong linh v?c GTVT
17735 19/12/2014 1495/TTr-P4 19/12/2014  Thanh tra B? GTVT  V/v thng bo l?ch cng b? quy?t d?nh xc minh t? co
17734 19/12/2014 2561/GM-BGTVT 19/12/2014  B? GTVT  GM: h?p nghe b/co v/v r sot van b?n quy ph?m php lu?t trong linh v?c dang ki?m, hng h?i, ATGT, do t?o st h?ch, c?p GPLX, ki?m sot t?i tr?ng, linh v?c v?n t?i ni chung, q/l ch?t lu?ng, ti?n d? DA, CTGT, bao g?m c? cc n?i dung s? d?ng hi?u qu? ngun l?c, ch?ng lng ph
17733 19/12/2014 3492/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh H?ng Lin t?nh Ph Th?
17732 19/12/2014 3138/SGTVT-QLHT 15/12/2014  S? GTVT H?u Giang  V/v r sot nhu c?u XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c trn d?a bn t?nh H?u Giang
17731 19/12/2014 52CN/KT-CG 1/12/2014  Chi nhnh Sng 11.5  on d? ngh? c?p php tho cng c/trnh c?p php thi cng ko dy cng trnh du?ng dy 220kv Phan Thi?t - Ph M? 2 vu?t du?ng QL51
17730 19/12/2014 4762/Q-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t quy?t ton v?n d?u tu HMCT hon thnh
17729 19/12/2014 4716/Q-BGTVT 12/12/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u th?c hi?n DA T XDCT m? r?ng QL1 do?n c?a ng pha B?c TP B?c Liu ...
17728 19/12/2014 38/Q-BCHQS 18/12/2014  BCH Qun s? B? GTVT  Quy d?nh v/v tr?c s?n sng chi?n d?u c?a BCH qun s?, t? v? trong cc ngy ngh? l?, t?t nam 2015
17727 19/12/2014 16141/BGTVT-PC 18/12/2014  B? GTVT  V/v d? ngh? bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc ph? bi?n, gio d?c php lu?t c?a Thnh vin H?i d?ng ph?i h?p ph? bi?n, gio d?c php lu?t B? GTVT
17726 19/12/2014 16104/BGTVT-KHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v thanh ton chi ph h?ng m?c bo co NCKT s?a ch?a m?t c?u Thang Long
17725 19/12/2014 16091/BGTVT-KCHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v v?n chuy?n xt l?ng qua c?u La Ng
17724 19/12/2014 16134/BGTVT-KCHTGT 17/12/2014  B? GTVT  V/v di?u ch?nh t?c d? t?i da cho php trn cc nhnh ra, vo du?ng cao t?c
17723 19/12/2014 16146/BGTVT-KCHTGT 18/12/2014  B? GTVT  V/v d? ngh? cho ki?n v? di?u ch?nh h?ng m?c h? lan tn sng t? QL4D sang QL32 trong KH b?o tr du?ng b? nam 2015 t?nh Lai Chu
17722 19/12/2014 278/VP-TH 18/12/2014  Van phng B? GTVT  V/v xin ki?n v? 10 s? ki?n n?i b?t c?a ngnh GTVT nam 2014
17721 19/12/2014 16128/BGTVT-HTQT 17/12/2014  B? GTVT  V/v bo co nam 2014 v d? ki?n KH ho?t d?ng d?i ngo?i nam 2015
17720 19/12/2014 16155/BGTVT-TCCB 18/12/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n k khai ti s?n v thu nh?p nam 2014
17719 19/12/2014 4754/Q-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  Q v/v cho php l?p d? n T XD c?u Vi?t Tr - Ba V n?i QL32 v?i QL32C theo hnh th?c BOT
17718 19/12/2014 16114/BGTVT-KHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v phn khai chi ti?t di?u ch?nh KH v?n TPCP nam 2014 DA QL279 do?n Tuyn Quang - B?c K?n
17717 19/12/2014 2546/GM-BGTVT 18/12/2014  B? GTVT  GM tham gia don ki?m tra hi?n tru?ng xc d?nh nguyn nhn v d? xu?t g i?i php x? l hi?n tu?ng ng?p cc do?n tuy?n trn QL1 ....
17716 19/12/2014 4204/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT Thanh Ha  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT, KH d?u th?u XDCT s?a ch?a lng nh?a m?t du?ng do?n Km51+500-Km55+400; Km62+00-Km63+00 ... QL217 t?nh Thanh Ho
17715 19/12/2014 16112/BGTVT-CQLXD 17/12/2014  B? GTVT  V/v d?m b?o ATGT, v? sinh mi tru?ng, ATL khi thi cng d? n T nng c?p tuy?n du?ng Php Vn - C?u Gi? theo hnh th?c H BOT
17714 19/12/2014 16094/BGTVT-KHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v thng bo di?u ch?nh KH v?n TPCP nam 2014 cc d? n QL7 do?n Khe Thoi - N?m C?n v QL24 do?n Km8-Km165
17713 19/12/2014 16095/BGTVT-HTQT 17/12/2014  B? GTVT  V/v tham gia H?i th?o du?ng b? cao t?c l?n th? 8 v cu?c h?p song phuong t?i Nh?t B?n
17712 19/12/2014 16107/BGTVT-KCHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v d?u n?i du?ng ra vo CHK C Mau v?i QL1 t?i Km2244+340 t?nh C Mau
17711 19/12/2014 16097/BGTVT-KCHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v m? d?i phn cch gi?a v d?u n?i du?ng vo Khu du l?ch sinh thi Vu?n xoi v?i QL1 do?n trnh TP Bin Ha t?i Km6+150 t?nh ?ng Nai
17710 19/12/2014 4747/Q-BGTVT 16/12/2014  B? GTVT  Q ban hnh KH ki?m tra, x? l van b?n QPPL trong linh v?c GTVT nam 2014
17709 19/12/2014 259/BC.SGTVT-ATGT 9/12/2014  S? GTVT H?u Giang  Bo co v/v x? l vu?t sng b?ng dy treo
17708 19/12/2014 4659/SGTVT-TTr 10/12/2014  S? GTVT H Tinh  V/v r sot, th?ng k, x? l cc v? tr, khu v?c ngu?i dn s? d?ng cc phuong ti?n, thi?t b? t? ch? khng an ton d? qua sng su?i
17707 19/12/2014 87/XDT 25/11/2014  Cng ty TNHH XD v T  T/T v/v xin ch? d?nh th?u ?ng v?n thi cng DA T c?i t?o nng c?p QL26B do?n t? nh my tu bi?n Huyndai Vinashin d?n QL1A
17706 19/12/2014 1958/SGTVT-QLGT 17/12/2014  S? GTVT Th?a Thin Hu?  V/v th?ng nh?t danh m?c c?u - ? n XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
17705 19/12/2014 16175/BGTVT-KCHT 18/12/2014  B? GTVT  V/v giao nhi?m v? tri?n khai t? ch?c H?i ngh? so k?t m?t nam th?c hi?n quy ch? ph?i h?p gi?a B? GTVT v UBND cc t?nh, TP
17704 19/12/2014 3611/GM-CQLBIV 18/12/2014  C?c QLB IV  GM tham d? l? pht d?ng tuyn truy?n ATGT, ph? bi?n php lu?t v? du?ng b? cao t?c ...
17703 19/12/2014 3610/GM-CQLBIV 18/12/2014  C?c QLB IV  GM h?i th?o t?p hu?n tuyn truy?n ATGT v ph? bi?n php lu?t v? du?ng b? cao t?c
17702 19/12/2014 2020/SGTVT-QLKCHTGT 18/12/2014  S? GTVT C?n Tho  V/v bo co danh m?c cc c?u dn sinh d? ki?n XD thu?c d?a bn TP C?n Tho
17701 19/12/2014 4223/SGTVT-T 18/12/2014  S? GTVT Thanh Ha  V/v bo co nhu c?u d?u tu XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s? trn d?a bn t?nh Thanh Ha theo Cng di?n s? 116/C-BGTVT
17700 19/12/2014 1399/SGTVT-QLGT 17/12/2014  S? GTVT Lm ?ng  V/v r sot, t?ng h?p nhu c?u d?u tu c?u dn sinh trn d?a bn t?nh Lm ?ng
17699 19/12/2014 762/BC-QLDA 18/12/2014  Ban QLDA GT H?i Duong  Bo co hon thnh thi cng h?ng m?c cng trnh XD
17698 19/12/2014 103/2014/CV-VFD 13/12/2014  LH h?i v? ngu?i khuy?t t?t VN  V/v t? ch?c chuong trnh giao luu ngh? thu?t nh?ng tri tim khng khuy?t t?t l?n th? 4 nam 2015
17697 19/12/2014 2763/TTr-CQLBI 15/12/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 nam 2014 do?n t? Km72+00-Km84+00 QL38 d?a ph?n t?nh H Nam
17696 19/12/2014 3491/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh G?c Thu?c t?nh Ph Th?
17695 19/12/2014 3490/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N Kh?u t?nh Tuyn Quang
17694 19/12/2014 3489/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N Thoi t?nh Tuyn Quang
17693 19/12/2014 3488/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Pu St t?nh Son La
17692 19/12/2014 3487/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Hu?i Ln t?nh Son La
17691 19/12/2014 3486/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N Ning t?nh Son La
17690 19/12/2014 3485/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Phing Pe t?nh Son La
17689 19/12/2014 3484/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Hu?i Li?ng t?nh Son La
17688 19/12/2014 3483/TTr-BQLDA3 18/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh P H?ng t?nh Son La thu?c d? n d?m b?o ATGT trn d?a bn 28 ...
17687 19/12/2014 1516/SGTVT-GT 12/12/2014  S? GTVT ak Lak  V/v kh?c ph?c cc v? tr m?t du?ng hu h?ng, nh?ng do?n v?ch son k? du?ng b? m?, b? sung bi?n bo trn QL27
17686 19/12/2014 1302/BQLDA4-KTKH 18/12/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 2 tu v?n kh?o st, thi?t k? BVTC v d? ton thu?c DA d?u tu XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km0-Km35 QL70 t?nh Ph Th? v Yn Bi
17685 19/12/2014 3519/BQLDA3-PID1 18/12/2014  Ban 3  V/v KH t? ch?c l? d?ng th? gi th?u RAI/CP1 nng c?p 2 c?u Trng Thua v c?u C?ng Neo trn QL38B t?nh H?i Duong DA VRAMP v?n vay WB
17684 19/12/2014 3374/TTr-BQLDA3 17/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh d? ton chi ph gi th?u RAP/CP5 b?o tr tuy?n QL48 (do?n Km0-Km20 v do?n Km38-Km64) thu?c h?p ph?n B ....
17683 19/12/2014 177/CV-BQLDA 18/12/2014  BQLCDA T v XD Thi Nguyn  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
17682 19/12/2014 499/BC-CQLBII 18/12/2014  C?c QLB II  Bo co nhanh tnh hnh thi?t h?i v cng tc kh?c ph?c d?m b?o giao thng do ?nh hu?ng c?a mua l?n ko di gy ra t? ngy 30/11-03/12 v t? ngy 08/12-12/12/2014 trn d?a bn t?nh Th?a Thin Hu?
17681 18/12/2014 127/VPQ-VB 16/12/2014  Van phng Qu? BTBTW  V/v xin ki?n v? vi?c lm r kinh ph tr? c?p m?t vi?c lm c?a ngu?i lao d?ng t?i tr?m Bi Chy
17680 18/12/2014 754/BC-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT B?c Liu  Bo co v/v r sot danh sch c?u thu?c ? n xy d?ng c?u dn sinh quy m nh? d?m b?o ATGT trn ph?m vi vng dn t?c thi?u s?
17679 18/12/2014 2363/SGTVT-KHTH 15/12/2014  S? GTVT Qu?ng Bnh  V/v b? sung cc c?u y?u trn QL9B v QL15 thu?c S? GTVT Qu?ng Bnh qu?n l vo d? n c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia l?n th? 2
17678 18/12/2014 1254/BQLDA8-TCKT 14/12/2014  Ban 8  V/v th?c hi?n KH quy?t ton DAHT nam 2014, XD KH quy?t ton DAHT nam 2015
17677 18/12/2014 3209/CQLBI-QLBTB 16/12/2014  C?c QLB II  V/v th?a thu?n di?u ch?nh HS TK BVTC c/trnh s?a ch?a h? th?ng m?t du?ng giao thng cng trnh h?m du?ng b? qua o Ngang (do?n t? Km591+550-Km594+399.41) QL1A
17676 18/12/2014 3194/TTr-CQLBII 15/12/2014  C?c QLB II  T/T d? ngh? cng nh?n cc danh hi?u thi dua, hnh th?c khen thu?ng nam 2014
17675 18/12/2014 1021/TCT 18/12/2014  Ban QLT cc DA TCT  V/v d? ngh? tham gia ki?n h? so DA d?u tu XD tuy?n du?ng trnh TP Sc Trang c?a QL1 t?nh Sc Trang theo hnh th?c H BOT
17674 18/12/2014 3201/CQLBII-ATGT 15/12/2014  C?c QLB II  V/v d?m b?o ATGT t?i v? tr nt giao Km2+180 QL9
17673 18/12/2014 2549/GM-BGTVT 18/12/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co d? th?o thng tu quy d?nh v? t? ch?c giao thng trn c?u du?ng b? v d?t bi?n bo hi?u h?n ch? t?i tr?ng c?u
17672 18/12/2014 3542/GTVT-VT 12/12/2014  S? GTVT Khnh Ha  V/v t? ch?c t?p hu?n nng cao trnh d? gio vin d?y li xe d?t 3
17671 18/12/2014 3342/BQLDA3-KHKT 17/12/2014  Ban 3  V/v cung c?p kch thu?c c?t thp m? neo cp gi?ng ngang c?a c?u treo dn sinh thu?c d? n c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn
17670 18/12/2014 3264/BC-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  Bo co tnh hnh th?c hi?n cc d? n do Ban QLDA 3 qu?n l nam 2014
17669 18/12/2014 3335/TTr-BQLDA3 16/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t d? ton chi ph gi th?u RAI/CP13 nng c?p nng c?p tuy?n QL39 do?n Tri?u Duong - Hung H v 2 c?u (N?i, ?ng Tu) thu?c h?p ph?n C - Nng c?p ti s?n du?ng b? - DA qu?n l ti s?n du?ng b? VN ....
17668 18/12/2014 1293/SGTNT-GTVT 12/12/2014  S? GTVT Lo Cai  V/v r sot nhu c?u d?u tu XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
17667 18/12/2014 1468/UBND-TXD 12/12/2014  UBND t?nh An Giang  V/v d?u tu thay th? cc c?u y?u trn QL91 thu?c d?a bn t?nh An Giang
17666 18/12/2014 2743/SGTVT 15/12/2014  S? GTVT B?c Ninh  V/v c?p l?i th? st h?ch vin
17665 18/12/2014 219/TTr-BDA5 17/12/2014  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 5 tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km7+750-Km30 du?ng Nam H?i Vn - Ty Loan TP N?ng
17664 18/12/2014 218/TTr-BDA5 17/12/2014  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 5 tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km46-Km50; Km56-Km57+600... QL4G t?nh Son La
17663 18/12/2014 25/CT-UBND 12/12/2014  UBND t?nh Thanh Ha  Ch? th? v/v tang cu?ng cc gi?i php nh?m ngan ch?n tnh tr?ng xe t v?n chuy?n hng ha qu kh?, qu t?i trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17662 18/12/2014 2783/CQLBI-QLBTB 17/12/2014  C?c QLB I  V/v bo co cng tc ki?m tra, ti?p nh?n c?u Ch? M?i (m?i) Km113+915 QL3
17661 18/12/2014 3268/CQLXD-SB2 8/12/2014  C?c QLXD v CL CTGT  V/v bo co v? HS ch? d?n b? sung cho cng tc thi?t k? tr?m thu ph, nh di?u hnh thu ph t?i cc DA m? r?ng QL1 do?n Thanh Ha - C?n Tho v du?ng HCM qua Ty Nguyn theo hnh th?c H BOT
17660 18/12/2014 165/PCSL-QLXD 12/12/2014  Cng ty i?n L?c Son La  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
17659 18/12/2014 16118/BGTVT-KCHTGT 17/12/2014  B? GTVT  V/v ?y thc qu?n l b?o tr QL43 do?n V?n Yn - M?c Chu t?nh Son La
17658 18/12/2014 3740/PMU1-QLDA3 18/12/2014  Ban 1  V/v ki?m tra, nghi?m thu cng tc s?a ch?a, kh?c ph?c hu h?ng c?ng thot nu?c ngang Km135+200 QL53 t?nh Tr Vinh
17657 18/12/2014 7645/UBND-NN1 17/12/2014  UBND t?nh Vinh Phc  V/v r sot danh sch c?u - ? n XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
17656 18/12/2014 217/TTr-BDA5 17/12/2014  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 4 tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km1456+800-Km1466+492 QL1 t?nh Khnh Ha
17655 18/12/2014 4633/BC-BQLDA6 16/12/2014  Ban 6  V/v bo co danh m?c cc c?u y?u s? d?ng v?n du c?a DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia l?n 2
17654 18/12/2014 325/CV-TQS 14/12/2014  Tru?ng Qun s? t?nh Qu?ng Ninh  V/v xin di?u ch?nh m? d?i phn cch gi?a trn QL18 t?i c?ng Tru?ng Qun s? t?nh Qu?ng Ninh
17653 18/12/2014 787-CV/UK 2/12/2014  ?ng ?y kh?i DN An Giang  V/v xin ki?n th?c hi?n quy trnh nhn s? c?p ?y cc c?p nhi?m k? 2015-2020
17652 18/12/2014 1292/BQLDA4-DA3 17/12/2014  Ban 4  V/v ti?p thu ki?n v? th?m d?nh d? n s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i cc v? tr c?p bch trn QL
17651 18/12/2014 576/CV-30.4DESICO 10/12/2014  Cng ty CP CK XD v TVTK 30.4  V/v ki?n ngh? phuong n bn giao t?m c?u treo Nam Cng x Thanh Tn huy?n Thanh Lim t?nh H Nam
17650 18/12/2014 220/TTr-BDA5 17/12/2014  Ban 5  T/T xc d?nh nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 5 tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km0+00-Km5+00 QL217 t?nh Thanh Ha
17649 18/12/2014 208/BC-BDA5 16/12/2014  Ban 5  Bo co hon thnh thi cng XD h?ng m?c cng trnh
17648 18/12/2014 14/CV-2014 15/12/2014  HTX VT ?ng Xoi  V/v xin di?u ch?nh hnh trnh ch?y xe tuy?n Bnh Phu?c Cao B?ng
17647 18/12/2014 1294/BQLDA4-KTKH 17/12/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u gi th?u XL3 xy d?ng do?n Km48+200-Km52+3.4 v c?u R? Km78+329.21 DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A t?nh H Tinh
17646 18/12/2014 1296/TTr-BQLDA4 17/12/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t chi ph gim st, dnh gi d?u tu c?a DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A do?n Km0-Km37 t?nh H Tinh
17645 18/12/2014 5923/SGTVT-KHTC 15/12/2014  S? GTVT Qu?ng Ninh  V/v xy d?ng KH chi Qu? b?o tr du?ng b? TW nam 2015
17644 18/12/2014 5924/SGTVT-KHTC 15/12/2014  S? GTVT Qu?ng Ninh  V/v d? ngh? ti?p t?c d?t hng cng tc qu?n l v BDTX c?u Bi Chy QL18 nam 2015
17643 18/12/2014 2542/GM-BGTVT 18/12/2014  B? GTVT  GM d? l? k th?a thu?n h?p tc gi?a B? GTVT v T?p ch c?ng s?n
17642 18/12/2014 8519/VP-XDGT 12/12/2014  Van phng UBND TP H N?i  V/v quy ho?ch v c?p php th?c hi?n vi?c d?u tu XD bi?n qu?ng co d?c tuy?n du?ng cao t?c do VEC qu?n l, khai thc
17641 18/12/2014 2760/CQLBI-ATGT 15/12/2014  C?c QLB I  V/v bo co xem xt di?u ch?nh bi?n bo h?n ch? t?c d? khu v?c nt giao Php Vn du?ng Php Vn - C?u Gi?
17640 18/12/2014 2766/CQLBI-QLBTB 16/12/2014  C?c QLB I  V/v bo co hu h?ng khe co gin c?u Tn ? Km99+200 QL10
17639 18/12/2014 1289/BQLDA4-KTT 17/12/2014  Ban 4  V/v x? l k? thu?t hi?n tru?ng gi th?u XL2 - DA c?i t?o, nng c?p QL8A do?n Km37+00-Km85+300 t?nh H Tinh
17638 18/12/2014 2000/SGTVT-BQLDA 15/12/2014  S? GTVT C?n Tho  V/v th?c hi?n KH quy?t ton d? n hon thnh nam 2014, xy d?ng KH quy?t ton d? n hon thnh nam 2015
17637 18/12/2014 1832/SGTVT-QLGT 15/12/2014  S? GTVT An Giang  V/v phng c?nh st kinh t? XD m? r?ng tr? s? tr?m thu ph c?u C?n Tin trong lnh lang AT tuy?n QL91C huy?n An Ph t?nh An Giang
17636 18/12/2014 3591/CQLBIV-QL,BT 16/12/2014  C?c QLB IV  V/v th?c hi?n x? ph?t vi ph?m t?i tr?ng xe
17635 18/12/2014 1285/BQLDA4-DA2 17/12/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? ton di?u ch?nh, b? sung gi th?u XL6 xy d?ng du?ng do?n Km21+00-Km28+00 thu?c DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A do?n Km0-Km37 t?nh H Tinh
17634 18/12/2014 3409/SGTVT-KHTC 15/12/2014  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v l?p KH danh m?c bo co quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh nam 2014
17633 18/12/2014 2533/GM-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  GM tham gia don th? st th?c d?a DA c?i t?o, nng c?p QL10 do?n t? c?u Qun Toan d?n c?u Nghn ....
17632 18/12/2014 233/CNTT 17/12/2014  Vi?n Cng ngh? thng tin  V/v thu ng? tham gia tu v?n l?p d? n, tu vn gim st d? n d?ch v? cng c?p d? 3 d?i GPLX
17631 18/12/2014 3721/SGTVT-GT&ATGT 18/12/2014  S? GTVT Ph Th?  V/v tri?n khai d? n XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
17630 18/12/2014 1263/TTr-BQLDA8 17/12/2014  Ban 8  T/T v/v xin ch?p thu?n nh th?u c d? nang l?c v kinh nghi?m dp ?ng yu c?u c?a gi th?u s? 2 tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng - DA T XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km1940-Km1945+150 v Km1950+700-Km1954 t?nh Long An
17629 18/12/2014 157/Tr?m cn-TTrS 11/12/2014  Thanh tra S? B?n Tre  V/v xin trang b? m?t s? ph? ki?n c?a tr?m cn t?i tr?ng xe
17628 18/12/2014 3553/BQLDA7-TCKT 9/12/2014  Ban 7  V/v bo co tnh hnh thu h?i t?m ?ng c?a Cng ty CP 873-XDCTGT thi cng gi 4 thu?c DA QL53 do?n Km67-Km114 t?nh Tr Vinh
17627 18/12/2014 0/BCNT DT124015 17/12/2014  Ban Ch? nhi?m d? ti DT124015  V/v xin du?c thanh ton kinh ph d? ti
17626 18/12/2014 4706/Q-BGTVT 12/12/2014  B? GTVT  Q ban hnh KH h? tr? php l cho doanh nghi?p nam 2015 c?a B? GTVT
17625 18/12/2014 4713/Q-BGTVT 12/12/2014  B? GTVT  Q ban hnh KH c?i cch hnh chnh nam 2015 c?a B? GTVT
17624 18/12/2014 16032/BGTVT-TC 16/12/2014  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
17623 18/12/2014 16049/BGTVT-KCHT 16/12/2014  B? GTVT  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc qu?n l, b?o tr KCHTGT nam 2014
17622 18/12/2014 16069/BGTVT-TC 17/12/2014  B? GTVT  V/v di?u ch?nh, b? sung KH thu, chi ph qua ph nam 2014
17621 18/12/2014 15998/BGTVT-KHT 16/12/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n ch? d? bo co ODA qu IV/2015 theo Thng tu s? 01/2014/TT-BKHT c?a B? KH v T
17620 18/12/2014 16070/BGTVT-KCHT 17/12/2014  B? GTVT  V/v xin d?ng vi?c ?y thc qu?n l, b?o tr do?n tuy?n QL80 v Nam Sng H?u
17619 18/12/2014 16026/BGTVT-VT 16/12/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH TM v DL Kh?i Quang t? ch?c don Caravan Thi Lan vo tham gia giao thng t?i VN t? ngy 28/12/2014 d?n ngy 03/01/2015
17618 18/12/2014 16064/BGTVT-TCT 16/12/2014  B? GTVT  V/v di?u ch?nh, b? sung m?t s? h?ng m?c QL18 do?n TP Ung B - TP H? Long theo hnh th?c BOT
17617 18/12/2014 16060/BGTVT-KCHT 16/12/2014  B? GTVT  V/v cho ki?n v? d? ngh? ?y thc qu?n l QL N1 c?a UBND t?nh An Giang
17616 18/12/2014 4725/SGTVT-QLGTT 15/12/2014  S? GTVT N?ng  V/v d? xu?t s?a ch?a kh?n c?p hu h?ng n?n m?t du?ng QL14B, TP N?ng
17615 18/12/2014 1986/SGTVT-KHTC 16/12/2014  S? GTVT Kon Tum  V/v bo co quy?t ton v dang k KH quy?t ton d? n nam 2015
17614 18/12/2014 2235/SGTVT-QLVT 16/12/2014  S? GTVT Son La  V/v d? ngh? cng b? tuy?n v?n t?i khch lin t?nh Ph Yn (Son La) - La Ti?n (Hung Yn) v ngu?c l?i
17613 18/12/2014 3969/SGTVT-KH 17/12/2014  S? GTVT Qu?ng Tr?  V/v dang k nhu c?u d?u tu XD c?u dn sinh d?m b?o AT vng dn t?c thi?u s?
17612 18/12/2014 3683/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT B?n Tre  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT v KH d?u th?u h?ng m?c b? sung s?a ch?a do?n t? Km91+630-Km92+305 trn QL57 thu?c DA s?a ch?a lng nh?a m?t du?ng do?n Km84+000-Km91+941 ...QL57 t?nh B?n Tre
17611 18/12/2014 1963/TTr-TSPMU 16/12/2014  Ban ATGT  T/T v/v ph duy?t chi ph qu?n l d? n tang cu?ng ATGT trn cc QL ? pha B?c Vi?t Nam v?n vay Jica
17610 18/12/2014 4339/TTr-BQLDA6 27/11/2014  Ban 6  T/T v/v xin ph duy?t di?u ch?nh gi tr? cng trnh c?u Tn L?c (Km100+090 QL63 t?nh C Mau) thu?c gi th?u B2-17 ....
17609 18/12/2014 1866/SGTVT-QLVT 12/12/2014  S? GTVT Qu?ng Nam  V/v hu?ng d?n c?p gi?y php lin v?n Vi?t - Lo cho lo?i xe t?i van
17608 18/12/2014 5216/UBND-KTN 11/12/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  V/v d?u n?i t?m vo QL40B t?i Km05+060 (P) lm du?ng cng v? ph?c v? thi cng Tr?m x? l nu?c th?i, thu?c DA thu gom, x? l nu?c th?i v thot nu?c TP Tam K?
17607 18/12/2014 2359/TTr-SGTVT 16/12/2014  S? GTVT H Giang  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t HS hon cng v d? ton c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 (Km16-Km36) QL279 do?n P?c H - Lin Hi?p t?nh H Giang
17606 18/12/2014 2312/TTr-SGTVT 11/12/2014  S? GTVT H Giang  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t HSHC v d? ton c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1, d?t 2 nam 2014 QL4 t?nh H Giang
17605 18/12/2014 1262/BQLDA8-HDA1 16/12/2014  Ban 8  Bo co v/v s?a ch?a m?t du?ng gi th?u s? 1 v s? 2 thu?c DA d?u tu c?i t?o, nng c?p QL27 do?n Km174+00-Km272+800 thu?c t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
17604 18/12/2014 64/TT 17/12/2014  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
17603 18/12/2014 63/TT 17/12/2014  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
17602 18/12/2014 1288/TTr.BQLDA4-DA1 17/12/2014  Ban 4  T/T ph duy?t d? ton d? n th di?m nghin c?u tm nguyn nhn v gi?i php tri?t tiu di?m den giao thng trn QL5 do?n qua d?a ph?n t?nh H?i Duong
17601 17/12/2014 2534/GM-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  GM: h?p tham d? Bu?i lm vi?c v?i Cng ty Uber
17600 17/12/2014 2532/GM-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  GM h?p r sot cng tc tri?n khai cc chuong tnh KHCN, XD tiu chu?n, quy chu?n nam 2014
17599 17/12/2014 1076/UBND 12/12/2014  UBND huy?n H?i H  V/v r sot nhu c?u d?u tu XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s? trn d?a bn huy?n H?i H
17598 17/12/2014 1138/UBND-BQL 16/12/2014  UBND huy?n Ph Ninh  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
17597 17/12/2014 3083/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u T? Phn trn d?a bn t?nh Lai Chu
17596 17/12/2014 3084/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u N?m Ng trn d?a bn t?nh Lai Chu
17595 17/12/2014 3085/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n L?i - Tin T?c trn d?a bn t?nh i?n Bin
17594 17/12/2014 3086/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Na Su trn d?a bn t?nh i?n Bin
17593 17/12/2014 3087/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u N ng trn d?a bn t?nh i?n Bin
17592 17/12/2014 3088/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT XDCT c?u N?m Ct trn d?a bn t?nh i?n Bin
17591 17/12/2014 2551/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT L?ng Son  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh BGT bu?c 1, kh?c ph?c thi?t h?i v? du?ng b? do ?nh hu?ng c?a bo s? 2 gy ra t?i Km24+400 trn QL4B huy?n L?c Bnh t?nh L?ng Son
17590 17/12/2014 2554/TTr-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT L?ng Son  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c l?t, bo, BGT bu?c 1 con bo s? 3 nam 2014 trn tuy?n QL4A d?a ph?n t?nh L?ng Son
17589 17/12/2014 3089/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Hu?i Nh? trn d?a bn t?nh i?n Bin
17588 17/12/2014 3090/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn T?i M?n trn d?a bn t?nh Lo Cai
17587 17/12/2014 3091/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn T?ng P?u trn d?a bn t?nh Lo Cai
17586 17/12/2014 3092/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Khu?i H?p trn d?a bn t?nh L?ng Son
17585 17/12/2014 3494/CQLBIV-KHKT 6/12/2014  C?c QLB IV  T/T ph duy?t di?u ch?nh t?ng m?c d?u tu XDCT s?a ch?a cc c?u Ci Ln Km7+687, Long Hi?p Km11+110, Ci S?y Km16+401 ....QL30 t?nh Ti?n Giang v ?ng Thp
17584 17/12/2014 3093/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u ?ng Lo trn d?a bn t?nh L?ng Son
17583 17/12/2014 3094/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u N Ko trn d?a bn t?nh L?ng Son
17582 17/12/2014 3095/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Th T trn d?a bn t?nh L?ng Son
17581 17/12/2014 3096/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Lo?ng To?ng trn d?a bn t?nh Qu?ng Ninh
17580 17/12/2014 3427/SGTVT-KTCL 16/12/2014  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v d? xu?t danh m?c cc c?u dn sinh d? ki?n xy d?ng trn d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
17579 17/12/2014 3341/BQLDA3-PID2 17/12/2014  Ban 3  V/v ki?n ngh? cho php gi?i ngn thanh ton DA XD h? thng tin GTVT linh v?c du?ng b?
17578 17/12/2014 3589/SGTVT-KHTC 12/12/2014  S? GTVT i?n Bin  V/v d? ngh? cho php th?c hi?n BGT bu?c 1 trn QL12 do?n qua th? x Mu?ng Lay t?nh i?n Bin
17577 17/12/2014 3614/SGTVT-KHTC 12/12/2014  S? GTVT i?n Bin  V/v di?u ch?nh KH chi Qu? b?o tr du?ng b? 2014
17576 17/12/2014 3097/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Tr T?p trn d?a bn t?nh Qu?ng Nam
17575 17/12/2014 3098/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Tr Giang trn d?a bn t?nh Qu?ng Nam
17574 17/12/2014 3099/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u V?c M - Sng Tum trn d?a bn t?nh Qu?ng Nam
17573 17/12/2014 3100/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn 2 trn d?a bn t?nh Qu?ng Nam
17572 17/12/2014 3101/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Nu?c Lang trn d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
17571 17/12/2014 3102/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u G?i Re trn d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
17570 17/12/2014 3103/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Nu?c N? trn d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
17569 17/12/2014 148/B43-TTTLX 16/12/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
17568 17/12/2014 147/B43-TTTLX 16/12/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
17567 17/12/2014 146/B43-TTTLX 16/12/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
17566 17/12/2014 3104/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Khe Me trn d?a bn t?nh Qu?ng Tr?
17565 17/12/2014 3105/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u c?u Vinh trn d?a bn t?nh Qu?ng Tr?
17564 17/12/2014 3106/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n Vy 2 trn d?a bn t?nh Qu?ng Tr?
17563 17/12/2014 3107/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u L?ng Mn trn d?a bn t?nh Son La
17562 17/12/2014 3108/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Sam Kha trn d?a bn t?nh Son La
17561 17/12/2014 3109/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Sng C?y trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17560 17/12/2014 3110/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u L?ng B?ng trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17559 17/12/2014 3111/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n Lt trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17558 17/12/2014 3112/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n Bon trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17557 17/12/2014 3113/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn ?i trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17556 17/12/2014 3114/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn Ngho trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17555 17/12/2014 3115/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n L?i trn d?a bn t?nh Thanh Ha
17554 17/12/2014 3116/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Pi Lung trn d?a bn t?nh Th?a Thin Hu?
17553 17/12/2014 3117/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Thn 6 trn d?a bn t?nh ak Lak
17552 17/12/2014 3118/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Kon Hong L?h trn d?a bn t?nh Gia Lai
17551 17/12/2014 3119/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Xm 6 - Huong lm trn d?a bn t?nh H Tinh
17550 17/12/2014 3120/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u G?o B?c trn d?a bn t?nh Ha Bnh
17549 17/12/2014 156/BC-SGTVT 17/12/2014  S? GTVT H?i Phng  Bo co nhanh v? tai n?n lin quan d?n xe d?u ko 15C - 089.07 thu?c Cng ty CP TTM v VT ng B?c b? tai n?n trn QL18 ....
17548 17/12/2014 0/GM 17/12/2014  Ban 6 - B? GTVT  GM d?ng th? gi th?u B3.19 XD 03 c?u C?c Pi, Su?i ? trn QL4, Son H?i QL4E
17547 17/12/2014 59/Q-QBTTW 17/12/2014  Qu? B?o tr B Trung uong  Q v/v di?u ch?nh KH chi Qu? b?o tr du?ng b? TW nam 2014 cho C?c QLBIV T?ng c?c BVN
17546 17/12/2014 3121/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?n Kh trn d?a bn t?nh Ha Bnh
17545 17/12/2014 3122/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u C?u Nang l?n 3 di Nang nh? 2 trn d?a bn t?nh Kon Tum
17544 17/12/2014 3123/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u B?ng Lai trn d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
17543 17/12/2014 3124/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Tang Ha trn d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
17542 17/12/2014 3125/TTr-BQLDA3 11/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD c?u Kreeng trn d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
17541 17/12/2014 922/PLXXNQN-QLKT 16/12/2014  XN Xang d?u Qu?ng Ninh  V/v xin ch?p thu?n TKKTTC v c?p php thi cng du?ng d?u n?i CHXD Phong D? t?i Km+ (P) QL18C m?i
17540 17/12/2014 104/TTr-SGTVT 15/12/2014  S? GTVT Ha Bnh  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a d?t xu?t, kh?c ph?c hu h?ng c?u L?ng Km28+050 du?ng 12B t?nh Ha Bnh
17539 17/12/2014 2529/GM-BGTVT 17/12/2014  B? GTVT  GM h?p kh?i d?ng don cng tc HTKT XDKH chi tiu trung h?n v xc d?nh d? n QL ti s?n du?ng d?a phuong
17538 17/12/2014 3251/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Kon Hong L?h t?nh Gia Lai
17537 17/12/2014 3249/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Vinh t?nh Qu?ng Tr?
17536 17/12/2014 3250/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Vy 2 t?nh Qu?ng Tr?
17535 17/12/2014 3252/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh C?u Nang t?nh Kon Tum
17534 17/12/2014 3253/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?ng Lai t?nh Qu?ng Bnh
17533 17/12/2014 519/TB-UBND 7/12/2014  UBND t?nh H Tinh  T/B k?t lu?n c?a PCT thu?ng tr?c UBND t?nh Nguy?n Thi?n t?i bu?i lm vi?c v? cng tc ki?m sot t?i tr?ng xe, ki?m sot v x? l xe t vi ph?m cc quy d?nh v? ATKT v BVMT trn d?a bn t?nh
17532 17/12/2014 18005/BTC-QLCS 11/12/2014  B? Ti Chnh  V/v phuong n s?p x?p l?i, x? l cc CSN thu?c SHNN c?a cc don v? thu?c B? GTVT trn d?a bn TP H N?i
17531 17/12/2014 2906/Q-UBND 15/12/2014  UBND t?nh Thi Nguyn  Q ph duy?t di?u ch?nh, b? sung quy ho?ch di?m d?u n?i vo QL
17530 17/12/2014 2058/SGTVT-HTGT 15/12/2014  S? GTVT H?i Phng  V/v ti?p nh?n bn giao cng trnh dua vo khai thc s? d?ng cng trnh gi th?u s? 11 DA T XDCT s?a ch?a, khi ph?c m?t du?ng QL5 sau khi h?t th?i gian b?o hnh
17529 17/12/2014 2214/BTL-BTM 12/12/2014  B? tu l?nh qun khu 4  V/v h? tr? th?c hi?n cng tc r ph bom mn v?t n? t?i cc v? tr XD c?u treo dn sinh b? nhi?m bom mn trn d?a bn cc t?nh Qu?ng Tr?
17528 17/12/2014 3221/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N ng t?nh i?n Bin
17527 17/12/2014 3254/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Tang Ha t?nh Qu?ng Bnh
17526 17/12/2014 3220/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Na Su t?nh i?n Bin
17525 17/12/2014 3219/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Li t?nh i?n Bin
17524 17/12/2014 3225/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh T?ng P?u t?nh Lo Cai
17523 17/12/2014 3231/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Tr T?p t?nh Qu?ng Nam
17522 17/12/2014 3244/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n L?i t?nh Thanh Ha
17521 17/12/2014 3226/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Khu?i H?p t?nh L?ng Son
17520 17/12/2014 3222/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N?m Ct t?nh i?n Bin
17519 17/12/2014 3223/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Hu?i Nh? t?nh i?n Bin
17518 17/12/2014 3235/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Nu?c N? t?nh Qu?ng Ngi
17517 17/12/2014 3236/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Thn 6 t?nh ak Lak
17516 17/12/2014 3237/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh V?c M t?nh Qu?ng Nam
17515 17/12/2014 3233/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Nu?c Lang t?nh Qu?ng Ngi
17514 17/12/2014 3234/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh G?i Re t?nh Qu?ng Ngi
17513 17/12/2014 3224/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh T?i M?n t?nh Lo Cai
17512 17/12/2014 89/NQ-CP 5/12/2014  Chnh ph?  Ngh? quy?t phin h?p Chnh ph? thu?ng k? thng 11 nam 2014
17511 17/12/2014 2146/Q-TTg 1/12/2014  Th? tu?ng Chnh ph?  Q ph duy?t d? n ti co c?u ngnh cng thuong ph?c v? s? nghi?p cng nghi?p ha, hi?n d?i ha v pht tri?n b?n v?ng giai do?n d?n nam 2020, t?m nhn d?n nam 2030
17510 17/12/2014 4681/Q-BGTVT 11/12/2014  B? GTVT  Q v/v thnh l?p don ki?m tra thi dua nam 2014
17509 17/12/2014 15934/BGTVT-TC 15/12/2014  B? GTVT  V/v d? ngh? chuy?n ti?n ph th?m tra quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh
17508 17/12/2014 15931/BGTVT-KCHT 15/12/2014  B? GTVT  V/v di chuy?n tr?m KTTTX t?i Km103+800 QL18 t?nh Qu?ng Ninh v tr?m D?u Giy t?i Km1846+650 QL1 t?nh ?ng Nai
17507 17/12/2014 15589/KH-BGTVT 8/12/2014  B? GTVT  KH tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t s? 87/2014/QH13 c?a QH v? ch?t v?n v tr? l?i ch?t v?n t?i k? h?p th? 8, QH kha XIII
17506 17/12/2014 15954/BGTVT-CQLXD 15/12/2014  B? GTVT  V/v bo co gim st dnh gi t?ng th? d?u tu c? nam 2014
17505 17/12/2014 15958/BGTVT-TC 15/12/2014  B? GTVT  V/v r sot, th?ng k cc co s? nh d?t c?a cc t? ch?c s? nghi?p cng l?p trn d?a bn TP H N?i
17504 17/12/2014 16006/BGTVT-HTQT 16/12/2014  B? GTVT  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n d? n thc d?y quan h? Vi?t Nam - Trung ng nam 2014
17503 17/12/2014 15960/BGTVT-KHT 15/12/2014  B? GTVT  V/v chu?n b? tham lu?n t?i cu?c h?i dm v?i on cn b? Lo
17502 17/12/2014 15965/BGTVT-TC 15/12/2014  B? GTVT  V/v di?u chuy?n ph?n du?ng ln xu?ng b?n ph Vinh Th?nh QL2C cho B? Tu l?nh Cng binh
17501 17/12/2014 1257/TTr-BQLDA8 6/12/2014  Ban 8  T/T v/v ph duy?t d? cuong, d? ton quan tr?c v l?p b/c gim st mi tru?ng d?nh k? DA c?i t?o, nng c?p QL61 do?n Ci Tu - G Quao
17500 17/12/2014 1256/BQLDA8-HDA2 6/12/2014  Ban 8  V/v b? sung, hon thi?n d? cuong v d? ton quan t?c, gim st mi tru?ng DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL61 do?n Ci Tu - G Quao )Km52+800-Km67+000) t?nh Kin Giang
17499 17/12/2014 15950/BGTVT-KCHT 15/12/2014  B? GTVT  V/v chuy?n cc do?n du?ng d?a phuong thnh QL14C
17498 17/12/2014 15997/BGTVT-KHT 16/12/2014  B? GTVT  V/v xy d?ng l?ch ph? bi?n thng tin th?ng k Nh nu?c
17497 17/12/2014 15944/BGTVT-KHCN 15/12/2014  B? GTVT  V/v ph?i h?p v?i Tru?ng H GTVT kh?o st th?c t? m?t s? tuy?n du?ng
17496 17/12/2014 1005/TCT 15/12/2014  Ban QLT cc DA TCT  V/v d? ngh? tham gia ki?n h? so DA T XDCT nng c?p QL10 do?n t? c?u Qun Toan d?n c?u Nghn TP H?i Phng theo hnh th?c H BOT
17495 17/12/2014 16004/BGTVT-HTQT 16/12/2014  B? GTVT  V/v c? cn b? tham d? H?i ngh? c ?p cao v? b?o tr v ti ch? m?t du?ng t?i C?ng ha Php
17494 17/12/2014 15971/BGTVT-PC 15/12/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n xy d?ng van b?n QPPL thng 12/2014
17493 17/12/2014 2235/TTr-UBND 10/12/2014  UBND t?nh H Nam  T/T v/v d?u tu XD c?u treo dn sinh qua sng y (t?i x Thanh H?i huy?n Thanh Lim x Tn Son huy?n Kim B?ng) qua sng Nhu? ....
17492 17/12/2014 3628/SGTVT-DA 16/12/2014  S? GTVT i?n Bin  V/v d? ngh? tri?n khai xy d?ng c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s? trn d?a bn t?nh i?n Bin
17491 17/12/2014 3218/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh N?m Ng t?nh Lai Chu
17490 17/12/2014 3217/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh T? Phn t?nh Lai Chu
17489 17/12/2014 3232/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Tr Giang t?nh Qu?ng Nam
17488 17/12/2014 3242/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Thn ?i t?nh Thanh Ha
17487 17/12/2014 3241/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Bon t?nh Thanh Ha
17486 17/12/2014 3240/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Lt t?nh Thanh Ha
17485 17/12/2014 3239/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh L?ng B?ng t?nh Thanh Ha
17484 17/12/2014 3259/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh B?n Kh t?nh Ha Bnh
17483 17/12/2014 3243/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Thn Ngho t?nh Thanh Ha
17482 17/12/2014 3255/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Kleeng t?nh Qu?ng Bnh
17481 17/12/2014 3256/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Pi Lung t?nh Th?a Thin Hu?
17480 17/12/2014 3257/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh c?u treo dn sinh Su?i Thn 2 t?nh Qu?ng Nam
17479 17/12/2014 3264/TTr-BQLDA3 12/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u s? 4 ki?m ton quy?t ton cng trnh hon thnh c/trnh kh?c ph?c, s?a ch?a c?u treo Sam Lang thu?c x N H? huy?n N?m P? t?nh i?n Bin
17478 17/12/2014 3301/TTr-BQLDA3 15/12/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u CTXD c?u Thn 2 t?nh ak Lak
17477 17/12/2014 3084/TT-SGTVT 12/12/2014  S? GTVT Ninh Bnh  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn trn tuy?n QL12B, QL12B ko di, QL38B, QL45 v du?ng n?i QL1 v?i c?ng Ninh Phc thu?c d?a ph?n t?nh Ninh Bnh nam 2015
17476 17/12/2014 995/TCT 12/12/2014  BQLT cc DA d?i tc Cng - Tu  V/v d? ngh? tham gia ki?n h? so d? n T XDCT nng c?p, c?i t?o QL53 do?n Long H? - Ba Si theo hnh th?c H BOT
17475 17/12/2014 2682/TTr-CQLBI 5/12/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 nam 2014 do?n t? Km153+000-Km316+815 QL6 t?nh Son La
17474 17/12/2014 2680/TTr-CQLBI 5/12/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu?, bo, BGT bu?c 1 nam 2014 do?n t? Km26+000-Km79+715 QL43 t?nh Son La
17473 17/12/2014 3590/CQLBIV-QLBTB 16/12/2014  C?c QLB IV  V/v ?y thc qu?n l tuy?n N1 cho t?nh An Giang qu?n l
17472 17/12/2014 2684/TTr-CQLBI 5/12/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? lut, bo, BGT bu?c 1 nam 2014 do?n t? Km153+000-Km316+815 QL6 t?nh Son La
17471 17/12/2014 2672/BQLDA2-PID1-TCKT 15/12/2014  Ban 2  V/v th?c hi?n k?t lu?n thanh tra d? n C?u Phng - QL32
17470 17/12/2014 1567/CQLBIII-ATGT 16/12/2014  C?c QLB III  V/v bo co tnh hnh thi?t h?i CTGT do ?nh hu?ng c?a con bo s? 5 v ?nh hu?ng c?a hon luu bo gy mua ko di trn d?a bn cc t?nh mi?n Trung v Ty Nguyn
17469 17/12/2014 4728/Q-BGTVT 15/12/2014  Ban v s? ti?n b? ph? n? B? GTVT  Q thnh l?p don ki?m tra tri?n khai chi?n lu?c bnh d?ng gi?i v ho?t d?ng v s? ti?n b? ph? n?
17468 17/12/2014 4605/BQLDA6-KTKH 15/12/2014  Ban 6  V/v phn khai chi ti?t di?u ch?nh KH v?n TPCP nam 2014 DA QL279 do?n B?c K?n - Tuyn Quang
17467 17/12/2014 2771/CQLBI-QLBTB 16/12/2014  C?c QLB I  V/v d? ngh? duy?t b? sung v di?u ch?nh kinh ph QL, BDTX du?ng b? nam 2014
17466 17/12/2014 1263/BC-TTCNCGB 15/12/2014  Tru?ng TCN CGB  V/v bo co k?t qu? t?p hu?n gio vin kha 28
17465 17/12/2014 1262/BC-TTCNCGB 15/12/2014  Tru?ng TCN CGB  V/v bo co k?t qu? t?p hu?n gio vin kha 27
17464 17/12/2014 1276/TB-BGTVT 15/12/2014  V? Php Ch? B? GTVT  T/B thi tuy?n thnh vin H?i d?ng thnh vin kim T?ng gim d?c T?ng cng ty qu?n l bay Vi?t Nam
17463 17/12/2014 1272/TB-BGTVT 15/12/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p b/c d?u k? DA d?u tu XDCT hon thi?n giao thng gi?a c?u R?ch Mi?u v c?u C? Chin trn QL60 ...
17462 17/12/2014 1273/TB-BGTVT 15/12/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p b/c cu?i k? r sot tinh khng thng thuy?n c?u hi?n h?u trn cc tuy?n TN TW
17461 17/12/2014 1274/TB-BGTVT 15/12/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p nghe bo co gi?a k? d? n c?i t?o, nng c?p QLQL53 do?n Tr Vinh - Long Ton ....
17460 17/12/2014 3562/SGTVT-QLDA 12/12/2014  S? GTVT Ngh? An  V/v th?c hi?n KH quy?t ton d? n hon thnh nam 2014, XD KH quy?t ton d? n hon thnh nam 2015
17459 17/12/2014 62/TT 16/12/2014  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe