Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  125  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
14446 9/10/2015 1508/2015/CV-BOT 8/10/2015  Cng ty CP d?u tu BOT H N?i B?c Giang  VV trung tm di?u hnh GT TM T cho m?ng lu?i du?ng b? cao t?c khu v?c Pha B?c VN
14445 9/10/2015 1087/KTQLB-DACNS 9/10/2015  Cng ty TNHH k? thu?t QL bay  on d? ngh? ch?p thu?n thi?t k? k? thu?t nt giao du?ng nhanh d?u n?i vo QL: thi?t k? di?m d?u n?i du?ng vo i d?n du?ng DVOR/DME Tuy Ha vo QL1A t?i km1339+150, tp Tuy Ha t?nh Ph Yn
14444 9/10/2015 196-2015/T38 9/10/2015  Trung tm DN-TLX Tru?ng Cao ?ng CSND1  bo co dang k st h?ch li xe
14443 9/10/2015 195-2015/T38 9/10/2015  Trung tm DN-TLX Tru?ng Cao ?ng CSND1  bo co dang k st h?ch li xe
14442 9/10/2015 2202/Q-CQLBI 9/10/2015  C?c I  TT di?u ch?nh BC KTKT CT s?a ch?a n?n, m?t du?ng hu h?ng c?c b? do?n km9+900-km21... Ql4E t?nh lo Cai
14441 9/10/2015 2209/CQLBI-KTKH 9/10/2015  C?c I  VV xin s? d?ng v?n trong gi th?u XL cng trnh BGT CT s?a ch?a b? sung rnh d?c do?n km56+400-km56+700... QL2 t?nh Ph Th?
14440 9/10/2015 3307/SGTVT-KHTC 7/10/2015  S? GTVT Bnh Thu?n  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14439 9/10/2015 2197/KH-CQLBI 8/10/2015  C?c I  KH d? ton nam 2016 l?p l?i TT HLATB gd 2014-2020
14438 9/10/2015 2160/CQLBI-ATGT 7/10/2015  C?c I  VV d? ngh? phuong n s?a ch?a kh?n c?p hu h?ng m?t du?ng do?n km193+00-km303+00 QL6 t?nh Son La
14437 9/10/2015 2188/CQLBI-ATGT 8/10/2015  C?c I  Vv d? ngh? x? l BGT bu?c 1 h? luu c?ng km201+924 QL6 t?nh Son La
14436 9/10/2015 2149B/CQLBI-ATGT 2/10/2015  C?c I  VV trnh phuong n x? l thi?t h?i do m?a l? trong d?t 17/9-26/9 QL3 t?nh B?c K?n
14435 9/10/2015 2196/CQLBI-QLBTB 8/10/2015  C?c I  VV bo co tnh hnh hu h?ng v d? ngh? thay th? t?m dan n?p rnh t?m ch?n rc h? thu nu?c t? km38+525-km63+200 QL3 t?nh Thi Nguyn
14434 9/10/2015 2185/CQLBI=TC 8/10/2015  C?c I  VV d? ngh? c?p kinh ph trng coi b?o qu?n Tr?m thu ph Chuong M?
14433 9/10/2015 2199/CQLBI-TC 8/10/2015  C?c I  VV tham gia vo d? th?o d? n XD co ch? ti chnh d?c th cho cc c?c QLB
14432 9/10/2015 211/TTr-BDA5 8/10/2015  Ban 5  TT ph duy?t HSMT gi th?u 9: XD SC C?i t?o h? th?ng h? lan ATGT trn tuy?n QL12C qua t?nh H Tinh, Qu?ng Bnh
14431 9/10/2015 5101/UBND-KTN 5/10/2015  UBND t?nh B?n Tre  VV h? tr? c?u thp cu thu h?i t? c?u Tn Hu? c?u AN Quy tuy?n QL57 t?nh B?n Tre
14430 9/10/2015 153/TTr-SGTVT 7/10/2015  S? GTVT Tuyn Quang  TT vv d? ngh? th?m d?nh ph duy?t KH LCNT CT s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n m?t du?ng v b? sung rnh thot nu?c c?c b? do?n km220+00-km229+00 QL37 t?nh Tuyn Quang
14429 9/10/2015 2742/UBND-XDCB 6/10/2015  UBND t?nh B?c Ninh  VV xin m? di?m d?u n?i t?m t? QL18 hu?ng di N?i Bi vo KCN Yn Phong t?nh B?c Ninh
14428 9/10/2015 1472/SGTVT-KH 6/10/2015  S? GTVT Th?a Thin Hu?  VV xin di?u ch?nh b? sung k? ho?ch v?n QBTB TW v?i QL49B
14427 9/10/2015 4104/CHHVN-KHT 5/10/2015  C?c Hng h?i VN  VV d? ngh? cung c?p s? li?u ph?c v? l?p QHCT c?ng bi?n c?ng c?n
14426 9/10/2015 105/BHHK-CNTL 7/10/2015  Cng ty CP B?o hi?m Hng Khng chi nhnh Thang Long  VV d? ngh? ph?i h?p xc minh GPLX
14425 9/10/2015 2922/SGTVT-KCHT 6/10/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  VV d? ngh? ch?p thu?n thi?t k? k? thu?t nt giao khc m?c c?a tuy?n nhnh t? nt giao thng M? Kh Tr Khc d?n QL24B v?i c?u Tr Khc II QL1
14424 9/10/2015 3353/CQLBIV-TC 7/10/2015  C?c QLB IV  vv bo co cng tc l?p v trnh duy?t quy?t ton d? n hon thnh 9 thng d?u nam 2015
14423 9/10/2015 1629/UBND-KT 5/10/2015  UBND t?nh An Giang  VV ki?n ngh? chnh sch PT thuong m?i bin gi?i
14422 9/10/2015 1101/TTr-BQLDA4 7/10/2015  Ban 4  TT xin ch?p thu?n danh sach cc nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c kinh nghi?m th?c hi?n gi th?u
14421 9/10/2015 1750/TTr-SGTVT 30/9/2015  S? GTVT H Nam  TT vv d? ngh? s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng tuy?n Ql21B t?nh H Nam
14420 9/10/2015 3937/UBND-CN 8/10/2015  UBND t?nh Qu?ng Tr?  VV b? tr kinh ph GPMB cng trnh c?i t?o du?ng cong d?m b?o ATGT do?n km4+550-km5+760... QL49C
14419 9/10/2015 1122/BQLDA4-QL8A 9/10/2015  Ban 4  VV x? l k? thu?t gi th?u XL1, XL2, XL3 - d? n c?i t?o nng c?p QL8A do?n km37+00-km85+300 t?nh H Tinh
14418 9/10/2015 1670/SGTVT-TTr 30/9/2015  S? GTVT i?n Bin  TT xin ph duy?t CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c I nam 2015 QL279B t?nh i?n Bin
14417 9/10/2015 2047/GM-BGTVT 7/10/2015  B? GTVT  GM v? tru?ng V? TC, 8.30 ngy 13/10/2015, VV cu?c h?p dn d?c, hu?ng d?n th?c hi?n cng tc quy?t ton chi ph DTDA hon thnh v chi ph li vay trong qu trnh XD d? kh?n chuong trnh Co quan NN
14416 9/10/2015 1/GM-BGTVT 9/10/2015  B? GTVT  GM 16.00 ngy 14/10/2015, VV l? thng xe d? n TCT m? r?ng QL1 do?n qua t?nh Bnh ?nh
14415 9/10/2015 13287/BGTVT-TCCB 6/10/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n d?i v?i d? th?o ? n quy ho?ch m?ng lu?i don v? s? nghi?p cng l?p thu?c BGTVT
14414 9/10/2015 13380/BGTVT-VT 7/10/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n d?i v?i d? xu?t c?a CTy Uber VN
14413 9/10/2015 13385/BGTVT-VT 8/10/2015  B? GTVT  VV chuy?n cv s? 79/HTX ngy 10/9/2015 c?a HTX Hong Kim
14412 9/10/2015 13411/BGTVT-MT 8/10/2015  B? GTVT  VV gp d? th?o TT quy d?nh v? BVMT d?i v?i m?t s? ho?t d?ng SX KD, d?ch v?
14411 9/10/2015 13363/BGTVT-QLXD 7/10/2015  B? GTVT  VV m? d?i phn cch trn QL1 t?nh Ninh Thu?n
14410 9/10/2015 13419/BGTVT-TTr 8/10/2015  B? GTVT  VV ki?m tra x? l vi ph?m theo n?i dung don ph?n nh
14409 9/10/2015 13376/BGTVT-KCHT 7/10/2015  B? GTVT  VV s?a ch?a c?i t?o c?u vu?t dn sinh Van Nhu? km21+815 QL5 t?nh Hung Yn
14408 9/10/2015 1509/TTr-P3 6/10/2015  Thanh tra B? - B? GTVT  VV tri?n khai th?c hi?n quy d?nh v? trang ph?c thanh tra ngnh GTVT theo TT 52/2015/TT-BGTVT ngy 24/9/2015 c?a BT BGTVT
14407 9/10/2015 13403/BGVT-TC 8/10/2015  B? GTVT  VV ki?m ton d? n BOT TMR QL1 do?n km597-605 v km617-641 t?nh Qu?ng Bnh
14406 9/10/2015 13393/BGTVT-KHT 8/10/2015  B? GTVT  VV d?u tu c?i t?o nng c?p QL53 t? km158+370 d?n 159+620 do?n qua Th? tr?n Tr C, t?nh Tr Vinh
14405 9/10/2015 13395/BGTVT-KHT 8/10/2015  B? GTVT  VV c ki?n v? d? th?o nng c?o c?i t?o QL40 do?n km13+900-21+500 t?nh Kon Tum
14404 9/10/2015 2905/UBND-KTN 6/10/2015  UBND t?nh Son La  VV d?u tu c?u d?m Bailay trn T do?n km32-50
14403 9/10/2015 26-NQ/BCS 21/9/2015  Ban cn s? d?ng b? GTVT  Ngh? quy?t c?a Ban cn s? d?ng BGTVT v? cng tc nhn s?
14402 9/10/2015 3793/CIPM-QLXD 8/10/2015  T?ng cng ty TPT v QLDA h? t?ng GT C?u Long  VV bo co tnh hnh th?c hi?n h?p d?ng mua bn quy?n thu ph s? d?ng du?ng b? du?ng cao t?c TP HCM - trung Luong
14401 9/10/2015 13346/BGTVT-PC 7/10/2015  B? GTVT  Vv tr? l?i cu h?i c?a cng dn g?i qua chuong trnh dn h?i b? tru?ng tr? l?i
14400 9/10/2015 13404/BGTVT-TC 8/10/2015  B? GTVT  VV bo co cc ch? tiu theo di gim st dnh gi d? n d?i m?i v pt d?y ngh? thu?c CTMTQG vi?c lm v d?y ngh? nam 2014
14399 9/10/2015 13384/BGTVT-TCT 8/10/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n h?p d?ng chnh th?c d? n BOT XD du?ng cao t?c Trung Luong M? thu?n
14398 9/10/2015 13383/BGTVT-PC 8/10/2015  B? GTVT  VV gp d?i v?i danh m?c cc ngh? d?nh quy d?nh v? ngnh ngh? KD c dk kd? dang k vo chuong trnh cng tc c?a Cp nam 2016
14397 9/10/2015 47/TTr-UBND 28/8/2015  UBND t?nh TP H?i DUong- QU?ng Ninh - H?i Phng  TT vv nng c?p du?ng t?nh 388 thnh QL
14396 9/10/2015 526/CN-MTT 5/10/2015  Cng ty TNHH MTV c?p nu?c v MT d th? ?ng Thp  on d? ngh? XD cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHT Giao thng du?ng b?: h? th?ng thot nu?c QL30 t?nh ?ng Thp
14395 9/10/2015 941/BQLDA8-KTKH 29/9/2015  Ban QLDA 8  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14394 9/10/2015 1533/SGTVT-QLGT 29/9/2015  S? GTVT An Giang  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14393 9/10/2015 13278/BGTVT-TCCB 5/10/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n d?i v?i d? th?o Q quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n co c?u t? ch?c c?a C?c Hng khng VN
14392 9/10/2015 2711/SGTVT-ATGT 2/10/2015  S? GTVT Ti?n Giang  VV hu?ng d?n th?c hi?n TT 63/2014/TT-BGTVT c?a BGTVT
14391 9/10/2015 0510/2015/CV-VPT 5/10/2015  Cng ty CP Cng ngh? Tin Phong VN  VV bo co tnh tr?ng ho?t d?ng thi?t b?
14390 9/10/2015 129/TTr-SGTVT 8/10/2015  S? GTVT L?ng Son  TT vv xin ch?p thu?n ?y duy?n ph duy?t h? so pht sinh cc CT s? d?ng chi ph d? phng c?a cc d? n SCK nam 2015
14389 9/10/2015 3073/UBND-KTN 5/10/2015  UBND t?nh Bnh Phu?c  VV tnh hnh th?c hi?n d? n BOT QL13 do?n AN L?c - Chiu Riu
14388 9/10/2015 2168/GTVT-KHTC 1/10/2015  S? GTVT ak Nng  VV xd KHBT trn tuy?n QL14C, 14C m?i, QL28 t?nh ak Nng gd 2017-2020
14387 9/10/2015 3577/BC-CQLBII 5/10/2015  C?c QLB IV  Bo co phuong n x? l ti s?n NN t?i b?n ph Tham, c?u phao Bt Son, QL10 t?nh Thanh Ha
14386 9/10/2015 649/QLDA.KTKH 8/10/2015  Ban QLDA CT Giao thng Ngh? An  TT vv trnh th?m d?nh v ph duy?t chi ph Th?m tra thi?t k? BVTC v d? ton d? n TP 1
14385 9/10/2015 2198/CQLBI-TC 8/10/2015  C?c I  VV d?ng di?u d?ng cng ch?c
14384 9/10/2015 1090/CQLXDB-VP 8/10/2015  C?c QLB du?ng b?  VV bo co tnh hnh gi?i ngn d? ton chi NSNN qu III/2015
14383 9/10/2015 1084/SGTVT-KCHT 8/10/2015  S? GTVT L?ng Son  VV thay d?i k?t c?u m?t du?ng d? n: s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng v xy ? sung rnh thot nu?c do?n km186-194 QL279 t?nh L?ng Son
14382 9/10/2015 225/TTr-BQLDA6 7/10/2015  Ban 6  TT vv ph duy?t k? ho?ch d?u th?u gi th?u tu v?n th?m tra d? n T d? n LRAMP
14381 9/10/2015 157/BQLDA6-KTKH 7/10/2015  Ban 6  Bo co dnh gi gim st th?c hi?n d?u tu c?i t?o nng c?p QL25 do?n km21+600..
14380 9/10/2015 0/Gp H GTVT 6/10/2015  H GTVT  Gp v? d? ti ti?n si c?a NCS Souvanhna vongkhamchanh
14379 9/10/2015 30/C-CQLXD 8/10/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  C vv kh?n truong kh?c ph?c cc t?n t?i trn QL51 d? B ATGT VSMT
14378 9/10/2015 3354/CQLBIV-TC 7/10/2015  C?c QLB IV  VV d? ngh? di?u ch?nh d? ton thu chi ph ph nam 2015 c?a C?m ph Vm C?ng
14377 9/10/2015 2087/SGTVT-TTr 16/9/2015  S? GTVT Bnh ?nh  VV XD k? ho?ch d? ton nam 2016 tri?n khai k? ho?ch l?p l?i tr?t t? HLATB theo Q 994/Q-TTg
14376 9/10/2015 1558/TTr-SGTVT 5/10/2015  S? GTVT An Giang  TT vv ph duy?t KH LCNT CT s?a ch?a c?c b? m?t du?ng do?n km22+500-km28+700 QL91C huy?n An Ph, t?nh An Giang
14375 8/10/2015 2051/GM-BGTVT 8/10/2015  B? GTVT  GM H?p TT Th? 10h30 ngy 09/10/2015 lm vi?c v?i S? GTVT ?ng Thp
14374 8/10/2015 2130/SGTVT-KHTC 8/10/2015  S? GTVT Nam ?nh  VV ph duy?t gi s?n ph?m cng ch qu?n l BT c?u phao Ninh Cu?ng 8 thng d?u nam 2015, QL37B t?nh Nam ?nh
14373 8/10/2015 2129/SGTVT-KHTC 8/10/2015  S? GTVT Nam ?nh  VV di?u ch?nh d? ton thu chi c?u phap Ninh Cu?ng nam 2015 sang 04 thng d?u nam 2015
14372 8/10/2015 2131/SGTVT-KHTC 8/10/2015  S? GTVT Nam ?nh  VV ph duy?t gi sp cng ch QLBT c?u phao Ninh Cu?ng nam 2016 QL37B t?nh Nam ?nh
14371 8/10/2015 2140/TTr-SGTVT 8/10/2015  S? GTVT Nam ?nh  TT vv giao nhi?m v? qu?n l BTda?n tuy?n du?ng b? m?i n?i QL10 v?i QL21 v c?u Tn Phong thu?c QL21B ko di
14370 8/10/2015 143/TTKTB-TH 8/10/2015  Trung tm K? thu?t u?ng B? TCBVN  VV tham gia ki?n v? d? th?o ? n tch b?ch ch?c nang QLNN v?i CCDVC
14369 8/10/2015 2098/SGTVT-KHTC 2/10/2015  S? GTVT Nam ?nh  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14368 8/10/2015 2907/BQLDA3-KTKH 7/10/2015  Ban 3  VV d? ngh? ti?p t?c ?ng tru?c k? ho?ch v?n nam 2016 ngu?n NSNN d? tri?n khai th?c hi?n d? n XD c?u treo dn sinh
14367 8/10/2015 1096/BQLDA4-DA3 7/10/2015  Ban 4  VV bo co k?t qu? th? st b? sung c?u treo dn sinh chuong trnh Nh?p c?u yu thuong t?nh Ha Bnh
14366 8/10/2015 1186/UBND 5/10/2015  UBND t?nh Qu?ng Bnh  VV di?u ch?nh l trnh quy ho?ch c?a hng xang d?u Tn son, x Son Th?y t?nh Qu?ng Bnh t?i km1018+900 du?ng HCM nhnh dng
14365 8/10/2015 7052/UBND-GT 6/10/2015  UBND t?nh Ngh? An  VV th?o thu?n d?u n?i d? n du?ng giao thng n?i du?ng N5 d?n Ha Son, Luong, Tn Long, Tn K? vo QL7 t?i km28+500
14364 8/10/2015 1334/SGTVT-QLKCHTGT 2/10/2015  S? GTVT Gia Lai  VV bo co tnh hnh hu h?ng trn du?ng Tru?ng Son ng do?n km320-392
14363 8/10/2015 1251/TCDL-LH 5/10/2015  T?ng c?c Du l?ch  GM 27/10/2015, VV m?i tham gia kh?o st s?n ph?m du l?ch tm linh cc t?nh d?ng b?ng sng H?ng
14362 8/10/2015 203/TTr-BDA5 30/9/2015  Ban 5  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14361 8/10/2015 1100/TTr-BQLDA4 7/10/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph kh?o st, l?p k? ho?ch b?o v? MT gi th?u 3, 4, d? n TP 1 - gd 1 thu?c d? n gia cu?ng c?u trn QL
14360 8/10/2015 3227/CQLXD-PCT 8/10/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV t?ng k?t tnh hnh th?c hi?n ch? th? 494/CT-TTg ngy 20/4/2010 c?a TTCP
14359 8/10/2015 4718/UBND-XDT 7/10/2015  UBND TP C?n Tho  VV th?ng nh?t h?ng m?c v?a h cy xanh v phuong n t? ch?c GT d? n c?i t?o, nng c?p QL91 h?p ph?n A d? n WB5
14358 8/10/2015 4717/UBND-XDT 7/10/2015  UBND TP C?n Tho  VV ph?i h?p chu?n b? h?p ph?n XD c?u dn sinh thu?c d? n LRAMP
14357 8/10/2015 1656/SGTVT-QLKCHTGT 30/9/2015  S? GTVT Kon Tum  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14356 8/10/2015 0/GM-H GTVT TP HCM 1/10/2015  ?i h?c GTVT TP HCM  GM 8.00 ngy 15/10/2015, t?i H?i tru?ng H GTVT TP HCM, VV tham d? h?i th?o qu?c t? ?ng d?ng CNTT d? nng cao hi?u qu? ho?t d?ng GTVT
14355 8/10/2015 1464/SGTVT-KH 30/9/2015  S? GTVT ak Lak  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14354 8/10/2015 1148/VT-SGTVT 6/10/2015  S? GTVT Lm ?ng  VV th?ng k bo co cng tc x? l vi ph?m qua d? li?u trch xu?t t? thi?t b? GSHT
14353 8/10/2015 1036/KH-GTVT 7/10/2015  S? GTVT Lo Cai  VV xin v?n cn th?a do gi?m gi trong d?u th?u SCTX nam 2015, d? lm cc vi?c s?a ch?a d?t xu?t
14352 8/10/2015 13415/BGTVT-KCHT 8/10/2015  B? GTVT  VV m?i tham gia on cng tc ki?m tra, r sot d? th?o ?nh m?c d? th?o quy trnh qu?n l, v?n hnh v b?o tr h?m du?ng b? H?i Vn
14351 8/10/2015 209/TTr-BDA5 8/10/2015  Ban 5  TT ph duy?t di?u ch?nh b? sung h? so TK BVTC v d? ton CT CT s?a ch?a m?t du?ng do?n km46+00-km50+00.. QL4G t?nh Son La
14350 8/10/2015 2187/CQLBI-BDA 8/10/2015  C?c QLB I  V/v bo co v xin ki?n ch? d?o v? vi?c dng v m? th?u gi th?u xy d?ng cng trnh s?n xu?t m?t c?u thp d?m Bailey d? ph?c v? cho cng tc phng ch?ng thin tai nam 2015 (d?t 1)
14349 8/10/2015 1658/SGTVT-KHTC 5/10/2015  S? GTVT ?ng Thp  VV dang k lm vi?c v?i BGTVT
14348 8/10/2015 13356/BGTVT-PC 7/10/2015  B? GTVT  VV c?p nh?t b? sung danh sch c nhn t? ch?c gim d?nh tu php theo v? vi?c trong linh v?c GTVT
14347 8/10/2015 13351/BGTVT-VT 7/10/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n n?i dung t? ch?c H?i ngh? l?n 3 UBHTQL c?a kh?u bin gi?i trn d?t li?n VN - TQ
14346 8/10/2015 13350/BGTVT-VT 7/10/2015  B? GTVT  VV xin ki?n bo co dnh gi tc d?ng d?n kinh t?, XH, QP an ninh, luu lu?ng ngu?i phuong ti?n hng ha xu?t nh?p khi m? c?p c?a kh?u ph? N B?ng VN - Lao Phu Chai
14345 8/10/2015 1511/TTr-TH 6/10/2015  Thanh tra B? - B? GTVT  VV bo co th?c hi?n KLTT
14344 8/10/2015 3569/Q-BGTVT 6/10/2015  B? GTVT  Q thnh l?p t? di?u ph?i PT cc vng kinh t? tr?ng di?m c?a BGTVT gd 2015-2020
14343 8/10/2015 13320/BGTVT-KCHT 6/10/2015  B? GTVT  VV cho ki?n vv chuy?n T 341 thnh QL18B v 18C ko di
14342 8/10/2015 13321/BGTVT-TCCB 6/10/2015  B? GTVT  VV c? cn b? tham gia kha do t?o do Singgapore t? ch?c t?i HN
14341 8/10/2015 13334/BGTVT-KHDT 7/10/2015  B? GTVT  VV th?a thu?n ch? gi?i XD tuy?n QL1 do?n qua TT huy?n l? v th? tr?n Tn Minh huy?n Hm Tn Bnh Thu?n
14340 8/10/2015 13335/BGTVT-KHT 7/10/2015  B? GTVT  VV d?u tu QL14C do?n qua ak Nng
14339 8/10/2015 2042/GM-BGTVT 7/10/2015  B? GTVT  GM BT inh La Thang, 9.00 ngy 12/10/2015, BGTVT, Cu?c h?p H?i ngh? so k?t 9 thang v tri?n khai nhi?m v? Qu IV nam 2015
14338 8/10/2015 503/CT-QLGT 7/10/2015  Cng ty CP BOT C?u Vi?t Tr  VV th?a thu?n quy trnh BT DA DTXD CT c?u Vi?t Tr m?i
14337 8/10/2015 3956/SGTVT-TKHKT 5/10/2015  S? GTVT Thanh Ha  TT vv th?m d?nh ph duy?t BC KTKT v k? ho?ch d?u th?u CT s?a ch?a c?u Hn Kh km55+650 c?u Hn Ma, Na Si, QL15 t?nh Thanh Ha
14336 8/10/2015 1665/SGTVT-KHTC 29/9/2015  S? GTVT i?n Bin  VV XD k? ho?ch b?o tr CTB TW nam 2017-2020
14335 8/10/2015 2199/BC-SGTVT 2/10/2015  S? GTVT Ninh Bnh  BC Qu trnh thi cng XD v hon thnh d? n trnh t? th?c hi?n cng tc nghi?m thu cng tc bn giao CT v cc v?n d? c?a d? n G t? khi bn giao d?n nay c?i t?o m? r?ng QL1A do?n c?a Pha B?c v pha Nam TP Ninh Bnh
14334 8/10/2015 600/BOTQL6-KHKT 6/10/2015  Cng ty TNHH BOT QL6 - Ha L?c - Ha Bnh  VV xin th?a thu?n chi ph BDTX nam 2015 c?a tuy?n QL 6 do?n Xun Mai - Ha Bnh
14333 8/10/2015 1660/SGTVT-TTr 28/9/2015  S? GTVT i?n Bin  TT xin ph duy?t CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c I 2015, QL 12 ko di do?n km215+260-km243+310 t?nh i?n Bin
14332 8/10/2015 1420/CQLBIII-KHKT 6/10/2015  C?c III  VV bo co kh?i lu?ng pht sinh thu?c d? n SC hu h?ng c?c b? m?t du?ng BTXM do?n km1382-km1407 du?ng HCM, t?nh Qu?ng Nam v km1407-1495
14331 8/10/2015 1315/BCGS-SGTVT 6/10/2015  S? GTVT Lai Chu  Bo co gim st dnh gi di?u ch?nh d? n T s?a ch?a du?ng b? nam 2015
14330 8/10/2015 1316/SGTVT 6/10/2015  S? GTVT Lai Chu  VV ?y quy?n ph duy?t di?u ch?nh b? sung thi?t k? d? ton cc d? n s?a ch?a d?nh k? nam 2015
14329 8/10/2015 1302/TTr-SGTVT 2/10/2015  S? GTVT Lai Chu  TT th?m d?nh ph duy?t BC KTKT v KH LCNT XDCT s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng do?n km19-60.. QL4D t?nh Lai Chu
14328 8/10/2015 2043/GM-BGTVT 7/10/2015  B? GTVT  GM lnh d?o V? TC, 14.00 ngy 09/10/2015, VV tham d? ki?m tra hi?n tru?ng d? ki?m tra di?u ki?n thu ph hon v?n d? n nng c?p m? r?ng du?ng HCM, ...
14327 8/10/2015 1339/BGTVT-PC 7/10/2015  B? GTVT  VV th?c hi?n k?t lu?n c?a UBTVQH v? hon thi?n d? th?o BLHS
14326 8/10/2015 20-GM/BCS 7/10/2015  Ban cn s? d?ng b? GTVT  GM Ch? Tr BT Thang, 8.00 ngy 12/10/2015, BGTVT, VV H?i ngh? l?y ki?n v? vi?c b? nhi?m l?i th? tru?ng BGTVT
14325 8/10/2015 3593/CQLBII-TCHC 7/10/2015  C?c QLB II  VV l?p phuong n gi?i quy?t ch? d? cho ngu?i L t?i b?n ph Th?m, c?u phao Bt Son QL10
14324 8/10/2015 1499/TTr-SGTVT 5/10/2015  S? GTVT ak Lak  TT vv di?u ch?nh d? ton chi ti?t th?c hi?n k? ho?ch l?p l?i tr?t t? hnh Lang AT B nam 2015 trn QL 27, QL29 QL14C t?nh ak Lak
14323 8/10/2015 1384/TTr-SGTVT 6/10/2015  S? GTVT Son La  TT vv cho php l?p BC KTKT CT c?p bch x? l di?m den t?i v? tr km86. QL43 huy?n M?c Chu t?nh Son La
14322 8/10/2015 1383/SGTVT-KCHT 5/10/2015  S? GTVT Son La  VV cho php x? l kh?n c?p hu h?ng n?n, m?t du?ng s?t l? taluy m v x? l hu h?ng CT thot nu?c trn QL do S? Son La du?c ?y thc