Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  170  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
14849 31/10/2014 170a/TTr-BDA5 24/10/2014  Ban 5  T/T ph duy?t d? n d?u tu XDCT d? n s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km46-Km50; Km56-Km57+600 ...QL4G t?nh Son La
14848 31/10/2014 3145/BQLDA7-KTKH 29/10/2014  Ban 7  V/v bo co xy d?ng KH d?u tu cng trung h?n 5 nam 2016-2020
14847 31/10/2014 3029/CQLBIV-ATGT 30/10/2014  C?c QLB IV  V/v ki?n ngh? v? tr?m KTTTX luu d?ng thu?c S? GTVT t?nh Ty Ninh, Vinh Long, Kin Giang
14846 31/10/2014 179/TTr-BDA5 31/10/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u, d? n T XD h? th?ng d?m b?o ATGT gi?a du?ng s?t v du?ng b?
14845 31/10/2014 131/L16-KTCT 30/10/2014  Cng ty CP Licogi 16  on d? ngh? c?p php thi cng cng trnh thi cng ko dy di?n 220kv vu?t du?ng t?i Km48+500 QL51
14844 31/10/2014 2481/SGTVT-QLHTGT 28/10/2014  S? GTVT B?c Ninh  T/T th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng N?i Bi - B?c Ninh do?n Km20+00-Km31+109t?nh B?c Ninh
14843 31/10/2014 2488/SGTVT-QLHTGT 30/10/2014  S? GTVT B?c Ninh  T/T th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng QL38 do?n Km5+257-Km11+400 t?nh B?c Ninh
14842 31/10/2014 2487/SGTVT-QLHTGT 30/10/2014  S? GTVT B?c Ninh  T/T th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng QL18 do?n Km0+00-Km20+00 t?nh B?c Ninh
14841 31/10/2014 2479/SGTVT-QLHTGT 28/10/2014  S? GTVT B?c Ninh  T/T th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?u Xun ?, l trnh Km29+991 du?ng N?i Bi - B?c Ninh t?nh B?c Ninh
14840 31/10/2014 2480/SGTVT-QLHTGT 28/10/2014  S? GTVT B?c Ninh  T/T th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?u Dung Quy?t l trnh Km13+882 QL18 t?nh B?c Ninh
14839 31/10/2014 3023/PMU1-KH 30/10/2014  Ban 1  V/v xy d?ng KH pht tri?n KT-XH, KH d?u tu cng trung h?n 5 nam 2016-2020
14838 31/10/2014 3979/BQLDA6-DA3 30/10/2014  Ban 6  V/v r sot cng tc di?u tra c?u b? sung v k?t qu? ki?m d?n 105 c?u th?c hi?n c?m bi?n t?i tr?ng, h?p ph?n B, h?p d?ng d?ch v? tu v?n k? thu?t, d? n tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?g qu?c gia
14837 31/10/2014 176/BDA5-VP 31/10/2014  Ban 5  V/v bo co th?c hi?n van ha ?ng x?, giao ti?p trong Ban QLDA 5
14836 31/10/2014 1310/CQLBIII-TC 27/10/2014  C?c QLB III  V/v bo co tnh hnh s? d?ng xe t t?i C?c QLB III v cc Chi c?c QLB tr?c thu?c C?c QLB III
14835 31/10/2014 3531/SGTVT-QLGT 29/10/2014  S? GTVT Thanh Ha  V/v t? ch?c bn giao cc do?n tuy?n du?ng t?nh n?i QL45 v?i QL47 chuy?n thnh QL47B
14834 31/10/2014 134/BC-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT H?i Phng  Bo co tnh hnh ho?t d?ng v d? xu?t gi?i php d?m b?o ATGT d?i v?i xe giu?ng n?m 2 t?ng v?n t?i khch theo tuy?n c? d?nh
14833 31/10/2014 2166/SGTVT-KCHT 29/10/2014  S? GTVT L?ng Son  V/v d? xu?t phuong n k?t n?i QL4B, 4A t?nh L?ng Son
14832 31/10/2014 3921/SGTVT-TKTTTX 27/10/2014  S? GTVT H Tinh  V/v d? ngh? ph?i h?p ki?m tra, s?a ch?a thi?t b? cn hu h?ng
14831 31/10/2014 2916/SGTVT-KHTC 30/10/2014  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v bo co tnh hnh l?p v trnh duy?t b/c quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh nam 2014
14830 31/10/2014 4112/Q-BGTVT 29/10/2014  B? GTVT  Q v/v c? cn b? di cng tc t?i nu?c ngoi
14829 31/10/2014 06/GM-CNBKH 30/10/2014  Trung tm CN ?ng ph Bi?n d?i Kh h?u  GM h?i th?o h? tr? v nng cao nang l?c cho pht tri?n h? th?ng ki?m k kh nh knh qu?c gia
14828 31/10/2014 2472/TTr-BQLDA3 28/10/2014  Ban 3  T/T xin ch?p thu?n nh th?u ph? th?c hi?n m?t ph?n kh?i lu?ng c?a gi th?u XL 09 thi cng n?n, m?t v cng trnh do?n Km20-Km43+595.45 ti?u DA 2 DA nng c?p QL15
14827 31/10/2014 1566/SGTVT-KHTC 30/10/2014  S? GTVT Ha Bnh  V/v d? ngh? ph duy?t di?u ch?nh KH d?u th?u m?t s? cng trnh do S? GTVT Ha Bnh lm ch? d?u tu
14826 31/10/2014 7827/UBND-VP 23/10/2014  UBND t?nh B R?a - Vung Tu  V/v s?a ch?a v xy d?ng cc do?n muong thot nu?c trn QL55, 56 t?nh B R?a - VT
14825 31/10/2014 325/TTr-CQLBIII 10/10/2014  C?c QLB III  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT v KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a m?t du?ng do?n Km1282+800-Km1283+1450 QL1 t?nh Ph Yn
14824 31/10/2014 321/TTr-CQLBIII 10/10/2014  C?c QLB III  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a c?c b? m?t du?ng, r?i BTN Km1077-Km1080, ...QL1 t?nh Qu?ng Ngi
14823 31/10/2014 272/TTr-CQLBIII 10/10/2014  C?c QLB III  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT v KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a kh?n c?p c?u Vinh Ph Km1078+843 QL1 t?nh Qu?ng Ngi
14822 31/10/2014 225/TTr-CQLBIII 8/10/2014  C?c QLB III  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT v KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a kh?n c?p c?u Gi?t Dy Km1076+356 QL1 t?nh Qu?ng Ngi
14821 31/10/2014 21/BCS-GM 30/10/2014  BCS ?ng b? GTVT  GM h?p ki?m di?mti?n d? d? n QL1A v du?ng HCM ....
14820 31/10/2014 1322/SGTVT-QLDA 23/10/2014  S? GTVT ?ng Thp  V/v d? ngh? phn b? ngu?n v?n thanh ton cng n? khi d? n d du?c ph duy?t quy?t ton d? n hon thnh d?i v?i DA c?i t?o nng c?p m? r?ng QL54 do?n qua t?nh ?ng Thp
14819 31/10/2014 13774/BGTVT-KCHT 30/10/2014  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng m?t s? di?m den m?t ATGT trn du?ng HCM do?n qua d?a bn t?nh Ha Bnh
14818 31/10/2014 14285/BTC-QLCS 8/10/2014  B? Ti Chnh  V/v tri?n khai th?c hi?n Ch? th? s? 27/CT-TTg ngy 25/8/2014 c?a TTCP
14817 31/10/2014 13739/BGTVT-VT 29/10/2014  B? GTVT  V/v phc dp cng van s? 8276/VPCP-KTN d?i v?i vi?c gi?i quy?t don ki?n ngh? c?a Cng ty CP Duong Vi?t Nh?t
14816 31/10/2014 4111/Q-BGTVT 29/10/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u cc gi th?u tu v?n ki?m ton d? n hon thnh thu?c DA T XDCT m? r?ng QL1 ...t?nh Qu?ng Ngi
14815 31/10/2014 312/VP-MH 30/10/2014  Van phng UBATGT QG  GM h?p th?ng nh?t phuong n gi?i quy?t d?t di?m don ki?n ngh? c?a doanh nghi?p
14814 31/10/2014 4083/Q-BGTVT 28/10/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u gi th?u tu v?n ki?m ton quy?t ton cng trnh thu?c DA c?i t?o, nng c?p QL25 do?n Km21+600-Km99+432 v do?n Km113-Km123
14813 31/10/2014 23/BCHQS-BGTVT 29/10/2014  BCH qun s? B? GTVT  Chuong trnh ki?m tra cng tc qu?c phng, qun s? cc co quan, don v? nam 2014
14812 31/10/2014 13760/BGTVT-TCCB 30/10/2014  B? GTVT  V/v xem xt l? ph c?p d?i GPLX theo m?u v?t li?u PET
14811 31/10/2014 988/SGTVT-HTGT 24/10/2014  S? GTVT Ph Yn  V/v d? ngh? s?a ch?a kh?c ph?c hu h?ng trn QL25, QL29, QL19C d?a ph?n t?nh Ph Yn
14810 31/10/2014 4116/Q-BGTVT 30/10/2014  B? GTVT  Q v/v ki?n ton Ban Ch? d?o t? ch?c k? ni?m 70 nam ngy truy?n th?ng v H thi dua yu nu?c ngnh GTVT
14809 31/10/2014 3643/SGTVT-TTS 24/10/2014  S? GTVT Qu?ng Tr?  V/v di?u tra, x? l vi?c gy hu h?ng Tr?m KTTTX luu d?ng trn QL9
14808 31/10/2014 8260/SGTVT-VTB 27/10/2014  S? GTVT TP HCM  V/v d? ngh? xem xt cng b? tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh lin t?nh theo d? ngh? c?a don v? v?n t?i
14807 31/10/2014 1148/SGTVT-QLGT 27/10/2014  S? GTVT Yn Bi  V/v d?m b?o ATGT t?i cc di?m d?u n?i t? du?ng t?nh l? vo QL
14806 31/10/2014 5121/CIPM-CTVC 30/10/2014  T?ng cng ty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v k bin b?n k?t thc b?o hnh gi th?u l?p d?t thi?t b? quan tr?c dy vang c?u C?n Tho v nt giao IC3 giai do?n 2 DA XD c?u C?n Tho
14805 31/10/2014 6091/UBND-GT 27/10/2014  UBND t?nh Th?a Thin Hu?  V/v d? ngh? bn giao tr?m thu ph Ph Bi cu cho t?nh Th?a Thin Hu? xy d?ng tr?m thu ph hon v?n cho DA BOT QL1
14804 31/10/2014 1072/TTr-BQLDA4-KTKH 30/10/2014  Ban 4  T/T ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u DA T XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km0-Km35, QL70 t?nh Ph Th? v Yn Bi
14803 31/10/2014 8159/SGTVT-VTB 24/10/2014  S? GTVT TP HCM  V/v bo co n?i dung chu?n b? ki?m tra c?a T?ng c ?c BVN
14802 31/10/2014 1073/BQLDA4-DA2 30/10/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t thi?t k? BVTC v d? ton hang m?c s?a ch?a m?t du?ng ph?c v? thi cng do?n Km14+391-Km16+250 thu?c DA d?u tu XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A H Tinh
14801 31/10/2014 2551/BC-SGTVT 30/10/2014  S? GTVT Cao B?ng  V/v c?p nh?t thng tin xy d?ng KH 2015 ngu?n v?n TPCP
14800 31/10/2014 2244/CQLBI-TC-HC 30/10/2014  C?c QLB I  V/v d? ngh? nng b?c luong 6 thng cu?i nam 2014
14799 31/10/2014 2235/TTr-CQLBI 29/10/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XD v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh thay th?, di?u ch?nh, b? sung bi?n bo hi?u du?ng b? Km11+135-Km76+00 QL5 t?nh Hung Yn v t?nh H?i Duong
14798 31/10/2014 2247/CQLBI-TC 30/10/2014  C?c QLB I  V/v thuy?t minh xy d?ng d? ton kinh ph chi ho?t d?ng c?a C?c QLB I nam 2014
14797 31/10/2014 2126/GM-BGTVT 30/10/2014  B? GTVT  GM h?p d? th?o Thng tu quy d?nh v? c?i t?o phuong ti?n giao thng co gioi du?ng b?
14796 31/10/2014 3010/TTr-KVII 28/10/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh kinh ph th?c hi?n cc gi?i php tang cu?ng cng tc d?m b?o ATGT trn QL nam 2014
14795 31/10/2014 327/BQLKCN-QH&MT 28/10/2014  Ban QLC KCN Ph Th?  V/v gi?i trnh v? tr nt giao du?ng nhnh t? KCN Tam Nng d?u n?i vo du?ng HCM v QL32C
14794 31/10/2014 1619/UBND-XD 28/10/2014  UBND t?nh Lai Chu  V/v r sot v? tr xy d?ng cc c?u treo trn d?a bn t?nh Lai Chu theo d? n d?u tu XD c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn
14793 31/10/2014 2502/BC-BQLDA3 30/10/2014  Ban 3  Bo co tnh hnh tri?n khai xy d?ng cc c?u d? n xy d?ng c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn ....
14792 31/10/2014 3001/CQLBIV-KHKT 28/10/2014  C?c QLB IV  V/v xin l?p b/c KTKT Son khi ph?c v?ch phn ln QL20 t?nh Lm ?ng
14791 31/10/2014 3016/CQLBIV-QLBT 29/10/2014  C?c QLB IV  V/v kh?n truong th?c hi?n cng tc d?m b?o ATGT khi thi cng DA xy d?ng c?u ?ng Nai m?i v hai tuy?n du?ng d?u c?u trn QL1
14790 30/10/2014 2127/GM-BGTVT 30/10/2014  B? GTVT  GM h?p v? d? n QL1D
14789 30/10/2014 175/BDA5-KH 30/10/2014  Ban 5  T/T ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u giai do?n th?c hi?n DA T XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km0+00-Km5+00 QL217 t?nh Thanh Ha
14788 30/10/2014 5141/TTr-SGTVT 29/10/2014  S? GTVT Qu?ng Ninh  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t b? sung KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km27-Km42 v b? sung rnh thot nu?c do?n Km34-Km34+100 ....QL279 t?nh Qu?ng Ninh
14787 30/10/2014 906/HNVQS-QS 20/10/2014  H?i d?ng nghia v? Qun s? T? Lim  V/v phc tra, s sot, so tuy?n v g?i cng dn nh?p ngu nam 2015
14786 30/10/2014 3238/SGTVT-VT 27/10/2014  S? GTVT Ph Th?  Vv/ b? sung st h?ch vin li xe CGB
14785 30/10/2014 0/HTX M 28/10/2014  HTX Minh ?c  ? ngh? c?p gi?y php v?n t?i lin v?n cho phuong ti?n qua l?i bin gi?i VN - Campuchia
14784 30/10/2014 278/BC-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT Ha Bnh  Bo co cng tc d?m b?o tr?t t?, ATGT 10 thng v nhi?m v? tr?ng tm nh?ng thng cu?i nam 2014
14783 30/10/2014 3101/SGTVT-HTGT 24/10/2014  S? GTVT ak Nng  V/v cho ki?n v? nghi?m thu h?t b?o hnh v ti?p nh?n, bn giao cng trnh d? qu?n l, khai thc v b?o tr
14782 30/10/2014 2722/CQLBII-QLBT 30/10/2014  C?c QLB II  V/v xin di?u ch?nh, b? sung d? n s?a ch?a n?n, m?t du?ng hu h?ng c?c b? do?n Km4+800-Km10+00 QL46 t?nh Ngh? An
14781 30/10/2014 3026/CQLBIV-KHKT 30/10/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh b/c KTKT XD CT s?a ch?a c?c b? t?ng do?n t? Km14-Km16+900, Km18+600-Km25+500.... QL80 t?nh ?ng Thp
14780 30/10/2014 1068/BQLDA4-KTKH 29/10/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 9 tu v?n quan tr?c gim st mi tru?ng do?n t? Km37+00-Km52+3.4 v 02 c?u R? , Son H?i ...t?nh H Tinh
14779 30/10/2014 1069/BQLDA4-KTKH 29/10/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 10 tu v?n ki?m d?nh ch?t lu?ng cng trnh do?n t? Km37+00-Km52+3.4 ...QL8A t?nh H Tinh
14778 30/10/2014 2237/CQLBI 29/10/2014  C?c QLB I  V/v l?a ch?n v? tr th? nghi?m p d?ng cng ngh? v?t li?u BTN siu m?n TL-2000 trong cng tc s?a ch?a du?ng b?
14777 30/10/2014 3639/SGTVT-KHTC 27/10/2014  S? GTVT Hung Yn  V/v xin li th?i h?n n?p bo co quy?t ton d? n nng c?p, m? r?ng QL39 do?n Km30+650-Km36+160 qua TP Hung Yn
14776 30/10/2014 2343/TCT-CLT 28/10/2014  T?ng cng ty Sng  V/v bo co tnh hnh tri?n khai th?c hi?n DA T XD QL1A do?n trnh TP H Tinh t?nh H Tinh theo hnh th?c BOT trong nu?c
14775 30/10/2014 2341/TCT-CLT 28/10/2014  T?ng cng ty Sng  V/v bo co tnh hnh tri?n khai th?c hi?n d? n T XD QL1A do?n trnh TP H Tinh, t?nh H Tinh theo hnh th?c BOT trong nu?c
14774 30/10/2014 2340/TCT-CLT 28/10/2014  T?ng cng ty Sng  V/v bo co tnh hnh tri?n khai th?c hi?n DA d?u tu XD QL1A do?n trnh Tp H Tinh t?nh H Tinh theo hnh th?c BOT trong nu?c
14773 30/10/2014 1066/BQLDA4-TCKT 28/10/2014  Ban 4  V/v bo co ngu?n v?n GPMB d? n c?i t?o, nng c?p QL8A Km37-Km85
14772 30/10/2014 1612/SGTVT-QLT,SH&NL 30/10/2014  S? GTVT TT Hu?  V/v di?u ch?nh sn st h?ch c?a trung tm st h?ch li xe lo?i 1 thu?c Tru?ng TH GTVT Hu?
14771 30/10/2014 7966/AMN-T 28/10/2014  BQLDA cc cng trnh di?n Mi?n Nam  V/v ki?m tra hu?ng tuy?n, v? tr xy d?ng cng trnh d?u n?i NMM Vinh Tn 4 vo h? th?ng di?n qu?c gia trong khu d?t quy ho?ch TTL Vinh Tn
14770 30/10/2014 5055/CIPM-QLXD 27/10/2014  T?ng cng ty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v phuong n di?u ph?i giao thng d?m b?o ton b? xe t?i qua ln c thi?t b? cn t?i cc tr?m thu ph trn du?ng cao t?c TP HCM-TL theo quy d?nh c?a h?p d?ng
14769 30/10/2014 7241/VP-XDGT 28/10/2014  Van phng UBND TP H N?i  V/v di?u ch?nh t?c d? t?i da cho php c?a xe co gi?i trn m?t s? tuy?n du?ng cao t?c theo t?c d? thi?t k? du?c duy?t c?a d? n d?u tu
14768 30/10/2014 3135/BQLDA7-TCKT 28/10/2014  Ban 7  V/v quy?t ton h?ng m?c GPMB d? n nng c?p, c?i t?o QL61 Kin Giang
14767 30/10/2014 2373/SGTVT-QLGT 28/10/2014  S? GTVT H?i Duong  V/v ti?p t?c d?t hng cng tc qu?n l, b?o tr QL37, 38B qua d?a bn t?nh H?i Duong
14766 30/10/2014 2374/SGTVT-QLGT 28/10/2014  S? GTVT H?i Duong  V/v tnh hnh th?c hi?n d? n c?i t?o, nng c?p QL37 (Km23+200-Km47+888) do?n Vinh B?o (H?i Phng) - Gia L?c (H?i Duong)
14765 30/10/2014 2139/SGTVT-KCHT 27/10/2014  S? GTVT L?ng Son  V/v t? ch?c bn giao cng tc qu?n l, b?o tr QL3B d?a ph?n t?nh L?ng Son
14764 30/10/2014 68/TTr-UBND 27/10/2014  UBND t?nh Vinh Long  T/T v/v b? sung di?m d?u n?i du?ng vo khu hnh chnh t?nhv[ QL53
14763 30/10/2014 0/DNTN XD Thin Sinh 26/9/2014  DNTN Xang d?u Bnh Sinh  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
14762 30/10/2014 13748/BGTVT-TCT 30/10/2014  B? GTVT  V/v gp d? th?o h?p d?ng chnh th?c d? n d?u tu XDCT c?u M? L?i (Km34+826) trn QL50 t?nh Long An v Ti?n Giang
14761 30/10/2014 2973/CQLBIV-QLBT 24/10/2014  C?c QLB IV  V/v yu c?u cc nh d?u tu, nh th?u kh?n truong th?c hi?n cng tc qu?n l, b?o tr v d?m b?o ATGT trn tuy?n QL20 t?nh ?ng Nai
14760 30/10/2014 2988/CQLBIV-QLBT 27/10/2014  C?c QLB IV  V/v s?a ch?a cc hu h?ng trong th?i gian b?o hnh do?n Km79+742-Km101+000 tuy?n N2
14759 30/10/2014 2937/CQLBIV-QLBT 24/10/2014  C?c QLB IV  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n cng tc d?m b?o ATGT trn tuy?n du?ng Xuyn v QL22B t?nh Ty Ninh
14758 30/10/2014 2997/CIV-ATGT 28/10/2014  C?c QLB IV  V/v x? l hu h?ng n?n du?ng do ?nh hu?ng c?a mua ko di gy ra trn QL22B t?nh Ty Ninh
14757 30/10/2014 2969/CQLBIV-KHKT 25/10/2014  C?c QLB IV  V/v ki?n ngh? s?a ch?a d?t xu?t 03 c?u y?u trn QL61, c?u T?m Vu Km3+044, c?u Xng Km15+670 v c?u Kinh Cng Km17+683 t?nh H?u Giang
14756 30/10/2014 283/BC-TTDN-T31 30/10/2014  Trung tm DN v TLX h?c vi?n ANND  Bo co dang k st h?ch li xe
14755 30/10/2014 281/BC-TTDN-T31 30/10/2014  Trung tm DN v TLX h?c vi?n ANND  Bo co dang k st h?ch li xe
14754 30/10/2014 2501/BQLDA3-PID2 30/10/2014  Ban 3  V/v phuong n thi?t k? so b? c?u S?o Phong v c?u Tr?m di Phong Nha t?nh Qu?ng Bnh thu?c DA xy d?ng 186 c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh ...
14753 30/10/2014 2489/TTr-BQLDA3 29/10/2014  Ban 3  T/T v/v xin ph duy?t d? cuong v d? ton kinh ph kh?o st bu?c l?p DA d?u tu - DA XD v duy tr ho?t d?ng c?a Trung tm x? l v khai thc, s? d?ng d? li?u t? thi?t b? gim st hnh trnh t?i T?ng c?c BVN
14752 30/10/2014 1050/BQLDA8-KHTC 28/10/2014  Ban 8  V/v b? sung gi th?u tu v?n gim st v quan tr?c mi tru?ng - DA c?i t?o, nng c?p QL61 do?n Ci Tu - G Quao (Km52+800-Km67+000) t?nh Kin Giang
14751 30/10/2014 18/DNTNTL 27/10/2014  DNTN Thng L?i  V/v xem xt th?a thu?n di?m d?u n?i vo QL N1
14750 30/10/2014 1051/TTr-BQLDA8 29/10/2014  Ban 8  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton quan tr?c v l?p b/c gim st mi tru?ng d?nh k? DA c?i t?o, nng c?p QL61 do?n Ci Tu - G Quao t?nh Kin Giang
14749 30/10/2014 1047/TTr-BQLDA8 28/10/2014  Ban 8  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u DA T XDCT s?a ch?a d?nh k? m?t du?ng do?n Km1940-Km1945+150 v Km1950+700-Km1954+00 QL1 t?nh Long An
14748 30/10/2014 288/BOT8-TCKT 29/10/2014  Cng ty CP BOT vietracimex 8  V/v bo co n?i dung lin quan d?n vi?c di?u ch?nh h?p d?ng BOT d? n XD QL2, do?n trnh TP Vinh Yn t?nh Vinh Phc
14747 30/10/2014 30/BATGT 29/10/2014  Ban ATGT Vinh Long  V/v d? ngh? d?m b?o giao thng du?ng d?n vo c?u Ng Tu QL53 huy?n Long H? t?nh Vinh Long
14746 30/10/2014 06/2014/TL-N 28/10/2014  Cng ty TNHH Th?nh L?i  on d? ngh? ch?p thu?nTKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
14745 30/10/2014 1001/BC-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT H N?i  Bo co k?t qu? ki?m tra v tri?n khai cng tc ch?n ch?nh, kh?c ph?c m?t s? t?n t?i trong vi?c x?y ra TN xe khch t?i Sa Pa - Lo Cai
14744 30/10/2014 1322/CQLBIII-ATGT 30/10/2014  C?c QLB III  V/v d?u tu x? l di?m m?t ATGT t?i pha B?c du?ng d?u c?u B Rn m?i QL1 t?nh Qu?ng Nam
14743 30/10/2014 540/BDA5-KH 30/10/2014  Ban 5  V/v chuy?n KH chi Qu? BTBTW nam 2014 h?ng m?c trang b? cho Van phng hi?n tru?ng, tu?n ki?m sang Kh nam 2015
14742 30/10/2014 175/BDA5-KH 28/10/2014  Ban 5  V/v xy d?ng KH pht tri?n KT-XH, KH d?u tu cng trung h?n nam 2016-2020
14741 30/10/2014 2964/CQLBIV-KHKT 25/10/2014  C?c QLB IV  T/T gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch v KH d?u th?u DA b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b? Km0-Km148+240 QL54 t?nh ?ng Thp, Vinh Long, Tr Vinh, ....
14740 30/10/2014 2928/CQLBIV-QLBT 23/10/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh HS c/trnh qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b? Km8+408-147+286 tuy?n Nam Sng H?u, t?nh H?u Giang t?nh Sc Trang v t?nh B?c Liu nam 2015
14739 30/10/2014 2966/CQLBIV-KHKT 25/10/2014  C?c QLB IV  T/T gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch v KH d?u th?u DA b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b? Km0-Km52+800 ... QL N1 thu?c t?nh An Giang th?i gian th?c hi?n 3 nam (2015-2017)
14738 30/10/2014 13683/BGTVT-PC 28/10/2014  B? GTVT  V/v tham gia c ki?n d?i v?i cc d? xu?t, ki?n ngh? lin quan d?n cng tc qu?n l, b?o tr KCHTGT B
14737 30/10/2014 13701/BGTVT-TCT 28/10/2014  B? GTVT  V/v gp d? th?o h?p d?ng chnh th?c DA T c?i t?o, nng c?p QL38 do?n n?i QL1 v?i QL5 qua d?a ph?n t?nh B?c Ninh v H?i Duong theo hnh th?c H BOT
14736 30/10/2014 1112/TB-BGTVT 29/10/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n H?ng Tru?ng ki?m di?m tnh hnh tri?n khai d? n T nng c?p tuy?n du?ng Php Vn - C?u Gi? theo hnh th?c BOT
14735 30/10/2014 2967/CQLBIV-KHKT 25/10/2014  C?c QLB IV  T/T gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch DA b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b? Km0-Km166+858 v Km0-Km4+158 do?n n?i di QL53 thu?c t?nh Vinh Long, Tr Vinh ....
14734 30/10/2014 2151/TTr-SGTVT 29/10/2014  S? GTVT L?ng Son  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c l?t, bo, BGT bu?c 1 con bo s? 2 nam 2014 trn tuy?n QL31 d?a ph?n t?nh L?ng Son
14733 30/10/2014 1100/TB-BGTVT 24/10/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT L nh Th? v? gi?i quy?t ki?n ngh? c?a Cng ty TNHH TM v DV Minh Thnh Pht
14732 30/10/2014 3910/TTr-BQLDA6-KTKH 27/10/2014  Ban 6  T/T v/v trnh duy?t di?u ch?nh gi tr? h?p d?ng gi th?u s? 10 Km124-Km129 DA d?u tu XD QL279 do?n n?i QL3 v?i QL2 thu?c d?a bn hai t?nh B?c K?n v Tuyn Quang
14731 30/10/2014 3925/BQLDA6-TCKT 28/10/2014  Ban 6  V/v chi ph th?m tra ph duy?t quy?t ton d? n c?i t?o nng c?p t?nh l? v?n vay ADB
14730 30/10/2014 120/TT 29/10/2014  Tru?ng TCN GTVT Thang Long  T/T v/v d? ngh? b? nhi?m l?i ch?c danh k? ton tru?ng
14729 30/10/2014 119/CV-T 29/10/2014  Tru?ng TCN GTVT Thang Long  V/v xy d?ng chi?n lu?c pht tri?n tru?ng TCN GTVT Thang Long d?n nam 2020 v t?m nhn 2030
14728 30/10/2014 2712/BC-CQLBII 29/10/2014  C?c QLB II  Bo co v/v ch? xe t t?i t? d? nhn hi?u HOWO c hnh vi ch?ng d?i, khng ch?p hnh s? ki?m tra, ki?m sot c?a on thanh tra; di?u khi?n xe t c? d ln thi?t b? cn di?n t? xch tay t?i d?a bn huy?n K? Anh t?nh H Tinh
14727 30/10/2014 652/KCHT 8/10/2014  V? KCHTGT B? GTVT  V/v bo co v? vi?c ki?m tra hi?n tru?ng theo n?i dung thng bo k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT t?i bu?i lm vi?c v?i UBND t?nh Nam ?nh
14726 30/10/2014 854/VT 28/10/2014  V? V?n t?i - B? GTVT  Bo co n?i dung v? l? ph c?p GPLX theo ph?n ?nh c?a ngu?i dn
14725 30/10/2014 5696/TKV-C 24/10/2014  T?p don CN Than - KS VN  V/v bo co cng tc KSTTX, b?o v? KCHTB
14724 30/10/2014 1542/SGTVT-QLVT 28/10/2014  S? GTVT Ha Bnh  V/v d? ngh? cng b? tuy?n v?n t?i khch c? d?nh lin t?nh Ha Bnh - Tuyn Quang
14723 30/10/2014 143/HC-KHCN 27/10/2014  H?i KHKT c?u du?ng VN  V/v tham gia ki?n d? th?o Thng tu quy d?nh v? t? ch?c giao thng trn c?u du?ng b? v d?t bi?n bo hi?u h?n ch? t?i tr?ng c?u
14722 30/10/2014 13650/BGTVT-MT 28/10/2014  B? GTVT  V/v thng bo th?i gian kha do t?i ki?n th?c v? h? th?ng qu?n l mi tru?ng theo tiu chu?n ISO 14001
14721 30/10/2014 13661/BGTVT-VT 28/10/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH TMDV DL Hn Ng?c Vi?n ng t? ch?c don Caravan Thi Lan vo tham gia giao thng t?i Vi?t Nam t? ngy 30/10/2014 d?n ngy 01/11/2014
14720 30/10/2014 0/Rotel Tours 20/10/2014  Rotel Tours  Cng van g?i T?ng c?c
14719 30/10/2014 76/BC-PMUTA 22/10/2014  Ban QLDA HTKT  V/v c?p nh?t s? li?u ti s?n c?a cc d? n s? d?ng v?n nh nu?c vo ph?n m?m qu?n l dang k ti s?n nh nu?c
14718 30/10/2014 13688/BGTVT-TC 28/10/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ch?t v?n c?a d?i bi?u QH Hong ?c Th?m - on d?i bi?u QH t?nh Qu?ng Tr?
14717 30/10/2014 13700/BGTVT-KCHT 28/10/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ch?t v?n c?a d?i bi?u QH Tr?n Du L?ch t?i K? h?p th? 8 QH kha XIII
14716 30/10/2014 21/CT-BGTVT 28/10/2014  B? GTVT  Ch? th? tang cu?ng qu?n l cng tc thi?t k?, thi cng m?t du?ng khi c?i t?o, nng c?p cc tuy?n QL qua khu v?c dng dn cu
14715 30/10/2014 13681/BGTVT-TC 28/10/2014  B? GTVT  V/v tri?n khai thng tu 71/2014/TTLT-BTC-BNV
14714 30/10/2014 13703/BGTVT-KHT 29/10/2014  B? GTVT  V/v c?p nh?t thng tin xy d?ng KH 2015 ngu?n v?n TPCP
14713 30/10/2014 13711/BGTVT-KHT 29/10/2014  B? GTVT  V/v KH th?c hi?n cc d? n d? xu?t vay v?n EDCF
14712 30/10/2014 13647/BGTVT-TC 28/10/2014  B? GTVT  V/v x? l tr?m thu ph Chuong M?
14711 30/10/2014 13720/BGTVT-HTQT 28/10/2014  B? GTVT  V/v gp d? th?o tuyn b? ch? t?ch c?a H?i ngh? c?p cao ASEAN - 25
14710 30/10/2014 13671/BGTVT-KHCN 28/10/2014  B? GTVT  V/v gi?i thi?u s?n ph?m c?a Cng ty CP d?u tu b tng cng ngh? cao (Sopewaco) cho cc cng trnh giao thng
14709 30/10/2014 3009/CQLBIV-KHKT 28/10/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT s?a ch?a du?ng vo c ?u Tr Qut Km2118+750, Tr Canh Km2122+318 ...QL1 t?nh Sc Trang, B?c Liu
14708 30/10/2014 13692/BGTVT-TTr 28/10/2014  B? GTVT  V/v tang cu?ng cng tc qu?n l ch?t lu?ng ? ch?ng x v l?p d?m ? ch?ng x c?a cc c?u s? d?ng d?m Super T, d?m I, d?m T
14707 30/10/2014 13633/KH-BGTVT 27/10/2014  B? GTVT  KH t?p hu?n cc van b?n QPPL v? gio d?c qu?c phng, AN v t?ng k?t cng tc qu?c phng, qun s? c?a B? GTVT
14706 30/10/2014 13678/BGTVT-VP 28/10/2014  B? GTVT  V/v so k?t cng tc b?o v? b m?t nh nu?c nam 2014
14705 30/10/2014 13679/BGTVT-KCHT 28/10/2014  B? GTVT  V/v ki?n v? vi?c gia h?n th?i gian nh?n ?y thc qu?n l Ql80, QL91, QL91B v Nam Sng H?u (d?a ph?n TP C?n Tho)
14704 30/10/2014 13704/BGTVT-KCHT 29/10/2014  B? GTVT  V/v chuy?n van b?n x? l theo Q s? 3154/Q-BGTVT ngy 19/8/2014 c?a B? tru?ng B? GTVT
14703 30/10/2014 13717/BGTVT-VP 29/10/2014  B? GTVT  V/v ki?m di?m ch? d?o, di?u hnh nam 2014 v xy d?ng chuong trnh cng tc nam 2015
14702 30/10/2014 13709/BGTVT-KCHT 29/10/2014  B? GTVT  V/v ki?n v? d? ngh? kh?c ph?c hu h?ng du?ng vo c?u Ng Tu thu?c QL53 huy?n Long H? t?nh Vinh Long
14701 30/10/2014 13735/BGTVT-VT 29/10/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH TM v DL Kh?i Quang t? ch?c d don Caravan Thi Lan vo tham gia giao thng t?i VN t? ngy 06/11/2014 d?n ngy 9/11/2014
14700 30/10/2014 1362/SGTVT-QLT 28/10/2014  S? GTVT Thi Nguyn  V/v ch?p thu?n thng xe di?m d?u n?i du?ng tu KCN Yn Bnh vo QL3 m?i t?i Km43+920
14699 30/10/2014 2479/BQLDA3-TCKT 28/10/2014  Ban 3  V/v gi?m li su?t cho vay theo H tn d?ng s? 08/2013/HDTTT-NHPT
14698 30/10/2014 2478/TTr-BQLDA3 28/10/2014  Ban 3  T/T v/v ch?p thu?n danh sch cc nh th?u d?t yu c?u v? k? thu?t c?a gi th?u RAI/CS4A ki?m ton ti chnh d? n giai do?n 1 - DA qu?n l ti s?n du?ng b? VN
14697 30/10/2014 998/BQLDA8-HDA1 15/10/2014  Ban 8  V/v hon t?t th? t?c h? so pht sinh x? l n?n d?t y?u do?n Km270+180-Km270+400 thu?c gi th?u s? 11 DA QL27 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
14696 30/10/2014 3050/SGTVT.QLDA 29/10/2014  S? GTVT Ngh? An  V/v xin d?u tu s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c, m?t du?ng t?i cc v? tr c?p bch trn cc tuy?n QL
14695 30/10/2014 2449/TTr-BQLDA3 24/10/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u B?n Khung, c?u Hang Chng t?nh Thanh Ha ....
14694 30/10/2014 2986/PMU1-QLDA3 29/10/2014  Ban 1  V/v trnh k?t qu? thuong th?o h?p d?ng gi th?u xy d?ng b?n ph Lng S?t (DA WB5)
14693 30/10/2014 2451/BCGS-BQLDA3 24/10/2014  Ban 3  Bo co gim st, dnh gi th?c hi?n d?u tu thng 10 nam 2014
14692 30/10/2014 2484/TTr-BQLDA3 29/10/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t HSMT gi th?u RAP/CP2 v RAP/CP3-4 B?o tr PBC tuy?n QL2 do?n Km163-Km287, ti?u h?p ph?n B2 thu?c h?p ph?n B b?o tr ti s?n du?ng b? ...
14691 30/10/2014 2485/BQLDA3-PID1 29/10/2014  Ban 3  V/v ph duy?t HSMT gi th?u RAP/CP10, CP11 (Km158-Km193) QL6 DA VRAMP
14690 30/10/2014 2977/CQLBIV-TC 27/10/2014  C?c QLB IV  V/v d? ngh? duy?t b? sung kinh ph chi ho?t d?ng nam 2014 tr?m KTTTX D?u Giy
14689 30/10/2014 3668/TTr-SGTVT 29/10/2014  S? GTVT Qu?ng Tr?  T/T v/v xin ph duy?t b/c KTKT XDCT s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng v gia c? l? do?n Km7-Km10+740 QL9 do?n qL1A v? c?ng C?a Vi?t
14688 30/10/2014 2978/CQLBIV-QLBT 27/10/2014  C?c QLB IV  V/v bo co k?t qu? ki?m tra k?t thc b?o hnh DA xy d?ng tuy?n Qu?n L? Ph?ng Hi?p qua d?a bn cc t?nh H?u Giang, B?c Liu v C Mau gi th?u s? 5, 6B, 19
14687 30/10/2014 1371/UBND-CNXD 24/10/2014  UBND t?nh Ha Bnh  V/v h? tr? GPMB xy d?ng c?u treo dn sinh thu?c d? n XD c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT c?a B? GTVT trn d?a bn t?nh
14686 30/10/2014 1924/SGTVT-SN 10/10/2014  S? GTVT H Giang  V/v x? l d?m b?o giao thng bu?c 1 hu h?ng c?ng Km20+030 trn QL34 t?nh H Giang
14685 30/10/2014 2271/TTr-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT B R?a - Vung Tu  T/T v/v ph duy?t HS b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km43+800-Km48+400 QL55
14684 30/10/2014 2273/TTr-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT B R?a - Vung Tu  T/T v/v ph duy?t HS b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n t? vng xoay 3 thng 2 d?n du?ng Bnh Gi QL51 TP Vung Tu
14683 30/10/2014 2943/CQLBIV-KHKT 24/10/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh b/c KTKT XDCT s?a ch?a vu?t d?c cc c?u, c?ng c?u Mi D?m Km15+491, L G?ch Km28+615 ...QL Nam Sng H?u, H?u Giang, Sc Trang, B?c Liu
14682 30/10/2014 2052/TTr-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT H Giang  T/T th?m d?nh b/c KTKT, ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng, h? th?ng thot nu?c do?n qua th? tr?n Qu?n B? do?n Km46+800-Km50+200 QL4C t?nh H Giang
14681 30/10/2014 2049/TTr-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT H Giang  T/T th?m d?nh b/c KTKT, ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng, h? thot nu?c do?n qua th? tr?n ?ng Van ...QL4c t?nh H Giang
14680 30/10/2014 2050/TTr-SGTVT 28/10/2014  S? GTVT H Giang  T/T th?m d?nh b/c KTKT, ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng, h? th?ng thot nu?c do?n qua th? tr?n Mo V?c do?n Km163-Km166+300 QL4C t?nh H Giang