Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  124  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
9678 23/7/2014 1148/ANKTTH-P6 18/7/2014  C?c An ninh kinh t? t?ng h?p  V/v ph?i h?p cung c?p thng tin
9677 23/7/2014 0/GM 23/7/2014  B? GTVT (Ban 6)  GM l? d?ng th? gi th?u B3-04 XD c?u L?c i?n t?nh Hung Yn
9676 23/7/2014 04/KTr 22/7/2014  on ki?m tra B? GTVT  KH ki?m tra d?t 3 - don ki?m tra lin ngnh v? vi?c tang cu?ng ki?m sot t?i tr?ng xe trn du?ng b? theo Q s? 1512 ....
9675 23/7/2014 1645/TTr-BQLDA3 23/7/2014  Ban 3  T/T ph duy?t TKBVTC h?ng m?c m? neo, m? tr? thp, m? neo gi?ng gi c/trnh XD c?u treo dn sinh Ch? M?i t?nh B?c K?n ....
9674 23/7/2014 1264/CQLBI-TC-HC 18/7/2014  C?c QLB I  V/v d? ngh? hon thi?n cng tc t? ch?c t?i cc Chi c?c QLB tr?c thu?c C?c QLB I
9673 23/7/2014 1112/TTr-SGTVT 17/7/2014  S? GTVT H Giang  T/T th?m d?nh d? n T XDCT s?a ch?a n?n, m?t du?ng do?n Km58-Km59, Km70-Km71, Km73-Km74, Km75-Km79 ... QL4C t?nh H Giang
9672 23/7/2014 2449/SGTVT-QLGT 22/7/2014  S? GTVT H Tinh  V/v gi?i php kh?c ph?c h?n ln v?t bnh xe v nng cao trch nhi?m c?a cc don v? trong qu?n l ch?t lu?ng cng trnh giao thng
9671 23/7/2014 1360/GTVT-KCHTGT 21/7/2014  S? GTVT Bnh Duong  V/v hu?ng d?n cng tc ki?m d?nh c?u d? thay d?i bi?n s? 115 H?n ch? t?i tr?ng c?u
9670 23/7/2014 1516/SGTVT-KCHT 22/7/2014  S? GTVT Cao B?ng  V/v r sot, xy d?ng KH ki?m d?nh, xa b? ho?c thay th? cc bi?n h?n ch? t?i tr?ng c?u cc bi?n bo h?n ch? t?i tr?ng trn h? th?ng qu?c l?
9669 23/7/2014 721/SGTVT-QLVT 22/7/2014  S? GTVT Lo Cai  V/v d? ngh? cho php DN VTHK tuy?n c? d?nh du?c l?a ch?n thm hnh trnh ch?y xe trn du?ng cao t?c N?i Bi - Lo Cai (do?n Yn Bi - Lo Cai)
9668 23/7/2014 153/CQLBCT-VPTC 23/7/2014  C?c QLB Cao t?c  V/v qu?n l nh nu?c v phn d?nh trch nhi?m gi?a C?c QLBCT v?i cc co quan, don v? thu?c T?ng c?c BVN
9667 23/7/2014 1365/GM-BGTVT 23/7/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co v? tnh hnh tri?n khai quy ho?ch GTVT v?n t?i vng bin Vi?t Nam - Campuchia
9666 23/7/2014 862/PC-VP 21/7/2014  Van phng UBND TP H N?i  Phi?u chuy?n van b?n
9665 23/7/2014 1306/BC-TSPMU 21/7/2014  Ban ATGT  Bo co tnh hnh th?c hi?n DA tang cu?ng ATGT trn cc QL ? pha B?c VN, v?n vay Jica thng 7/2014
9664 23/7/2014 1272/TSPMU-TBLDA-CAU 17/7/2014  Ban ATGT  V/v phn ln giao thng QL1A vo c?u ph?i, Ti?u DA nt giao du?ng s?t B?c Nam v QL1A thu?c d?a ph?n TX Tam i?p t?nh Ninh Bnh
9663 23/7/2014 1217/SGTVT-KCHT 17/7/2014  S? GTVT Son La  V/v ti?p thu, kh?c ph?c t?n t?i trong cng tc bo co v l?p h? so hon cng bu?c 1
9662 23/7/2014 2562/BQLDA6-BH 23/7/2014  Ban 6  V/v cng tc chu?n b? bn giao dua vo s? d?ng Tr? s? lin co quan T?ng c?c BVN, Ban QLDA 6 v Ban QLDA du?ng s?t
9661 23/7/2014 2561/BC-BQLDA6 23/7/2014  Ban 6  V/v bo co ti?n d?, ch?t lu?ng cc d? n theo van b?n s? 1852/TCBVN-CQLXD B ngy 07/5/2013
9660 23/7/2014 603/UBND-QLDA 21/7/2014  UBND TP Thi Bnh  V/v xin ki?n th?a thu?n l?a ch?n don v? tu v?n th?m tra thi?t k? BVTC v d? ton cng trnh du?ng vnh dai pha Nam TP Thi Bnh cng trnh c?u vu?t sng Tr L
9659 23/7/2014 1363/GM-BGTVT 23/7/2014  B? GTVT  GM h?p cu?c h?p v? k? thi tuy?n V? tru?ng V? v?n t?i
9658 23/7/2014 8897/BGTVT-TCCB 22/7/2014  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia kha do t?o ng?n h?n t?i Nh?t B?n
9657 23/7/2014 153/2014/CV-BOT-KT 22/7/2014  Cng ty CP T BOT H N?i - B?c Giang  V/v d? ngh? du?c nh?n bn giao tuy?n du?ng ph?n - DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL1 do?n H N?i - B?c Giang theo hnh th?c H BOT
9656 23/7/2014 747/UBND-CT 16/7/2014  UBND huy?n Th? Xun  on d? ngh? xy d?ng cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
9655 23/7/2014 1361/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p v? cng tc l?p, ph duy?t v t? ch?c th?c hi?n KH b?o tr cng trnh du?ng b?
9654 23/7/2014 1646/BQLDA3-PID3 23/7/2014  Ban 3  V/v bo co tnh hnh tri?n khai thi cng s?a ch?a c?c b? cng trnh s?a ch?a c?c b? m?t c?u Thang Long
9653 23/7/2014 598/BQLDA8-HDA1 22/7/2014  Ban 8  V/v gia h?n ti?n d? th?c hi?n DA c?i t?o nng c?p QL20 do?n Tr?i Mt - Lm ?ng (Km234-Km240) t?nh Lm ?ng
9652 23/7/2014 601/BQLDA8-HDA1 22/7/2014  Ban 8  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n v KH tri?n khai cc h?ng m?c cn l?i c?a d? n c?i t?o nng c?p QL27 do?n Km174+00-Km272+800 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n d? d?y nhanh ti?n d? d? n
9651 23/7/2014 2760/Q-BGTVT 21/7/2014  B? GTVT  Q v/v di?u ch?nh, b? sung k?t qu? th?c hi?n nam 2013 c?a Nh th?u XL tham gia cc DA XDGT s? d?ng ngu?n v?n Ngn sch Nh nu?c do B? tru?ng B? GTVT quy?t d?nh d?u tu
9650 23/7/2014 8802/BGTVT-KCHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng du?ng t?nh n?i QL45 v?i QL47 t?nh Thanh Ha
9649 23/7/2014 8817/BGTVT-VT 21/7/2014  B? GTVT  V/v in ?n, pht hnh ph hi?u cho xe taxi p d?ng t?i TP H N?i
9648 23/7/2014 8816/BGTVT-KCHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v r sot, xy d?ng KH ki?m d?nh, xa b? ho?c thay th? bi?n h?n ch? t?i tr?ng c?u trn h? th?ng qu?c l?
9647 23/7/2014 58/C-BGTVT-QLXD 21/7/2014  B? GTVT  Cng di?n v/v kh?c ph?c h?u qu? con bo s? 2
9646 23/7/2014 8859/BGTVT-KCHTGT 21/7/2014  B? GTVT  V/v v? tr t? ch?c ki?m tra t?i tr?ng xe trn du?ng cao t?c N?i Bi - Lo Cai
9645 23/7/2014 8828/BGTVT-KCHTGT 21/7/2014  B? GTVT  V/v r sot h? th?ng bi?n bo hi?u du?ng b? trn tuy?n QL3 m?i H N?i - Thi Nguyn
9644 23/7/2014 8845/BGTVT-TC 21/7/2014  B? GTVT  V/v tham gia T? cng tc th?m tra quy?t ton d? n hon thnh
9643 23/7/2014 8861/BGTVT-KCHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v chuy?n du?ng trnh ng?p thu?c DA Th?y di?n B?n Cht thnh QL279 v bn giao l?i do?n tuy?n QL279 (cu) cho d?a phuong qu?n l
9642 23/7/2014 8852/BGTVT-VT 21/7/2014  B? GTVT  V/v gi?i quy?t ki?n ngh? c?a Hi?p h?i V?n t?i t VN
9641 23/7/2014 2747/Q-BGTVT 21/7/2014  B? GTVT  Q v/v c? cn b? d?i tu?ng 2 d? h?c b?i du?ng ki?n th?c qu?c phng - an ninh nam 2014
9640 23/7/2014 2767/Q-BGTVT 21/7/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t quy?t ton v?n d?u tu DA hon thnh d du?c ki?m ton d?i v?i ti?u DA 1 (Km0-Km130) DA khi ph?c c?i t?o QL70 ...
9639 23/7/2014 732/TB-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Ng?c ng t?i cu?c h?p v? danh m?c b?o luu cc bi?n php khng tuong thch nghia v? d?ch v? v d?u tu ngnh GTVT trong dm phn Hi?p d?nh d?i tc kinh t? xuyn Thi Bnh Duong (TPP)
9638 23/7/2014 8774/BGTVT-KCHT 18/7/2014  B? GTVT  V/v hu?ng d?n c?p gi?y php luu hnh xe d? v?n chuy?n my bi?n p 220kv, 500kv c?a T?ng cng ty Truy?n t?i di?n Qu?c gia
9637 23/7/2014 2754/Q-BGTVT 21/7/2014  B? GTVT  Q v/v thnh l?p T? cng tc th?m tra quy?t ton v?n d?u tu DA khi ph?c cc c?u trn QL1 giai do?n III, do?n c?u C?n Tho - C Mau
9636 23/7/2014 2719/Q-BGTVT 17/7/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t d? n d?u tu XD nt giao khc m?c t?i di?m giao c?t gi?a QL48 v?i QL1 v du?ng s?t B?c Nam theo hnh th?c BOT
9635 23/7/2014 8827/BGTVT-QLXD 21/7/2014  B? GTVT  V/v tch v cung c?p danh m?c chi ti?t cc d? n TPCP trong bo co GSG t?ng th? d?u tu nam 2013 ph?c v? ki?m ton nh nu?c
9634 23/7/2014 8837/BGTVT-KCHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v r sot, t?ng h?p hi?n tr?ng d?u n?i t? b?n xe khch vo h? th?ng du?ng b?
9633 23/7/2014 1639/TTr-CQLBII 18/7/2014  C?c QLB II  T/T th?m d?nh b/c KTKT v KH d?u th?u XDCT s?a ch?a d?t xu?t, kh?c ph?c hu h?ng -3 c?u (Km23+427; Km24+220 ...trn du?ng n?i c?ng Nghi Son - Bi Trnh t?nh Thanh Ha
9632 23/7/2014 173/BC-SGTVT 22/7/2014  S? GTVT Son La  Bo co nhanh tnh hnh thi?t h?i v cng tc kh?c ph?c d?m b?o giao thng trn cc tuy?n qu?c l?, du?ng t?nh do con bo s? 2 gy ra d?a bn t?nh Son La
9631 23/7/2014 1827/CQLBIV-KHKT 22/7/2014  C?c QLB IV  V/v di?u ch?nh hnh th?c cc gi th?u cng trnh s?a ch?a m?t du?ng Km3-Km9, rnh thot nu?c d?c Km2-Km2+600 QL91B TP C?n Tho
9630 23/7/2014 1690/CQLBII-KHKT 22/7/2014  C?c QLB II  V/v i?u ch?nh tn danh m?c c?a KH bo tr KCHT GTB nam 2014
9629 23/7/2014 1000/SGTVT-QLGT 22/7/2014  S? GTVT An Giang  V/v tri?n khai th?c hi?n d?u th?u XDCT xy d?ng rnh d?c QL91C huy?n An Ph t?nh An Giang
9628 23/7/2014 1635/TTr-BQLDA3 22/7/2014  Ban 3  V/v xin ph duy?t HSMT gi th?u RAI/CP1 nng c?p 2 c?u c?u Trng Thua v c?u C?ng Neo DA VRAMP v?n vay WB
9627 23/7/2014 1625/BQLDA3-PID3 21/7/2014  Ban 3  V/v d?y nhanh ti?n d? thi cng s?a ch?a h?n ln v?t bnh xe gi 10,11 DA TXDCT s?a ch?a, khi ph?c m?t du?ng QL5
9626 23/7/2014 1633/BQLDA3-PID2 22/7/2014  Ban 3  V/v d? ki?n danh sch c?u treo dn sinh giao cho cc nh th?u tri?n khai thi cng
9625 23/7/2014 1634/BQLDA3-PID3 22/7/2014  Ban 3  V/v cc th? t?c c?n thi?t d? tri?n khai thi cng 11 c?u treo d?m b?o ATGT t?i t?nh Yn Bi v t?nh B?c K?n
9624 23/7/2014 999/SGTVT-QLGT 22/7/2014  S? GTVT An Giang  V/v hu?ng d?n th? t?c, HS thanh ton chi ph b?o du?ng thu?ng xuyn QL91C t?nh An Giang
9623 23/7/2014 147/Q-BQLDA3 21/7/2014  Ban 3  Q ph duy?t thi?t k? BVTC h?ng m?c n?n m?t du?ng v cc cng trnh ph? tr? do?n Km42+000-Km43+000 thu?c gi th?u s? XL09 - Ti?u DA2 ....
9622 23/7/2014 1936/PMU1-KH,PBPN 22/7/2014  Ban 1  V/v bn giao nh h?t qu?n l du?ng b? cho nh d?u tu d? n d?u tu XDCT c?i t?o n?n, m?t du?ng QL1 do?n Phan Thi?t - ?ng Nai theo hnh th?c H BOT
9621 23/7/2014 151/CQLBCT-KHKT 22/7/2014  C?c QLB Cao t?c  V/v ki?m tra cng tc d?m b?o ATGT DA XD du?ng QL3 m?i do?n H N?i - Thi Nguyn
9620 23/7/2014 2536/TTr-BQLDA6-DA3 21/7/2014  Ban 6  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton ki?m d?nh cc c?u dang khai thc trn QL80 trn d?a ph?n t?nh C?n Tho v QL30 trn d?a ph?n t?nh Ti?n Giang v ?ng Thp ....
9619 23/7/2014 46/GM-ATMT 21/7/2014  C?c KT AT v MTCN  GM h?i th?o gp bo co r sot th? ch?, chnh sch lin quan d?n bi?n d?i kh h?u linh v?c nang lu?ng v giao thng
9618 22/7/2014 1636/TTr-BQLDA3 22/7/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t di?u ch?nh lo?i xe, s? lu?ng t v d? ton gi th?u RAP/G3 t cho d? n - h?p ph?n B DA qu?n l ti s?n du?ng b? Vi?t Nam
9617 22/7/2014 2094/TTr-BQLDA7 21/7/2014  Ban 7  T/T v/v xin ph duy?t d? ton chi ph XD cu?i cng gi th?u s? 6.1 nng c?p do?n Km140+240-Km141+231 XD c?u Xun T DA d?u tu, nng c?p QL91do?n Chu ?c - T?nh Bin An Giang
9616 22/7/2014 21/TT-QT/2014 16/7/2014  Cng ty TNHH XD Quang Ti?n  V/v xin tham gia thi cng cc cng trnh c?u thu?c DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia l?n th? 2
9615 22/7/2014 20/TT-QT/2014 16/7/2014  Cng ty TNHH XD Quang Ti?n  V/v xin tham gia thi cng cng trnh b?o tr QL6 thu?c DA nng c?p, b?o tr m?t s? tuy?n du?ng tr?ng di?m kinh t? pha B?c b?ng ngu?n v?n vay WB (VRAMP)
9614 22/7/2014 2097/BC-SGTVT 18/7/2014  S? GTVT B?n Tre  Bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc s?a ch?a d?nh k? k?t c?u h? t?ng giao thng du?ng b? nam 2014
9613 22/7/2014 1373/SGTVT-KCHT&ATGT 22/7/2014  S? GTVT L?ng Son  V/v d?m b?o giao thng do?n Km100+827-Km112+00 trn QL31 t?c du?ng do ?nh hu?ng bo s? 2
9612 22/7/2014 1351/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p thanh quy?t ton gi th?u tu v?n gim st v tnh hnh th?c hi?n quy?t ton chi ph d?u tu DA BOT QL2 do?n N?i Bi - Vinh Yn
9611 22/7/2014 8892/BGTVT-PC 22/7/2014  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia H?i th?o v? Php di?n ha h? th?ng quy ph?m php lu?t
9610 22/7/2014 1357/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p d? n nng cao ch?t lu?ng ho?t d?ng v phng, ch?ng tiu c?c trong linh v?c ang ki?m
9609 22/7/2014 2074/SGTVT-KT&QLGT 21/7/2014  S? GTVT i?n Bin  V/v bo co tnh hnh s?t s?t BGT tnh d?n 19h ngy 20/7/2014 trn cc tuy?n QL do S? GTVT i?n Bin du?c giao ?y thc qu?n l
9608 22/7/2014 1501/TTr-SGTVT 16/7/2014  S? GTVT Cao B?ng  T/T v/v cho php chu?n b? d?u tu cng trnh s?a ch?a c?c b? n?n m?t du?ng Km66-Km78 QL1A t?nh Cao B?ng
9607 22/7/2014 1687/SGTVT-KHTC 17/7/2014  S? GTVT Ninh Bnh  V/v d? ngh? ?y quy?n ph duy?t b/c KTKT XDCT s?a ch?a d?t xu?t QL12B nam 2014
9606 22/7/2014 194/TTr-UBND 17/7/2014  UBND huy?n Qu? Son  T/T d? ngh? m? r?ng do?n QL1 thu?c du?ng d?n pha Nam c?u B Rn do?n qua huy?n Qu? Son
9605 22/7/2014 1660/CQLBII-QLBT 21/7/2014  C?c QLB II  V/v kh?c ph?c hu h?ng gy m?t ATGT t?i nt giao pha B?c (Km0+00) trong th?i gian b?o hnh DA T XD tuy?n trnh TP Hu?
9604 22/7/2014 57001/521 21/7/2014  ?i s? qun Php  C/v g?i T?ng c?c
9603 22/7/2014 2419/SGTVT-TTra 21/7/2014  S? GTVT H Tinh  V/v d? ngh? Cng an ch? d?o cng an c?p huy?n ph?i h?p, h? tr? cho on thanh tra, ki?m tra v? t? thay d?i kch thu?c thng hng xe t t?i t? d?
9602 22/7/2014 1352/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co d?u k? d? n nng c?p QL30 theo hnh th?c BOT
9601 22/7/2014 1353/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co tnh hnh tri?n khai DA c?u C?n Tho v cc ki?n ngh? lin quan d?n c?u C?n Tho
9600 22/7/2014 1354/GM-BGTVT 22/7/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co v? d? n QL22B (Ty Ninh)
9599 22/7/2014 267/BC-SGTVT 16/7/2014  S? GTVT Long An  Bo co quy?t ton c/trnh c?i t?o h? th?ng thot nu?c d?c do?n Km1+500-Km2+750 QL62
9598 22/7/2014 2083/SGTVT-VT 18/7/2014  S? GTVT ak Nng  V/v d? ngh? thay d?i d?a di?m t?p hu?n gio vin d?y th?c hnh li xe t
9597 22/7/2014 0/CV-TGL 20/2/2014  Cng ty CP ?c Thnh Gia Lai  V/v xin tr? l?i ti s?n khng cn s? d?gn Tr?m thu ph s? 2 QL14 Bnh Phu?c
9596 22/7/2014 1282/TTr-CQLBI 21/7/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XD v ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a c?u Trc Bt Km19+192, c?u o X Km28+847 du?ng N?i Bi - B?c Ninh t?nh B?c Ninh
9595 22/7/2014 329/CV-CKQT 17/7/2014  X nghi?p co kh Quang Trung  V/v d? xu?t tri?n khai th?c hi?n xy l?p d?i v?i cc c?u ki?n d du?c s?n xu?t t?i X nghi?p co kh Quang Trung
9594 22/7/2014 638/CQLXDB-TCB 22/7/2014  C?c QLXD B  V/v th?c hi?n DA son l?i cc phng lm vi?c v thay th? cc h?ng m?c b? hu h?ng tr? s? Ban QLDA 5
9593 22/7/2014 8866/BGTVT-KCHTGT 21/7/2014  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n Q 994/Q-TTg ngy 19/6/2014 v KH l?p l?i tr?t t? hnh lang an ton du?ng b?, du?ng s?t
9592 22/7/2014 1879/SGTVT 22/7/2014  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v tr?m KTTTXL hu h?ng do st dnh
9591 22/7/2014 1833/TTr-SGTVT 21/7/2014  S? GTVT H Nam  T/T v/v d? ngh? ph duy?t KH d?u th?u gi th?u tu v?n kh?o st, l?p thi?t k? BVTC v d? ton XDCT s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng v cng trnh do?n Km72+548-Km84+206 QL38 t?nh H Nam
9590 22/7/2014 997/SGTVT-KH 9/7/2014  S? GTVT Th?a Thin Hu?  V/v ki?m sot t?i tr?ng
9589 22/7/2014 2712/EVN-QLXD 15/7/2014  T?p don i?n L?c Vi?t Nam  V/v c?p gi?y php v?n chuy?n thi?t b? siu tru?ng, siu tr?ng d?i v?i cc d? n c?a ngnh di?n
9588 22/7/2014 187/BGT 18/7/2014  Bo Giao thng  V/v t? ch?c bu?i giao luu tr?c tuy?n trn bo di?n t? v?i ch? d? Ch?ng tiu c?c trong cn xe
9587 22/7/2014 58/C-C61(C67) 17/7/2014  T?ng c?c CSQLHC v? TTATXH  Cng di?n v/v th?c hi?n M?c 5 Ngh? quy?t s? 47/NQ-CP ngy 08/7/2014 c?a Chnh Ph?
9586 22/7/2014 1168/Q-TTg 16/7/2014  Th? tu?ng Chnh Ph?  Q ph duy?t Chi?n lu?c pht tri?n ngnh cng ngh? t Vi?t Nam d?n nam 2025, t?m nhn d?n nam 2035
9585 22/7/2014 8803/BGTVT-BCHQS 21/7/2014  Ban CHQS B? GTVT  V/v hu?ng d?n th?c hi?n cng tc qu?c phng, qun s?
9584 22/7/2014 8797/BGTVT-KHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v c?p nh?t ki?n tham gia gp n?i dung d? n di?u ch?nh QH pht tri?n GTVT vng KTT B?c B?
9583 22/7/2014 8793/BGTVT-VT 21/7/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i d? ngh? xem xt tiu ch di?n tch d?i v?i b?n xe khch H?i An
9582 22/7/2014 8794/BGTVT-KCHT 21/7/2014  B? GTVT  V/v c ki?n v? d? ngh? c?a c? tri t?nh Qu?ng Tr? t?i k? h?p th? 7 QH kha XIII
9581 22/7/2014 2736/Q-BGTVT 18/7/2014  B? GTVT  Q v/v cng b? danh m?c van b?n QPPL v? GTVT h?t hi?u l?c thi hnh 6 thng d?u nam 2014
9580 22/7/2014 8786/BGTVT-KCHT 18/7/2014  B? GTVT  V/v tham gia ki?n v? d?u tu XD v khai thc tr?m d?ng ngh? trn du?ng cao t?c TP HCM-TL
9579 22/7/2014 8732/BGTVT-TC 18/7/2014  B? GTVT  V/v di?u chuy?n ph ghp 25 t?n lo?i 15 m?nh cho t?nh Ninh Bnh
9578 22/7/2014 724/TB-BGTVT 18/7/2014  b? gtvt  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i cu?c h?p v? cng tc c?i cch hnh chnh v c?i cch TTHC 6 thng d?u nam 2014; cc Van b?n QPPL b? sung chuong trnh xy d?ng VBQPPL nam 2014
9577 22/7/2014 8785/BGTVT-KCHT 18/7/2014  B? GTVT  V/v s? d?ng hnh lang ATB trn tuy?n QL3 t?i Km83+330-Km83+360 d? tu b?, tn t?o ?n Trnh thu?c t?nh Thi Nguyn
9576 22/7/2014 2745/Q-BGTVT 18/7/2014  B? GTVT  Q chuy?n do?n tuy?n QL12 (cu) t? Km191+420 d?n Km192+492 v Km193+300 d?n di?m cu?i nhnh QL12 thu?c t?nh i?n Bin thnh du?ng d?a phuong
9575 22/7/2014 2744/Q-BGTVT 18/7/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t KH tuy?n d?ng cng ch?c nam 2014 c?a T?ng c?c BVN
9574 22/7/2014 8762/BGTVT-VT 18/7/2014  B? GTVT  V/v gi?i quy?t ki?n ngh? c?a Cng ty TNHH MTV C?ng Qu?ng Ninh
9573 22/7/2014 8731/BGTVT-TC 18/7/2014  B? GTVT  V/v thanh l c?u i?n H? cu trn QL10 huy?n Nga Son t?nh Thanh Ha
9572 22/7/2014 8756/BGTVT-CQLXD 18/7/2014  B? GTVT  V/v ti?p nh?n bn giao cc h?ng m?c cng trnh Ti?u d? n H? Long - c?ng Ci Ln (TDA10 thu?c DA nng c?p c?i t?o tuy?n du?ng s?t Yn Vin - Ph? L?i - H? Long - Ci Ln
9571 22/7/2014 8755/BGTVT-KCHT 18/7/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i n?i dung ki?n ngh? c?a c? tri TP C?n Tho v? nt giao thng IC4
9570 22/7/2014 717/TB-BGTVT 17/7/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Ng?c ng t?i cu?c h?p v? vi?c d?u n?i tuy?n Huong l? 2 ko di v?i QL51 v du?ng cao t?c TP HCM - Long Thnh - D?u Giy
9569 22/7/2014 8736/BGTVT-TCCB 18/7/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n quy d?nh t? ch?c v ho?t d?ng c?a cc Ban QLDA thu?c B?
9568 22/7/2014 2732/Q-BGTVT 18/7/2014  B? GTVT  Q v/v di?u chuy?n, phn giao nhi?m v? th?c hi?n m?t s? ch?c nang, nhi?m v? c?a co quan Nh nu?c c th?m quy?n DA T XDCT khi ph?c, c?i t?o QL20 ....
9567 22/7/2014 229/TTKTB-TTr 19/7/2014  Trung tm KTB  V/v n?p bo co k?t qu? ki?m d?nh m?t s? c?u trn QL80 trn d?a ph?n TP C?n Tho
9566 22/7/2014 2518/BQLDA6-DA3 21/7/2014  Ban 6  V/v k?t c?u m?t du?ng gom 2 d?u c?u Ch? Lch, gi th?u B2-31 v B2-32 thu?c DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia
9565 22/7/2014 228/TTr-TTKTB 18/7/2014  Trung tm KTB  T/T v/v d? cuong d? ton xy d?ng s? tay m?u k?t c?u di?n hnh s? d?ng s?a ch?a hu h?ng cc b? ph?n, k?t c?u c?u
9564 22/7/2014 1672/TTr-CQLBII 21/7/2014  C?c QLB II  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch v KH d?u th?u cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b?, th?i gian th?c hi?n 03 nam (2014-2017) ...
9563 22/7/2014 87/TCN-TL 18/7/2014  Tru?ng TCN GTVT Thang Long  T/T phuong n t? ch?, t? ch?u trch nhi?m v? th?c hi?n nhi?m v?, ti chnh d?i v?i don v? s? nghi?p cng l?p
9562 22/7/2014 2088/TTr-SGTVT 18/7/2014  S? GTVT ak Nng  T/T v/v d? ngh? ph duy?t HS b/c KTKT v KH d?u th?u c/trnh kh?c ph?c m?t s? v? tr ti?m ?n TNGT...QL28 t?nh ak Nng
9561 22/7/2014 83/QBTTW-VB 18/7/2014  Qu? B?o tr du?ng b? Trung uong  V/v di?u ch?nh nhn s? thnh vin H?i d?ng qu?n l Qu? b?o tr B TW
9560 22/7/2014 1624/BQLDA3-KHKT 21/7/2014  Ban 3  V/v d?y nhanh ti?n d? kh?o st, l?p d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
9559 22/7/2014 2533/BQLDA6-HDA1 21/7/2014  Ban 6  V/v d? ngh? d?y nhanh cng tc th?m tra quy?t ton cc tuy?n du?ng thu?c DA nng c?p t?nh l? v?n vay ADB
9558 22/7/2014 98/TTr-BDA5 17/7/2014  Ban 5  T/T ph duy?t k?t qu? dnh gi l?a ch?n nh th?u gi th?u s? 1 tu v?n kh?o st, l?p DA T XDCT d? n d?u tu nng c?p, m? r?ng QL14G ...
9557 22/7/2014 723/GM-TTr 21/7/2014  Thanh tra B?  GM h?p xem xt tiu chu?n st h?ch vin li xe co gi?i du?ng b? do S? GTVT TP HCM qu?n l
9556 22/7/2014 1349/GM-BGTVT 21/7/2014  B? GTVT  GM h?p trao d?i, ph? bi?n cc n?i dung m?i trong Lu?t ?u th?u s? 43/2013/QH13 v Ngh? d?nh s? 63/2014/N-CP...
9555 22/7/2014 279/HPB/II 21/7/2014  Tu v?n KEI  V/v bn giao h? th?ng ph?n m?m qu?n l c?u VBMS