Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  22  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
10694 3/8/2015 10006/BGTVT-VT 31/7/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i van b?n s? 732/SGTVT-QLVT c?a S? GTVT Lo Cai
10693 3/8/2015 2726/Q-BGTVT 30/7/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh
10692 3/8/2015 2738/Q-BGTVT 31/7/2015  B? GTVT  Q v/v cho php l?p bo co d? xu?t ch? truong d?u tu d? n c?i t?o, nng c?p QL279B, t?nh i?n Bin
10691 3/8/2015 10014/BGTVT-VP 31/7/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Qu?ng Nam sau k? h?p th? 9, QH kha XIII
10690 3/8/2015 10011/BGTVT-CQLXD 31/7/2015  B? GTVT  V/v d?y nhanh ti?n d? hon thnh cc tr?m thu ph trn QL1 v du?ng HCM qua khu v?c Ty Nguyn
10689 3/8/2015 1573/TTr-CQLBI 30/7/2015  C?c I  TT th?m d?nh BCKTKT xy d?ng cng trnh v k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a tr? s? lm vi?c chi c?c QLB I.6 thu?c C?c QLB I
10688 3/8/2015 1579/CQLBI-ATGT 31/7/2015  C?c I  V/v bo co s? c? s?t l? gy ch t?c giao thng do?n km362+300-km362+700/QL6 t?nh Son La
10687 3/8/2015 1587/CQLBI-ATGT 31/7/2015  C?c I  V/v trnh phuong n x? l thi?t h?i do mua lu gy m?t ATGT trn QL6, QL6 cu, QL279 t?nh Son La, i?n Bin
10686 3/8/2015 277/BC-SGTVT 1/8/2015  S? GTVT Tuyn Quang  Bo co nhanh thi?t h?i do mua, lu gy ra d?n 16h ngy 01/8/2015 trn d?a bn t?nh Tuyn Quang
10685 3/8/2015 1500/GM-BGTVT 31/7/2015  B? GTVT  GM ch? tr lnh d?o v? KCHTGT, lc 9.00 ngy 05/8/2015, phng h?p nh D BGTVT, Cu?c h?p: Th?ng nh?t k?t qu? th?m d?nh k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? nam 2016
10684 3/8/2015 1586/TTr-CQLBI 31/7/2015  C?c I  TT th?m d?nh bo co KTKT xy d?ng v ph duy?t k? ho?ch d?u th?u cng trnh s?a ch?a kh?n c?p d? d?m b?o ATGT do?n km101-km111, QL10 t?nh Nam ?nh
10683 3/8/2015 144A/BC-BDA5 27/7/2015  Ban 5  Bo co hon thnh thi cng xy d?ng cng trnh gi th?u 05: s?a ch?a thay th? thi?t b?, d?m b?o giao thng d? n s?a ch?a 21 qu?t ph?n l?c, s?a ch?a 06 qu?t tr?m l?c b?i tinh di?n, .. H?m du?ng b? H?i Vn
10682 3/8/2015 152/TTr-BDA5 31/7/2015  Ban 5  TT v/v ph duy?t ch? truong d?u tu d? n c?i t?o, nng c?p QL19 do?n km51+152-km90+00 v do?n km131+300-km168+00 trn d?a ph?n t?nh Bnh ?nh v Gia Lai
10681 3/8/2015 151/TTr-BDA5 31/7/2015  Ban 5  TT ph duy?t bo co KTKT thi?t k? BVTC c?u Kon Nu - X ak T? Re, t?nh Kon Tum
10680 3/8/2015 470/BDA5-DA1 31/7/2015  Ban 5  V/v ch?p thu?n nghi?m thu bn giao dua vo khai thc s? d?ng cng trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n km0-km5, QL217 t?nh Thanh Ha
10679 3/8/2015 149/TTr-BDA5 31/7/2015  Ban 5  TT ph duy?t nhi?m v?, phuong n k? thu?t kh?o st d?a hnh, d?a ch?t, th?y van v l?p bo co KTKT xy d?ng cng trnh: c?u Phi Nam, t?nh Qu?ng Nam
10678 3/8/2015 150/TTr-BDA5 31/7/2015  Ban 5  TT ph duy?t nhi?m v?, phuong n k? thu?t kh?o st d?a hnh, d?a ch?t, th?y van v l?p bo co KTKT xy d?ng cng trnh: c?u Thn 2, t?nh Qu?ng Nam
10677 3/8/2015 1147/BQL-KTT 31/7/2015  Ban QLDA 85  TT xin ph duy?t h? so thi?t k? k? thu?t b? sung h?ng m?c s?a ch?a m?t s? c?u cu do?n km 8+00 d?n km32+00 thu?c d? n d?u tu xy d?ng cng trnh nng c?p, m? r?ng QL24 n?i t? t?nh Qu?ng Ngi d?n Kon Tum
10676 3/8/2015 1862/BQLDA6-HDA1 3/8/2015  Ban 6  V/v dang k lm vi?c cng on cng tc v? k? thu?t c?a WB v? d? n qu?n l ti s?n du?ng d?a phuong (LRAMP)
10675 3/8/2015 154/BDA5-TTr 3/8/2015  Ban 5  TT ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u gi th?u 02: tu v?n kh?o st, l?p thi?t k? BVTC v d? ton d? n d?u tu xy d?ng, s?a ch?a c?i t?o h? th?ng h? lan ATGT trn cc tuy?n QL
10674 3/8/2015 345/CV-QT 29/7/2015  Cng ty CP t?p don cng nghi?p Quang Trung  V.v d? xu?t cung c?p s?n ph?m dn LED ti?t ki?m di?n chi?u sng d th?
10673 3/8/2015 1604/SGTVT-BT 31/7/2015  S? GTVT Qu?ng Tr?  TT v/v ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u th?c hi?n d? n: s?a ch?a n?n, m?t du?ng do?n km4+550-km6+605 - QL49C