Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  155  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
2732 6/3/2015 511/CQLBI-QLBTB 6/3/2015  C?c QLB I  V/v chu?n b? cng tc ti?p nh?n bn giao dua vo s? d?ng DA nng c?p, m? r?ng QL1 Km251+250- km258+700; Km277- km285+400; QL10 Km144+200- km162+350, t?nh Ninh Bnh
2731 6/3/2015 357/GM-BGTVT 6/3/2015  B? GTVT  GM: v/v ki?m di?m ti?n d? D? n WB5
2730 6/3/2015 707/SGTVT-QLDT&SH 4/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ninh  V/v d? ngh? ki?m tra c?p l?i gi?y ch?ng nh?n Trung tm st h?ch li xe d? di?u ki?n ho?t d?ng
2729 6/3/2015 427/SGTVT-QLVTPTNL 6/3/2015  S? GTVT Nam ?nh  V/v ph? bi?n thng tin th?ng k
2728 6/3/2015 580/HCM-HDA 3/3/2015  Ban QLDA du?ng HCM  V/v m? du?ng ra vo cc doanh nghi?p v?i d? n du?ng HCM do?n Nam TP Pleiku
2727 6/3/2015 27/TTr-BDA5 4/3/2015  Ban QLDA 5  T/T v/v p/duy?t h? so m?i th?u xy l?p gi th?u s? 6, thi cng xy d?ng v d?m b?o GT DA s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng Km0- km5 QL217, t?nh Thanh Ha
2726 6/3/2015 916/SGTVT-VTPT 4/3/2015  S? GTVT ?ng Nai  B/co tnh hnh ho?t d?ng V?n t?i nam 2014
2725 6/3/2015 2619/BGTVT-KCHT 5/3/2015  B? GTVT  V/v d?u tu xy d?ng, khai tc tr?m d?ng ngh? t?i Km28+200 trn tuy?n du?ng cao t?c TP HCM- Trung Luong
2724 6/3/2015 742/Q-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  Q v/v giao k? ho?ch l?p v trnh duy?t b/co quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh nam 2015 cho S? GTVT Cao B?ng
2723 6/3/2015 143/TB-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  T/bo k?t lu?n c?a Th? tru?ng B? GTVT Nguy?n H?ng Tru?ng t?i cu?c h?p b/co v? cng tc r sot TKKT, d? n Qu?n l ti s?n BVN
2722 6/3/2015 144/TB-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  T/bo k?t lu?n c?a Th? tru?ng Nguy?n H?ng Tru?ng t?i cu?c h?p v? gi?i quy?t m?t s? ki?n ngh? c?a Hi?p h?i v?n t?i t Vi?t Nam v? t/hi?n d?ch v? cng trong linh v?c GTVT
2721 6/3/2015 2557/BGTVT-KCHT 4/3/2015  B? GTVT  V/v s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng trn tuy?n QL279 do?n Km0- km36, t?nh H Giang
2720 6/3/2015 2558/BGTVT-VP 4/3/2015  B? GTVT  V/v b/co t/hnh t/hi?n k? ho?ch cng tc thng 02 v nhi?m v? tr?ng tm thng 3 nam 2015
2719 6/3/2015 2565/BGTVT-HTQT 4/3/2015  B? GTVT  V/v chu?n b? n?i dung cho cu?c h?p song phuong gi?a Lnh d?o hai B? GTVT Vi?t Nam- Thi Lan
2718 6/3/2015 2613/BGTVT-HTQT 5/3/2015  B? GTVT  V/v cung c?p thng tin tnh hnh H?p tc v?i A-dc-bai-gian trong linh v?c GTVT
2717 6/3/2015 2449/BGTVT-TC 2/3/2015  B? GTVT  V/v Ti tr? xy d?ng c?u dn sinh c?a cc nh h?o tm
2716 6/3/2015 2585/BGTVT-KCHT 4/3/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n ch? truong xy d?ng tuy?n cp quang trong ph?m vi hnh lang an ton tuy?n du?ng cao t?c Trung Luong- M? Thu?n
2715 6/3/2015 2588/BGTVT-KHT 4/3/2015  B? GTVT  V/v s?a ch?a, th?m tang cu?ng m?t du?ng QL1 do?n qua th? tr?n V?n Gi, Din Khnh, t?nh Khnh Ha
2714 6/3/2015 2589/BGTVT-KCHT 4/3/2015  B? GTVT  V/v xy d?ng m?c quan tr?c c?u R?ch Mi?u, QL60
2713 6/3/2015 2448/TB-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  V/v t/bo th?m d?nh quy?t ton ngn sch nam 2013
2712 6/3/2015 2538/BGTVT-HTQT 3/3/2015  B? GTVT  V/v Gp D? th?o Quy?t d?nh c?a Th? tu?ng Chnh ph? p/duy?t ? n h?i nh?p th?ng k ASEAN g/d 2016- 2020
2711 6/3/2015 2568/BGTVT-TCCB 4/3/2015  B? GTVT  V/v b? sung co s? do t?o v trung tm st h?ch xe co gi?i B t?i ng Tri?u, Qu?ng Ninh
2710 6/3/2015 289/TTr-P3 5/3/2015  TTra B? GTVT  V/v C? cn b? t/gia on ki?m tra trch nhi?m v? c/tc ki?m sot t?i tr?ng p/ti?n, ki?m tra t/hi?n quy d?nh v? x?p hng ha t?i doanh nghi?m c?ng, b?n, nh ga
2709 6/3/2015 535/PMU1-QLDA1 2/3/2015  Ban QLDA1  V/v xin s? li?u cho DA nng c?p m?ng lu?i GT Ti?u vng M Kng m? r?ng (GMS) pha B?c th? 2 (Nng c?p QL217) g/d2, v?n vay ADB
2708 6/3/2015 16/2015/TTr-C.BOT 28/2/2015  CTy CP d?u tu BOT o c? Khnh Ha  T/T v/v Th?m tra h? so thi?t k? BVTC Gi th?u XL-12 thi cng l?p d?thj th?ng thi?t b? ATGT trn tuy?n Km1374+525- km1392; Km1405- km1425, DA d?u tu XDCT m? r?ng QL1, t?nh Khnh Ha theo hnh th?c H?p d?ng BOT
2707 6/3/2015 186/TTr-SGTVT 10/2/2015  S? GTVT H Giang  T/T v/v p/duy?t k? ho?ch d?u th?u CT cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn QL279, QL4, t?nh H Giang
2706 6/3/2015 591/CQLBIV-QLBTB 3/3/2045  C?c QLB IV  GM: v/v cng b? k?t ku?n Thanh tra cng tc q/l, b?o tr qu?c l? ?y thc cho s? GTVT Kin Giang
2705 6/3/2015 507/CQLBI-TT-AT 5/3/2015  C?c QLB I  V/v thng bo k?t qu? x? l VPHC trong vi?c ki?m sot t?i tr?ng xe, vi ph?m kch thu?c thng hng xe
2704 6/3/2015 29/CQLBI-ATGT-GPTC 5/3/2015  C?c QLB I  V/v th?a thu?n thi cng CT s?a ch?a d?t xu?t c?u Gi Km12+283 QL10, TP H?i Phng
2703 6/3/2015 22b/CQLBI-ATGT-TTTC 9/2/2015  C?c QLB I  V/v th?a thu?n thi cng CT s?a ch?a d?t xu?t hu h?ng c?c b? m?t du?ng d? BATGT do?n Km34+00- km38+00 QL3, t?nh Thi Nguyn
2702 6/3/2015 506/CQLBI-ATGT 5/3/2015  C?c QLB I  V/v d? ngh? xin m? c?ng vo chi nhnh d?u n?i vo QL2 du?ng Hng Vuong TP Vi?t tr
2701 6/3/2015 502/TTr-CQLBI 5/3/2015  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT x? l di?m den Km63+700- km64+100 QL279, t?nh i?n Bin
2700 6/3/2015 345/GM-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  GM: v/v H?i ngh? T?ng k?t cng tc Thanh tra GTVT nam 2014 v tri?n khai nhi?m v? nam 1015 b?ng hnh th?c tr?c tuy?n
2699 5/3/2015 293/BGTVT-TTr 5/3/2015  B? GTVT  V/v ki?m tra, x? l di?m den trn QL4A l trnh t? Km86 d?n Km91
2698 5/3/2015 198/BQLDA4-VP 5/3/2015  Ban 4  V/v tham gia chuong trnh tham quan v h?c h?i kinh nghi?m qu?n l qu t?i ? Nh?t B?n
2697 5/3/2015 282/SGTVT-KT&QLGT 2/3/2015  S? GTVT i?n Bin  V/v bo co di?m den, di?m ti?m ?n TNGT
2696 5/3/2015 58/SGTVT 3/3/2015  S? GTVT Tr Vinh  V/v bn giao qu?n l c?u Phu?c Hung Km131+909 QL54 t?nh Tr Vinh
2695 5/3/2015 194/TTr-BQLDA4 4/3/2015  Ban 4  T/T ph duy?t d? ton cu?i cng gi th?u XL11 xy d?ng du?ng v c?u t? Km71+300-Km74+00 (bao g?m TK BVTC) thu?c DA T XDCT QL49 t?nh Th?a Thin Hu?
2694 5/3/2015 193/TTr-BQLDA4 4/3/2015  Ban 4  T/T ph duy?t d? ton cu?i cng gi th?u XL10 xy d?ng du?ng v c?u t? Km67+770-Km71+300 (Bao g?m TK BVTC) thu?c DA T XDCT QL49 t?nh Th?a Thin Hu?
2693 5/3/2015 192/TTr-BQLDA4 4/3/2015  Ban 4  T/T ph duy?t d? ton cu?i cng gi th?u XL9 xy d?ng du?ng v c?u t? Km63+700-Km67+770 (bao g?m TK BVTC) thu?c DA T XDCT QL49 t?nh Th?a Thin Hu?
2692 5/3/2015 194/TTr-BQLDA8 4/3/2015  Ban 8  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh TKBVTC v d? ton b? sung h?ng m?c gia c? rnh d?c v gia c? mi taluy, DA c?i t?o, nng c?p QL20 t?nh Lm ?ng
2691 5/3/2015 199/CV-SGTVT-VSN 4/3/2015  S? GTVT ak Lak  V/v xin v?n b? sung d? thi cng s?a ch?a QL29 do?n Km187-Km218+962
2690 5/3/2015 271/CQLBIII-TCHC 5/3/2015  C?c QLB III  V/v d? ngh? xa tn kh?i danh sch xt chuy?n thnh cng ch?c
2689 5/3/2015 527/BQLDA3-KHKT 5/3/2015  Ban 3  V/v d? xu?t phuong n d? ti kh?i d?ng l?i d? n c?i t?o nng c?p QL3B
2688 5/3/2015 528/BQLDA3-KHKT 5/3/2015  Ban 3  V/v giao qu?n l, theo di xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
2687 5/3/2015 737/CIPM-QLDA1 4/3/2015  T?ng cng ty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v bo co cng tc nghi?m thu dua vo s? d?ng gi th?u s? 39 d? n Nam Sng H?u
2686 5/3/2015 352/GM-BGTVT 5/3/2015  B? GTVT  Ghoppj d? th?o tiu chu?n co s? tiu chu?n thi?t k?, thi cng v nghi?m thu tu?ng ch?n r? d
2685 5/3/2015 173/SGTVT-KH 14/2/2015  S? GTVT ak Lak  V/v xin di?u ch?nh th?i gian thi cng cng trnh
2684 5/3/2015 204/CV-SGTVT 4/3/2015  S? GTVT ak Lak  V/v d? ngh? b? tr v?n thanh ton chi ph xy l?p s?a ch?a d?t xu?t d?m b?o giao thng trn cc tuy?n QL du?c giao qu?n l nam 2015
2683 5/3/2015 205/TTr-SGTVT-VSN 4/3/2015  S? GTVT ak Lak  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a c?c b? n?n, m?t du?ng cc do?n Km169+200-Km172+800 ...
2682 5/3/2015 203/TTr-SGTVT-VSN 4/3/2015  S? GTVT ak Lak  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m v KH d?u th?u, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn QL14C, QL27 ... t?nh ak Lak
2681 5/3/2015 09/TTr-SGTVT 27/2/2015  S? GTVT Bnh Phu?c  T/T v/v ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u c/trnh hon thi?n, chuy?n c?p du?ng t? du?ng t?nh ln QL14C t?nh Bnh Phu?c
2680 5/3/2015 192/SGTVT-QLGT 3/3/2015  S? GTVT B?c K?n  V/v r sot cc di?m den, di?m ti?m ?n TNGT
2679 5/3/2015 216/SGTVT-KHTC 26/2/2015  S? GTVT Tuyn Quang  V/v d? ngh? chuy?n ngu?n kinh ph nam 2014 sang nam 2015
2678 5/3/2015 411/TTr-SGTVT 4/3/2015  S? GTVT H?i Duong  T/T v/v d? ngh? cho php chu?n b? d?u tu x? l di?m ti?m ?n TNGT t?i cc nt giao Km37+397 v Km41+500 QL18 t?nh H?i Duong
2677 5/3/2015 363/UBND-VP 3/3/2015  UBND t?nh H?i Duong  V/v th?a thu?n phuong n t? ch?c giao thng t?i c?ng khu cng nghi?p Lai Vu v?i QL5 (Km60+900) t?nh H?i Duong
2676 5/3/2015 856-CV/UK 25/2/2015  ?ng ?y kh?i doanh nghi?p  V/v th?a thu?n cng tc cn b?
2675 5/3/2015 131/TB-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i cu?c h?p v? vi?c xy d?ng d? n x ha ha trong linh v?c du?ng b?.. ..
2674 5/3/2015 2485/BGTVT-VT 2/3/2015  B? GTVT  V/v gp ki?n d? th?o quy chu?n x?p d? hng ha trn xe t
2673 5/3/2015 605/CQLBIV-QLBTB 5/3/2015  C?c QLB IV  V/v bo co k?t qu? ki?m tra k?t thc b?o hnh cng trnh m? r?ng m?t du?ng QL91 qua khu v?c s?t l? d?t b? sng H?u phu?ng Bnh ?c TP Long Xuyn t?nh An Giang
2672 5/3/2015 2424/BGTVT-KHT 2/3/2015  B? GTVT  V/v r sot n? d?ng XDCB
2671 5/3/2015 2484/BGTVT-TC 2/3/2015  B? GTVT  V/v co ch? t?o ngu?n v?n d? xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
2670 5/3/2015 720/Q-VP 2/3/2015  Van phng B? GTVT  Q v/v phn cng nhi?m v? Lnh d?o Van phng B? GTVT
2669 5/3/2015 2535/BGTVT-HTQT 3/3/2015  B? GTVT  V/v s? d?ng gi?y php li xe qu?c t? d?i v?i cng dn CHLB ?c t?i Vi?t Nam
2668 5/3/2015 2454/BGTVT-KCHTGT 2/3/2015  B? GTVT  V/v giao VEC qu?n l, v?n hnh khai thc h? th?ng cp quang tuy?n Php Vn - C?u Gi? thu?c DA pht tri?n h? th?ng ki?m sot giao thng cho du?ng cao t?c t?i H N?i
2667 5/3/2015 2522/BGTVT-KCHT 3/3/2015  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng QL15 t?nh Ngh? An
2666 5/3/2015 693/Q-BGTVT 26/2/2015  B? GTVT  Q ban hnh b? sung chuong trnh XD van b?n quy ph?m php lu?t nam 2015 c?a B? GTVT
2665 5/3/2015 2516/BGTVT-TC 3/3/2015  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia on ki?m tra
2664 5/3/2015 135/TB-BGTVT 3/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i cu?c h?p v? tnh hnh tri?n khai th?c hi?n cc d? n QL1 do?n qua d?a ph?n t?nh Bnh ?nh v t?nh Ph Yn
2663 5/3/2015 133/TB-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Ng?c ng t?i cu?c h?p gp d? th?o B? lu?t Hnh s? (s?a d?i)
2662 5/3/2015 137/TB-BGTVT 3/3/2015  B? GTVT  T/B k?t qu? cu?c h?p xem xt n?i dung d? th?o Tiu chu?n qu?c gia tiu chu?n ch? d?n thi?t k? du?ng t
2661 5/3/2015 2461/BGTVT-KCHT 2/3/2015  B? GTVT  V/v lm r thi?t h?i v? chi ph GPMB trong vi?c c?p c?p php xy d?ng cng trnh c?p nu?c trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B t? Km2080+150-Km2100+00 c?a QL1 t?nh H?u Giang
2660 5/3/2015 2490/BGTVT-ATGT 2/3/2015  B? GTVT  V/v nng cao di?u ki?n an ton giao thng tuy?n du?ng cao t?c TP HCM - Trung Luong
2659 5/3/2015 2477/BGTVT-TTr 2/3/2015  B? GTVT  V/v bo co cng tc thanh tra, gi?i quy?t khi?u n?i, t? co, phng ch?ng tham nhung qu I nam 2015
2658 5/3/2015 15/2015/N-CP 14/2/2015  Chnh ph?  Ngh? d?nh v? d?u tu theo hnh th?c d?i tc cng tu
2657 5/3/2015 269/C-TTg 24/2/2015  Th? tu?ng Chnh ph?  V/v dn d?c th?c hi?n nhi?m v? sau k? ngh? T?t nguyn dn 2015
2656 5/3/2015 2504/BGTVT-KHCN 3/3/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n ch? d? bo co th?ng k co s? v? KH v CN
2655 5/3/2015 2577/BGTVT-TCT 4/3/2015  B? GTVT  V/v c? d?i di?n tham gia nhm cng tc lin ngnh d? n T XD tuy?n cao t?c B?c Giang - TP L?ng Son v k?t h?p tang cu?ng m?t du?ng QL1 do?n Km1+800-Km106+500 t?nh B?c Giang v L?ng Son theo hnh th?c H BOT
2654 5/3/2015 715/Q-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u tu v?n qu?n l d? n - DATP 1 thu?c DA d?u tu XDCT s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i cc v? tr c?p bch tren QL
2653 5/3/2015 2578/BGTVT-KHT 4/3/2015  B? GTVT  V/v b? sung c?u Vi?t Tr - Ba V v du?ng n?i QL32 v?i QL32C vo quy ho?ch pht tri?n GTVT du?ng b? d?n nam 2020 v d?nh hu?ng d?n nam 2030
2652 5/3/2015 704/Q-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u gi th?u tu v?n ki?m ton quy?t ton d? n hon thnh thu?c DA T XDCT nng c?p, m? r?ng QL24
2651 5/3/2015 702/Q-BGTVT 2/3/2015  B? GTVT  Q v/v thnh l?p H?i d?ng KHCN c?p B? d? dnh gi nghi?m thu d? ti KH v CN nghin c?u d? xu?t cc gi?i php nng cao ch?t lu?ng KC m?t du?ng c l?p b tng nh?a trn n?n b tng xi mang
2650 5/3/2015 2445/BGTVT-KCHT 2/3/2015  B? GTVT  V/v di?u ch?nh v? tr d?u n?i c?a hng xang d?u vo QL1 m?i (do?n n?i t? c?u B?n Th?y II d?n QL8B) t?nh H Tinh
2649 5/3/2015 2549/BGTVT-VT 3/3/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH TM v DL Kh?i Quang t? ch?c don Caravan m t c?a khch qu?c t?ch Thi Lan vo tham gia giao thng t?i Vi?t Nam t? ngy 06/3-12/3/2015
2648 5/3/2015 2439/BGTVT-KCHT 2/3/2015  B? GTVT  V/v b? sung quy ho?ch tr?m d?ng ngh? trn QL1 t?i x Ho?ng Th?nh huy?n Ho?ng Ha t?nh Thanh Ha
2647 5/3/2015 501/CQLBI -TTr 4/3/2015  C?c QLB I  T/T th?m d?nh di?u ch?nh d? n T XDCT s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n m?t du?ng do?n Km25-Km50 QL1 t?nh L?ng Son
2646 5/3/2015 47/BC-SGTVT-QLDA 2/3/2015  S? GTVT L?ng Son  Bo co hon thnh thi cng XDCT nng c?p do?n Km47-Km58, trn QL4B t?nh L?ng Son
2645 5/3/2015 37/BC-SGTVT 27/2/2015  S? GTVT Son La  Bo co m?t s? n?i dung c?n gi?i trnh, lm r trong s? d?ng, qu?n l v?n BDTX v th?c hi?n DA c?i t?o nng c?p QL4G giai do?n 2015-2009
2644 5/3/2015 265/CQLBIII-KHKT 3/3/2015  C?c QLB III  V/v x? l tnh hu?ng trong d?uth?ugi th?u xy l?p c gi gi th?u du?i 5 t? d?ng
2643 5/3/2015 160/QCPH-QLG 25/2/2015  S? GTVT - S? Ti Chnh Thi Bnh  Quy ch? ph?i h?p qu?n l gi cu?c v?n t?i b?ng xe t v gi d?ch v? h? tr? v?n t?i du?ng b?
2642 5/3/2015 218/SGTVT-KCHT 27/2/2015  S? GTVT Cao B?ng  Bo co v/v r sot bo co di?m den, di?m ti?m ?n TNGT
2641 5/3/2015 166/SGTVT-KH 27/2/2015  S? GTVT Bnh Phu?c  V/v kha s? cu?i nam, l?p bo co quy?t ton nam v chuy?n s? du kinh ph
2640 5/3/2015 494/CQLBI-ATGT 3/3/2015  C?c QLB I  V/v bo co di?m den v di?m ti?m ?n TNGT trn cc qu?c l?
2639 5/3/2015 497/CQLBII-TC-ATGT 4/3/2015  C?c QLB I  V/v di?u chuy?n Ph ghp 25 t?n lo?i 15 m?nh cho t?nh Ninh Bnh
2638 5/3/2015 520/BQLDA3-TCKT 4/3/2015  Ban 3  V/v trnh duy?t d? ton chi ph qu?n l DA Ban QLDA 3 nam 2015
2637 5/3/2015 522/BQLDA3-TCKT 4/3/2015  Ban 3  V/v cung c?p ti li?u theo yu c?u c?a Ki?m ton Nh nu?c
2636 5/3/2015 48/T&TT 4/3/2015  Trung tm v Thng tin  V/v khai gi?ng chuong trnh t?p hu?n an ton thi cng c?u, du?ng s?t trn cao kha 3 t?i TP H N?i
2635 5/3/2015 49/T&TT 4/3/2015  Trung tm T v Thng tin  V/v khai gi?ng chuong tnh do t?o d?m b?o giao thng v ATGT du?ng b? t?i cc DA thi cng nng c?p c?i t?o, b?o tr cc tuy?n cao t?c, QL v du?ng d?a phuong dnh cho cc t?nh pha B?c t?i TP H N?i
2634 5/3/2015 512/BQLDA6-HMN 4/3/2015  Ban 6  V/v k?t thc th?i gian b?o hnh cng trnh 03 c?u a Chu?i, Ci Huu v Cy G?a trn QL1A d?a bn t?nh B?c Liu
2633 5/3/2015 162/PMUTL-KTKH 25/2/2015  Ban QLDA Thang Long  Bo co tnh hnh th?c hi?n DA c?i t?o, nng c?p QL279 do?n Tn Son - Than Mu?i v do?n ?ng M? - Tu ?n
2632 5/3/2015 227/SGTVT-KCHT 4/3/2015  S? GTVT Cao B?ng  V/v x? l di?m m?t ATGT do?n Km89+100-Km90+200 tuy?n du?ng QL4A
2631 5/3/2015 491/CQLBII-ATGT 4/3/2015  C?c QLB II  V/v x? l tnh tr?ng dn t? tho d? d?i phn cch gi?a, t?m ch?ng chi l?p d?t d?i phn cch gi?a DA nng c?p m? r?ng QL1 do?n qua d?a ph?n t?nh Thanh Ha
2630 5/3/2015 490/CQLBII-ATGT 4/3/2015  C?c QLB II  V/v x? l tnh tr?ng dn t? tho d? d?i phn cch gi?a, t?m ch?ng chi l?p d?t trn d?i phn cch gi?a d? n nng c?p m? r?ng QL1 do?n qua d?a ph?n t?nh Ngh? An
2629 5/3/2015 347/GM-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  GM h?p v? d? th?o 04 TCVN ITS do cc don v? v cc Ban so?n th?o TCVN ITS ....
2628 4/3/2015 744/VTQ-GP 4/3/2015  T?p don Vi?n Thng Qun d?i  V/v thuong th?o gi th?u cung c?p d?ch v? cng tr?c tuy?n c?p d? 3 d?i GPLX DA T D?ch v? cng d? 3 d?i GPLX
2627 4/3/2015 239/TTr-SGTVT 2/3/2015  S? GTVT Qu?ng Nam  T/T xin chuy?n s? du kinh ph Qu? b?o tr du?ng b? Trung uong nam 2014 sang nam 2015 d? ti?p t?c s? d?ng
2626 4/3/2015 265/SGTVT-QLGT 2/3/2015  S? GTVT Lm ?ng  V/v r sot, th?ng k di?m den, di?m ti?m ?n TNGT trn h? th?ng qu?c l? du?c ?y thc
2625 4/3/2015 659/SGTVT-G&QLCL 2/3/2015  S? GTVT N?ng  V/v d?u n?i t?m tuy?n du?ng Ha Phu?c - Ha Khuong di?u ch?nh vo tuy?n QL14B t?i l trnh Km28+494
2624 4/3/2015 0/TTr-TTTVB4 31/12/2014  Trung tm tu v?n du?ng b? 4  T/T v/v xt duy?t h? so d? ton XD KH qu?n l v BDTX h? th?ng c?u C?n Tho nam 2015
2623 4/3/2015 577/CQLBIV-TC 2/3/2015  C?c QLB IV  V/v bo co s? du kinh ph chi t? Qu? BTB TW nam 2014 v d? ngh? chuy?n s? du kinh ph nam 2014 sang nam 2015 ti?p t?c s? d?ng
2622 4/3/2015 158/LLT-2 2/3/2015  i?n L?c Long Thnh  V/v bo co hon thnh cng tc di d?i lu?i di?n d?c QL51
2621 4/3/2015 176/GM-BVN 2/3/2015  C?c o d?c b?n d? VN  GM h?i th?o xy d?ng v pht tri?n h? th?ng tr?m CORS v h? t?ng d? li?u khng gian qu?c gia
2620 4/3/2015 87/CV-TGT 2/3/2015  Ban T v XDGT Th?a Thin Hu?  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
2619 4/3/2015 43/CV-LDCty 28/2/2015  LD Cng ty GT II Thi Nguyn - Cty CP XD s? 1 TN  V/v xin ti?p t?c tham gia thi cng c?u treo dn sinh
2618 4/3/2015 125/TB-BGTVT 27/2/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i cu?c h?p v? KH xy d?ng h? th?ng du?ng b? cao t?c Vi?t Nam d?n nam 2020
2617 4/3/2015 127/TB-BGTVT 27/2/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i cu?c h?p v? KH xy d?ng h? th?ng du?ng b? cao t?c Vi?t Nam d?n nam 2020
2616 4/3/2015 2556/BGTVT-VP 4/3/2015  B? GTVT  V/v ki?m tra hi?n tru?ng d? n T XD c?u Thi H
2615 4/3/2015 590/BC-PMU7 4/3/2015  Ban 7  V/v bn giao k?t thc BHXL gi th?u s? 12B d? n QL80 do?n M? Thu?n - Vm C?ng
2614 4/3/2015 19/TTr-GTVT 27/2/2015  S? GTVT Lo Cai  T/T d? ngh? ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng do?n Km127+000-Km133+000....QL279 t?nh Lo Cai
2613 4/3/2015 381/TTr-SGTVT 26/2/2015  S? GTVT Nam ?nh  V/v d?u tu XD c?u Tn Phong thu?c QL21B do?n n?i QL10 v?i QL21
2612 4/3/2015 191/BQLDA8-HDA1 3/3/2015  Ban 8  V/v tri?n khai m?t s? cng vi?c d? d?m b?o ti?n d? hon thnh gi th?u s? 11 d? n QL27 t?nh Lm ?ng v t?nh Ninh Thu?n
2611 4/3/2015 190/BQLDA8-HDA1 3/3/2015  Ban 8  V/v gi?i quy?t d?t di?m di d?i du?ng di?n 110kv d? n QL27 t?nh Lm ?ng v t?nh Ninh Thu?n
2610 4/3/2015 1435/UBND-XDGT 2/3/2015  UBND TP H N?i  V/v ti?p t?c th?c hi?n Quy ch? ph?i h?p d?m b?o TTATGT t?i cc di?m giao c?t gi?a du?ng b? v du?ng s?t
2609 4/3/2015 266/BQL-QL24 3/3/2015  Ban 85  V/v xin ch?p thu?n phuong n muong d?n h? luu c?ng Km129+187.69 thu?c gi th?u s? 3.10 DA QL24
2608 4/3/2015 346/SGTVT-ATGT 2/3/2015  S? GTVT H?i Phng  V/v r?tbo co di?m den, di?m ti?m ?n TNGT
2607 4/3/2015 343/GM-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  GM h?p thng qua d? th?o bo co v cng tc chu?n b? t? ch?c cho H?i ngh? t?ng k?t 5 nam XD v PT GTNT
2606 4/3/2015 470/TTr-CQLBII 27/2/2015  C?c QLB II  T/T d? ngh? b? sung KH chi Qu? b?o tr du?ng b? Trung uong d? tr? n? vay th?c hi?n DA s?a ch?a n?n, m?t du?ng do?n Km865-Km893 QL1 t?nh Th?a Thin Hu?
2605 4/3/2015 23/TB-UBND 26/2/2015  UBND t?nh Thi Nguyn  T/B k?t lu?n c?a d/c Ph ch? t?ch thu?ng tr?c UBND t?nh ?ng Vi?t Thu?n t?i h?i ngh? t?ng k?t cng tc pht tri?n HTGT nam 2014 ...
2604 4/3/2015 462A/SGTVT-QLGT 6/2/2015  S? GTVT Thanh Ha  V/v s?a ch?a d?m b?o giao thng QL47B t?nh Thanh Ha
2603 4/3/2015 240/CQLBIII-ATGT 13/2/2015  C?c QLB III  V/v th?m quy?n ch?p thu?n cc nt giao d?u n?i vo QL1 khu v?c huy?n Hoi Nhon
2602 4/3/2015 611/SGTVT-TCKT 26/2/2015  S? GTVT N?ng  V/v chuy?n s? du sang nam 2015
2601 4/3/2015 398/CQLBI-TC-HC 9/2/2015  C?c QLB I  V/v xy d?ng KH thi tuy?n cng ch?c nam 2015
2600 4/3/2015 45/COMA25-KHT 27/2/2015  Cng ty CP XL v TM Coma 25  V/v dang k ?ng tru?c v?n d? tham gia thi cng XD c?u treo dn sinh
2599 4/3/2015 2410/BGTVT-VT 2/3/2015  B? GTVT  V/v bo co vi?c tri?n khai th?c hi?n qu?n l ho?t d?ng c?a xe khch giu?ng nam theo yu c?u t?i Van b?n s? 317/BGTVT-VT
2598 4/3/2015 204/ATGT 3/3/2015  V? ATGT B? GTVT  V/v gp n?i dung d? th?o bo co t?ng k?t 05 nam xy d?ng v PT GTNT
2597 4/3/2015 2505/BGTVT-HTQT 3/3/2015  B? GTVT  V/v chu?n b? v c? d?i di?n tham d? h?i ngh? l?n th? 3 nhm d?c trch xy d?ng KH chi?n lu?c GTVT ASEAN 2016-2025
2596 4/3/2015 2418/BGTVT-TTr 2/3/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ch?t v?n c?a d?i bi?u QH t?nh ?ng Nai t?i k? h?p th? 8 QH kha XIII
2595 4/3/2015 2394/BGTVT-MT 27/2/2015  B? GTVT  V/v nghin c?u ?ng d?ng KH v CN nh?m nng cao nang l?c ?ng ph v?i bi?n d?i kh h?u v s? d?ng nang lu?ng ti?t ki?m v hi?u qu? trong GTVT nam 2016
2594 4/3/2015 2455/BGTVT-TCCB 2/3/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai t? ch?c cc phong tro thi dua v dang k danh hi?u thi dua nam 2015
2593 4/3/2015 2409/BGTVT-VP 2/3/2015  B? GTVT  V/v t?ng k?t, dnh gi cng tc ti?p nh?n, gi?i quy?t, tr? l?i ki?n ngh? c? tri
2592 4/3/2015 2389/BGTVT-QLXD 27/2/2015  B? GTVT  V/v GPMB d? n c?i t?o nng c?p QL91 (Km7-Km14) h?p ph?n A - DA WB5
2591 4/3/2015 446/SGTVT-KCHT 13/2/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v bo co k?t qu? r sot, di?u ch?nh h? th?ng bi?n bo h?n ch? t?c d? trn cc tuy?n QL nh?n ?y thc qu?n l
2590 4/3/2015 2456/BGTVT-KHT 2/3/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n chi?n lu?c pht tri?n du?ng s?t Vi?t Nam d?n nam, t?m nhn d?n nam 2050
2589 4/3/2015 298/SGTVT-KHTC 11/2/2015  S? GTVT B R?a - Vung Tu  V/v hu?ng d?n th?c hi?n cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn h? th?ng giao thng du?ng b? theo th?c t?
2588 4/3/2015 696/UBND-XDCB 27/2/2015  UBND t?nh B?c K?n  V/v d? xu?t tham gia d? n qu?n l ti s?n du?ng d?a phuong (LRAMP) do WB ti tr?
2587 4/3/2015 287/TTr-P3 3/3/2015  Thanh tra B? GTVT  V/v ki?m tra, xc minh v x? l vi ph?m (n?u c) theo n?i dung ph?n nh c?a ngu?i dn
2586 4/3/2015 170/QLXDB-QLDA1 3/3/2015  C?c QLXD B  V/v KH tri?n khai giai do?n 2 d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
2585 4/3/2015 166/CQLXDB-VP 2/3/2015  C?c QLXD B  V/v b? nhi?m l?i cn b? 6 thng d?u nam 2015
2584 4/3/2015 341/GM-BGTVT 4/3/2015  B? GTVT  GM h?p thng qua ch? truong d?u tu DA c?i t?o nng c?p QL37
2583 4/3/2015 215/CQLBIII-KHKT 12/2/2015  C?c QLB III  V/v x? l tnh hu?ng trong d?u th?u gi th?u XL + BGT thu?c DA SC kh?n c?p c?u Tri QL1 Khnh Ha v c?u s? 13 QL26 ak Lak
2582 4/3/2015 553/PMU1-QLDA3 3/3/2015  Ban 1  V/v x? l k? thu?t v? tr c?c C1-T3P tr? T3, c?u Tr Nc (Km8+706) DA nng c?p c?i t?o QL91 do?n Km7-Km14
2581 4/3/2015 533/SGTVT-QLT 3/3/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v KH v?n nam 2015 c/trnh s?a ch?a c?c b? m?t du?ng Km46+700-Km48; Km49-Km60, b? sung rnh d?c do?n Km50+450-Km51+50 QL24 t?nh Qu?ng Ngi
2580 4/3/2015 485/TTr-CQLBII 3/3/2015  C?c QLB II  T/T d? ngh? cho php chu?n b? d?u tu XDCT nh d? xe c miche cho thi?t b? tm ki?m c?u n?n t?i Km481+200 QL1 t?nh H Tinh
2579 4/3/2015 544/SGTVT-QLGT 2/3/2015  S? GTVT H Tinh  V/v r sot bo co di?m den, di?m ti?m ?n m?t ATGT
2578 4/3/2015 0/GM 3/3/2015  C?c QLXD v CL GTVT  Thng bo l?ch lm vi?c