Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  61  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
11608 29/8/2014 10716/BGTVT-VP 27/8/2014  B? GTVT  V/v Trao t?ng K? ni?m chuong v B?ng khen, lm vi?c v?i Lnh d?o t?nh Thi Bnh
11607 29/8/2014 2062/PMU1-PBPN-KH 6/8/2014  Ban 1  V/v thi cng s?a ch?a m?t du?ng BTN tuy?n trnh Vinh Long DA m? r?ng QL1 do?n M? Thu?n - C?n Tho
11606 29/8/2014 2733/SGTVT-BQLDA 29/8/2014  S? GTVT Vinh Phc  V/v di?u ch?nh quy m v gi?i php s?a ch?a do?n Km41+080-Km44+930 trn tuy?n QL2C thu?c d?a ph?n t?nh Vinh Phc
11605 29/8/2014 954/TTr 29/8/2014  Thanh tra B?  V/v c? d?i di?n tham gia on ki?m tra d?t xu?t ch?t lu?ng m?t s? thanh x mu trn du?ng cao t?c HCM-TL
11604 29/8/2014 2528/TTr-BQLDA7 28/8/2014  Ban 7  T/T v/v ph duy?t d? ton chi ph XD b? sung chi ph tru?t gi thanh ton KLHT h?ng m?c n?n m?t du?ng do?n Km100+00-Km102+00 v c?ng thot nu?c ngang du?ng do?n Km100+000-Km101+725 ...
11603 29/8/2014 1344/BQL-KHDA1 28/8/2014  Ban 85  T/T v/v xin gia h?n ti?n d? gi th?u 3.10 xy d?ng du?ng t? Km128-Km131 v c?u Km127+170.78 thu?c DA T nng c?p, m? r?ng QL24 n?i t? t?nh Qu?ng Ngi d?n t?nh Kon Tum
11602 29/8/2014 377/VCL&PT-KH 28/8/2014  Vi?n Chi?n lu?c v PT GTVT  V/v b? sung kinh ph th?c hi?n d? n quy ho?ch t?ng th? k?t n?i m?ng lu?i du?ng giao thng vng bin gi?a Vi?t Nam - Campuchia
11601 29/8/2014 379/VCL&PT-KH 28/8/2014  Vi?n CL v PT GTVT  V/v ch?nh s?a, b? sung h? so thanh ton 03 vng KTT; B?c B?, Mi?n Trung v Pha Nam
11600 29/8/2014 2208/QLXD-CT4 28/8/2014  C?c QLXD v CL CTGT  V/v th?c hi?n cng tc bo co d?i v?i H?p ph?n A DA WB5
11599 29/8/2014 2229/CQLBIV-KHKT 28/8/2014  C?c QLB IV  V/v xin di?u ch?nh danh m?c cng trnh SCCB th?m BTNN m?t du?ng Km1924+815-Km1932 QL1 Long An
11598 29/8/2014 375/VCL&PT-CLQH 26/8/2014  Vi?n CL v PT GTVT  V/v bo co d? n l?p quy ho?ch m?ng lu?i tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh lin t?nh du?ng b? ton qu?c
11597 29/8/2014 10688/BGTVT-KHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v b? sung do?n b?o tr theo hnh th?c PBC trn tuy?n QL6 trong d? n Qu?n l ti s?n du?ng b? Vi?t Nam
11596 29/8/2014 10705/BGTVT-CQLXD 27/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Ngh? An v? d? n QL7
11595 29/8/2014 10703/BGTVT-ATGT 27/8/2014  B? GTVT  V/v di?u ch?nh quy ho?ch t?ng th? Tr?m KTTTX trn du?ng b? d?n nam 2020, t?m nhn d?n nam 2030
11594 29/8/2014 10680/BGTVT-PC 27/8/2014  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia t? r sot c?a B? v? don gi?n ha TTHC
11593 29/8/2014 10683/BGTVT-TCCB 27/8/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT t?i cu?c h?p ngy 25/8/2014
11592 29/8/2014 887/TB-BGTVT 27/8/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n H?ng Tru?ng t?i cu?c h?p ki?m di?m ti?n d? v xem xt m?t s? n?i dung d? xu?t trong qu trnh tri?n khai d? n nng c?p m? r?ng QL1 do?n H N?i - B?c Giang theo hnh th?c BOT
11591 29/8/2014 10739/BGTVT-CQLXD 28/8/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n cng tc d?m b?o ATGT v ch?t lu?ng cng trnh
11590 29/8/2014 10606/BGTVT-KHT 26/8/2014  B? GTVT  V/v hu?ng d?n v giao nhi?m v? XD KH pht tri?n KT-XH, KH d?u tu trung h?n 5 nam 2016-2020
11589 29/8/2014 888/TB-BGTVT 27/8/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p ki?m di?m tnh hnh th?c hi?n DA pht tri?n CSHTGT BSCL v d? n nng c?p, m? r?ng QL1 do?n qua TP Tn An t?nh Long An
11588 29/8/2014 10657/BGTVT-KHT 26/8/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n Ch? th? 25/CT-TTg ngy 13/8/2014 c?a TTCP
11587 29/8/2014 10712/BGTVT-KCHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i n?i dung ki?n ngh? c?a c? tri TP C?n Tho v? nt giao thng IC4
11586 29/8/2014 3214/Q-BGTVT 21/8/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t nhi?m v? v d? ton cng tc kh?o st, l?p d? n d?u tu XDCT DA T do?n ng nam c?u C?n Tho - C?ng Ci Cui TP C?n Tho theo hnh th?c H BOT
11585 29/8/2014 10665/BGTVT-KCHT 26/8/2014  B? GTVT  V/v s?a ch?a QL8 do?n qua x ?c Trung huy?n ?c Th? t?nh H Tinh
11584 29/8/2014 10709/BGTVT-HTQT 27/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i d? xu?t, ki?n ngh? c?a cc t?nh bin gi?i t?i H?i ngh? H?p tc pht tri?n TM bin gi?i Vi?t Nam - Lo l?n th? IX
11583 29/8/2014 10693/BGTVT-TC 27/8/2014  B? GTVT  V/v d? xu?t c?a BVEC
11582 29/8/2014 10699/BGTVT-KHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v nng c?p, m? r?ng QL50 do?n t? Km13+300-Km17+600 huy?n C?n Giu?c t?nh Long An
11581 29/8/2014 881/TB-BGTVT 26/8/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Ng?c ng t?i cu?c h?p v? nng cao v? nng cao trch nhi?m b?o hnh d?i v?i cc d? n XD KCHTGT B
11580 29/8/2014 10758/BGTVT-CQLXD 28/8/2014  B? GTVT  V/v t? ch?c L? thng xe c?u Vn, tuy?n trnh Ch? Lch thu?c DA Tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia (b2-gd1)
11579 29/8/2014 10752/BGTVT-KHT 28/8/2014  B? GTVT   V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Ty Ninh t?i k? h?p th? 7 QH kha XIII
11578 29/8/2014 10751/BGTVT-KHT 28/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Gia Lai t?i k? h?p th? 7 QH kha XIII
11577 29/8/2014 10750/BGTVT-KHT 28/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Lm ?ng t?i k? h?p th? 7 QH kha XIII
11576 29/8/2014 10724/BGTVT-KCHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Ti?n Giang t?i k? h?p th? 7 - QH kha XIII
11575 29/8/2014 10725/BGTVT-TC 27/8/2014  B? GTVT  V/v di?u chuy?n tr?m thu ph c?u C?n Tho cho TP C?n Tho
11574 29/8/2014 10747/BGTVT-KHT 28/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Kon Tum t?i k? h?p th? 7, QH kha XIII
11573 29/8/2014 871/SGTVT-KH 14/8/2014  S? GTVT ak Lak  V/v bo co s? li?u ph?c v? xy d?ng d? n quy ho?ch t?ng th? k?t n?i m?ng lu?i giao thng vng bin gi?a Vi?t v Campuchia
11572 29/8/2014 10748/BGTVT-KHT 28/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh ak Lak t?i k? h?p th? 7 QH kha XIII
11571 29/8/2014 10723/BGTVT-TCT 27/8/2014  B? GTVT  V/v nghin c?u, d? xu?t d?u tu XD 05 c?u y?u trn QL80 trn d?a bn t?nh ?ng Thp theo hnh th?c BOT
11570 29/8/2014 10701/BGTVT-KHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v tham gia ki?n n?i dung di?u ch?nh quy ho?ch pht tri?n GTVT vng kinh t? tr?ng di?m mi?n Trung d?n nam 2020 v d?nh hu?ng d?n nam 2030
11569 29/8/2014 10689/BGTVT-KHT 27/8/2014  B? GTVT  V/v c?i t?o ATGT QL4D do?n Km71-Km103 (do Qu H?) t?nh Lo Cai
11568 29/8/2014 10769/BGTVT-KCHT 28/8/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Ty Ninh t?i K? h?p th? 7 - QH kha XIII
11567 29/8/2014 995/CQLBIII-ATGT 26/8/2014  C?c QLB III  V/v bo co nhanh hu h?ng t?i c?ng Km1548+850 du?ng HCM t?nh Kon Tum do mua l?n ko di gy ra
11566 29/8/2014 145-CV/BCS 20/8/2014  BCS ?ng B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n quy d?nh v? nhi?m v? c?a ?ng vin v cng tc qu?n l d?ng vin ? nu?c ngoi
11565 29/8/2014 189/TTr-CQLBIII 27/8/2014  C?c QLB III  T/T v/v l?p d? ton d? ngh? c?p kinh ph chi cho cng tc tuyn truy?n v ho?t d?ng on thanh ta ki?m tra, x? l hnh vi thay d?i kch thu?c thng ch? hng tri php d?i v?i xe t t?i t? d? ....
11564 29/8/2014 172/TTr-CQLBIII 26/8/2014  C?c QLB III  T/T v/v xin php l?p b/c KTKT v ki?m d?nh th? t?i ngay d? xc d?nh c?m bi?n t?i tr?ng cc c?u trn cc tuy?n QL 1, QL19, QL26, QL14G v du?ng HCM
11563 29/8/2014 2286/SGTVT.QLDA 26/8/2014  S? GTVT Ngh? An  V/v nng c?p, m? r?ng QL48B do?n Km11+500-Km25
11562 29/8/2014 67/Cv-CTY 26/8/2014  Cng ty CP B?n xe tu ph C?n Tho  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
11561 29/8/2014 3042/TTr-SGTVT 27/8/2014  S? GTVT H Tinh  T/T v/v xin ph duy?t b? sung, di?u ch?nh DA T XDCT s?a ch?a m?t du?ng v rnh thot nu?c do?n Km375+00-Km429+503 QL15A
11560 29/8/2014 0/BC 25/8/2014  Tru?ng CN u?ng s?t phn hi?u pha Nam  Bo co cng tc kh?c ph?c sau ki?m tra
11559 29/8/2014 1607/CQLBI-QLBTB 28/8/2014  C?c QLB I  V/v r sot, th?ng k h? th?ng h?m chui dn sinh trn tuy?n QL3 m?i do?n H N?i - Thi Nguyn
11558 29/8/2014 1317/SGTVT-QLKCHTGT 28/8/2014  S? GTVT Kon Tum  V/v thi?u v?n b?o du?ng thu?ng xuyn QL40B
11557 29/8/2014 2195/CQLBIV-QLBT 27/8/2014  C?c QLB IV  V/v tham gia ki?n di?u chuy?n d?m c?u cu Duong Ha cho t?nh ?ng Thp
11556 29/8/2014 2154/TTr-SGTVT 28/8/2014  S? GTVT H Nam  T/T v/v d? ngh? ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u gi th?u s? 04 ki?m ton cng trnh thu?c cng trnh s?a ch?a n?n, m?t du?ng do?n Km128+500-Km137+500 QL37B t?nh H Nam
11555 29/8/2014 2222/CQLBIV-KHKT 28/8/2014  C?c QLB IV  V/v xin b? sung danh m?c cng trnh xy d?ng du?ng dn sinh ph?i tuy?n t? Km43-Km44+530; b? sung h? th?ng thot nu?c d?c tuy?n du?ng d?n pha Ti?n Giang du?ng cao t?c TP HCM-Trung Luong
11554 29/8/2014 972/UBND-QLDA 8/8/2014  UBND TX B?m Son  V/v xy d?ng du?ng ?ng thot nu?c sinh ho?t trong ph?m vi b?o v? KCHT GTB c?a QL1, do?n di qua TX B?m Son t?nh Thanh Ha
11553 29/8/2014 1781/BQLDA2-PID3 28/8/2014  Ban 2  V/v bo co ki?m ton quy?t ton d? n hon thnh d? n khi ph?c cc c?u trn QL1, giai do?n III, do?n C?n Tho - C Mau
11552 29/8/2014 1318/TTr-BQLDA3 10/7/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u s? 01 tu v?n kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD cc c?u treo dn sinh b?n Pjao, N n, Thn N Ch?p trn d?a bn t?nh B?c K?n ....
11551 29/8/2014 1317/TTr-BQLDA3 10/7/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u s? 01 tu v?n kh?o st, l?p b/c KTKT CTXD cc c?u treo dn sinh th? tr?n Ch? M?i, c?u B?n Gi?ng, c?u C?c Ch?, c?u T?ng Ch?o ....
11550 29/8/2014 2592/SGTVT-TTS 28/8/2014  S? GTVT Khnh Ha  V/v bo co v? tnh hnh Tr?m KSTTXL b? m?t k?t n?i
11549 29/8/2014 10801/BGTVT-TC 28/8/2014  B? GTVT  V/v c? cn b? tham gia H?i d?ng x? l ti s?n
11548 29/8/2014 2999/BQLDA6-BH 25/8/2014  Ban 6  V/v s?p x?p b? tr kho d? luu tr? h? so li?u c?a Ban QLDA 6