Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  91  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
16157 24/11/2014 14822/BGTVT-VT 21/11/2014  B? GTVT  V/v tham gia ki?n d?i v?i 02 d? n nng cao nang l?c v?n t?i v pht tri?n d?ch v? logistics trn tuy?n VTTN chnh khu v?c BSCL v BSH
16156 24/11/2014 1190/TB-BGTVT 19/11/2014  B? GTVT  T/B k?t qu? cu?c h?p xem xt n?i dung D? th?o Thng tu s?a d?i b? sung m?t s? quy d?nh c?a QCVN 45:2012/BGTVT quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? b?n xe khch
16155 24/11/2014 1191/TB-BGTVT 20/11/2014  B? GTVT  T/B n?i dung du?c th?ng nh?t t?i cu?c h?p v? n?i dung d? th?o t? trnh, quy?t d?nh c?a TTCP ban hnh ban hnh co ch? chnh sch thu ht x h?i ha d?u tu v khai thc b?n xe t khch
16154 24/11/2014 1195/TB-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n H?ng Tru?ng t?i cu?c h?p v? phuong n x? l c?u Chu ? cu thu?c DA m? r?ng QL1 do?n qua t?nh Qu?ng Ngi
16153 24/11/2014 2341/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM h?p gi?i quy?t m?t s? vu?ng m?c trong qu trnh th?c hi?n ?nh hu?ng d?n H thu ph du?ng cao t?c TP HCM-TL
16152 24/11/2014 14724/BGTVT-CQLXD 20/11/2014  B? GTVT  V/v gp d? th?o Thng tu quy d?nh chi ti?t l?p HSMT mua s?m hng ha
16151 24/11/2014 14793/BGTVT-KHCN 21/11/2014  B? GTVT  V/v d? ngh? c ki?n d? th?o quy d?nh hu?ng d?n cng tc ki?m tra, dnh gi h? th?ng cp d? ?ng l?c ngoi
16150 24/11/2014 14790/BGTVT-PC 21/11/2014  B? GTVT  V/v tham gia ki?n d?i v?i d? th?o bo co k?t qu? r sot v phuong n don gi?n ha th? t?c hnh chnh trong linh v?c ang ki?m
16149 24/11/2014 2241/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM h?p bu?i lm vi?c v?i lnh d?o t?nh Sc Trang
16148 24/11/2014 2336/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM h?p nghe bo co d? n du?ng cao t?c M? Thu?n - C?n Tho
16147 24/11/2014 2338/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM h?p ki?m di?m tnh hnh th?c hi?n DA XD 186 c?u treo ph?c v? dn sinh
16146 24/11/2014 8698/UBND-GT 18/11/2014  UBND t?nh Ngh? An  V/v phuong n thot nu?c m?t du?ng trn tuy?n QL1A do?n qua th? tr?n Di?n Chu
16145 24/11/2014 5241/UBND-GT1 20/11/2014  UBND t?nh H Tinh  V/v tang cu?ng ph?i h?p x? l cc d?i tu?ng vi ph?m ch? qu t?i tr?ng, coi n?i tri php, b?c x?p hng ha ln phuong ti?n qu quy d?nh
16144 24/11/2014 1876/SGTVT-KHTC 19/11/2014  S? GTVT H?i Phng  V/v th?c hi?n cc k?t lu?n, ki?n ngh? Ki?m ton chuyn d? QLSD qu? BT B nam 2013
16143 24/11/2014 3874/SGTVT-QLGT 21/11/2014  S? GTVT Thanh Ha  V/v xy d?ng tuy?n cp ng?m trong ph?m vi b?o v? KCHT QL15 d?a ph?n t?nh Thanh Ha
16142 24/11/2014 1446/SGTVT-QLVT 18/11/2014  S? GTVT ?ng Thp  V/v d? ngh? cng b? dua vo khai thc tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh b?ng t
16141 24/11/2014 4357/SGTVT-TCKT 20/11/2014  S? GTVT N?ng  V/v m?t s? n?i dung lien quan d?n cng tc ki?m k ti s?n h? t?ng giao thng du?ng b?
16140 24/11/2014 4910/UBND-KTN 21/11/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  V/v d?u tu m? r?ng tuy?n QL14E do?n Km11-Km33 qua huy?n Thang Bnh t?nh Qu?ng Nam
16139 24/11/2014 4909/UBND-KTN 21/11/2014  UBND t?nh Qu?ng Nam  V/v nng c?p m? r?ng QL14G v d?u tu xy d?ng tuy?n du?ng HCM cu di trnh qua trung tm th? tr?n Prao huy?n ng Giang
16138 24/11/2014 2240/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM tham d? l? k th?a thu?n h?p tc gi?a B? GTVT v Bo Nhn dn
16137 24/11/2014 14867/BGTVT-KHT 24/11/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n ch? truong b? sung ti?u h?ng m?c d? n khi ph?c cc c?u trn QL1 giai do?n 3 v?n vay Jica
16136 24/11/2014 14355/BGTVT-HTQT 12/11/2014  B? GTVT  V/v tham gia ki?n d? th?o Thng tu hu?ng d?n th?c hi?n m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh 34/2014/N-Cp ngy 09/4/2014
16135 24/11/2014 2873/SGTVT-KH 19/11/2014  S? GTVT Bnh ?nh  V/v xin ch? truong kh?c ph?c hu h?ng m? c?u M?i t?i Km6+936 tuy?n QL19
16134 24/11/2014 14826/BGTVT-TCCB 21/11/2014  B? GTVT  V/v d? ngh? ch?p thu?n tuy?n d?ng cng ch?c khng qua thi tuy?n
16133 24/11/2014 2745/BQLDA3-PID2 21/11/2014  Ban 3  V/v xin tham gia th?c hi?n cng tc tu v?n QLDA cc d? n s? d?ng qu? b?o tr du?ng b?
16132 24/11/2014 2509/VKHCN-KHCN 20/11/2014  Vi?n KH v CN GTVT  V/v d? cuong, d? ton quy trnh t?m th?i v? l?p d?t h? th?ng bi?n bo hi?u trn du?ng cao t?c
16131 24/11/2014 3986/UBND-KTN 17/11/2014  UBND t?nh Bnh Duong  V/v tnh hnh d?t tr?m KTTTX luu d?ng trn QL1K do?n qua d?a ph?n t?nh Bnh Duong
16130 24/11/2014 321/BC-SGTVT 21/11/2014  S? GTVT Ty Ninh  Bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc thng 11 v phuong hu?ng cng tc thng 12 nam 2014
16129 24/11/2014 2993/TTr-CQLBII 21/7/2014  C?c QLB II  T/T ph duy?t di?u ch?nh KH d?u th?u mua s?m trang thi?t b? co s? v?t ch?t cho cc Van phng v Chi c?c t?i c?c QLB II
16128 24/11/2014 0/BATGTLA 21/11/2014  Ban ATGT Long An  Thu m?i h?i ngh? k cam k?t khng x?p hng ln phuong ti?n vu?t qu t?i tr?ng cho php
16127 24/11/2014 6419/QNPC-QLT 20/11/2014  Cng ty i?n L?c Qu?ng Ngi  V/v th?a thu?n XD du?ng dy 0.4kv d?c du?ng QL1A do?n Km1119+912 v Km1122+100 thu?c d?a ph?n x Ph? Chu huy?n ?c Ph? t?nh Qu?ng Ngi
16126 24/11/2014 2595/TTr-SGTVT 20/11/2014  S? GTVT H?i Duong  T/T v/v d? ngh? th?m tra v ph duy?t quy?t ton cng trnh tho d? d?i phn cch gi?a ln xe co gi?i v ln xe th so do?n Km43+900-Km60+100 QL5 t?nh H?i Duong
16125 24/11/2014 396/CQLBIII-KHKT 21/11/2014  C?c QLB III  T/T xin gia h?n th?i gian thi cng XDCT s?a ch?a m?t du?ng Km906-Km907; Km914-Km918 ... QL1 TP N?ng
16124 24/11/2014 211/BC-GTVT 20/11/2014  S? GTVT Lo Cai  Bo co cng tc GTVT thng 11 nam 2014
16123 24/11/2014 605/TTr-UBND 13/11/2014  UBND huy?n Thang Bnh  T/T xin d?u tu m? r?ng QL14E do?n Km10+700-Km33+700 qua d?a bn huy?n Thang Bnh t?nh Qu?ng Nam
16122 24/11/2014 1063/SGTVT-HTGT 19/11/2014  S? GTVT Ph Yn  V/v cung c?p s? li?u ph?c v? cng tc kh?o st, l?p DA T XD, s?a ch?a, c?i t?o h? th?ng h? lan ATGT trn cc tuy?n QL
16121 24/11/2014 1739/SGTVT-QLKCHTGT 21/11/2014  S? GTVT Ha Bnh  V/v d? ngh? b? tr kinh ph GPMB khi d?u tu x? l di?m den, di?m ti?m ?n TNGT
16120 24/11/2014 2135/TTr-SGTVT 24/11/2014  S? GTVT Nam ?nh  T/T v/v di?u ch?nh d? n, th?m d?nh v ph duy?t TK BVTC - d? ton c/trnh nng c?p, s?a ch?a b?n ph ?ng Cao QL37B t?nh Nam ?nh
16119 24/11/2014 2131/SGTVT-GTNT3 24/11/2014  S? GTVT Nam ?nh  V/v s?a ch?a c?p bch B ATGT nt giao QL21 v?i du?ng vo khu tu?ng ni?m T?ng B thu Tru?ng Chinh t?nh Nam ?nh
16118 24/11/2014 2130/SGTVT-GTNT3 24/11/2014  S? GTVT Nam ?nh  V/v di?u chuy?n Can tai b?n ph P Un cu trn QL279 t?nh Son La
16117 24/11/2014 203/TTr-BDA5 21/11/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng DA s?a ch?a m?t du?ng cc do?n Km46+00-Km50+00 ...QL4G t?nh Son La
16116 24/11/2014 201/TTr-BDA5 21/11/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng DA s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km0+00-Km5+00 QL217 t?nh Thanh Ha
16115 24/11/2014 1261/TCDL-LH 18/11/2014  T?ng c?c Du l?ch  V/v m?i tham d? H?i ngh? doanh nghi?p 2014
16114 24/11/2014 200/TTr-BDA5 21/11/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng DA s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km1456+800-Km14662+492 QL1 t?nh Khnh Ha
16113 24/11/2014 202/TTr-BDA5 21/11/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph tu v?n l?p cam k?t b?o v? mi tru?ng DA s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n Km7+750-Km30 Nam H?i Vn - Ty Loan TP N?ng
16112 24/11/2014 5552/UBND-QHXD 17/11/2014  UBND t?nh Ninh Thu?n  V/v ph?i h?p qu?n l k?t c?u du?ng b? QL1A do?n qua d?a bn t?nh Ninh Thu?n
16111 24/11/2014 1068/SGTVT-HTGT 21/11/2014  S? GTVT Ph Yn  V/v th?c hi?n cng tc pht hoang do?n Km47-Km58 v th?c hi?n BGT cc h?m l? xu?t hi?n trong do?n Km58-Km70 tuy?n QL25 t?nh Ph Yn
16110 24/11/2014 116/B43(TTTLX) 17/10/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
16109 24/11/2014 130/B43(TTTLX) 6/11/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
16108 24/11/2014 129/B43(TTTLX) 6/11/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co dang k st h?ch li xe
16107 24/11/2014 422/TT-KTKH.BOT 21/11/2014  Cng ty TNHH BOT c?u R?ch Mi?u  T/T v/v ph duy?t d? ton chi ph cho cng tc duy tu b?o du?ng cng trnh c?u R?ch Mi?u QL60 t?nh Ti?n Giang v B?n Tre 6 thng cu?i nam 2014
16106 24/11/2014 127/XBGT-DATT 21/11/2014  NXB GTVT  V/v ph?i h?p, gip d? t? ch?c Tr?i sng tc van h?c khu v?c pha B?c
16105 24/11/2014 126/XBGT-DATT 21/11/2014  NXB GTVT  V/v ph?i h?p, gip d? t? ch?c Tr?i sng tc van h?c khu v?c pha B?c
16104 24/11/2014 2954/CQLBII-TCHC 19/11/2014  C?c QLB II  Phuong n s? d?ng lao d?ng h?p d?ng theo N 68
16103 24/11/2014 1447/SGTVT-QLDA 11/11/2014  S? GTVT Tuyn Quang  V/v th?c hi?n d?u th?u gi th?u cung ?ng s?n ph?m d?ch v? qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn do?n Km209+640-Km250+990 QL2C t?nh Tuyn Quang
16102 24/11/2014 3461/AGTVT-BQLDA 21/11/2014  S? GTVT Long An  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao d?u n?i vo tuy?n N2
16101 24/11/2014 3854/TTr-SGTVT 20/11/2014  S? GTVT Hung Yn  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT, KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng BGT do?n Km26500-Km4+200 QL39 v s?a ch?a m?t du?ng c?u vu?t ph? N?i d?n QL5
16100 24/11/2014 1147/BQLDA4-KTT 19/11/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t chi ph b tru?t gi gi th?u XL6 XD du?ng + TK BVTC bao g?m cc do?n Km19+400-Km21+700 v do?n Km22+300-Km27+00 ...t?nh Ngh? An
16099 24/11/2014 1895/AGTVT-TTr 21/11/2014  S? GTVT H?i Phng  V/v d? ngh? cho php Thanh tra S? GTVT H?i Phng s? d?ng khu v?c phng cng v? t?i Tr?m thu ph cu trn QL5 lm tr? s? lm vi?c
16098 24/11/2014 2342/SGTVT-QLVT 21/11/2014  S? GTVT L?ng Son  V/v bo co k?t qu? x? l vi ph?m v tnh hnh theo di, gim st VVT,PTVT thng qua d? li?u t? TBGSHT thng 11/2014
16097 24/11/2014 4210/UBND-TQH 20/11/2014  UBND t?nh Bnh Thu?n  V/v dnh chnh l trnh v? tr d?u n?i vo QL1 c?a b?n xe Hm Tn t?nh Bnh Thu?n
16096 24/11/2014 3352/SGTVT-KT&QLGT 14/11/2014  S? GTVT i?n Bin  V/v cam k?t cc v? tr k r? thp thu?c DA d?u tu XDCT s?a ch?a, c?i t?o n?n m?t du?ng v cng trnh trn QL6 do?n Tu?n Gio - TX Mu?ng Lay t? Km408-Km501 khng trng v?i cc v? tr k n?m trong cng tc BGT bu?c 1
16095 24/11/2014 0/MNK 18/11/2014  Mai ng?c Khi  V/v di?u ch?nh gi? ch?y m?t d?u b?n tuy?n xe Chu ?c - Ty Ninh
16094 24/11/2014 1250/SGTVT-KHKT 20/11/2014  S? GTVT C Mau  V/v di?u ch?nh quy ho?ch di?m d?u n?i tuy?n du?ng Lng Trm - Th?i Bnh vo QL63
16093 24/11/2014 2800/SNN-XD 19/11/2014  S? NN v PTNN Bnh Thu?n  on d? ngh? xy d?ng cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
16092 24/11/2014 421/BOT-KTKH 21/11/2014  Cng ty TNHH BOT c?u R?ch Mi?u  V/v qu?n l, khai thc - b?o tr c?u R?ch Mi?u QL60 TG-BT
16091 24/11/2014 0/LTKO 21/11/2014  L Th? Kim Oanh  V/v tr? c?p thi vi?c t?i Tr?m thu ph Hong Mai
16090 24/11/2014 1419/SGTVT-VSN 20/11/2014  S? GTVT ak Lak  V/v d? ngh? b? sung c?p bch h? lan d?m b?o AT t?i cc v? tr nguy hi?m trn QL27, QL29 t?nh ak Lak
16089 24/11/2014 213-TB/BCS 19/11/2014  BCS ?ng b? GTVT  T/B k?t lu?n ki?m tra vi?c th?c hi?n Ngh? quy?t c?a Ban cn s? d?ng B? GTVT t?i T?ng c?c BVN
16088 24/11/2014 14801/BGTVT-TCCB 21/11/2014  B? GTVT  V/v trnh phuong n s? d?ng h?p d?ng lao d?ng theo Ngh? d?nh 68/2000/N-CP ngy 17/11/2000 c?a Chnh ph?
16087 24/11/2014 219-CV/BCS 21/11/2014  BCS ?ng B? GTVT  V/v d? ngh? cung c?p s? li?u ph?c v? H?i th?o
16086 24/11/2014 14802/BGTVT-TCCB 21/11/2014  B? GTVT  V/v b?i du?ng ki?n th?c qu?c phng an ninh d?i tu?ng 2 nam 2015
16085 24/11/2014 14783/BGTVT-ATGT 21/11/2014  B? GTVT  V/v r sot cc quy d?nh, quy ph?m, tiu chu?n k? thu?t c lin quan d?n cng tc b?o d?m ATGT, ATL, VSMT khi c cng tc d? n cng trnh giao thng
16084 24/11/2014 4386/Q-BGTVT 20/11/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t danh m?c v Co quan ch? tr cc nhi?m v? KH v CN c?p B? nam 2015
16083 24/11/2014 155-2014/T38(TLX) 24/11/2014  TT DN v TLX Tru?ng C CSND 1  Bo co b? sung
16082 24/11/2014 459/BC-CQLBII 21/11/2014  C?c QLB II  Bo co nhanh tnh hnh thi?t h?i v cng tc kh?c ph?c d?m b?o giao thng do ?nh hu?ng c?a mua l?n gy ra t? ngy 06/10/2014-08/10/2014 trn d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
16081 24/11/2014 377/TTBVSKL&MT GTVT 14/11/2014  Trung tm BVSKL v MT GTVT  V/v tang cu?ng cng tc d?m b?o ATGT, ATL, VSMT
16080 24/11/2014 2344/CQLBI-TC-QLBTB 7/11/2014  C?c QLB I  V/v x? l ti s?n thu h?i t? d? n thu?c cc qu?c l?
16079 24/11/2014 2517/CQLBI-QLBTB 20/11/2014  C?c QLB I  V/v tnh hnh bn giao cng tc qu?n l, b?o tr tuy?n QL3B t? Km66+600-Km127 d?a ph?n t?nh L?ng Son
16078 24/11/2014 2528/CQLBI-QLBTB 21/11/2014  C?c QLB I  V/v d? ngh? gi?i quy?t m?t s? kh?i lu?ng pht sinh trong qu trnh th?c hi?n h?p d?ng BDTX tuy?n QL10
16077 24/11/2014 2527/CQLBI-TTr 21/11/2014  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT x? l di?m den m?t ATGT t?i Km135+615 QL10 t?nh Nam ?nh
16076 24/11/2014 186/CTS 18/11/2014  T?ng cng ty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v xy d?ng pano tuyn truy?n ATGT trn d?a bn t?nh Long An
16075 24/11/2014 1503/SGTVT-QLVSN 20/11/2014  S? GTVT Thi Nguyn  Bo co cng tc tri?n khai d? n s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng cc do?n Km139+300-Km143+540, Km144+900-Km147+699 ....v b? sung rnh thot nu?c ch?ng ng?p ng do?n Km167+450-Km167+800 QL37 t?nh Thi Nguyn
16074 24/11/2014 1428/BC-CQLBIII 19/11/2014  C?c QLB III  V/v k?t qu? dnh gi, x?p lo?i nam 2014
16073 24/11/2014 395/TTr-CQLBIII 20/11/2014  C?c QLB III  T/T v/v d? ngh? xem xt ph duy?t bin ch? lao d?ng theo Ngh? d?nh 68/2000/N-CP c?a C?c QLB III
16072 24/11/2014 2706/BQLDA3-PID2 20/11/2014  Ban 3  V/v ch?p thu?n HS thi?t k? BVTC c?u Su?i Chring t?nh Qu?ng Nam
16071 24/11/2014 2705/BQLDA3-PID2 20/11/2014  Ban 3  V/v ch?p thu?n HS thi?t k? BVTC c?u Ta Lnh t?nh Son La
16070 24/11/2014 14833/BGTVT-KCHT 21/11/2014  B? GTVT  V/v s?a ch?a n?n, m?t du?ng v h? th?ng ATGT trn tuy?n QL34 do?n t? Km66-Km68+200. Km70+800-Km73 thu?c d?a ph?n t?nh H Giang H
16069 24/11/2014 2704/BQLDA3-PID2 20/11/2014  Ban 3  V/v ch?p thu?n HS thi?t k? BVTC c?u Khe Me t?nh Qu?ng Tr?
16068 24/11/2014 2237/GM-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  GM h?p v?i Ngn hng pht tri?n Chu v? d? n xy d?ng c?u treo ph?c v? dn sinh
16067 24/11/2014 2238/GM-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  GM h?p v?i lnh d?o t?nh Ninh Thu?n