Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  99  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
9291 3/7/2015 585/CQLXDB-VP 3/7/2015  C?c QLXD u?ng b?  V/v hon thi?n h? so trng tuy?n cng ch?c nam 2014
9290 3/7/2015 273/CQLBCT-KHQLBT 3/7/2015  C?c QLB cao t?c  V/v xy d?ng k? ho?ch nam 2016
9289 3/7/2015 582/CQLXDB-VP 3/7/2015  C?c QLXD u?ng b?  V/v xy d?ng d? ton chi ho?t d?ng cho co quan nh nu?c c th?m quy?n nam 2016
9288 3/7/2015 2451/CIPM-QLDA1 2/7/2015  T?ng cng ty TPT v QLDA h? t?ng GT C?u Long  V/v bo co chu?n b? cho cng tc bn giao d? n ITS du?ng t cao t?c TP HCM - Trung Luong (l?n 2)
9287 3/7/2015 690/SGTVT-QLHT 2/7/2015  S? GTVT H?u Giang  V/v xin ch? truong b? sung h?ng m?c s?a ch?a m? c?u, du?ng vo c?u, thay th? tu?ng h? lan cc c?u v h? th?ng bi?n bo do?n t? km7+750-km15+300, QL61B, t?nh H?u Giang
9286 3/7/2015 630/BQLDA8-HDA1 2/7/2015  Ban QLDA 8  V/v quy?t ton gi th?u s? 2 d? n c?i t?o nng c?p QL27 do?n km174-km272+800, t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
9285 3/7/2015 1333/SGTVT-KHTC 30/6/2015  S? GTVT Hung Yn  V/v th?c hi?n k?t lu?n thanh tra B? XD d? n nng c?p, m? r?ng QL39 do?n km30+650-km36+160 qua TP Hung Yn
9284 3/7/2015 370/VP 3/7/2015  Van Phng UB ATGT QG  GM Ch? tr Lnh d?o UBATGTQG, Lnh d?o BGTVT, lc 9.00 ngy 09/7/2015, t?i B?n xe M? nh, V/v Tham d? chuong trnh h?p bo kh?i d?ng gi?i thu?ng V lang vng l?n th? 3 nam 2015
9283 3/7/2015 288/KT 20/6/2015  Cng ty TNHH Nh?t Minh Son  V/v d?u n?i du?ng dn ra vo C?a hng XD vo du?ng gom tuy?n du?ng n?i QL1 vo c?ng Ninh Phc
9282 3/7/2015 946/TTr-SGTVT 3/7/2015  S? GTVT Thi Nguyn  TT th?m d?nh ph duy?t di?u ch?nh b? sung bo co KTKT: s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng d? d?m b?o ATGT do?n km126-144+700, QL1B, t?nh Thi Nguyn
9281 3/7/2015 06/HH-CV 22/6/2015  Cng ty CP may Vi?t Hung  TT v/v xin d? b?t d?i phn cch c?ng tru?c c?ng don v?
9280 3/7/2015 2143/CQLBIV-QLBTB 3/7/2015  C?c QLB IV  V/v s?a ch?a d?t xu?t d?m b?o giao thng trn QL20, 27, 28, t?nh Bnh Thu?n Lm ?ng, Ninh Thu?n
9279 3/7/2015 131/TTr-BDA5 1/7/2015  Ban 5  TT v/v quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh : d? n GPMB c?u Huong An km 964+781 QL1A t?nh Qu?ng Nam
9278 3/7/2015 1871/TTr-BQLDA3 1/7/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u 03: c?u N Kh?u t?nh Tuyn Quang
9277 3/7/2015 2400/Q-UBND 29/6/2015  UBND t?nh Thanh Ha  Q v/v ph duy?t quy ho?ch cc di?m d?u n?i vo QL v du?ng HCM trn d?a bn t?nh Thanh Ha
9276 3/7/2015 3039/UBND-TM 24/6/2015  UBND H Tinh  Vv d? ngh? th?a thu?n v c?p php d?u n?i c?a hng xang d?u vo du?ng trnh QL1, do?n trnh khu kinh t? Vung ng
9275 3/7/2015 1011/BQL-KKT 2/7/2015  Ban QLDA 85  TT xin ph duy?t h? so thi?t k? k? thu?t do?n km8+00 d?n k,32+00 thu?c d? n d?u tu xy d?ng cng trnh nng c?p, m? r?ng QL24 n?i t? t?nh Qu?ng Ngi d?n Kon Tum
9274 3/7/2015 969/BQL/KTT 26/6/2015  Ban QLDA 85  Bo co gim st, dnh gi t?ng th? d?u tu 6 thng d?u nam 2015
9273 3/7/2015 0/BVHTTDL 3/7/2015  B? van ha th? thao v du l?ch  GM lc 18.00 ngy 08/7/2015, Cung h?u ngh? Vi?t X, V/v L? k? ni?m 55 nam ngy thnh l?p ngnh du l?ch VN v trao t?ng gi?i thu?ng du l?ch VN nam 2014
9272 3/7/2015 8321/BGTVT-HTQT 29/6/2015  B? GTVT  GM lc 9.00 ngy 08/7/2015 t?i Trung tm tri?n lm qu?c t? ICE H N?i, v/v m?i tham d? l? khai m?c tri?n lm v h?i th?o qu?c t? ngnh GTVT VN nam 2015
9271 3/7/2015 8490/BGTVT-KCHT 1/7/2015  B? GTVT  V/v ko di th?i gian dng di?m m? khai thc t?m t?i km121+400, d? n du?ng cao t?c N?i Bi Lo Cai
9270 3/7/2015 8391/BGTVT_KCHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v quy d?nh t?c d? khai thc trn du?ng b?
9269 3/7/2015 8417/BGTVT_KHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v d?u tu xy d?ng 02 c?u dn sinh trn d?a bn huy?n Tn Son, t?nh Ph Th?
9268 3/7/2015 8481/BGVTVT_KHCN 1/7/2015  B? GTVT  V/v dang ki?m t t?p li d l?p d?t mui che v gh? ng?i trn thng xe
9267 3/7/2015 8415/BGTVT-KCHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v ph duy?t di?u ch?nh d? n s?a ch?a n?n, m?t du?ng v cng trnh do?n t? km139-172 QL37 t?nh Thi Nguyn
9266 3/7/2015 8421/BGTVT-TC 30/6/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n cc k?t lu?n ki?n ngh? ki?m ton chuyn d? du?ng b? trong 02 nam 2011-2012 d?i v?i s? ti?n b?i thu?ng s lan va tri c?u H?ng Ng?
9265 3/7/2015 8411/BGTVT_ATGT 30/6/2015  B? GTVT  v/v ti?p t?c hon thi?n d? n di?u ch?nh quy ho?ch t?ng th? tr?m ki?m tra t?i tr?ng xe trn du?ng b?
9264 3/7/2015 8446/BGTVT-PC 30/6/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n ngh? d?nh s? 52/2015/N-CP ngy 28/5/2015 c?a CP v? co s? d? li?u QG v? PL
9263 3/7/2015 757/KTNN-CNIV 29/6/2015  Ki?m ton nh nu?c  V/v cng b? quy?t d?nh ki?m ton ho?t d?ng xy d?ng v vi?c qu?n l s? d?ng v?n d?u tu d? n nng c?p, m? r?ng QL1,g?m nng c?p, m? r?ng QL1A do?n TP THanh Ha, Di?n Chu, t?nh Thanh Ha Ngh? An, nng c?p QL1A, do?n Nam tuy?n trnh TP H Tinh - K? Anh, Vung ng, t?nh H Tinh
9262 3/7/2015 1074/Q-KTNN 29/6/2015  Ki?m ton nh nu?c  Q ki?m ton ho?t d?ng xy d?ng v vi?c qu?n l, s? d?ng v?n d?u tu d? n nng c?p c?i t?o QL1 g?m nng c?p, m? r?ng QL1A do?n TP THanh Ha, Di?n Chu, t?nh Thanh Ha Ngh? An, nng c?p QL1A, do?n Nam tuy?n trnh TP H Tinh - K? Anh, Vung ng, t?nh H Tinh
9261 3/7/2015 4056/BC-BKHT 23/6/2015  B? K? ho?ch d?u tu  Bo co tm t?t tnh hnh th?c hi?n Ngh? quy?t s? 19/NQ-CP, ngy 12/3/2015 c?a CP v? nh?ng nhi?m v?, gi?i php ch? y?u ti?p t?c c?i thi?n mi tru?ng KD nng cao nang l?c c?nh tranh QG 2015-2016
9260 3/7/2015 923/TTr-SGTVT 30/6/2015  S? GTVT H Giang  TT th?m d?nh ph duy?t k? ho?ch d?u th?u cng trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng h? th?ng thot nu?c do?n qua th? tr?n Mo V?c do?n km163-166+300, Ql4C t?nh h giang
9259 3/7/2015 922/TTr-SGTVT 30/6/2015  S? GTVT H Giang  TT th?m d?nh ph duy?t k? ho?ch d?u th?u cng trnh s?a ch?a n?n, m?t du?ng h? th?ng thot nu?c do?n qua th? tr?n ?ng Van km142-145, QL 4C, t?nh H Giang
9258 3/7/2015 4042/BC-BKHT 23/6/2015  B? K? ho?ch d?u tu  bo co v? tnh hnh th?c hi?n ngh? quy?t s? 19/NQ-CP ngy 12/3/2015 c?a CP v? nh?ng nhi?m vu, gi?i php ch? y?u ti?p t?c c?i thi?n mi tru?ng kinh doanh, nng cao nang l?c c?nh tranh QG 2015-2016
9257 3/7/2015 0/DT-Chinh phu 26/6/2015  Chnh ph?  Bo co ki?m di?m cng tc ch? d?o di?u hnh c?a CP 6 thng d?u nam 2015 gi?i php ch? d?o di?u hnh 6 thng cu?i nam 2015
9256 3/7/2015 8394/BGTVT-TC 30/6/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai van b?n s? 7312/BTC-KBNN ngy 03/6/2015 c?a BTC v/v t?m ?ng d?i v?i cc h?p d?ng c?a cc d? n s? d?ng v?n NSNN v?n TPCP v ODA thanh ton trong nam 2015 v cc nam sau
9255 3/7/2015 1205/SGTVT-KH 2/7/2015  S? GTVT Qu?ng Bnh  TT v/v ph duy?t d? n d?u tu v k? ho?ch l?a ch?n nh th?u xy d?ng cng trnh s?a ch?a x? l ch?ng ng?p 03 ng?m trn Khe Mung, Khe ng, Khe B?, Ql15, t?nh Qu?ng Bnh
9254 3/7/2015 8458/BGTVT-KCHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v r sot h? th?ng chi?u sng trn du?ng cao t?c v cc tuy?n QL
9253 3/7/2015 8431/BGTVT-TC 30/6/2015  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh d?t thu?c s? h?u nh nu?c c?a cc don v? thu?c TCBVN
9252 3/7/2015 2287/Q-BGTVT 26/6/2015  B? GTVT  Q v/v thu ph t?i tr?m thu ph km604+700, QL1 d? hon v?n cho d? n T XD cng trnh m? r?ng Ql1 do?n km597+549-km605+00 v do?n km617+00-km641+00, t?nh Qu?ng Bnh theo hnh th?c BOT
9251 3/7/2015 8505/BGTVT-KHT 1/7/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? ?ng tru?c ngn sch d?a phuong d? th?c hi?n GPMB d? n qu?n l ti s?n du?ng b?
9250 3/7/2015 8511/BGTVT-TC 1/7/2015  B? GTVT  V/v huy d?ng ph cho b?n ph knh T?t d? n DTXD cng trnh lu?ng sng H?u
9249 3/7/2015 8358/BGTVT-CQLXD 30/6/2015  B? GTVT  V/v nghi?m thu, dua vo khai thc s? d?ng d? n QL3 m?i HN Thi Nguyn (gd1)
9248 3/7/2015 8527/BGTVT-VT 1/7/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n cng ty TNHH K? Ngh? Vi?t t? ch?c don Caravan m t c?a khch QT Canada vo tham gia giao thng t?i VN t? ngy 07/7/2015 d?n ngy 06/8/2015
9247 3/7/2015 8526/BGTVT-KCHTGT 1/7/2015  B? GTVT  V/v m? d?i phn cch gi?a QL5 t?i c?ng KCN C?m i?n - Luong i?n, t?nh H?i Duong
9246 3/7/2015 2286/Q-BGTVT 25/6/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t d? cuong v d? ton chi ph d? n Quy ho?ch chi ti?t tuy?n v?n t?i HK c? d?nh lin t?nh du?ng b? d?n nam 2020
9245 3/7/2015 669/UBND-XDCB 19/6/2015  UBND Qu?ng Bnh  V/v tang cu?ng cc gi?i php c?p bch nh?m d?m b?o tr?t t? ATGT trong ho?t d?ng KD V?n t?i hnh khch b?ng t v cng tc d?m b?o tr?t t? ATGT du?ng s?t
9244 3/7/2015 3357/TCBVN-KHCNMT HTQT 30/6/2015  T?ng c?c u?ng b? VN  V/v h? tr? th?c hi?n ki?m d?nh c?u Vi?t Tr cu t?i km71+341 thu?c d?a ph?n TP vi?t tr, t?nh Ph Th?
9243 3/7/2015 8585/BGTVT-VP 2/7/2015  B? GTVT  V/v ti?p xc c? tri t?i Thanh Ha v ki?m tra QL1 do?n t? Thanh Ha - Hu?
9242 3/7/2015 2303/Q-BGTVT 29/6/2015  B? GTVT  Q ban hng k? ho?ch tri?n khai th?c hi?n ngh? quy?t s? 41/NQ-CP ngy 09/6/2015 c?a CP v? vi?c d?y m?nh cng tc d?u tranh ch?ng bun lu, gian l?n thuong m?i v hng gi? trong tnh hnh m?i
9241 3/7/2015 8533/BGTVT-TCCB 1/7/2015  B? GTVT  V/v gi?i quy?t don d? ngh? c?a ng Tr?n ?c Nng
9240 3/7/2015 8524/BGTVT-CQLXD 1/7/2015  B? GTVT  V/v tnh hnh th?c hi?n b?o tr tuy?n QL2, do?n Hm Yn - H Giang thu?c d? n QLTS du?ng b? VN (VRAMP) s? d?ng v?n vay WB
9239 3/7/2015 8530/BGTVT-KHCN 1/7/2015  B? GTVT  V/v dang k d? ti c?a H?i KHKT C?u du?ng VN
9238 3/7/2015 2306/Q-BGTVT 29/6/2015  B? GTVT  Q v/v ch?p thu?n cho php t? ch?c thng xe, t? ch?c nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng d? n nng c?p,, c?i t?o QL10 do?n Ninh Phc - c?u i?n H?, t?nh Thi Bnh
9237 3/7/2015 2362/Q-BGTVT 1/7/2015  B? GTVT  Q v/v b? sung k? ho?ch l?a ch?n nh th?u, d? n d?u tu nng c?p, m? r?ng QL 24 n?i t? t?nh Qu?ng Ngi d?n Kon Tum
9236 3/7/2015 2310/Q-BGTVT 30/6/2015  B? GTVT  Q thnh l?p t? cng tc xc d?nh chi?u di co s? c?a t? h?p xe d?u ko ko so mi ro mooc v t? h?p xe thn li?n ko ro mooc
9235 3/7/2015 8546/BGTVT-VP 2/7/2015  B? GTVT  V/v tham gia tr?ng cy, trung by t?i Khu luu ni?m Lu?t su Nguy?n H?u Th?
9234 3/7/2015 8543/BGTVT_QLXD 2/7/2015  B? GTVT  V/v m? d?i phn cch gi?a t?i km371+500-Ql1A do?n qua x Trc Lm, huy?n Tinh Gia, t?nh Thanh Ha
9233 3/7/2015 8551/BGTVT-MT 2/7/2015  B? GTVT  V/v t?ng k?t 10 nam th?c hi?n Ngh? quy?t 41-NQ/TW c?a B? chnh tr? v? b?o v? mi tru?ng
9232 3/7/2015 8520/BGTVT-CQLXD 1/7/2015  B? GTVT  V/v kh?c ph?c hi?n tu?ng h?n ln v?t bnh xe m?t du?ng BTN th?c hi?n bn giao cho don v? qu?n l, d? n nng c?p, m? r?ng QL1A do?n qua t?nh Ninh Bnh, cng tc ATGT d? n TP d?u tu xy d?ng tuy?n du?ng k?t n?i gi?a du?ng cao t?c c?u Gi? Ninh Bnh v?i QL1
9231 3/7/2015 8550/BGTVT-KHT 2/7/2015  B? GTVT  V/v ph?m vi cng vi?c d? n HTKT v?i Hn Qu?c v? tang cu?ng nang l?c qu?n l, v?n hnh h? th?ng du?ng cao t?c ? VN
9230 3/7/2015 8542/BGTVT-KCHT 2/7/2015  B? GTVT  V/v d?u n?i du?ng t? i tu?ng ni?m cc anh hng li?t si b? B?c sng Th?ch Hn vo QL1 do?n qua d?a bn t?nh Qu?ng Tr?
9229 3/7/2015 8448/BGTVT-TTr 30/6/2015  B? GTVT  V/v ph bnh cc don v? c lin quan trong qu trnh tri?n khai d? n xy d?ng h? th?ng b?o d?m ATGT gi?a du?ng b? v du?ng s?t
9228 3/7/2015 8436/BGTVT_KHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v hu?ng d?n xy d?ng k? ho?ch d?u tu pht tri?n nam 2016
9227 3/7/2015 2318/Q-BGTVT 30/6/2015  B? GTVT  Q cng b? danh m?c d? n thu ph t? d?ng khng d?ng v ki?m sot t?i tr?ng xe trn ton qu?c giai do?n 1 p d?ng d?i v?i QL1 v du?ng HCM do?n qua khu v?c Ty Nguyn theo hnh th?c h?p d?ng BOOO
9226 3/7/2015 8365/BGTVT-KCHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n l?p d?t h? th?ng bang t?i ngang qua QL80 t?i km44+800 t?nh ?ng Thp
9225 3/7/2015 8332/BGTVT-CQLXD 29/6/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n cng tc th?m d?nh ATGT v phn lu?ng GT d? n nng c?p, c?i t?o QL10 do?n Ninh Phc - C?u i?n H?, t?nh Ninh Bnh
9224 3/7/2015 8361/BGTVT-QLXD 30/6/2015  B? GTVT  V/v t? ch?c th?c hi?n cc d? n d?u tu XDCT khi ph?c, c?i t?o QL20
9223 3/7/2015 8367/BGTVT-KHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v uu tin d?u tu 04 c?u dn sinh thu?c d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s? trn d?a bn t?nh Bnh ?nh
9222 3/7/2015 8379/BGTVT-KCHT 30/6/2015  B? GTVT  V/v b? sung danh m?c h? th?ng ATGT vo d? n s?a ch?a QL27B, t?nh Ninh Thu?n
9221 3/7/2015 7312/BTC-KBNN 3/6/2015  B? Ti chnh  V/v t?m ?ng d?i v?i cc h?p d?ng c?a cc d? n s? d?ng v?n NSNN, v?n TPCP, v?n ODA thanh ton trong nam 2015 v cc nam sau
9220 3/7/2015 8424/BGTVT-TC 30/6/2015  B? GTVT  V/v phuong n s?p x?p l?i, x? l nh d?t c?a cc don v? thu?c TCBVN trn d?a bn t?nh L?ng Son
9219 3/7/2015 8359/BGTVT-KHCN 30/6/2015  B? GTVT  V/v th?m d?nh cng b? TCVN
9218 3/7/2015 8445/BGTVT-KCHTGT 30/6/2015  B? GTVT  V/v d?u n?i t?m d? thi cng d? n d?u tu xy d?ng TTTM trung by gi?i thi?u mua bn, b?o hnh, b?o tr t t?i TP B?c Ninh - T?nh B?c Ninh
9217 3/7/2015 8420/BGTVT-TC 30/6/2015  B? GTVT  V/v di?u ch?nh d? ton chi ngn sch NN nam 2015
9216 3/7/2015 1784/SGTVT_QLVT 2/7/2015  S? GTVT H N?i  V/v d? ngh? cng b? tuy?n BX Son Ty (TP H N?i) - BX L?c Ng?n (T?nh B?c Giang)
9215 3/7/2015 2288/Q-BGTVT 26/6/2015  B? GTVT  Q ph duy?t chi ti?t tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh lin t?nh du?ng b? ton qu?c d?n nam 2020, d?nh hu?ng d?n nam 2030
9214 3/7/2015 1749/TTr-SGTVT 3/7/2015  S? GTVT B?n Tre  TT v/v xin th?m d?nh v ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh gia c? ch?ng s?t l? m? c?u Ha L?c km26+483, QL60, t?nh B?n Tre
9213 3/7/2015 134/TTr-BDA5 2/7/2015  Ban 5  TT ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u gi th?u 6: thi cng xy d?ng v d?m b?o GT: s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n km46+00-km50+00, km56+00-km57+600... QL4G, t?nh Son La
9212 3/7/2015 378/BDA5-KTKH 2/7/2015  Ban 5  V/v xin giao lm ch? d?u tu d? n s?a ch?a gia cu?ng cc c?u trn QL d?m b?o d?ng b? t?i tr?ng khai thc trn tuy?n
9211 3/7/2015 1839/TTr-BQLDA3 29/6/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u 03: thi cng c?u Ma Ca, t?nh H Tinh
9210 3/7/2015 671/SGTVT-QLKCHT 30/6/2015  S? GTVT Thi Bnh  V/v th?ng nh?t k trnh di?m d?u n?i tuy?n du?ng b? n?i hai t?nh Thi Bnh H Nam v?i cao t?c C?u Gi? Ninh Bnh vo QL 10 di qua d?a ph?n, t?nh Thi Bnh
9209 3/7/2015 957/SGTVT-QLTSHLX 1/7/2015  S? GTVT Vinh Phc  V/v tri?n khai th?c hi?n D?ch v? cng c?p d? 3 d?i GPLX
9208 3/7/2015 953/SGTVT-QLVTATGT 1/7/2015  S? GTVT Vinh Phc  V/v dnh gi th?c thi v d? xu?t s?a d?i, b? sung thng tu ? 13/2009/TT-BGTVT quy d?nh v? t?c d? v kho?ng cch c?a xe co gi?i, xe my chuyn dng tham gia GTB
9207 3/7/2015 626/STNMT-TN 1/7/2015  S? TN v MT B?c K?n  V/v l?p h? so d? ngh? tr? d?t d?i v?i th?a d?t d giao cho ?i thanh tra du?ng b? I 10 t?o phu?ng Xu?t Ha, TP B?c K?n t?nh B?c K?n
9206 3/7/2015 632/GTVT_KHTC 2/7/2015  S? GTVT Lo Cai  V/v ch?p thu?n k?t qu? ki?m tra th nghi?m b? sung ph?c v? thanh tra cng tc qu?n l, b?o tr, ch?t lu?ng cng trnh s?a ch?a d?nh k?
9205 3/7/2015 662/TTr-SGTVT 2/7/2015  S? GTVT B?c K?n  TT v/v cho php chu?n b? d?u tu xy d?ng cng trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng v cng trnh thot nu?c do?n t? km150200-km154, km158+700-km160, QL3, t?nh B?c K?n
9204 3/7/2015 526/TB-BGTVT 15/6/2015  B? GTVT  TB k?t lu?n t?i h?i ngh? xem xt d? th?o tiu chu?n qu?c gia phuong ti?n giao thng du?ng b? - d? b?n c?a xe m t, xe g?n my - yeu c?u k? thu?t v phuong php th?
9203 3/7/2015 527/TB-BGTVT 15/6/2015  B? GTVT  TB k?t lu?n t?i h?i ngh? xem xt d? th?o tiu chu?n qu?c gia Phuong ti?n giao thng du?ng b? - d? tin c?y c?a xe m t, xe g?n my - yu c?u k? thu?t v phuong php th?
9202 3/7/2015 525/TB-BGTVT 15/6/2015  B? GTVT  TB k?t lu?n t?i h?i ngh? xem xt d? th?o Tiu chu?n qu?c gia Phuong ti?n giao thng du?ng b? - dn bo r? trn t, ro moc v so mi ro mooc
9201 3/7/2015 566/TB-BGTVT 30/6/2015  B? GTVT  TB v/v thng bo ch?c danh v ch? k
9200 3/7/2015 976/TB-TTr 1/7/2015  Thanh tra B? - B? GTVT  GM lc 08.00 ngy 17/7/2015, Thng bo v? vi?c tri?u t?p d? h?i ngh? t?p hu?n nghi?p v? thanh tra chuyn ngnh
9199 3/7/2015 45/QBTBTW VB 2/7/2015  Qu? b?o tr B TW  V/v ch?p thu?n di?u ch?nh chuy?n s? du kinh ph v s? du t?m ?ng nam 2014 sang 2015
9198 3/7/2015 2088/SGTVT-QL1 1/7/2015  S? GTVT H Tinh  V/v kh?c ph?c m?t s? b?t c?p v? h? th?ng ATGT d? n nng c?p, m? r?ng QL1 theo VB 1904/CSGT-P8 ngy 09/6/2015 c?a C?c CSGT
9197 3/7/2015 452/2015/C 27/6/2015  Cng ty CP d?u tu o C?  V/v gia h?n th?i gian xy d?ng d?u n?i tuy?n du?ng cng v? B1A thu?c d? n h?m du?ng b? qua o C?
9196 3/7/2015 294/BXM-KHVT 29/6/2015  Cng ty TNHH 1 thnh vin b?n xe mi?n ng  v/v cung c?p ti kho?n dang nh?p vo co s? d? li?u c?a TCBVN v hu?ng d?n ki?m tra thi?t b? gim st hnh trnh theo quy d?nh c?a BGTVT
9195 3/7/2015 2056/CQLBIV-KHKT 25/6/2015  C?c QLB IV  TT th?m d?nh d? n d?u tu xy d?ng cng trnh h? th?ng thot nu?c d?c 2 bn cc do?n km13+300-km13+900, km17+150-km17+600, km26+900-km28+000... QL 50, t?nh Long An
9194 3/7/2015 1807/BQLDA3-PID1 26/6/2015  Ban 3  V/v ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u gi th?u RAI/CP12 nng c?p QL38 km33+963 - km 52+600 do?n Qun Gi - Yn L?nh v c?u Bn, C?u S?t - d? n VRAMP v?n vay WB
9193 3/7/2015 1837/TTr-BQLDA3 29/6/2015  Ban 3  TT v/v ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u Gi th?u RAI/CP13 nng c?p tuy?n QL39 (km42+714-km64+00) do?n Tri?u Duong, Hung H, v 2 c?u (Nai, ?ng Tu) - h?p ph?n nng c?p ti s?n du?ng b? - d? n VRAMP