Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  207  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
17848 27/11/2015 2407/GM-BGTVT 27/11/2015  B? GTVT  H?p TT Tru?ng 10h00, ngy 30/11/2015 l/v Ban ch? d?a Ty B?c chu?n b? T?ng k?t 5 nam pht tri?n KCHT GT v v?n t?i Ty B?c
17847 27/11/2015 2405/GM-BGTVT 27/11/2015  B? GTVT  GM TT Th?, 14.00 ngy 30/11/2015, vv n?i dung lin quan d?n cg tc qu?n l ho?t d?ng v?n t?i
17846 27/11/2015 995/TB-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  TB KL c?a TT Tru?ng vv ki?m tra hi?n tru?ng d? n XDCT m? r?ng QL1 qua d?a bn t?nh Bnh ?nh, Ph yn v Khnh Ha
17845 27/11/2015 1/N 27/11/2015  cng ty TNHH MTV kinh doanh nu?c s?ch H?i Duong  on d? ngh? th?a thu?n tuy?n thi cng CT gi th?u 3 T XD c?i t?o m? r?ng m?ng du?ng ?ng c?p nu?c phu?ng Ph? L?i th? x Ch Linh H?i Duong
17844 27/11/2015 0/N 27/11/2015  cng ty TNHH MTV kinh doanh nu?c s?ch H?i Duong  on d? ngh? th?a thu?n tuy?n thi cng CT gi th?u 2: h? th?ng nu?c s?ch phu?ng C?ng Ha, th? x Ch Linh t?nh h?i Duong
17843 27/11/2015 10165/NHNo-KHNV 25/11/2015  Ngn hng Agribank  VV cung c?p thng bo li su?t huy d?ng v cho vay
17842 27/11/2015 3537/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t KQ Ch? d?nh th?u gi 03A tu v?n th?m tra h? so di?u ch?nh, b? sung d? n s?a ch?a m?t du?ng QL5
17841 27/11/2015 3536/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t KQ ch? d?nh th?u gi 01A: tu v?n kh?o st, l?p h? so di?u ch?nh b? sung d? n s?a ch?a m?t du?ng QL5
17840 27/11/2015 3549/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT vv xin ph duy?t di?u ch?nh h?ng m?c c?c BTCT 300x300mm gi th?u RAI/CP1 nng c?p 02 c?u Trng Trua, c?ng Neo trn QL38
17839 27/11/2015 525/CQLBCT-KHQLBT 27/11/2015  C?c QLB cao t?c  VV d? xu?t b? sung h?ng m?c l?p d?t tr? d?o t?i tr?m thu ph vo gi th?u 2: b? sung tang cu?ng thi?t b? ATGT v BGT d? n nng cao di?u ki?n ATGT sau th?m tra ATGT du?ng cao t?c HCM - Trung Luong
17838 27/11/2015 498/TTr-CQLBIII 26/10/2015  C?c III  TT th?m d?nh ph duy?t KH LCNT s?a ch?a c?u ak Long km 1466+580 ak Trui II km1476+889 .. t?nh Kon Tum
17837 27/11/2015 470/TTr-CQLBIII 26/10/2015  C?c III  TT ph duy?t KH LCNT s?a ch?a h? ga thu nu?c th? tr?n ak T km158-1512 du?ng HCM t?nh Kon Tum
17836 27/11/2015 501/TTr-CQLBIII 26/10/2015  C?c III  TT ph duy?t KH LCNT son d?i phn cch t? km146+151 QL26 t?nh ak Lak
17835 27/11/2015 345/2015/CV-DTC 26/11/2015  Cng ty CP ?u tu ?ng Thu?n  VV th?a thu?n kinh ph b?o du?ng TX nam 2015, d? n DTXD CT tuy?n Ql1 do?n trnh TP Bin Ha t?nh ?ng Nai theo BOT
17834 27/11/2015 2403/GM-BGTVT 27/11/2015  B? GTVT  GM 14.00 ngy 30/11/2015, VV h?p th?ng nh?t t? ch?c l? cng b? dua sn giao dich v?n t?i
17833 27/11/2015 15536/BGTVT-ATGT 19/11/2015  B? GTVT  VV th?c hi?n TB KL c?a BT Thang
17832 27/11/2015 03/S? BG 25/11/2015  S? GTVT B?c Giang  Bo co cng tc BV MT s?a ch?a hu h?ng n?n, m?t du?ng km13-27.. QL37 t?nh B?c Giang
17831 27/11/2015 02/S? BG 25/11/2015  S? GTVT B?c Giang  Bo co cng tc BV mi tru?ng s?a ch?a c?i t?o n?n m?t du?ng km7-72 QL31 t?nh B?c Giang
17830 27/11/2015 01/S? BG 25/11/2015  S? GTVT B?c Giang  Bo co cng tc BV mi tru?ng s?a ch?a c?i t?o n?n m?t du?ng km64-69... QL279 t?nh B?c Giang
17829 27/11/2015 3531/TTr-BQLDA3 25/11/2015  Ban 3  TT xin ch?p thu?n nh th?u du?c ch? d?nh th?u th?c hi?n cng tc tu v?n kh?o st, lp BC KKT CT c?u Sn Ch?i 2, t?nh Lo Cai
17828 27/11/2015 3543/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t KQ ch? d?nh th?u gi th?u 2: tu v?n th?m tra BC KTKT c?u Na S?m t?nh Lo Cai sd v?n NCYT
17827 27/11/2015 3542/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi 02: tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u Sn Ch?i 2 t?nh Lo Cai sd v?n NCYT
17826 27/11/2015 3539/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t KQ ch? d?nh th?u gi th?u 2: tu v?n th?m tra BC KTKT c?u Su?i C?n t?nh Cao B?ng sd v?n NCYT
17825 27/11/2015 3541/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t KQ ch? d?nh th?u gi th?u 2: tu v?n th?m tra BC KTKT c?u Khu?i Ci v R?o Di t?nh B?c K?n sd v?n NCYT
17824 27/11/2015 3077/BQLDA7-TCKT 30/9/2015  Ban QLDA 7  VV ph duy?t quy?t ton v?n d?u tu d? n nng c?p QL91 do?n Chu ?c T?nh Bin t?nh An Giang
17823 27/11/2015 206/CT-KT 25/11/2015  Cng ty CP Pht tri?n du?ng cao t?c Bin Ha - Vung Tu  VV cng b? cng tc t?i tr?ng kh? gi?i h?n QL51 d? n m? r?ng QL51
17822 27/11/2015 1144/BQLDA8-TCKT 24/11/2015  Ban QLDA 8  VV th?c hi?n k? ho?ch quy?t ton DAHT nam 2015 v XD k? ho?ch QT DAHT nam 2016
17821 27/11/2015 1419/TTr-BQLDA4-KTKH 26/11/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t LCNT gi th?u 1: tu v?n KS l?p BC TKTK CT c?u Na Cho, t?nh Ngh? AN sd v?n NCYT
17820 27/11/2015 1417/TTr-BQLDA4 26/11/2015  Ban 4  TT xin ch?p thu?n nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c kinh nghi?m th?c hi?n gi th?u tu v?n kh?o st, l?p BC KTKT v tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u V?n t?nh Thanh Ha sd v?n NCYT
17819 27/11/2015 1416/TTr-BQLDA4 26/11/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL10 XD h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tri c?p bch trn Ql37 t?nh Son La
17818 27/11/2015 1415/TTr-BQLDA4 26/11/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL9 XD h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tr c?p bch trn QL12B, du?ng HCM t?nh Ha Bnh
17817 27/11/2015 1414/TTr-BQLDA4 26/11/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL8 XD h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tr c?p bch trn QL10, 18, 37, 38B t?nh Thi Bnh, H?i Phng, HUng Yn, H?i Duong, t?nh Qu?ng Ninh
17816 27/11/2015 1413/TTr-BQLDA4 26/11/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL7 XD h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tr c?p bch trn QL1, 10, 21, 38B t?nh Nam ?nh, H Nam d? n TP 2
17815 27/11/2015 1418/BQLDA4-KTKH 26/11/2015  Ban 4  VV bo co dnh gi k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? c?a ch? d?u tu 2015
17814 27/11/2015 3540/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi 02: tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u b?n n t?nh Lo Cai sd v?n NCYT
17813 27/11/2015 3538/TTr-BQLDA3 26/11/2015  Ban 3  TT ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi 02: tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u b?n M?i t?nh B?c K?n sd v?n NCYT
17812 27/11/2015 3476/TTr-BQLDA3 19/11/2015  Ban 3  TT xin ch?p thu?n nh th?u du?c ch? d?nh th?u th?c hi?n cng tc tu v?n kh?o st, lp BC KKT CT c?u Khu?i Cy, R?o Di, t?nh B?c K?n
17811 27/11/2015 3475/TTr-BQLDA3 19/11/2015  Ban 3  TT xin ch?p thu?n nh th?u du?c ch? d?nh th?u th?c hi?n cng tc tu v?n kh?o st, lp BC KKT CT c?u Thi B?ng t?nh L?ng Son
17810 27/11/2015 3477/TTr-BQLDA3 19/11/2015  Ban 3  TT xin ch?p thu?n nh th?u du?c ch? d?nh th?u th?c hi?n cng tc tu v?n kh?o st, lp BC KKT CT c?u PH? S?t t?nh L?ng Son
17809 27/11/2015 3516/BQLDA3-KTT 24/11/2015  Ban 3  VV phuong n x? l k? thu?t tr? thp T2 c?u treo Pu St t?nh Son La
17808 27/11/2015 3528/BQLDA3-PID1 25/11/2015  Ban 3  VV bo co phuong n thay d?i x? l hu h?ng m?t du?ng cu v d? xu?t k?t c?u o du?ng gi RAP/CP2 do?n km163-km205 tuy?n QL2
17807 27/11/2015 3529/BQLDA3-PID1 25/11/2015  Ban 3  VV bo co phuong n thay d?i x? l hu h?ng m?t du?ng cu v d? xu?t k?t c?u o du?ng gi RAP/CP3 do?n km205-246 tuy?n QL2
17806 27/11/2015 3530/BQLDA3-PID1 25/11/2015  Ban 3  VV bo co phuong n thay d?i x? l hu h?ng m?t du?ng cu v d? xu?t k?t c?u o du?ng gi RAP/CP4 do?n km246-287 tuy?n QL2
17805 27/11/2015 3492/TTr-BQLDA3 20/11/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t h? so m?i th?u gi th?u TV1 tu v?n l?p cc d?nh m?c v? b?o tr v nng c?p du?ng b? - d? n VRAMP
17804 27/11/2015 3485/BQLDA3-KTKH 20/11/2015  Ban 3  VV bo co dnh gi k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? c?a ch? d?u tu 2015
17803 27/11/2015 429/BOT8-TCKT 24/11/2015  Cng ty CP BOT VIetracimex 8  VV quy?t ton chi ph d?u tu d? n QL2 do?n trnh TP Vinh Yn, t?nh Vinh Phc
17802 27/11/2015 348/BDA5-DA3 26/11/2015  Ban 5  Bo co gim st, dnh gi th?c hi?n d?u tu d? n gi th?u thi cng XD v BGT d? n s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng km7+750-30, du?ng Nam h?m H?i Vn - Tu Loan, tp N?ng
17801 27/11/2015 805/BDA5-DA2 26/11/2015  Ban 5  Bo co tnh hnh th?c hi?n d?u tu d? n gi th?u thi cng XDCT s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng km1456+800-1466+492 QL1 t?nh Khnh Ha
17800 27/11/2015 351/BDA5-HDA2 26/11/2015  Ban 5  Bo co tnh hnh th?c hi?n CT c?u Kon Nu t?nh Kon Tum gd2 sd v?n NCYT
17799 27/11/2015 591/TTr-CQLBIII 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? di?u ch?nh KH chi QBTB nam 2015
17798 27/11/2015 592/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton DAHT CT s?a ch?a gia c? l?, l?p d?t b? sung HLM d?m b?o ATGT khu v?c o AN Kh km62-67 QL19 t?nh Bnh ?nh
17797 27/11/2015 593/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton DAHT CT tho d? c?ng tr?m thu ph, thu h?i thi?t b?, hon tr? l?i m?t du?ng T ATGT tr?m thu ph Kdang km142+231 QL19 t?nh Gia Lai
17796 27/11/2015 594/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton DAHT CT tho d? c?ng tr?m thu ph, thu h?i thi?t b?, hon tr? l?i m?t du?ng T ATGT tr?m thu ph Nhon Tn km30 QL19 t?nh Bnh ?nh
17795 27/11/2015 595/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton DAHT CT s?a ch?a c?c b? n?n, m?t du?ng km1+300-2+250 QL26 t?nh Khnh Ha
17794 27/11/2015 596/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv ph duy?t quy?t ton DAHT CT x? l di?m den TNGT km40-40+620 QL26 t?nh ak Lak
17793 27/11/2015 597/CQLBII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton d? n HTCT s?a ch?a n?n, m?t du?ng km3+750-5+400... QL26 t?nh Khnh Ha
17792 27/11/2015 598/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton d? n hon thnh CT kin c? ha bu?c 2 gia c? taluy n?n du?ng km61+890, km64+550... QL19 t?nh Bnh ?nh
17791 27/11/2015 599/CQLBIII-TC 25/11/2015  C?c III  TT vv d? ngh? ph duy?t quy?t ton d? n hon thnh CT tho d? c?ng tr?m thu ph thu h?i thi?t b?, hon tr? l?i m?t du?ng B ATGT cng tr?m thu ph Madrak km62, QL62 ak Lak
17790 27/11/2015 2783/CQLBI-QLBTB 25/11/2015  C?c I  VV bo co tnh tr?ng hu h?ng trn QL do C?c I qu?n l
17789 27/11/2015 3789/CQLXD-B2 24/11/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV r sot di?u ch?nh di?m m? d?i phn cch gi?a v b? sung 1 s? h?ng m?c B ATGT v khai thc trn QL1 t?nh Bnh ?nh
17788 27/11/2015 1235/CQLXD-PCT 19/11/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  Bo co th?m d?nh vv ph duy?t KH LCNT gi th?u 1: tu v?n kh?o st, l?p BVTC d? ton, d? n DTXD CT du?ng n?i t? c?a kh?u L? Thanh d?n Oyadav Campuchia
17787 27/11/2015 3750/CQLXD-HHT 19/11/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV tri?n khai ki?m tra cng tc nghi?m thu gi th?u B3-05 v B3-06 d? n tn d?ng ngnh GTVT c?i t?o m?ng lu?i QG l?n 2
17786 27/11/2015 3709/CQLXD-B1 16/11/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV ki?n v? thi cng th di?m kh?c ph?c HLVBX d? n m? r?ng QL1A t?nh Ninh Bnh
17785 27/11/2015 484/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Kin Giang  TT vv b? sung kinh ph th?c hi?n gi th?u s?a ch?a d?nh k? KH chi QBTB TW 2015
17784 27/11/2015 1010/TTr-TTCNCGB 26/11/2015  Tru?ng trung c?p ngh? CGB  TT vv d? ngh? ph? c?p thm ni?n vu?t khung d?i v?i Nguy?n Van H
17783 27/11/2015 1751/SGTVT-KH 25/11/2015  S? GTVT ak Lak  VV di?u ch?nh k? ho?ch chi qu? BT B TW 2015
17782 27/11/2015 12052/UBND-CN 23/11/2015  UBND t?nh Thanh Ha  VV ph?i h?p chu?n b? tri?n khai th?c hi?n H?p ph?n XD c?u dn sinh thu?c d? n LRAMP
17781 27/11/2015 0/C Ngh? TW III 24/11/2015  Tru?ng cao d?ng ngh? GTVT Trung uong III  Bo co t?ng k?t cng tc t? ch?c t?p hu?n nng cap nghi?p v? GV d?y li xe t? t12/2012-11.2015
17780 27/11/2015 1410/SGTVT-KHTC 20/11/2015  S? GTVT Kin Giang  VV bo co th?c hi?n tnh hnh QL SD ti s?n h? t?ng du?ng b? theo quy d?nh
17779 27/11/2015 1466/CAHP-PC67 24/11/2015  Cng An TP H?i Phng  VV B TT ATGT ph?c v? thi cng s?a ch?a c?u vu?t Luong Qun km88+500 QL5 TP H?i Phng
17778 27/11/2015 1556/SGTVT-QLGT 23/11/2015  S? GTVT Yn Bi  VV bo co vv h?ch ton theo di TS KC HTGTB
17777 27/11/2015 1545/SGTVT-QLGT 20/11/2015  S? GTVT Yn Bi  vv cung c?p s? li?u v? tuy?n du?ng t?nh Yn Bi - Lo Cai
17776 27/11/2015 3393/UBND-KTN 23/11/2015  UBND t?nh Thi Nguyn  VV d? ngh? b? sung 02 di?m d?u n?i nt giao d?ng ng 3 t?i km147+827 v km149+961 P QL37
17775 27/11/2015 2649/SGTVT-GT 20/11/2015  S? GTVT Bnh ?nh  VV bo co hu h?ng v d? xu?t phuong n s?a ch?a cc hu h?ng trn cc tuy?n do?n tuy?n QL ?y thc QL
17774 27/11/2015 605A/GM-VP 25/11/2015  UB ATGT Qu?c Gia  GM 19.30 ngy 01/12/2015, t?i Qu?ng tru?ng Thu vi?n T? Quang B?u, VV T? ch?c chuong trnh K?t n?i c?ng d?ng - v ATGT
17773 27/11/2015 2861/BQLDA6-HDA1 26/11/2015  Ban 6  VV d? ngh? vv bn giao CT c?u Tn Phong trn QL21B t?nh Nam ?nh
17772 27/11/2015 25/TTr-CT 27/11/2015  Cng ty TNHH Ton Tm  on d? ngh? ch?p thu?n thi?t k? v phuong n t? ch?c GT c?a nt giao d?u n?i vo QL1 v?i c?a hng xang d?u Ton Tm t?i km659+350 T
17771 27/11/2015 629/BDA.KT 23/11/2015  Ban QL ti?u d? n PTT Vinh  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi BCKCHTGT XD tuy?n ?ng p l?c thot nu?c th?i HDPE DN500..... c?a QL1A v QL46 t?nh Ngh? An
17770 27/11/2015 0/Thu 27/11/2015  Tru?ng TCN GTVT Thang Long  Thu g?i TCT
17769 27/11/2015 2402B/GM-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  GM 8.00 ngy 03/12/2015, VV r sot d? ton thu chi NSHH 2016 c?a tru?ng TC GTVT mi?n b?c
17768 27/11/2015 2402A/GM-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  GM 9.30 ngy 03/12/2015, VV r sot d? ton thu chi NSNN 2016 t?i tru?ng TCN co gi?i du?ng b?
17767 27/11/2015 2402/GM-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  GM lnh d?o v? TC, 13.30 ngy 02/12/2015, vv r sot d? ton thu chi NSNN nam 2016 c?a Tru?ng Mi?n Nam
17766 27/11/2015 4630/BNG-UBBG 26/11/2015  B? ngo?i giao  GM 02/12/2015, VV t? ch?c don lin b? di kh?o st vi?c d?u n?i du?ng b? t?i khu v?c m?c 1119-1120 thu?c c?a kh?u H?u Ngh?, L?ng Son
17765 27/11/2015 68/CN-SHLX 26/11/2015  Tru?ng cao d?ng ngh? s? 22  VV d? ngh? tu v?n d?u tu XD TTSHLX co gi?i du?ng b? lo?i II
17764 27/11/2015 15733/BGTVT-CQLXD 25/11/2015  B? GTVT  VV ?nh hu?ng CL cng trnh v m?t AGT gi th?u XL13 - d? n m? r?ng QL1A do?n Hn - B?c Giang theo BOT
17763 27/11/2015 15737/BGTVT-KCHT 25/11/2015  B? GTVT  VV xem xt ho?t d?ng cho xe qu kh? gi?i h?n du?ng b?
17762 27/11/2015 4195/Q-BGTVT 25/11/2015  B? GTVT  Q vv ph duy?t T b? sung h?ng m?c XD nt giao khc m?c gi?a QL1 v?i QL48B v do?n QL48B n?i t? nt giao d?n c?ng L?ch Qun vo d? n m? r?ng QL 1 km368+400 - km40+330 ...
17761 27/11/2015 15747/BGTVT-KCHT 25/11/2015  B? GTVT  VV chuy?n VB c?a UBND Ngh? An cho TCBVN
17760 27/11/2015 15786/BGTVT-KCHT 26/11/2015  B? GTVT  VV cho ki?n vv bn giao d?t GT cc v? tr n?n tuy?n trn du?ng QL3 qua huy?n Ph Luong t?nh Thi Nguyn
17759 27/11/2015 15781/BGTVT-PC 26/11/2015  B? GTVT  VV bo co k?t qu? ki?m tra x? l thng tu 19/2012/TT-BGTVT
17758 27/11/2015 1772/TTr-P4 26/11/2015  Thanh tra B? - B? GTVT  VV chuy?n don ki?n ngh? ph?n nh c?a L Ton Thi?n 0906796048
17757 27/11/2015 4146/Q-BGTVT 19/11/2015  B? GTVT  Q ph duy?t QH PT d?i tu v?n t?i th?y n?i d?a gd 2015-2020 v d?nh hu?ng d?n 2030
17756 27/11/2015 789/KCHTGT 20/11/2015  V? KCHT GT B? GTVT  VV d? ngh? b? sung d? ton th?c hi?n KH LL TTATB nam 2015
17755 27/11/2015 3666/S-BVAN 26/11/2015  T?ng cng ty u?ng s?t VN  VV ph?i h?p d?u tranh ch?ng l?i dung phuong ti?n du?ng s?t v?n chuy?n hng l?u, hng c?m v gian l?n thuong m?i d?p cu?i nam 2015 v T?t Bnh THn 2016
17754 27/11/2015 3662/S-VT 26/11/2015  T?ng cng ty u?ng s?t VN  VV bo co tnh hnh v?n chuy?n hng ha nguy hi?m nh?p kh?u t? TQ
17753 27/11/2015 3665/S-CBT 26/11/2015  T?ng cng ty u?ng s?t VN  VV xc nh?n ti tr? chuong trnh NCYT
17752 27/11/2015 15697/BGTVT-KHCN 24/11/2015  B? GTVT  VV bo co tnh hnh 03 nam th?c hi?n NQ 20/NQ-TW v NQ 46/NQ-CP
17751 27/11/2015 15591/BGTVT_KHCN 20/11/2015  B? GTVT  VV bo co r sot khuy?n khch SX tiu th? s?n ph?m cng ngh? cao trong nu?c
17750 27/11/2015 15768/BGTVT-TCCB 26/11/2015  B? GTVT  Vv hon thi?n d? n tinh gi?n bin ch?
17749 27/11/2015 15776/BGTVT-KCHT 26/11/2015  B? GTVT  VV cng ty TNHH MTV VI?t Ha Long An thu d?t b?n ph M? L?i
17748 27/11/2015 15790/BGTVT-TCT 26/11/2015  B? GTVT  VV b? sung hon thi?n BC nghin c?u kh? thi h?p ph?n 1 theo BOT, d? n c?u ?i Ngi t?nh Tr Vinh, Sc Trang
17747 27/11/2015 15789/BGTVT-TCT 26/11/2015  B? GTVT  VV hon thi?n h? so BCNCKT DADT XDCT c?u Chu ?c, t?nh AN Giang theo BOT
17746 27/11/2015 4206/Q-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  Q vv chuy?n tuy?n T506 t?nh Thanh Ha thnh QL47C
17745 27/11/2015 15772/BGTVT-TTr 26/11/2015  B? GTVT  VV tang cu?ng ph?i h?p trong cng tc KTTX d?i v?i cc xe mang bi?n Ki?m sot Qun d?i
17744 27/11/2015 15775/BGTVT-TCCB 26/11/2015  B? GTVT  VV h?n n?p h? so d? ngh? khen thu?ng c? thi dua c?a CP v c? thi dua xu?t s?c c?a B?
17743 27/11/2015 15744/BGTVT-VT 26/11/2015  B? GTVT  VV tang cu?ng x? l hnh vi vi ph?m t? thay d?i kch thu?c thnh thng xe vnghinn c?u b? sung quy d?nh c?a TT 10/2014/TT-BGTVT
17742 27/11/2015 476/TTCNTT 26/11/2015  Trung tm CNTT B? GTVT  VV l?p danh sch d?ch v? cng tr?c tuy?n cung c?p trn c?ng thng tin di?n t? BGTVT gd 2016-2017
17741 27/11/2015 70/2015/TT-BGTVT 9/11/2015  B? GTVT  TT quy d?nh v? ki?m d?nh AT k? thu?t v BVMT phuong ti?n GT co gi?i du?ng b?
17740 27/11/2015 15759/BGTVT-CQLXD 25/11/2015  B? GTVT  VV di?u ch?nh b? sung cc di?m m? d?i phn cch gi?a v b? sung 1 s? h?ng m?c B ATGT v khai thc QL1 do?n qua t?nh Bnh ?nh
17739 27/11/2015 15755/BGTVT-KHT 25/11/2015  B? GTVT  VV dnh gi gi?a k? th?c hi?n chi?n lu?c pht tri?n th?ng k VN
17738 27/11/2015 4199/Q-BGTVT 25/11/2015  B? GTVT  Q vv ko di th?i gian gi? ch?c PTCT d?i v?i ng Ph?m Quang Vinh
17737 27/11/2015 227/BC-GTVT 23/11/2015  S? GTVT Lo Cai  Bo co cng tc GTVT t11/2015
17736 27/11/2015 2329/SGTVT-BQLDA 25/11/2015  S? GTVT Long An  VV x? l hu h?ng d? B GT trn QL62 t?nh Long An
17735 27/11/2015 1150/BQLDA8-KTKH 26/11/2015  Ban QLDA 8  TT vv ph duy?t HSMT gi th?u XL2: thi cng QL62 t?nh Long An
17734 27/11/2015 4653/KVN-VAR 13/11/2015  C?c dang ki?m VN  VV d? xu?t phn nhm phuong ti?n theo KLTB CPTGGT d? b? sung s?a d?i TT 159/2013/TT-BTC
17733 27/11/2015 0/N 16/11/2015  Cng ty CP xang d?u Ngh? Tinh  on d? ngh? c?p php thi cng CT d?u n?i du?ng d?n ra vo c?a hng xang d?u km491+830 QL1 t?nh H Tinh
17732 27/11/2015 1728/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Cao B?ng  TT vv xin ph duy?t KH LCNT CT s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng km195-197+220 QL34 t?nh Cao B?ng
17731 27/11/2015 1729/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Cao B?ng  TT vv xin ph duy?t KH LCNT CT s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng km206+9000-217 v xy rnh thot nu?c t? km215+500-217 QL4C t?nh Cao B?ng
17730 27/11/2015 1694/CQLBIII-TC 26/11/2015  C?c III  VV bo co tnh hnh th?c hi?n vi?c cho thu ti s?n KC HTB
17729 27/11/2015 308/TTr-BDA5 26/11/2015  Ban 5  TT ph duy?t HS yu c?u gi th?u 15 b?o hi?m CT nam th? nh?t ... c?i t?o h? th?ng h? lan ATGT
17728 27/11/2015 307/TTr-BDA5 26/11/2015  Ban 5  TT vv ph duy?t chi ph tu v?n th?m tra d? d?u tu CT s?a ch?a thay th? hu h?ng thi?t b? h? th?ng di?n, h? th?ng thng gi, ? th?ng GT, thng tin lin l?c, k?t c?u h?m, v PCCC h?m du?ng b? H?i Vn
17727 27/11/2015 361/TD-2015 26/11/2015  Cng ty CP Tru?ng Duy  VV d? ngh? kh?o st tuy?n VT lin v?n N - Ving Chan
17726 27/11/2015 3827/TTr-QBPC-KT 23/11/2015  Cng ty i?n l?c Qu?ng Bnh  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT CT du?ng dy 35/22kV v TBA c?p di?n m? d Ln Hung - d? n c?i t?o du?ng dy 35/22kV c?p di?n cc X L Ha - Thu?n Ha - t?nh Qu?ng Bnh
17725 27/11/2015 1909/TTr-SGTVT 26/11/2015  S? GTVT H Giang  TT vv th?m d?nh ph duy?t HSHC v d? ton CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c 1 d?t 1 2015 km0+180-35+900 QL279.. t?nh h Giang
17724 27/11/2015 81/TTr-SGTVT 26/11/2015  S? GTVT Kon Tum  TT vv d? ngh? ph duy?t HSHC CT kh?c ph?c thi?t h?i do mua ko di ... QL24 km121+600-126+640 huy?n Kon R?y, t?nh Kon Tum
17723 27/11/2015 1907/TTr-SGTVT 26/11/2015  S? GTVT H Giang  TT vv th?m d?nh ph duy?t HSHC v d? ton CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c 1 d?t 1 2015 km13+140-199+920 QL4C t?nh h Giang
17722 27/11/2015 1905/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT H Giang  TT vv th?m d?nh ph duy?t HSHC v d? ton CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c 1 d?t 1 2015 km10+350-72+970 QL34 t?nh h Giang
17721 27/11/2015 988/TB-BGTVT 20/11/2015  B? GTVT  TB KL c?a TT ng t?i cu?c h?p bo co v? cc quy d?nh: dnh gi k?t qu? th?c hi?n nh th?u XL,....
17720 27/11/2015 15639/BGTVT-TCT 23/11/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n hon thi?n k chnh th?c H d? an BOT DCT m? r?ng QL1 do?n c?a ng pha B?c TP B?c Liu km2169+056.65-2178+126.79 v x? l 1 s? v? tr ng?p nu?c trn QL1 t?nh B?c Liu
17719 27/11/2015 15522/BGTVT-KHT 19/11/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n v? b? sung h?ng m?c th?m BTN trn m?t du?ng BTXM d? n c?i t?o QL10 do?n Ninh Phc - c?u i?n H?
17718 27/11/2015 968/TB-BGTVT 13/11/2015  B? GTVT  TB KL c?a TT ng t?i cu?c h?p r sot vi?c di?u ch?nh b? sung thi?t k?, d? ton di?u ch?nh gi H cc d? n nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Thanh Ha - C?n Tho v du?ng HCM do?n qua khu v?c Ty Nguyn
17717 27/11/2015 15740/BGTVT-PC 25/11/2015  B? GTVT  VV l?y ki?n d?i v?i d? th?o danh m?c chuong trnh XD van b?n QPPL c?a B? nam 2016
17716 27/11/2015 15743/BGTVT-PC 25/11/2015  B? GTVT  VV c ki?n d?i v?i vi?c thu n?p h? ti?n ph?t vi ph?m hnh chnh
17715 27/11/2015 15745/BGTVT-VT 25/11/2015  B? GTVT  VV xin ki?n d?i v?i d? th?o Q ban hng KH tri?n khai th?c hi?n ch? d?o c?a TTCB t?i VB 1850/TTg-KTN
17714 26/11/2015 2400/GM-BGTVT 26/11/2015  B? GTVT  GM Lnh d?o V? KCHT, 8.30 ngy 30/11/2015, phng h?p t?ng 2 BGTVT, VV h?p v? d? th?o TT 13/2009/TT-BGTVT
17713 26/11/2015 2788/TTr-CQLBI 26/11/2015  C?c I  TT th?m d?nh HSHC CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo bu?c 1 nam 2015 km25A+00-198+050 QL70 t?nh Yn Bi, Lo Cai
17712 26/11/2015 2068/SGTVT-TTr 25/11/2015  S? GTVT i?n Bin  TT CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c 1 d?t 2 nam 2015 khoi thng lng C?u T?a Tnh km274+686.66- QL279 t?nh i?n Bin
17711 26/11/2015 1344/TTr-SGTVT 24/11/2015  S? GTVT Ninh Thu?n  TT vv th?m d?nh ph duy?t quy?t ton v?n T hon thnh CT s?a ch?a d?t xu?t BGT QL27B t?nh Ninh Thu?n
17710 26/11/2015 129/TT 26/11/2015  Trung tm DN,T-SHLX- H?c vi?n CSND  bo co dang k st h?ch li xe
17709 26/11/2015 130/TT 26/11/2015  Trung tm DN,T-SHLX- H?c vi?n CSND  bo co dang k st h?ch li xe
17708 26/11/2015 803/TCKT-BDA5 25/11/2015  Ban 5  VV XD d?nh m?c xe chuyn dng s? d?ng cho nhi?m v? d?c th cho cng tc H QLDA
17707 26/11/2015 673/UBND-CA 20/11/2015  UBND huy?n K? Anh  VV d? ngh? kh?c ph?c 1 s? h?n ch? trong t? ch?c GT huy?n K? Anh
17706 26/11/2015 2404/TTr-SGTVT 23/11/2015  S? GTVT Qu?ng Tr?  TT vv xin di?u ch?nh chi?u di QL tuy?n QL9 do?n t? QL1A v? c?ng c?a Vi?t
17705 26/11/2015 312/ATGT 23/11/2015  Ban ATGT Ngh? An  VV l?p d?t bi?n bo phn lu?ng xe VTHK ko c tuy?n c? d?nh d?n TP Vinh
17704 26/11/2015 3865/SGTVT-QLGT 20/11/2015  S? GTVT H Tinh  VV nghi?m thu bn giao c?u L?c Yn cu km428+200 QL15
17703 26/11/2015 01/2015 23/11/2015  Cng ty TNHH TM VT DL Ty Anh  on d? ngh? c?p GP v?n t?i du?ng b? QT Vi?t Lo
17702 26/11/2015 1931/BC-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Vinh Phc  BC vv th?c hi?n KH Quy?t ton DAHT nam 2015 XD KH quy?t ton DAHT nam 2016
17701 26/11/2015 1314/SGTVT-QLHT 23/11/2015  S? GTVT H?u Giang  VV b? sung kinh ph qu?n l BDTX B nam 2016 QL61C t?nh H?u Giang
17700 26/11/2015 48/KTr 26/11/2015  on ki?m tra B? GTVT  VV c? cn b? tham gia don KT
17699 26/11/2015 306/TTr-BDA5 25/11/2015  Ban 5  TT vv ph duy?t di?u ch?nh HS TK BVTC v d? ton gi th?u 16
17698 26/11/2015 3521/BQLDA3-PID1 25/11/2015  Ban 3  VV d? xu?t lo?i b? m?c th?i gian KD1 trong gi th?u BT QL2, QL6 v QL48 h?p ph?n b?o tr d? n VRAMP
17697 26/11/2015 483/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Kin Giang  TT vv xin s? d?ng kinh ph du sau khi th?c hi?n d?t hng 05 thng d?u nam v d?u th?u cng tc BDTX ..
17696 26/11/2015 1279/2015/CV-BSH-PC 25/11/2015  T?ng cng ty CP B?o hi?m Si Gn - H N?i  VV h?i dp yu c?u v? h?ng GPLX di v?i xe but v xe khch du?i 30 ch? ng?i nhung c thm ch? d?ng v n?m
17695 26/11/2015 373/BC-TCKT/2015 24/11/2015  Cng ty CP XDCT 545  Bo co x? l ti s?n t?i Tr?m thu ph Ha Phu?c km941+90 sau khi d?i v? v? tr m?i km944+100
17694 26/11/2015 211/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Thi Bnh  TT vv ph duy?t b? sung don gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc QL, b?o du?ng thu?ng xuyn QL39 km 42+650-64.. t?nh Thi Bnh nam 2015
17693 26/11/2015 5078/TEDI-B 25/11/2015  TEDI  TT vv ph duy?t d? n k?t n?i GT g?m k?t n?i du?ng cao t?c v tang cu?ng hng ha 2 chi?u gi?a VN v Lo
17692 26/11/2015 1031/CV-TCT 24/11/2015  T?ng cng ty XDCT GT1 - Cng ty CP  VV hu?ng d?n t? ch?c bn giao d? n c?u treo Sn Ch?i II
17691 26/11/2015 3403/SGTVT-KHTC 23/11/2015  S? GTVT Qu?ng Ngi  VV th?c hi?n k? ho?ch quy?t ton DAHT nam 2015 v XD k? ho?ch QT DAHT nam 2016
17690 26/11/2015 3587/BQLDA7-TCKT 23/11/2015  Ban 7  VV ph duy?t ton VT d? n hon thnh h?ng m?c chi ph d?n b chi tr? cho dn, th?c hi?n cng tc GPMB v 1 s? chi ph khc - d? n nng c?p, c?i t?o QL22B do?n t? Th? tr?n G D?u - c?a kh?u Xa Mt, t?nh Ty Ninh
17689 26/11/2015 1645/CQLBIII-KHKT 17/11/2015  C?c III  VV d? xu?t p d?ng th di?m v?t li?u FEBA v carboncorr Asphalt trong duy tu b?o du?ng v b?o tr m?t du?ng b tng xi mang
17688 26/11/2015 1659/CQLBIII-ATGT 18/11/2015  C?c III  VV k?t qu? ki?m tra hi?n tru?ng di?m d?u n?i b?n xe huy?n Lak vo QL27 t?i km47+200 P t?nh ak lak
17687 26/11/2015 1910/SGTVT-KH 20/11/2015  S? GTVT Vinh Phc  VV s?a ch?a m?t du?ng b? sung rnh thot nu?c v x? l di?m ti?m ?n m?t ATGT trn QL2B t?nh Vinh Phc
17686 26/11/2015 13054/SGTVT-VTB 20/11/2015  S? GTVT H? Ch Minh  VV ki?n ngh? hu?ng d?n tri?n khai th?c hi?n theo ho?t d?ng d?c th kinh doanh c?a don v? v?n t?i
17685 26/11/2015 3527/TTr-BQLDA3 25/11/2015  Ban 3  TT vv ph duy?t d? n k?t n?i GT g?m k?t n?i du?ng cao t?c v tang cu?ng hng ha 2 chi?u gi?a VN v Lo
17684 26/11/2015 3423/BQLDA3-KTKH 13/11/2015  Ban 3  Bo co cng tc BVMT d? n VRAMP
17683 26/11/2015 3411/PMUTL-KTKH 20/11/2015  Ban QLDA Thang Long  VV dnh gi k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? c?a ch? d?u tu, BQLDA
17682 26/11/2015 3492/TTr-BQLD3 20/11/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t HS MT gi th?u TV1: tu v?n l?p cc d?nh m?c v? BT v nng c?p du?ng b? - d? n VRAMP
17681 26/11/2015 1565/TTr-SGTVT 25/11/2015  S? GTVT Lai Chu  TT vv ph duy?t HS HC v d? ton CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo BGT bu?c 1 km0-22... QL12 t?nh Lai Chu
17680 26/11/2015 3977/CQLBIV-KHKT 25/11/2015  C?c QLB IV  VV xin l?p d? n TSC hu h?ng m?t du?ng km1928+850-1935+850 QL1 t?nh Long An
17679 26/11/2015 1892/TTr-SGTVT 19/11/2015  S? GTVT Vinh Phc  TT ph duy?t HSHC v d? ton CT kh?c ph?c h?u qu? l?t bo, BGT bu?c 1 QL2B, 2C, t?nh Vinh Phc
17678 26/11/2015 365/CTTQG-NCPT 24/11/2015  Trung tm ch?ng th?c di?n t? QG  VV kh?o st nhu c?u v? xc th?c di?n t? trong cc d?ch v? cng tr?c tuy?n
17677 26/11/2015 4039/CV-HCM-DA8 23/11/2015  Ban QLDA du?ng HCM  VV nghi?m thu bn giao dua vo sd gi th?u 13 - c?u Knh Ci T?t do?n Nam Can - ?t Mui du?ng HCM
17676 26/11/2015 15767/BGTVT-VP 26/11/2015  B? GTVT  GM 9.00 ngy 29/11/2015,vv ki?m tra d? n ti?p xc c? tri v lm vi?c v?i lnh d?o t?nh Thanh Ha
17675 26/11/2015 2398/GM-BGTVT 25/11/2015  B? GTVT  GM lnh d?o V? VT, 8.30 ngy 30/11/2015, VV l?y ki?n th?ng nh?t th?c hi?n KH t? ch?c d?t cao di?m KTTTX
17674 26/11/2015 2392/GM-BGTVT 24/11/2015  B? GTVT  GM Lnh d?o v? KHCN, 10.30 ngy 01/12/2015, VV lm vi?c cng cng ty Scania
17673 26/11/2015 2396/GM-BGTVT 25/11/2015  B? GTVT  GM Chnh thanh tra B?, 8.00 ngy 31/11/2015, VV cng tc QL BV KCHT GT v?i QL du?c giao ?y thc QL
17672 26/11/2015 15706/BGTVT-MT 24/11/2015  B? GTVT  VV XD KH ki?m tra cng tc BVMT nam 2016
17671 26/11/2015 46/KTr 25/11/2015  on ki?m tra B? GTVT  GM 30/11/2015, vv lm vi?c v?i cc c?c ....
17670 26/11/2015 991/TB-BGTVT 24/11/2015  B? GTVT  TB KL c?a TT Tru?ng t?i cu?c h?p ki?m di?m ti?n d? tri?n khai d? n th di?m XHH gim st, x? l vi ph?m, B TT ATGT qua hnh ?nh d?i v?i tuy?n cao t?c PV_C?u gi? - NB, v HN - Ph Th?
17669 26/11/2015 4178/Q-BGTVT 24/11/2015  B? GTVT  Q vv ph duy?t di?u ch?nh th?i gian th?c hi?n d? n DTXD C?i t?o QL20 km123+105.17-268 t?nh lm ?ng theo BOT k?t h?p BT
17668 26/11/2015 15726/BGTVTV-VT 25/11/2015  B? GTVT  VV VV ch?p thu?n Cng ty CP Du l?ch v Truy?n thng Ng?c Vi?t t? ch?c don Caravan t c?a khch QT Thi Lan vo tham gia GT t?i VN
17667 26/11/2015 15727/BGTVT-VT 25/11/2015  B? GTVT  VV ch?p thu?n Cng ty CP Du l?ch v Truy?n thng Ng?c Vi?t t? ch?c don Caravan t c?a khch QT Thi Lan vo tham gia GT t?i VN
17666 26/11/2015 157/BGTVT-VT 25/11/2015  B? GTVT  VV ch?p thu?n Cng ty CP Du l?ch v Truy?n thng Ng?c Vi?t t? ch?c don Caravan t c?a khch QT Thi Lan vo tham gia GT t?i VN
17665 26/11/2015 256/TTHNTNN-CTT 19/11/2015  H?i d?ng nghi?m thu nh nu?c cc CTXD co quan thu?ng tr?c h?i d?ng  VV ki?m tra dua vo khai thc s? d?ng t?m th?i do?n tuy?n t? km0+420-21+200 ... cao t?c H N?i - H?i Phng
17664 26/11/2015 15711/BGTVT-PC 25/11/2015  B? GTVT  VV l?y ki?n d?i v?i ci d? th?o KH c?a B? nam 2016
17663 26/11/2015 1934/UBND-KTN 20/11/2015  UBND t?nh H?u Giang  VV xin cho php t?m th?i du?c s? d?ng di?m d?u n?i t?m t?i QL Nam Sng H?u
17662 26/11/2015 15678/BGTVT-CYT 24/11/2015  B? GTVT  VV phng ch?ng b?nh s?t xu?t huy?t
17661 26/11/2015 15703/BGTVT-TCT 24/11/2015  B? GTVT  VV ngu?n v?n th?c hi?n b? sung di?u ch?nh d? n s?a ch?a khi ph?c m?t du?ng QL5
17660 26/11/2015 15712/BGTVT-VT 25/11/2015  B? GTVT  VV l?y ki?n gp d? th?o TT quy d?nh v? Quy trnh l?a ch?n don v? khai thc tuy?n VTHK c? d?nh
17659 26/11/2015 3526/TTr-BQLDA3 25/11/2015  Ban 3  TT vv ph duy?t HS TK BVTC c?u Su?i C?n t?nh Cao B?ng
17658 26/11/2015 8595/UBND-GT 24/11/2015  UBND t?nh Ngh? An  VV tri?n khai h?p ph?n c?u dn sinh thu?c d? n LRAMP
17657 26/11/2015 406/SGTVT-QLDA 24/11/2015  S? GTVT Tr Vinh  VV ph duy?t quy?t ton DAHT c?i t?o QL53 t?nh Tr Vinh
17656 26/11/2015 371/CV-KHKT 21/11/2015  Cng ty TNHH BOT 36.71  VV xin ki?n th?a thu?n c?a CQNN c th?m quy?n d?i v?i Quy trnh t? ch?c QL v?n hnh khai thc sd v b?o tr tuy?n QL19
17655 26/11/2015 1142/TTr-BQLDA8 24/11/2015  Ban QLDA 8  TT vv xin ph duy?t KQ LCNT gi th?u 1: tu v?n kh?o st, l?p BC KTKT CT c?u ti?u khu 603 H Lm, t?nh H ng
17654 26/11/2015 1370/TTr-BQLDA4-KTKH 23/11/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t KQ LCNT gi th?u 2 tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u Khe Yn, t?nh Ngh? An sd v?n NCYT
17653 26/11/2015 1371/TTr-BQLDA4-KTKH 23/11/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t KQ LCNT gi th?u 2 tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u B?n M?i t?nh Qu?ng Tr? sd v?n NCYT
17652 26/11/2015 1372/TTr-BQLDA4-KTKH 23/11/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t KQ LCNT gi th?u 2 tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u B?n Ui, t?nh Son La, sd v?n NCYT
17651 26/11/2015 1373/TTr-BQLDA4-KTKH 23/11/2015  Ban 4  TT vv ph duy?t KQ LCNT gi th?u 2: tu v?n th?m tra BC KTKT CT c?u Xm L?ng t?nh Ha Bnh sd v?n NCYT
17650 26/11/2015 0/TKTTTX Lm ?ng 17/11/2015  Tr?m KTTTX Lm ?ng  VV bo co tnh tr?ng c?a b? cn t?i Tr?m KTTX s? 10 - Lm ?ng
17649 26/11/2015 1734/BQL-KTT 23/11/2015  Ban QLDA 85  TT vv trnh duy?t danh sch nh th?u d?t yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u 2.6.1: tu v?n ki?m ton quy?t ton d? n hon thnh cho do?n trnh do Mang en .. km8-165
17648 26/11/2015 97/QBTTW-VB 24/11/2015  Qu? b?o tr B TW  VV th?c hi?n nhi?m v? XDKH chi nam 2016
17647 26/11/2015 96/QBTTW-VB 24/11/2015  Qu? b?o tr B TW  VV di?u ch?nh k? ho?ch chi qu? BT B TW 2015
17646 26/11/2015 125/VPQ 20/11/2015  Van phng Qu? B?o tr du?ng b? TW  VV b? tr v?n GPMB d? n c?i t?o cc v? tr ti?m ?n TNGT trn QL49C t?nh Qu?ng Tr?
17645 26/11/2015 83/QBTTW-BC 21/10/2015  Qu? b?o tr B TW  Bo co tnh hnh nhi?m v? 9 thng d?u nam v tri?n khai nhi?m v? 3 thng cu?i nam 2015
17644 26/11/2015 04/NQ-QBTTW 28/10/2015  Qu? b?o tr B TW  Ngh? quy?t phin h?p thu?ng k? Qu III nam 2015 c?a H?i d?ng qu?n l QBTTW
17643 26/11/2015 2549/TTr-CQLBI 30/10/2015  C?c I  TT ph duy?t KH LCNT CT s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng km19+950-3+809 QL38B
17642 26/11/2015 3868/UQ-CQLBIV 16/11/2015  C?c QLB IV  Gi?y ?y quy?n c?a c?c IV