Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  212  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
1481 30/1/2015 355/SGTVT-QLGT 29/1/2015  S? GTVT Thanh Ha  V/v b? sung h? th?ng ATGT v s?a ch?a n?n m?t du?ng QL47B t?nh Thanh Ha
1480 30/1/2015 320/SGTVT-TTr 27/1/2015  S? GTVT Thanh Ha  V/v d? ngh? bn giao, hon tr? thi?t b? cn luu d?ng d? phng c?a T?ng c?c BVN
1479 30/1/2015 0737/AMN-T 29/1/2015  BQLDA cc cng trnh di?n Mi?n Nam  V/v ph?i h?p th?c hi?n gi?a d? n du?ng dy 500kv Sng H?u - ?c Ha v cc d? n du?ng t cao t?c, du?ng s?t
1478 30/1/2015 34/VQG-KL 26/1/2015  Vu?n qu?c gia B?n En  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
1477 30/1/2015 286/CQLBIV-QLBTB 28/1/2015  C?c QLB IV  V/v x? l c?u La Ng (cu) Km34+900 QL20 t?nh ?ng Nai
1476 30/1/2015 150/TTr-SGTVT 28/1/2015  S? GTVT H Nam  T/T v/v phe duy?t KH l?a ch?n nh th?u th?c hi?n cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn cc tuy?n QL ?y thc QL21, QL21B, Ql37B v QL38 d?a ph?n t?nh H Nam 2015-2017
1475 30/1/2015 358/UBND-QLT 28/1/2015  UBND t?nh Lo Cai  V/v l?p d? n d?u tu s?a ch?a hu h?ng n?n m?t du?ng v h? th?ng thot nu?c d?c trn QL70 do?n qua th? tr?n Ph? Rng huy?n B?o Yn t?nh Lo Cai
1474 30/1/2015 1375/BGTVT-PC 30/1/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? c ki?n d?i v?i d? xu?t c?a Hi?p h?i v?n t?i t VN
1473 30/1/2015 285/SGTVT-BQLDA2 29/1/2015  S? GTVT H Tinh  V/v xin b? tr v?n kh?i lu?ng hon thnh cng trnh s?a ch?a, c?i t?o d?m b?o ATGT QL15B t?nh H Tinh
1472 30/1/2015 174/SGTVT-QLKT 29/1/2015  S? GTVT Ha Bnh  V/v ki?m tra cng trnh hon thnh tru?c khi nghi?m thu dua cng trnh du?ng 12B, do?n Km18-Km47+300 (phn do?n Km24+00-Km30+00) dua vo khai thc, s? d?ng
1471 30/1/2015 104/CQLBIII-ATGT 23/1/2015  C?c QLB III  V/v hi?n tr?ng khu v?c d?u n?i du?ng vo khu cng nghi?p Ph Ti t?i Km1229+582 QL1 t?nh Bnh ?nh
1470 30/1/2015 229/SGTVT-BVSN 29/1/2015  S? GTVT Ngh? An  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n dn gi?y ph?n quang ln c?c tiu, tn lu?n sng trn cc do?n du?ng nguy hi?m, ch?u ?nh hu?ng c?a suong m
1469 30/1/2015 150/SGTVT-GT&ATGT 27/1/2015  S? GTVT Ph Th?  V/v nghi?m thu h?t b?o hnh c?u Ng?c Thp v nhnh n?i xu?ng t?nh l? 315
1468 30/1/2015 1310/BGTVT-TCT 29/1/2015  B? GTVT  V/v gp d? th?o h?p d?ng chnh th?c DA d?u tu XD du?ng Ha L?c - Ha Bnh v c?i t?o, nng c?p QL6 do?n Xun Mai - Ha Bnh theo hnh th?c H BOT
1467 30/1/2015 268/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t nhi?m v? kh?o st v d? ton cng tc kh?o st, l?p DA d?u tu XD c?u S?o Phong .... t?nh Qu?ng Bnh
1466 30/1/2015 129/TSPMU-TBQLDA-CAU 29/1/2015  Ban ATGT  V/v bn giao dua vo khai thc s? d?ng h?ng m?c c?u vu?t du?ng s?t, Ti?u DA nt giao gi?a du?ng s?t B?c Nam v?i QL1A t?nh Ninh Bnh
1465 30/1/2015 1316/BGTVT-QLXD 29/1/2015  B? GTVT  V/v r sot, di?u ch?nh v? tr m? d?i phn cch gi?a v b? tr h? th?ng bi?n bo hi?u du?ng b? - DA nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Thanh Ha - C?n Tho
1464 30/1/2015 132/TSPMU-TBQLDA-CAU 29/1/2015  Ban ATGT  V/v d?t tn cng trnh c?u vu?t du?ng s?t thu?c ti?u DA nt giao gi?a du?ng s?t B?c Nam v?i QL1A, TX Long Khnh t?nh ?ng Nai
1463 30/1/2015 07/TTr-UBND 27/1/2015  UBND t?nh Vinh Long  T/T v/v b? sung di?m d?u n?i vo QL54 t?i v? tr Km67+00
1462 30/1/2015 09/TCMB 27/1/2015  Tru?ng TC GTVT Mi?n B?c  V/v xin thay d?i phuong n x? l ti s?n d du?c di?u chuy?n cho Tru?ng
1461 30/1/2015 153/CQLBII-ATGT 27/1/2015  C?c QLB II  V/v k?t qu? ki?m tra v? tr d?u n?i b?n xe v bi d? xe tinh vo QL9 t?i Km1+279 d?n Km1+551 (P) t?nh Qu?ng Tr?
1460 30/1/2015 183/CQLBII-ATGT 27/1/2015  C?c QLB II  V/v thi?t k? k? thu?t nt giao d?u n?i t?m th?i t? CHXD vo QL1 t?i Km443+050 (P) t?nh Ngh? An
1459 30/1/2015 71/TTCNCGB-T 26/1/2015  Tru?ng TCN CGB  V/v bo co k?t qu? t?p hu?n gio vin kha 32
1458 30/1/2015 145b/CQLBI-ATGT 23/1/2015  C?c QLB I  V/v thi cng lao l?p d?m c?u vu?t c?t ngang QL38 t?i Km42+500 thu?c DA du?ng t cao t?c H N?i - H?i Phng
1457 30/1/2015 313/KVN-VAR 27/1/2015  C?c ang ki?m Vi?t Nam  V/v th?c hi?n cng di?n c?a Ch? t?ch ?y ban ATGT QG
1456 30/1/2015 23/756-KH 16/1/2015  Cng ty 756  V/v xin tham gia cc d? n xy l?p 96 c?u treo v du?ng b? s? d?ng v?n tri phi?u Chnh ph?
1455 30/1/2015 280/CQLBIV-QLBT 29/1/2015  C?c QLB IV  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n cng tc BGT t?i do Ph Hi?p (Km172+800-Km172+880) thu?c DA BOT QL20 t?nh Lm ?ng
1454 30/1/2015 147/TTr-CQLBI 23/1/2015  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XD v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a kh?n c?p h? th?ng ATGT ...t?nh Hung Yn, H?i Duong v TP H?i Phng
1453 30/1/2015 76/TTr 26/12/2014  Cng ty HTGT 207  T/T v/v xin tham gia d? th?u v nh?n th?u thi cng cc gi th?u thu?c DA XD 186 c?u treo dn sinh
1452 30/1/2015 1237/BGTVT-TC 29/1/2015  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
1451 30/1/2015 1256/BGTVT-KHT 29/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Qu?ng Nam
1450 30/1/2015 1209/BGTVT-VT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a DNTN Tng Son
1449 30/1/2015 1272/BGTVT-VT 29/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i d? ngh? hu?ng d?n th?c hi?n d?i v?i xe khch b? gi? gi?y t? vo b?n xe dn khch
1448 30/1/2015 1303/BGTVT-KCHTGT 29/1/2015  B? GTVT  V/v m? d?i phn cch cho xe c?p c?u vo b?nh vi?n Qu?c t? Green t?i Km96+500, QL5 (du?ng Nguy?n Van Linh)
1447 30/1/2015 157/VPCP-TH 21/1/2015  Van phng Chnh Ph?  V/v chuong trnh cng tc nam 2015
1446 30/1/2015 1246/BGTVT-KCHT 29/1/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n d?i tn c?u Ci Rang trn du?ng d?n c?u C?n Tho
1445 30/1/2015 1238/BGTVT-PC 29/1/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? di?u ch?nh thnh vin H?i d?ng ph?i h?p ph? bi?n, gio d?c php lu?t c?a B? GTVT
1444 30/1/2015 1178/BGTVT-KCHT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Ti?n Giang g?i t?i k? h?p th? 8 QH kha XIII
1443 30/1/2015 1199/BGTVT-TCCB 28/1/2015  Ban v s? ti?n b? ph? n? B? GTVT  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n m?c tiu qu?c gia v? bnh d?ng gi?i nam 2015
1442 30/1/2015 1194/BGTVT-MT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n van b?n QPPL v? ti nguyn v b?o v? mi tru?ng
1441 30/1/2015 1152/BGTVT-KHT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Nam ?nh
1440 30/1/2015 1201/BGTVT-KCHTGT 28/1/2015  B? GTVT  V/v d?u n?i vo QL1 thu?c d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
1439 30/1/2015 74/TT 30/1/2015  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
1438 30/1/2015 12/VP-TH 12/1/2015  Van phng B? GTVT  V/v ph?i h?p t? ch?c chuong trnh nh?p c?u yu thuong
1437 30/1/2015 348/Q-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Q v/v tuy?n d?ng cng ch?c v b? nhi?m vo ng?ch chuyn vin d?i v?i ng Vu S? Qu
1436 30/1/2015 1475/CQLBIII-QLBTB 28/11/2014  C?c QLB III  V/v bo co k?t qu? ki?m tra hi?n tru?ng gi th?u D.HA-07 do?n Km457+200-Km460+531.81 QL14 t?nh Kon Tum tru?c khi xc nh?n h?t b?o hnh
1435 30/1/2015 16/CQLBIII-ATGT 29/1/2015  C?c QLB III  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 Km1444+00-Km1499+00 du?ng HCM
1434 30/1/2015 73B/TT 30/1/2015  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
1433 30/1/2015 350/Q-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Q v/v tuy?n d?ng cng ch?c v b? nhi?m vo ng?ch chuyn vin d?i v?i ng Nguy?n Vu Tu?n
1432 30/1/2015 349/Q-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Q v/v tuy?n d?ng cng ch?c v b? nhi?m vo ng?ch chuyn vin d?i v?i b Nguy?n Th? Lanh
1431 30/1/2015 351/Q-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Q v/v tuy?n d?ng cng ch?c v b? nhi?m vo ng?ch chuyn vin d?i v?i ng Luong Van Hng
1430 30/1/2015 352/Q-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Q v/v tuy?n d?ng cng ch?c v b? nhi?m vo ng?ch chuyn vin d?i v?i ng Ph?m Minh ?c
1429 30/1/2015 0/GM BHCM 27/1/2015  Ban QLDA du?ng HCM  GM h?i ngh? t?ng k?t cng tc nam 2014 v tri?n khai KH nhi?m v? nam 2015
1428 30/1/2015 230/CQLBI-QLBTB 29/1/2015  C?c QLB I  V/v d? ngh? don gi b vnh (b ln) c?a cng trnh s?a ch?a hu h?ng d? BATGT c?u Ki?n Km20+590 QL10
1427 30/1/2015 229/CQLBI-QLBTB 29/1/2015  C?c QLB I  V/v dang k l trnh qu?n l c?u Vinh Th?nh QL2C
1426 30/1/2015 216/TTr-CQLBI 28/1/2015  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT r sot, ki?m tra di?u ch?nh bi?n bo t?i tr?ng c?u trn cc tuy?n QL thu?c d?a bn qu?n l c?a C?c QLB I
1425 30/1/2015 225/CQLBI-ATGT 29/1/2015  C?c QLB I  V/v h?ng tr?m bi?n p c?p di?n chi?u sng c?u Vinh Th?nh Km7+314 QL2C
1424 30/1/2015 191/TTr-CQLBI 28/1/2015  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT s?a ch?a m?t du?ng b?ng b tng nh?a do?n Km438-Km455 v son k? du?ng Km438-Km445 du?ng HCM t?nh Ha Bnh
1423 30/1/2015 190/TTr-CQLBI 28/1/2015  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT x? l di?m m?t ATGT t? Km477+400-Km477+800 v x? l cc v? tr m?t ATGT t?i cc du?ng ngang giao v?i du?ng HCM t?nh Ha Bnh
1422 30/1/2015 105/SGTVT-KHTC 28/1/2015  S? GTVT Son La  V/v thanh l phuong ti?n vu?t sng t?i b?n ph P Un, QL279 v b?n ph V?n Yn; QL43 v x? l 02 c?u cu trn QL37 t?nh Son La
1421 30/1/2015 1235/BGTVT-TC 29/1/2015  B? GTVT  V/v n?p bo co ti chnh nam 2014
1420 30/1/2015 15/VPQ 29/1/2015  Van phng Qu? BTBTW  V/v l?y ki?n T?ng c?c BVN v? t?m giao KH chi Qu? BTB TW nam 2015
1419 30/1/2015 43/CQLBCT-KHKT 29/1/2015  C?c qu?n l du?ng b? Cao t?c  V/v bo co k?t qu? xy d?ng quy ch? qu?n l ho?t d?ng Trung tm qu?n l di?u hnh giao thng khu v?c pha Nam
1418 30/1/2015 13/C-BGTVT 29/1/2015  B? GTVT  Cng di?n v/v yu c?u kh?n truong kh?c ph?c hi?n tu?ng n?t mp m?t du?ng DA nng c?p QL91 do?n Chu ?c - T?nh Bin
1417 30/1/2015 1211/BGTVT-KHCN 29/1/2015  B? GTVT  V/v xy d?ng d? th?o Thng tu thay th? Thng tu 23/2011/TT-BGTVT
1416 30/1/2015 01/UBND 26/1/2015  UBND huy?n Di?n Chu  on d? ngh? c?p php thi cng c/trnh hon tr? c?ng cho trn QL1A huy?n Di?n Chu t?nh Ngh? An
1415 29/1/2015 54/Q-SGTVT 23/1/2015  S? GTVT Lm ?ng  Q v/v phn cng vi?c gi?a Gim d?c v cc Ph Gim d?c S?
1414 29/1/2015 113/CQLBIII-ATGT 26/1/2015  C?c QLB III  V/v d? ngh? gia cu?ng c?u B?n Gi?ng Km0+250 QL14D d? v?n chuy?n cu?n khng 98 t?n
1413 29/1/2015 145/SGTVT-VP 26/1/2015  S? GTVT Khnh Ha  V/v cung c?p thng tin v? tr?m KTTTX luu d?ng v ho?t d?ng KSTTX
1412 29/1/2015 31/BATGT 26/1/2015  Ban ATGT Khnh Ha  V/v l?p d?t bi?n bo c?m vu?t v h?n ch? t?c d? t?i do R? Tu?ng QL1 t?nh Khnh Ha
1411 29/1/2015 102/SGTVT-KCHT 26/1/2015  S? GTVT Cao B?ng  V/v c?m bi?n bo h?n ch? tc d? d?i v?i xe khch giu?ng n?m hai t?ng
1410 29/1/2015 35/UBND-VP5 21/1/2015  UBND t?nh Nam ?nh  V/v bo co t?ng k?t 5 nam xy d?ng v pht tri?n GTNT giai do?n 2010-2014
1409 29/1/2015 111/CQLBIII-QLBTB 26/1/2015  C?c QLB III  V/v bo co k?t qu? phc tra hi?n tru?ng gi th?u s? 2 do?n Km536-Km538 v gi th?u s? 4 do?n Km540-Km542 QL14 t?nh Gia Lai
1408 29/1/2015 32/2015/CV-DTC 28/1/2015  Cng ty CP d?u tu ?ng Thu?n  V/v qu?n l, khai thc tr?m thu ph v b?o tr du?ng b? d? n QL1 do?n trnh TP Bin Ha t?nh ?ng Nai
1407 29/1/2015 249/CQLBIV-TCCB 27/1/2015  C?c QLB IV  V/v th?ng nh?t ch? truong di?u d?ng, b? nhi?m ng Nguy?n Van Tr?ng Gim d?c C?m ph Vng C?ng
1406 29/1/2015 914/UBND-CN 28/1/2015  UBND t?nh Thanh Ha  V/v tri?n khai th?c hi?n cng di?n s? 07/C-BGTVT c?a B? GTVT v? vi?c ti?p t?c ch?n ch?nh v x? l tri?t d? tnh tr?ng phuong ti?n v?n t?i du?ng b? vi ph?m ch? hng qu t?i tr?ng cho php trn d?a bn t?nh
1405 29/1/2015 458/UBND-GT 23/1/2015  UBND t?nh Th?a Thin Hu?  V/v d? ngh? b? sung cc c?p c?a kh?u v tuy?n du?ng v?n chuy?n hng ha qu c?nh qua lnh th? Vi?t Nam vo c?ng Chn My t?nh TT Hu?
1404 29/1/2015 284/SGTVT-QLPT 29/1/2015  S? GTVT H N?i  V/v t?p hu?n nng cao trnh d? gio vin d?y li xe nam 2015
1403 29/1/2015 85/2015/CV-CII 27/1/2015  Cng ty CP HTKT TP HCM  V/v bo co vi?c chuy?n nhu?ng quy?n gp v?n v qu?n l d? n h?p d?ng d? n BOT m? r?ng tuy?n trnh QL1 do?n qua TP Phan Rang - Thp Chm trn d?a bn t?nh Ninh Thu?n
1402 29/1/2015 11/BDA5-VP 27/1/2015  Ban 5  T/T v/v d? ngh? khen thu?ng nam 2014
1401 29/1/2015 06/TTr-SGTVT 23/1/2015  S? GTVT H?i Phng  T/T v/v xin duy?t d? ton thu, chi c?u phao sng Ha - QL37 nam 2015
1400 29/1/2015 89/UBND-KTTH 22/1/2015  UBND t?nh H?u Giang  V/v xin di?u chnhr l trnh v tn cc di?m d?u n?i giao thng vo QL Nam Sng H?u di qua d?a bn huy?n Chu Thnh t?nh H?u Giang
1399 29/1/2015 24/TT-SGTVT 19/1/2015  S? GTVT Lm ?ng  T/T th?m d?nh, ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km51+114-Km69+174 QL28B t?nh Lm ?ng
1398 29/1/2015 23/KH-UBND 21/1/2015  UBND t?nh H Tinh  KH l?p l?i tr?t t? hnh lang ATB (qu?c l?, du?ng t?nh) v du?ng s?t giai do?n 2015-2020 trn d?a bn t?nh H Tinh
1397 29/1/2015 06/TTr.SGTVT 23/1/2015  S? GTVT H?u Giang  T/T v/v ph duy?t kinh ph l?p gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng, c?u <25m v c?u 300m>L>25m.... QL61B t?nh H?u Giang
1396 29/1/2015 270-2015/T38(TLX) 29/1/2015  Trung tm T, SHLX tru?ng C CSND 1  Bo co b? sung
1395 29/1/2015 1283/BGTVT-KCHT 29/1/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n Q s? 298/Q-GTVT ngy 23/01/2015 c?a B? GTVT
1394 29/1/2015 253/CQLBIV-ATGT 27/1/2015  C?c QLB IV  V/v d? ngh? h? th?p d?i phn cch gi?a trn QL1 t?i Km1983+60 c?a S? GTVT Ti?n Giang
1393 29/1/2015 254/CQLBIV-ATGT 27/1/2015  C?c QLBIV  V/v bo co cng tc x? l vi?c t? ch?c giao thng do?n tuy?n Km1841+000-Km1851+714 QL1 t?nh ?ng Nai
1392 29/1/2015 281/BQLDA6-DA3 28/1/2015  Ban 6  V/v ch?p thu?n danh sch di?u tra c?u b? sung, h?p ph?n B, h?p d?ng d?ch v? tu v?n k? thu?t, DA tn d?ng ngnh GTVT
1391 29/1/2015 280/BQLDA6-DA3 28/1/2015  Ban 6  V/v ch?p thu?n ngu?n ch? s? gi d? tnh gi tr? di?u ch?nh gi c?a h?p d?ng d?ch v? tu v?n k? thu?t, DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia
1390 29/1/2015 03/N-NCT 26/1/2015  Ban QLDA nng c?p th? Cao Lnh  on d? ngh? c?p php thi cng cng trnh nng c?p cc du?ng nhnh d?u n?i vo QL30
1389 29/1/2015 277/BQLDA6-HDA4 28/1/2015  Ban 6  V/v ki?n ngh?, d? xu?t i?i php x? l k? thu?t hi?n tru?ng cc gi th?u s? 2, 3 thu?c DA c?i t?o nng c?p QL25
1388 29/1/2015 264/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Khe La 1 t?nh Ngh? An
1387 29/1/2015 254/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u XD c/trnh c?u A V?u t?nh Th?a Thin Hu?
1386 29/1/2015 255/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u H J t?nh Gia Lai
1385 29/1/2015 86/CQLXDB-VP 29/1/2015  C?c QLXD B  V/v b? sung h? so thi cng ch?c nam 2014
1384 29/1/2015 191/VTN-BQLDA 20/1/2015  Cng ty vi?n thng lin tinh  V/v ph?i h?p tri?n khai xy d?ng tuy?n cp quang d?c du?ng cao t?c Trung Luong - M? Thu?n
1383 29/1/2015 151/CTS 15/1/2015  Cng ty CP TM DV v TT C?u Long  V/v xy d?ng pano tuyn truy?n ATGT trn tuy?n cao t?c TP HCM-TL d?a bn t?nh Long An
1382 29/1/2015 90/UBND-KTCN 22/1/2015  UBND t?nh Kin Giang  V/v d? ngh? s?a ch?a d?m b?o giao thng c?u R?ch S?i hi?n h?u, t?i Km111+913 QL80 t?nh Kin Giang
1381 29/1/2015 178/GM-BGTVT 28/1/2015  B? GTVT  GM h?p lm vi?c gi?a B? tru?ng inh La Thang v?i lin hi?p cc t? ch?c h?u ngh? Vi?t Nam v? t? ch?c H h?u h\ngh? Vi?t Nam - Nh?t B?n
1380 29/1/2015 177/GM-BGTVT 28/1/2015  B? GTVT  GM h?p v? ti?n d? th?c hi?n v cng tc qu?n l khai thc d? n cao t?c H N?i - H?i Phng
1379 29/1/2015 103/CQLBIII-ATGT 23/1/2015  C?c QLB III  V/v th?c hi?n cc bi?n php d? l?y nam 2015 l nam Gi?m tan n?n giao thng, khng cn xe qu t?i
1378 29/1/2015 265/BQLDA3-KHKT 28/1/2015  Ban 3  V/v b? sung nh th?u v giao c?u cho cc nh th?u tham gia thi cng c?u treo thu?c ? n XD c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn
1377 29/1/2015 256/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Ch? Qunh t?nh H Tinh
1376 29/1/2015 257/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Thn 17 t?nh Ngh? An
1375 29/1/2015 258/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Vn Ph t?nh Thanh Ha
1374 29/1/2015 259/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Bo B?t t?nh Thanh Ha
1373 29/1/2015 260/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u B?c Phe t?nh Qu?ng Ninh
1372 29/1/2015 261/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Phing Vng t?nh Cao B?ng
1371 29/1/2015 262/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Tn L?p t?nh H Giang
1370 29/1/2015 21/TTr-BQLDA6 29/1/2015  Ban 6  T/T v/v trnh duy?t gi tr? cu?i cng gi th?u s? 4 DA DTXD tuy?n trnh TP Hu?, t?nh Th?a Thin Hu?
1369 29/1/2015 214/SGTVT-QLGT 19/1/2015  S? GTVT B?n Tre  V/v xin di?u ch?nh KH chi Qu? BTB TW nam 2014
1368 29/1/2015 07/CV-TB 27/1/2015  Cng ty TNHH Thanh Bnh  on d? ngh? th?a thu?n TKKT XD d?u d?p dng th?y di?n Sng L 2 n?i vo hnh lang an ton QL2 v gia c? mi d?m b?o A T cho hnh lang QL2 d? thi cng DA th?y di?n Sng L 2 t?nh H Giang
1367 29/1/2015 124/CQLBIII-ATGT 29/1/2015  C?c QLB III  V/v kh?n truong kh?c ph?c tnh tr?ng hu h?ng m?t du?ng v s?a ch?a du?ng c?u n?n do?n qua do C Mng QL1 t?nh Ph Yn
1366 29/1/2015 11/QBTTW-VB 28/1/2015  Qu? b?o tr du?ng b? TW  V/v bo co danh m?c v tnh hnh th?c hi?n cc d? n s? d?ng ngu?n v?n Qu? B?o tr du?ng b?
1365 29/1/2015 253/TTr-BQLDA3 28/1/2015  Ban 3  T/T v/v xin tch phng tr?c thu?c Ban
1364 29/1/2015 96/TTr-BQLDA4-KTKH 28/1/2015  Ban 4  T/T ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u DATP2 thu?c DA d?u tu s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i cc v? tr c?p bch trn QL
1363 29/1/2015 99/BQLDA8-TCKT 23/1/2015  Ban 8  V/v trnh duy?t d? ton chi ph qu?n l d? n nam 2015
1362 29/1/2015 012/HHVT-TV 28/1/2015  Hi?p h?i v?n t?i t Vi?t Nam  V/v d? ngh? th?c hi?n d?ch v? cng
1361 29/1/2015 263/BQLDA3-PID1 28/1/2015  Ban 3  Bo co qu trnh d?u th?u tuy?n ch?n danh sch ng?n cc gi th?u tu v?n thu?c ti?u h?p ph?n D1 tang cu?ng v d?i m?i ngu?n l?c c?a T?ng c?c BVN thu?c DA VRAMP
1360 29/1/2015 1114/BGTVT-KHT 27/1/2015  B? GTVT  V/v xc nh?n thnh vin ph?i h?p v?i chuyn gia Jica d? n xy d?ng trung tm ITS pha B?c
1359 29/1/2015 1106/BGTVT-TCCB 27/1/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n KH ph? bi?n, gio d?c php lu?t nam 2015
1358 29/1/2015 284/BQLDA6-DA6 29/1/2015  Ban 6  V/v yu c?u nh th?u kh?n truong hon thnh thi cng hi?n tru?ng v hon thi?n h? so hon cng d? bn giao dua vo s? d?ng - s?a ch?a c?u Sng Ci cu thu?c gi th?u s? B2-34
1357 29/1/2015 1094/BGTVT-KCHT 27/1/2015  B? GTVT  V/v xem xt, x? l d?i v?i d? ngh? th?a thu?n d?u n?i du?ng d?n Khu dn cu ng b?c qu?ng tru?ng van ha v?i QL63 t?nh C Mau
1356 29/1/2015 1131/BGTVT-TC 28/1/2015  B? GTVT  V/v tham gia T? cng tc th?m tra quy?t ton d? n hon thnh
1355 29/1/2015 4927/Q-BGTVT 25/12/2014  B? GTVT  Q v/v ban hnh hu?ng d?n l?a ch?n quy m k? thu?t du?ng GTNT ph?c v? chuong trnh m?c tiu qu?c g ia v? xy d?ng nng thn m?i giai do?n 2010-2020
1354 29/1/2015 1098/BGTVT-KCHT 27/1/2015  B? GTVT  V/v chuy?n van b?n x? l theo Q s? 3154/Q-BGTVT ngy 19/8/2014 c?a B? tru?ng B? GTVT
1353 29/1/2015 1068/BGTVT-KHT 26/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Gia Lai t?i k? h?p th? 8 QH kha XIII
1352 29/1/2015 1139/BGTVT-TCCB 28/1/2015  B? GTVT  V/v ti?p nh?n, b? nhi?m cn b? bi?t phi
1351 29/1/2015 5109/Q-BGTVT 31/12/2015  B? GTVT  Q v/v ban hnh hu?ng d?n v? thi?t k? v t? ch?c giao thng trong giai do?n phn k? d?u tu XD du?ng t cao t?c
1350 29/1/2015 1177/BGTVT-KCHT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Long An -K? h?p thws8 QH kha XIII
1349 29/1/2015 1193/BGTVT-CQLXD 28/1/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n di?u ch?nh ti?n d? thi cng t?ng th? DA m? r?ng QL1 do?n Km1125-Km1153 t?nh Bnh ?nh theo hnh th?c H BOT
1348 29/1/2015 1187/BGTVT-KHT 28/1/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Bnh ?nh
1347 29/1/2015 383/TCBVN-QLBTB 22/1/2015  T?ng c?c BVN  V/v xy d?ng d? th?o bo co t?ng k?t 5 nam xy d?ng v pht tri?n GTNT
1346 29/1/2015 84/UBND-CNXD 21/1/2015  UBND t?nh Ha Bnh  V/v b? sung nhu c?u d?u tu xy d?ng c?u treo dn sinh trn d?a bn t?nh Ha Bnh
1345 29/1/2015 181/TTr-CQLBII 27/1/2015  C?c QLB II  T/T ph duy?t KH d?u th?u XDCT gia c? ch?ng s?t tru?t ta luy t?i Km37+350; Km93+020; Km106+615 QL48C t?nh Ngh? An
1344 29/1/2015 182/TTr-CQLBII 27/1/2015  C?c QLB II  T/T ph duy?t KH d?u th?u XDCT kh?c ph?c h?u qu? do mua lu gy ra nam 2011 (bu?c 1) t?i Km73-Km600; Km79+750; Km82+077 ...QL48C t?nh Ngh? An
1343 29/1/2015 132/TTr-CQLBII 26/1/2015  C?c QLB II  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn trn cc tuy?n QL1, QL7, QL8, QL10, QL12C, QL45...
1342 29/1/2015 05/TTr-SGTVT 27/1/2015  S? GTVT Kon Tum  T/T v/v th?m d?nh v ph duy?t KH d?u th?u XDCT s?a ch?a c?c b? m?t du?ng d?m b?o giao thng cc do?n Km161-Km173; Km178-Km205+373 QL40B t?nh Kon Tum
1341 29/1/2015 18/PTS-NT 28/1/2015  Cng ty CP VT v DV Petrolimex Ngh? Tinh  on d? ngh? ch?p thu?n HS TKKT d?u n?i du?ng nhnh t? c?a hng xang d?u Hung ng vo QL46B ... t?nh Ngh? An
1340 28/1/2015 20/BQL 12/1/2015  BQLD Khu di tch H? Tuy?n Lm  on d? ngh? ch?p thu?nTKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
1339 28/1/2015 391/TTr-SGTVT 26/12/2014  S? GTVT Kin Giang  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a cc c?u Knh 9 Km144+347; 283 Km154+148; 286 Km157+588 ...QL80 t?nh Kin Giang
1338 28/1/2015 223/CQLBIV-QLBTB 26/1/2015  C?c QLBIV  V/v bo co k?t qu? phc tra gi th?u CT01 Km0+220-Km2+300, CT03 Km5+000-Km7+537 tuy?n trnh TP Vinh Long
1337 28/1/2015 1184/BGTVT-KCHT 28/1/2015  B? GTVT  V/v m?i tham gia don cng tc ki?m tra hi?n tru?ng xem xt d? xu?t s?a ch?a trn cc qu?c l?, d?a bn t?nh ak Lak
1336 28/1/2015 240/BQLDA7-KTKH 22/1/2015  Ban 7  V/v b? sung dnh gi k?t qu? th?c hi?n c?a nh th?u xy l?p tham gia cc d? n xy d?ng giao thng s? d?ng ngu?n v?n Ngn sch Nh nu?c do B? Tru?ng B? GTVT quy?t d?nh d?u tu
1335 28/1/2015 295/BQLDA7-KTKH 27/1/2015  Ban 7  T/T v/v ph duy?t d? cuong v d? ton th?m tra ATGT giai do?n tru?c khi dua cng trnh vo khai thc DA T XDCT khi ph?c, c?i t?o QL20 ...
1334 28/1/2015 1065/BGTVT-KHCN 26/1/2015  B? GTVT  V/v thng bo l?ch lm vi?c c?a don cng tc kh?o st th?c tr?ng ho?t d?ng, qu?n l v r sot l?i cc tiu ch v? phn lo?i b?n xe
1333 28/1/2015 1017/BGTVT-TC 26/1/2015  B? GTVT  V/v tham gia ki?n d? th?o tri?n khai k?t lu?n c?a KTNN ki?m ton d? n tuy?n trnh TP Hu?
1332 28/1/2015 35/TB-BGTVT 15/1/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n Ng?c ng t?i h?i ngh? so k?t 01 nam th?c hi?n quy ch? ph?i h?p gi?a B? GTVT v UBND cc t?nh, TP c du?ng s?t di qua trong vi?c d?m b?o TT ATGT ....
1331 28/1/2015 248/BQLDA6-HDA4 27/1/2015  Ban 6  V/v bo co ti?n d? th?c hi?n gi th?u s? 6 do?n Km69-Km76 DA c?i t?o nng c?p QL25
1330 28/1/2015 17/TTr-BQLDA6-KTKH 27/1/2015  ban 6  T/T v/v duy?t ch?nh gi tr? h?p d?ng do?n Km69+470-Km76+00 ...gi th?u s? 6 do?n Km69-Km76 DA c?i t?o, nng c?p QL25
1329 28/1/2015 57/TB-BGTVT 22/1/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng inh La Thang t?i H?i ngh? t?ng k?t cng tc nam 2015 tri?n khai nhi?m v? KH nam 2015 c?a ngnh GTVT
1328 28/1/2015 02/STC-VP 26/1/2015  S? Ti Chnh Ngh? An  V/v cng tc cn b?
1327 28/1/2015 07/TTr-SGTVT 28/1/2015  S? GTVT H?i Phng  T/T v/v xin php l?p b/c KTKT cng trnh s?a ch?a, b?o tr QL37 d?a ph?n TP H?i Phng nam 2015
1326 28/1/2015 38/CQLBCT-KHKT 28/1/2015  C?c QLB Cao t?c  V/v bo co KH tri?n khai xy d?ng d?nh m?c BDTX du?ng cao t?c
1325 28/1/2015 39/CQLBCT-KHKT 28/1/2015  C?c QLB Cao t?c  V/v dang k b? sung KH b?o tr nam 2015 cho C?c QLB cao t?c
1324 28/1/2015 243/CQLBIV-QLBT 27/1/2015  C?c QLBIV  V/v bo co k?t qu? ki?m tra hi?n tru?ng gi th?u s? 3(Km199+750-Km206+000) thu?c DA d?u tu c?i t?o nng c?p QL27 ....
1323 28/1/2015 175/UBND-TQH 21/1/2015  UBND t?nh Bnh Thu?n  V/v d? ngh? b? sung di?m d?u n?i d? an Trung tm D?ch v? v Nh ? Vinh Tn t?i Km1596+100 (bn tri tuy?n), QL1 vo quy ho?ch cc di?m d?u n?i cc QL trn d?a bn t?nh Bnh Thu?n
1322 28/1/2015 08/HC-TH 27/1/2015  Tru?ng TCN GTVT Thang Long  V/v d? ngh? ph duy?t i?u l? tru?ng
1321 28/1/2015 16/TCGTVTMN-TCHC 15/1/2015  Tru?ng TCN GTVT Mi?n Nam  T/T v/v b? nhi?m ch?c danh ph hi?u tru?ng
1320 28/1/2015 81/CQLXDB-QLDA2 28/1/2015  C?c QLXD B  V/v bo co m?t s? n?i dung lin quan d?n ki?n ki?m ton DA d?u tu XD tuy?n trnh TP Hu? t?nh Th?a Thin Hu? c?a KTNN
1319 28/1/2015 01/Cty 9/12/2014  Cng ty Huy Pht  V/v d?u n?i t?m th?i du?ng vo co s? kinh doanh v?t li?u xy d?ng, my nng nghi?p c?a Cng ty TNHH MTV Nam Huy Pht v?i QL37
1318 28/1/2015 84/TTr-SGTVT 23/1/2015  S? GTVT Gia Lai  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m cng ch v KH d?u th?u cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng Tru?ng Son ng thu?c d?p?n t?nh Gia Lai
1317 28/1/2015 90/SGTVT-QLGT 26/1/2015  S? GTVT B?c K?n  V/v r sot, d? xu?t v? tr xy d?ng c?u treo dn sinh trn d?a bn t?nh B?c K?n
1316 28/1/2015 71/TT 28/1/2015  Trung tm DN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
1315 28/1/2015 185/TTr-SGTVT 27/1/2015  S? GTVT H?i Duong  T/T v/v d? ngh? th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh b? sung, di?u ch?nh, thay th? h? th?ng bo hi?u du?ng b? do?n Km52-Km95+180 QL37 t?nh H?i Duong
1314 28/1/2015 184/TTr-SGTVT 27/1/2015  S? GTVT H?i Duong  T/T v/v d? ngh? th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh b? sung, di?u ch?nh, thay th? bi?n bo hi?u du?ng b? QL38B t?nh H?i Duong
1313 28/1/2015 05/TTr-CT 23/1/2015  Cng ty TNHH Quang Ti?n ak Lak  on nh?n th?u thi cng cng trnh
1312 28/1/2015 1108/BGTVT-KHCN 27/1/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? kh?n truong hon thi?n d? th?o Tiu chu?n ch? d?n thi?t k? du?ng t (song ng? Vi?t - Anh)
1311 28/1/2015 138/TTr-P3 27/1/2015  Thanh tra B? GTVT  V/v ki?m tra v x? l nghim hnh vi vi ph?m v? x?p hng v t?i tr?ng phuong ti?n
1310 28/1/2015 118/TTr-P3 27/1/2015  Thanh tra B? GTVT  V/v ki?m tra, x? l vi ph?m (n?u c) theo n?i dung ph?n nh
1309 28/1/2015 1060/BGTVT-KCHT 26/1/2015  B? GTVT  V/v t? ch?c giao thng trn do?n tuy?n t? l trnh Km1811+000-Km1851+714 QL1
1308 28/1/2015 1076/BGTVT-TC 27/1/2015  B? GTVT  V/v chuy?n s? du d? ton v quy?t otn kinh ph thu, chi s? nghi?p nam 2014
1307 28/1/2015 18SY/VP BCS 20/1/2015  Ban Cn s? d?ng -BGTVT  Cng van s? 9478-CV/VPTW ngy 14/01/2014 c?a Van phng BCH TW v? g?i d? cuong thng bo nhanh k?t qu? H?i ngh? TW 10 kha XI
1306 28/1/2015 24SY/VP BCS 20/1/2015  Ban Cn s? d?ng -BGTVT  Hu?ng d?n s? 137-HD/BTGTW ngy 03/12/2014 c?a Ban tuyn gio TW v? h?c t?p chuyn d? nam 2015 h?c t?p v lm theo t?m guong d?o d?c HCM ...
1305 28/1/2015 20SY/VP BCS 20/1/2015  Ban Cn s? d?ng -BGTVT  Sao y cng van s? 9200-CV/VPTW ngy 01/12/2014 c?a Vp Ban ch?p hnh Trung uong v? bo co dnh gi th?c tr?ng, hi?u qu?, l?i th c?a hnh lang kinh t? ng - Ty
1304 28/1/2015 109/TTr-P4 23/1/2015  Thanh tra B? GTVT  V/v b? sung tnh nang ph?n m?m tPublic
1303 28/1/2015 184/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Kon Nu t?nh Kon Tum
1302 28/1/2015 185/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u S?o Phong t?nh Qu?ng Bnh
1301 28/1/2015 186/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a chonh nh th?u c/trnh XD ?c Xuyn t?nh ak Nng
1300 28/1/2015 187/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u K?ch L?n 1 t?nh Kon Tum
1299 28/1/2015 188/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD Lng Bung t?nh Qu?ng Ngi ...
1298 28/1/2015 189/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Tam C?p t?nh Qu?ng Nam ...
1297 28/1/2015 199/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Chi?ng Khoa t?nh Son La thu?c d? n XD cu treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn
1296 28/1/2015 303/UBND-GT 23/1/2015  UBND t?nh i?n Bin  V/v th?a thu?n di?u ch?nh b? sung c?c b?, quy ho?ch cc di?m d?u n?i vo QL trn d?a bn t?nh i?n Bin d?n nam 2020
1295 28/1/2015 198/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT cng trnh XD c?u Thn 2 x Ha L? huy?n Krng Bng t?nh ak Lak ...
1294 28/1/2015 197/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u Tam C?p x Bnh Son huy?n Hi?p ?c t?nh Qu?ng Nam ...
1293 28/1/2015 196/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u Lng Bung x Son Ba huy?n Son H t?nh Qu?ng Ngi ....
1292 28/1/2015 195/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u Kon Nu x ak T? Re huy?n Kon R?y t?nh Kon Tum
1291 28/1/2015 194/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT cng trnh XD c?u K?ch L?n 1, x ak Sao, huy?n Tu Mo Rng t?nh Kon Tum ...
1290 28/1/2015 184/CQLBI-ATGT 27/1/2015  C?c QLB I  V/v b? sung gi?i php cng tc kh?c ph?c l?t bo, b?o d?m giao thng bu?c 1 QL70 do?n Km25A-Km198 t?nh Yn Bi v t?nh Lo Cai sau cc d?t mua bo ngy 19/7-22/7, 28/8-03/9 v 16/9-18/9 nam 2014
1289 28/1/2015 193/TTr-BQLDA3 26/1/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t d? cuong v d? ton kh?o st, l?p b/c KTKT c/trnh XD c?u ?c Xuyn x ?c Xuyn huy?n Krng N t?nh ak Nng ...
1288 28/1/2015 21/2015/BCGST-CTAG 23/1/2015  Cng ty CP T QL91 C?n Tho - An Giang  Bo co gim st, dnh gi th?c hi?n d?u tu nam 2014 DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL91 ....
1287 28/1/2015 52/CQLBIV-TCHC 8/1/2015  C?c QLB IV  V/v d? ngh? xt nng luong d?t 2/2014
1286 28/1/2015 233/CQLBIV-KHKT 26/1/2015  C?c QLB IV  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u XDCT s?a ch?a khe co gin v vu?t d?c du?ng vo cc c?u ng Me Nh?, L?c Ha 1, 2; Ph Qu?i 1,2, Ph An 1,2 ...QL1 t?nh Vinh Long
1285 28/1/2015 224/CQLBIV-QLBT 26/1/2015  C?c QLB IV  V/v bo co k?t qu? ki?m tra 02 d? n BOT trn QL13 t?nh Bnh Phu?c ngy 24/01/2015
1284 28/1/2015 220/CIV-ATGT 26/1/2015  C?c QLB IV  V/v bo co vi?c x? l vi ph?m n?i dung gi?y php ch? hng siu tru?ng, siu tr?ng
1283 28/1/2015 1088/BGTVT-VT 27/1/2015  B? GTVT  V/v ti?p t?c tang cu?ng cng tc d?u tranh ch?ng bun l?u, gian l?n thuong m?i v hng gi?
1282 28/1/2015 12/CV-HN 26/1/2015  Cng ty CP H?ng Nam  V/v xin thi cng cc cng trnh c?u treo trn d?a bn t?nh Yn Bi
1281 28/1/2015 28/TTKTB-KHTC 26/1/2015  Trung tm KTB  V/v d? ngh? cho php s? d?ng ngu?n v?n c?a Trung tm KTB d? thanh ton chi ph tu v?n kh?o st, l?p DA T XDCT thu?c d? n tang cu?ng nang l?c ki?m d?nh ch?t lu?ng cng trnh XD cho Trung tm KTB
1280 28/1/2015 21/GM-SGTVT 27/1/2015  S? GTVT Khnh Ho  GM nghi?m thu h?t th?i gian b?o hnh d?i v?i cng trnh du?ng QL1C ....
1279 28/1/2015 134/TCT-QLKTCN 22/1/2015  T?ng cng ty Sng  V/v tri?n khai thi cng nng c?p d? n QL1A do?n trnh TP H Tinh (ph?n b? sung tang cu?ng k?t c?u m?t du?ng d?m b?o E>=160Mpa)
1278 28/1/2015 43/BATGT-VP 27/1/2015  Ban ATGT H?i Duong  V/v phuong n x? l kh?n c?p n t?c t?i nt giao d?u c?u Lai Vu QL5 v?i du?ng t?nh 390B
1277 28/1/2015 136/PMUTL-KTKH 15/1/2015  Ban QLDA Thang Long  V/v th?c hi?n dnh gi x?p h?ng nang l?c cc t? ch?c Tu v?n ngnh GTVT
1276 28/1/2015 255/BQLDA6-HDA1 27/1/2015  Ban 6  V/v dang k lm vi?c t?i cc v?n d? k? thu?t c?a DA qu?n l ti s?n du?ng d?a phuong (LRAMP)
1275 28/1/2015 93/BQLDA8-KTKH 22/1/2015  Ban 8  V/v di?u ch?nh phn khai chi ti?t KH v?n TPCP nam 2014-DA c?i t?o, nng c?p QL27 do?n Km174-Km272+800 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
1274 28/1/2015 104/BQLDA8-HDA1 26/1/2015  Ban 8  V/v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t t?i nt giao Km266+230 thu?c gi th?u s? 11 DA QL27 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
1273 28/1/2015 269/BQLDA7-HDA3 26/1/2015  Ban 7  V/v bo co hi?n tr?ng m?t s? v?t n?t mp m?t du?ng trn gi th?u s? 1 thu?c DA d?u tu nng c?p QL91 do?n Chu ?c - T?nh Bin
1272 28/1/2015 272/TTr-BQLDA7 26/1/2015  Ban 7  T/T v/v ch?p thu?n ch? truong b? sung h?ng m?c x? l s?t tru?t do?n qua do Ph Hi?p Km172+800-Km172+880 thu?c DA s?a ch?a v nng c?p m? r?ng m?t s? do?n qua th? tr?n trn QL20
1271 28/1/2015 0/PC BGTVT 27/1/2015  V? Php Ch? B? GTVT  Bo co k?t qu? xy d?ng van b?n QPPL thng 1, KH thng 2 v k?t qu? r sot, b? sung van b?n QPPL nam 2015 c?a B?
1270 28/1/2015 21/Q-UBATGTQG 22/1/2015  UB ATGT QG  Q v/v thay d?i, b? sung nhn s? Ban thu?ng tr?c ?y ban ATGT QG