Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  179  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
12479 1/9/2015 149/KH-UBND 31/8/2015  UBND qu?n C?u Gi?y  K? ho?ch h?i thao QP l?c lu?ng Dn qun t? v? qu?n C?u Gi?y 2015
12478 1/9/2015 0/CTY in Ba nh 1/9/2015  Cng ty TNHH MTV in Ba nh  G?i h? so quan tm
12477 1/9/2015 0/CTy in ti chnh 1/9/2015  Cng ty TNHH 1 TV in ti chnh  G?i h? so quan tm
12476 1/9/2015 0/CTy Bao b Sng Lam 1/9/2015  Cng ty TNHH TM v SX Bao b Sng Lam  G?i h? so quan tm
12475 1/9/2015 1826/GM-BGTVT 1/9/2015  B? GTVT  GM TT Tru?ng, 8.30 ngy 04/9/2015, phng 2 nh C BGTVT, CU?c h?p thng qua bo co d?u k? d? n trug tm ITS khu v?c pha B?c
12474 1/9/2015 11683/BGTVT-TCCB 1/9/2015  B? GTVT  GM TT Th?, 13.30 ngy 05/9/2015, VV cu?c h?p ph? bi?n tru?c khi xu?t c?nh di c
12473 1/9/2015 2114/BQLDA6-HDA1 1/9/2015  Ban 6  VV chuong trnh lm vi?c c?a on nh gi v? mi tru?ng XH c?a WB cho h?p ph?n c?u d? n LRAMP
12472 1/9/2015 112/TT 1/9/2015  Trung tm DN,T-SHLX- H?c vi?n CSND  Bo co b? sung
12471 1/9/2015 137/CPT-DVTV 26/8/2015  Trung tm CP di?n t? C?c Tin h?c Ha  VV bn giao h? so thi?t k? thi cng v t?ng d? ton d? n H? th?ng QL c?p v s? d?ng GPLX QT trn ton qu?c
12470 1/9/2015 637/VPQ-VB 1/9/2015  Qu? b?o tr B TW  VV quy?t ton kinh ph qu?n l h?p d?ng bn d?u gi quy?n thu ph d? n cao t?c HCM Trung Luong
12469 1/9/2015 174/BDA5-DA2 26/8/2015  Ban 5  VV bo co k?t qu? r sot ph?m vi kh?o st thi?t k? d? n TP 3
12468 1/9/2015 0/ELSAMEX 1/9/2015  Cng ty ELSAMEX  VV xin c?p GP thi cng t?i do?n th? nghi?m km455+00-km455+850, du?ng HCM ph?c v? th? nghi?m cng ngh? Microsurfacing trong cng tc BTB VN
12467 1/9/2015 2113/BQLDA6-DA3 1/9/2015  B? GTVT  VV ki?m tra hi?n tru?ng c?u R? Tu?ng d? n tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng QG
12466 1/9/2015 1822/GM-BGTVT 1/9/2015  B? GTVT  GM lnh d?o V? VT, 14.00 ngy 07/9/2015, Cu?c h?p: bn gi?i php gi?i quy?t d? xu?t v? quy ho?ch tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh lin t?nh b?ng xe t
12465 1/9/2015 2549/VTNet-HT 26/8/2015  T?ng cng ty m?ng lu?i Viettel  on d? ngh? XD cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHT Giao thng du?ng b?: tuy?n cp quang chn t?nh Qu?ng Bnh
12464 1/9/2015 845/TCT6-KHKD 1/9/2015  T?ng cng ty xy d?ng cng trnh giao thng 6  VV tri?n khai th?c hi?n thi cng c?u Thn 2, x Sng Tr, t?nh Qu?ng Nam
12463 1/9/2015 1326/TTr-P3 1/9/2015  Thanh tra B? - B? GTVT  VV ki?m tra x? l nghim vi ph?m theo thng tin ph?n nh
12462 1/9/2015 2549/TTr-BQLDA3 26/8/2015  Ban 3  TT vv ph duy?t danh sch x?p h?ng h? so d? th?u gi 16 ki?m d?nh ch?t lu?ng cng trnh ti?u d? n 2 nng c?p Ql15 t?nh Ho Bnh v Thanh Ho
12461 1/9/2015 400/TTKTB 28/8/2015  Trung tm K? thu?t u?ng B? TCBVN  VV xin gia h?n d? ti m s? DDT144044 d? hon thi?n 03 d? th?o tiu chu?n thi?t k?, tiu chu?n thi cng v b?o tr R? Neo cu?ng d? cao thnh 3 tiu chu?n chnh th?c nhu ki?n ph?n vi?n c?a GS d? ngh?
12460 1/9/2015 3724/TEDI-QLKD 31/8/2015  T?ng cng ty tu v?n th?t k? GTVT -CTCP  VV trnh d? cuong nhi?m v? v d? ton chi ph tu v?n r sot di?u ch?nh quy ho?ch chi ti?t tuy?n du?ng b? ven bi?n do?n t? Qu?ng Ninh d?n THanh Ha
12459 1/9/2015 2744/CQLXD-B1 27/8/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV bo co k?t qu? ki?m tra, r sot dnh gi tnh tr?ng khai thc c?a c?u cu trn QL19, 19B, v 40B thu?c danh m?c d? ki?n d?u tu
12458 1/9/2015 1218/SGTVT-QLDA 27/8/2015  S? GTVT Thi Nguyn  VV d? ngh? ti?p nh?n v giao qu?n l khai thc do?n tuy?n km33+450-km34+500 QL3
12457 1/9/2015 3607/UBND-CNXD 25/8/2015  UBND t?nh Gia Lai  VV d? ngh? d?u tu s?a ch?a QL14 do?n qua TT TP PLeiku t?nh Gia Lai
12456 1/9/2015 158/SGTVT-BQL 31/8/2015  S? GTVT Thi Bnh  TT vv ch?p thu?n di?u ch?nh b? sung h?ng m?c cng trnh s?a ch?a c?c b? n?n, m?t du?ng v rnh thot nu?c km48-51 .. QL39 t?nh Thi Bnh
12455 1/9/2015 157/TTr-SGTVT 31/8/2015  S? GTVT Thi Bnh  TT vv ph duy?t b? sung don gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch cng tc QL, b?o du?ng thu?ng xuyn QL39 t?nh Thi Bnh nam 2015
12454 1/9/2015 915/SGTVT-QLHT 25/8/2015  S? GTVT H?u Giang  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12453 1/9/2015 1124/SGTVT-QLKCHTGT 27/8/2015  S? GTVT Gia Lai  VV bo co vi?c ki?m tra hi?n tru?ng ph?c v? cng tc bn giao dua vo s? d?ng gi th?u 6 QL25 t?nh Gia Lai
12452 1/9/2015 1180/TTr-SGTVT 19/8/2015  S? GTVT Thi Nguyn  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12451 1/9/2015 1182/SGTVT-QLDA 19/8/2015  S? GTVT Thi Nguyn  Bo co tnh hnh tri?n khai d? n c?u dn sinh t?nh Thi Nguyn
12450 1/9/2015 84/TTr-KTTTX 28/8/2015  Thanh tra S? Th?a Thin Hu?  VV ngung ho?t d?ng d? s?a ch?a thi?t b? v ki?m d?nh d?nh k? h? th?ng cn KTTX luu d?ng
12449 1/9/2015 2513/VTNet-HT 24/8/2015  T?ng cng ty m?ng lu?i Viettel  on d? ngh? xy d?ng CT thi?t y?u trong PV BV KCHTGTB: xy d?ng tuy?n cp quang chn c?a du?ng HCM
12448 1/9/2015 928/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u GS 1: tu v?n gim st thi cng gi th?u XL1 d? n TP 2
12447 1/9/2015 929/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi GS2: tu v?n gim st thi cng gi th?u XL2
12446 1/9/2015 930/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi GS3: tu v?n thi cng gi XL3 d? n TP 2
12445 1/9/2015 931/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u GS5: tu v?n gim st thi cng gi th?u XL5 d? n TP 2
12444 1/9/2015 932/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL2: XD h? th?ng thot nu?c m?t du?ng v? tr c?p bch trn QL1, du?ng HCM, 8B, QL15 t?nh H Tinh
12443 1/9/2015 933/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban QLDA 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL3: xy d?ng h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tr c?p bch trn QL1, du?ng HCM, QL217, QL45
12442 1/9/2015 934/TTr-BQLDA4 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t HSMT gi th?u XL5: xy d?ng h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i v? tr c?p bch trn QL3 t?nh B?c K?n, Cao B?ng
12441 1/9/2015 143/TTr-SGTVT 31/8/2015  S? GTVT Ha Bnh  TT ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a d?t xu?t hu h?ng n?n, m?t du?ng d?m b?o ATGT v? tr ki?m sot TTX km109+300, Ql6 t?nh Ha Bnh
12440 1/9/2015 142/TTr-SGTVT 31/8/2015  S? GTVT Ha Bnh  TT ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a c?ng b?n Lo300 km19+500 thay th? c?ng cu D75 tuy?n C, b? hu h?ng do con bo s? 5 nam 2013
12439 1/9/2015 144/TTr-SGTVT 31/8/2015  S? GTVT Ha Bnh  TT ph duy?t k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh s?a ch?a n?n, m?t du?ng do?n km21-24, tuy?n C t?nh Ha Bnh
12438 1/9/2015 935/TTr.BQLDA4-DA2 31/8/2015  Ban 4  TT ph duy?t d? cuong v d? ton gi th?u 2: tu v?n kh?o st BVTC s?a ch?a gia cu?ng cc c?u trn tuy?n QL15A, 48, ..
12437 1/9/2015 216/BC-SGTVT 31/8/2015  S? GTVT L?ng Son  Bo co nhanh tnh hnh ?nh hu?ng c?a mua lu gy ra d?i v?i giao thng du?ng b? trn d?a bn t?nh L?ng Son
12436 1/9/2015 3058/CQLBII-QLBTB 31/8/2015  C?c QLB II  VV ti?p nh?n bn giao dua vo s? d?ng D? n nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Thanh Ha Di?n Chu t?nh THanh Ha Ngh? An
12435 1/9/2015 831/SNN-TTN 1/9/2015  S? NN v PTNT Tr Vinh  VV xin ch? truong xy d?ng l?p d?t thay th? du?ng ?ng c?p nu?c sinh ho?t trong ph?m vi BCKCHT GTB
12434 1/9/2015 828/BQLDA8-HDA2 31/8/2015  Ban QLDA 8  Bo co tnh hnh th?c hi?n d? n c?i t?o nng c?p QL61 do?n Ci Tu G Quao t?nh Kin Giang
12433 1/9/2015 4815/NPMB-KT 31/8/2015  BQLDA cc cng trnh di?n Mi?n B?c  on d? ngh? gia h?n XDCT thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
12432 1/9/2015 2413/SGTVT-GTT 25/8/2015  S? GTVT H N?i  VV k?t qu? th di?m v?n hnh h? th?ng chi?u sng theo phuong n ti?t ki?m di?n trn tuy?n ?i L? Thang Long, du?ng Nh?t Tn N?i Bi v du?ng 5 ko di
12431 1/9/2015 2719/CQLXD-B3 26/8/2015  C?c QLXD-CL CTGT B? GTVT  VV cng tc ki?m d?nh s?a ch?a cc don nguyn c?u cu thu?c d? n m? r?ng QL1 do?n km1589+300-km1642 .. t?nh Bnh Thu?n V?n TPCP
12430 1/9/2015 0/DNTN Minh Tu?n 28/8/2015  DNTN Minh Tu?n  on d? ngh? c?p GP lin v?n VN - CPC
12429 1/9/2015 11295/BGTVT-ATGT 25/8/2015  B? GTVT  VV l?y ki?n gp d? th?o Ngh? d?nh quy d?nh x? ph?t vi ph?m hnh chnh trong linh v?c GT B v S
12428 1/9/2015 11434/BGTVT-PC 27/8/2015  B? GTVT  VV ph?i h?p xy d?ng bo co c?a CP v? cng tc b?i thu?ng nh nu?c nam 2015
12427 1/9/2015 11364/BGTVT-TC 27/8/2015  B? GTVT  VV tri?n khai quy?t d?nh s? 32/2015/Q-TTg ngy 04/8/2015 c?a TTCP
12426 1/9/2015 11639/BGTVT-KHT 31/8/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n h? so ch? truong d? n tuy?n trnh du?ng HCM do?n qua TP Kon Tum, t?nh Kon Tum
12425 1/9/2015 11551/BGTVT-KHT 31/8/2015  B? GTVT  VV tham gia ki?n h? so ch? truong d? n c?i t?o, nng c?p QL27 t?nh ak Lak
12424 1/9/2015 2105/BQLDA6-HDA1 31/8/2015  Ban 6  GM 8.00 ngy 8/9/2015, VV chuong trnh lm vi?c c?a on cng tc WB v? d? n LRAMP t? ngy 07-09/11/2015
12423 1/9/2015 431/VCL PTGTVT 31/8/2015  Vi?n CL v PT GTVT - B? GTVT  VV bo co ti?n d? xy d?ng d? n ?u th?u khai thc tuy?n VTHKC lin t?nh b?ng xe t
12422 1/9/2015 3107/Q-BGTVT 28/8/2015  B? GTVT  Q chuy?n tuy?n du?ng C?n Tho V? Thanh thnh QL
12421 1/9/2015 3105/Q-BGTVT 28/8/2015  B? GTVT  Q vv cho php l?p bo co d? xu?t ch? truong d?u tu d? n cng trnh m? r?ng du?ng Nghi Son Bi Trnh t?nh Thanh Ha
12420 1/9/2015 789/TB-BGTVT 28/8/2015  B? GTVT  TB KL TT Th? t?i cu?c h?p nghe bo co d? xu?t ch? truong d?u tu d? n nng c?p QL15D do?n t? HCM d?n c?a kh?u QT La Lay, t?nh Qu?ng Tr?
12419 1/9/2015 11540/BGTVT-KHCN 28/8/2015  B? GTVT  VV hon thi?n thuy?t minh d? cuong d? ti nam 2016
12418 1/9/2015 11409/BGTVT-KHT 27/8/2015  B? GTVT  VV xy d?ng c?u Tr?m di phong nha d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
12417 1/9/2015 11419/BGTVT-CQLXD 27/8/2015  B? GTVT  VV nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng d? n m? r?ng QL1 do?n km1589+300-km1642+000 v km1692+000-km1720+800 t?nh Bnh Thu?n ngu?n v?n TPCP
12416 1/9/2015 11412/BGTVT-HTQT 27/8/2015  B? GTVT  VV tri?n khai k?t qu? cu?c h?p LTWG 24, MRSSWG 6, ASHWG 13
12415 1/9/2015 11536/BGTVT-KCHT 28/8/2015  B? GTVT  VV th?a thu?n xy d?ng c?ng t?nh k?t h?p tr?m d?ng ngh? v nt GT t?i km46+645 QL18 t?nh Qu?ng Ninh
12414 1/9/2015 11565/BGTVT-KCHT 31/8/2015  B? GTVT  VV th?c hi?n cam k?t d?i v?i ki?n ngh? c? tri Ty Ninh t?i k? h?p th? 9 QH kha XIII
12413 1/9/2015 11574/BGTVT-KHT 31/8/2015  B? GTVT  VV hon ch?nh h? so d? n XD c?u DS d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s? theo ki?n th?m d?nh c?a B? KH T
12412 1/9/2015 792/TB-BGTVT 31/8/2015  B? GTVT  TB KL TT Tru?ng t?i cu?c h?p ti tr? chuong trnh Nh?p c?u yu thuong
12411 1/9/2015 11526/BGTVT-KCHT 28/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh H?i Duong
12410 1/9/2015 11528/BGTVT-TC 28/8/2015  B? GTVT  VV phuong n s?p x?p l?i x? l co s? nh, d?t H?t d luong do C?c II qu?n l
12409 1/9/2015 2918/BC-VEC 26/8/2015  T?ng cng ty T PT u?ng cao t?c VN -VEC  bo co cng tc ki?m sot t?i tr?ng phuong ti?n trn tuy?n cao t?c do VEC qu?n l
12408 1/9/2015 2123/GM-UBQPAN13 25/8/2015  UB Qu?c phng v An ninh QH kha XIII  GM ngy 04/9/2015, VV: Lm vi?c v?i UBND m?t s? t?nh, TP v m?t s? don v? thu?c TCT S VN ? pha B?c v t?nh TT Hu?
12407 1/9/2015 218/GM-BQLDA3 31/8/2015  Ban 3  GM 9.00 ngy 03/9/2015, t?i Ban 3, VV ti?p nh?n v m? d? xu?t k? thu?t gi th?u ISP/CS8: V?n hnh QBTB
12406 1/9/2015 93/VPQ 31/8/2015  Van phng Qu? B?o tr du?ng b? TW  VV d? th?o hu?ng d?n XD k? ho?ch b?o tr trung h?n gd 2017-2020
12405 1/9/2015 783/TB-BGTVT 27/8/2015  B? GTVT  TB KL TT Tru?ng t?i cu?c h?p ki?m di?m ti?n d? th?c hi?n d? n XD c?u treo dn sinh
12404 1/9/2015 392/VCLPTGTVT 11/8/2015  Vi?n CL v PT GTVT - B? GTVT  VV cung c?p thng tin th?c hi?n nhi?m v? Xy d?ng k? h?ach hnh d?ng c?a BGTVT ?ng ph v?i bi?n d?i kh h?u gd 2016-2020
12403 1/9/2015 2582/TTr-BQLDA3 28/8/2015  Ban 3  TT xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi 03: thi cng c?u H Nghe t?nh Bnh ?nh
12402 1/9/2015 2503/TTr-BQLDA3 21/8/2015  Ban 3  TT vv ph duy?t bo co KTKT cng trnh c?u Ngi Ht t?nh Yn Bi
12401 1/9/2015 2580/TTr-BQLDA3 28/8/2015  Ban 3  TT ph duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u gi 1: xy d?ng ph?n m?m c?p nh?t s? li?u ki?m k, h?ch ton ti s?n KCHT GTB s? d?ng Qu? BTB TW
12400 1/9/2015 2583/BQLDA3-PID4 28/8/2015  Ban 3  VV ch?p thu?n nang l?c nh th?u tham gia gi 02: tu v?n gim st XD ph?n m?m c?p nh?t s? li?u ki?m k, h?ch ton TS KCHT GTB s? d?ng v?n QBTB TW
12399 1/9/2015 17162/2015/CV-SV 31/8/2015  Cng ty CP ?u tu sng Vi?t ?c  VV xin hu?ng d?n d? luu hnh xe v?n chuy?n d?m ph?c v? d? n tuy?n du?ng s?t trn cao do?n Nh?n - Ga HN
12398 1/9/2015 2395/PMU1-QLDA3 28/8/2015  Ban QLDA 1  TT xin ph duy?t l?nh thay d?i s? 07: h?ng m?c d? t?i thi cng m?t du?ng gd 1 ph?c v? thi cng gd 2 c?u Sang Tr?ng 1, Sang Tr?ng 2 - gi th?u NH91-1, QL91 d? n WB5
12397 1/9/2015 3001/CQLBII-ATGT 24/8/2015  C?c QLB II  VV xin kh?c ph?c hu h?ng, BGT bu?c 1 kh?i lu?ng thi?t h?i do mua l?n gy nn trn tuy?n du?ng QL45 t?nh Thanh Ha
12396 1/9/2015 2827/CQLBIV-KHKT 28/8/2015  C?c QLB IV  Bo co k?t qu? th?c hi?n 8 thng d?u nam 2015
12395 1/9/2015 349/BATGT 27/8/2015  Ban ATGT HCM  VV tham gia ki?n phuong n d?m b?o ATGT trn QL1 nng cao nang l?c thng hnh du?ng cao t?c TP HCM - Trung Luong
12394 1/9/2015 1135/SGTVT-KCHTGT 28/8/2015  S? GTVT Gia Lai  VV bo co v? ti?p nh?n bn giao v qu?n l gi th?u KCH-29 thu?c d? n du?ng Tru?ng Son ng
12393 1/9/2015 1872/CQLBI-QLBTB 31/8/2015  C?c I  VV ti?p nh?n bn giao l?i d? qu?n l, BDTX do?n tuy?n QL6 t? km94+800-km101+100.. d? n VRAMP trng d? n BOT t?nh Ha Bnh
12392 1/9/2015 1871/CQLBI-QLBTB 31/8/2015  C?c I  VV bo co cng tc ki?m tra, ti?p nh?n bn giao d? n XD QL3 m?i do?n HN Thi Nguyn
12391 31/8/2015 11570/BGTVT-KCHT 31/8/2015  B? GTVT  GM 10.00 ngy 01/9/2015, VV ki?m tra hi?n tru?ng x? l di?m den t? km3+00-km6+00 QL12 A t?nh Qu?ng Bnh
12390 31/8/2015 14/2015/KTS-CV 24/8/2015  Cng ty TNHH KS TK CTGT KTS  VV xin tham gia lm tu v?n ph? th?c hi?n cng tc ki?m d?nh th? t?i cc c?u h?p ph?n B thu?c d? n tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng b? QG l?n 2
12389 31/8/2015 1817/GM-BGTVT 31/8/2015  B? GTVT  GM TT ng, lc 8.30 ngy 01/9/2015, phng 3 nh D BGTVT, Cu?c h?p: Lm vi?c v?i TCT TPT VEC
12388 31/8/2015 1816/GM-BGTVT 31/8/2015  B? GTVT  GM, TT Tru?ng, 13.00 ngy 01/9/2015, VV: tham gia don cng tc ki?m tra d? n VRAMP v d? n tn d?ng ngnh GTVT trn t?nh H?i Duong
12387 31/8/2015 2514/VTNet-HT 24/8/2015  T?ng cng ty m?ng lu?i Viettel  on d? ngh? XD cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHT Giao thng du?ng b?: tuy?n cp quang chn du?ng QL217, QL45, QL1A t?nh Thanh Ha
12386 31/8/2015 2229/VTNet-HT 8/8/2015  T?ng cng ty m?ng lu?i Viettel  on d? ngh? xy d?ng CT thi?t y?u trong PV BV KCHTGTB: xy d?ng tuy?n cp quang chn c?a QL53 t?nh Tr Vinh
12385 31/8/2015 168/T38 28/8/2015  Trung tm DN-TLX Tru?ng Cao ?ng CSND1  bo co dang k st h?ch li xe
12384 31/8/2015 167/T38 28/8/2015  Trung tm DN-TLX Tru?ng Cao ?ng CSND1  bo co dang k st h?ch li xe
12383 31/8/2015 2608/CV-DL 26/8/2015  Cng ty CP CNTT ?a l eK  VV ?ng d?ng cng ngh? mobiwork.vn trong cv tu?n du?ng tu?n ki?m h? tr? cng tc QLBTB
12382 31/8/2015 2837/CQLBIV-QLBTB 28/8/2015  C?c QLB IV  VV d? ngh? b? sung kh?i lu?ng pht sinh cng trnh s?a ch?a l?n, lng nh?a th?m BTN c?c b? m?t du?ng t?ng do?n km1932+100-km1954+550 km2019-2022 QL1 t?nh Long An v Ti?n Giang
12381 31/8/2015 2843/CQLBII-QLBTB 31/8/2015  C?c QLB IV  VV bo co VTV1 dua tin m?t du?ng QL1 Long An ngy 31/8/2015
12380 31/8/2015 2800/CQLBIV-KHKT 25/8/2015  C?c QLB IV  TT th?m d?nh bo co KTKT d?u tu xy d?ng v k? ho?ch d?u th?u
12379 31/8/2015 2752/CQLBIV-KHKT 25/8/2015  C?c QLB IV  VV thng bo k?t qu? th?m d?nh bo co KTKT d?u tu xy d?ng
12378 31/8/2015 70/TASCO.HP-KHTH 29/8/2015  Cng ty TNHH 1 TV Tasco H?i Phng  VV di d?i cng trnh thi?t y?u ph?c v? thi cng d? n d?u tu XDCT c?i t?o, nng c?p QL10 do?n t? c?u Qun Toan d?n c?u Nghn, TP H?i Phng theo hnh th?c BOT
12377 31/8/2015 1126/SXD-KTQHT 21/8/2015  S? xy d?ng Qu?ng Ngi  VV xem xt c ki?n v? v? tr d? ngh? c?p GPXD cng trnh qu?ng co
12376 31/8/2015 3436/SGTVT-QLGT 27/8/2015  S? GTVT Thanh Ha  Vv thanh l, tho d? c?u i?n h? cu
12375 31/8/2015 11492/BGTVT-TCT 28/8/2015  B? GTVT  VV gp th?m d?nh BCNCKT d? n DTXD tuy?n trnh th? tr?n ng Hung TB, trn QL10 theo hnh th?c BOT
12374 31/8/2015 112/BATGT-VP 31/8/2015  Ban ATGT H Tinh  VV ki?m tra kh?c ph?c nh?ng v? tr gy m?t ATGT trn QL1
12373 31/8/2015 2869/UBND-TQH 21/8/2015  UBND t?nh Bnh Thu?n  VV th?a thu?n ch? gi?i xy d?ng tuy?n QL1 do?n qua trung tm huy?n l?, v th? tr?n Tn minh, t?nh Bnh Thu?n
12372 31/8/2015 1200/SGTVT-QLKCHTGT 27/8/2015  S? GTVT Tuyn Quang  VV xy d?ng c?u dn sinh t?i thn Mc Dm, x Tun L?, huy?n Son Duong
12371 31/8/2015 1290/SGTVT-KHTC 21/8/2015  S? GTVT Qu?ng Nam  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12370 31/8/2015 1616/SGTVT-TTr 28/8/2015  S? GTVT Qu?ng Bnh  VV bo co Tr?m KTTTX L 007 Qu?ng Bnh t?m d?ng ho?t d?ng d? s?a ch?a, ki?m d?nh l?i b? cn KTTT
12369 31/8/2015 135/BATGT-VP 26/8/2015  Ban ATGT Thanh Ha  VV ki?n ngh? kh?c ph?c b?t c?p v? t? ch?c GT trn QL45
12368 31/8/2015 8723/UBND-CN 28/8/2015  UBND t?nh Thanh Ha  VV d? ngh? ch?p thu?n d?u n?i c?a hng xang d?u t?i x C?m phong, t?nh Thanh Ha vo tuy?n C?m Th?y ng QL217
12367 31/8/2015 3460/SGTVT-KHTC 28/8/2015  S? GTVT Thanh Ha  Vv quy?t ton cng tc chu?n b? d?u tu d? n s?a ch?a n?n, m?t du?ng, gia c? l?, xy rnh thot nu?c d?c do?n km13+100-km19+00 QL15C t?nh Thanh Ha
12366 31/8/2015 8700/UBND-CN 27/8/2015  UBND t?nh Thanh Ha  VV d? ngh? th?a thu?n nng c?p du?ng GT t? du?ng huy?n ln du?ng t?nh t?nh THanh Ha
12365 31/8/2015 151/2015/CV-EAI 27/8/2015  Cng ty CP t?p don QT ng  on d? ngh? c?p php thi cng cng trnh h?ng m?c cp ng?m h? th? qua QL18
12364 31/8/2015 181/BDA5-KH 28/8/2015  Ban 5  VV bo co cng tc QLDA d? n s?a ch?a c?a Ban 5
12363 31/8/2015 1035/TTr-SGTVT 20/8/2015  S? GTVT Cao B?ng  TT vv xy d?ng k? ho?ch chi QBTB nam 2016
12362 31/8/2015 1310/SGTVT-VTPTNL 26/8/2015  S? GTVT H Giang  VV thay th? v b? sung t st h?ch li xe h?ng B1, B2 t?i TT d?y ngh? v st h?ch li xe Bnh Vng
12361 31/8/2015 1311/SGTVT-VTPTNL 27/8/2015  S? GTVT H Giang  VV n?p l?i ch?ng thu s? do thu bao thay d?i v? tr cng tc
12360 31/8/2015 3258/SGTVT-KHTC 25/8/2015  S? GTVT Qu?ng Ninh  VV di?u ch?nh k? ho?ch chi QBTB nam 2015
12359 31/8/2015 1793/SGTVT-KHTC 25/8/2015  S? GTVT Nam ?nh  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12358 31/8/2015 1521/SGTVT-QLHT 19/8/2015  S? GTVT Khnh Ha  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12357 31/8/2015 1206/SGTVT-TT 26/8/2015  S? GTVT Th?a Thin Hu?  TT vv ph duy?t k? ho?ch l?p l?i TTHLATB cc QL qua d?a bn t?nh TT hu? gd 2014-2020
12356 31/8/2015 18-GM-BCS 31/8/2015  Ban cn s? d?ng b? GTVT  GM BT Thang. 8.00 ngy 03/9/2015, t?i phng 2 nh C BGTVT, Cu?c h?p: ban cn s? d?ng B?
12355 31/8/2015 1811/GM-BGTVT 31/8/2015  B? GTVT  GM TT ng, 14.00 ngy 31/8/2015, Phng 4B nh D BGTVT, Cu?c h?p: Lm vi?c v?i H?i c?u du?ng VN v? d? n tri?n khai cng ngh? thi?t k? h?n h?p BTN theo pp Superpave
12354 31/8/2015 11475/BGTVT-CQLXD 28/8/2015  B? GTVT  VV tri?n khai dn th? e-Tag cho phuong ti?n tham gia GT d? th?c hi?n thu ph t? d?ng khng d?ng k?t h?p ki?m sot TTX trn QL1 du?ng HCM do?n qua t?nh Ty Nguyn
12353 31/8/2015 11474/BGTVT-KCHT 27/8/2015  B? GTVT  VV ch?p thu?n quy trnh t? ch?c QL, khai thc, b?o tr QL1 do?n C?n Tho Ph?ng Hi?p
12352 31/8/2015 11460/BGTVT-TC 27/8/2015  B? GTVT  VV h?ch ton kho?n ti tr? XD c?u dn sinh ? d?a bn KTXH d?c bi?t kh khan
12351 31/8/2015 11376/BGTVT-VT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Ninh Thu?n
12350 31/8/2015 10384/BGTVT-KHCN 10/8/2015  B? GTVT  VV trnh n?p d? cuong tiu chu?n, quy chu?n KH th?c hi?n nam 2016
12349 31/8/2015 11495/BGTVT-VT 28/8/2015  B? GTVT  VV l?y ki?n gp v? tnh ton cng su?t b?n xe
12348 31/8/2015 11482/BGTVT-CQLXD 28/8/2015  B? GTVT  VV th?c hi?n quy d?nh v? giao nhi?m v? v ?y quy?n cho Ban QLDA theo Lu?t d?u th?u 2013 d?i v?i d? n do BGTVT lm ch? d?u tu
12347 31/8/2015 11485/BGTVT-KCHT 28/8/2015  B? GTVT  VV di?u ch?nh v? tr d?u n?i du?ng t? C?a hng xang d?u T?n Vinh vo QL1 t?nh Bnh Thu?n
12346 31/8/2015 11417/BGTVT-KCHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Vinh Phc
12345 31/8/2015 11487/BGTVT-KCHT 28/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh An Giang
12344 31/8/2015 11391/BGTVT-KHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Gia Lai
12343 31/8/2015 11390/BGTVT-KHT 27/8/2015  B? GTVT  Vv tra l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Gia Lai
12342 31/8/2015 11420/BGTVT-KHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh ak Lak
12341 31/8/2015 11437/BGTVT-QLXD 27/8/2015  B? GTVT  VV m? d?i phn cch gi?a trn QL1 v c?i t?o m? r?ng du?ng nhnh nt giao Phan R C?a
12340 31/8/2015 11464/BGTVT-KCHT 27/8/2015  B? GTVT  VV xy d?ng c?u m?i trn QL 55 v 80 t?nh Bnh Thu?n v Kin Giang
12339 31/8/2015 823/BC-BQLDA8 28/8/2015  Ban QLDA 8  Bo co tnh hnh th?c hi?n s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng do?n 1940+00-1945+150... t?nh Long An
12338 31/8/2015 820/BQLDA8-KTKH 27/8/2015  Ban QLDA 8  VV bo co cng tc qu?n l d? n s?a ch?a c?a Ban 8 thu?c TCBVN
12337 31/8/2015 806/BQLDA8-KTKH 25/8/2015  Ban QLDA 8  VV bo co tnh hnh th?c hi?n v gi?i ngn cc d? n do ban 8 qu?n l
12336 31/8/2015 177/BOT-D 28/8/2015  Cng ty CP BOT ?i Duong  VV ch?p thu?n quy trnh t? ch?c qu?n l, khai thc v b?o tr cng trnh, d? n c?i t?o nng c?p QL18 do?n TP Ung B, TP H? Long theo hnh th?c BOT
12335 31/8/2015 01/2015/TT-UBDT 23/7/2015  UB dn t?c  TT quy d?nh v? ti?p cng dn, gi?i quy?t khi?u n?i t? co thu?c ph?m vi QLNN c?a UBDT
12334 31/8/2015 59/NQ-CP 7/8/2015  Chnh ph?  Ngh? Quy?t v? tri?n khai thi hnh Lu?t DN v lu?t d?u tu
12333 31/8/2015 65/2015/N-CP 7/8/2015  Chnh ph?  Ngh? d?nh s?a d?i, b? sung 1 s? di?u c?a cc ngh? d?nh quy d?nh v? x? ph?t VPHC trong linh v?c QLNN lin quan d?n hnh vi dang, pht, cung c?p dua tin cng b? sai s? th?t
12332 31/8/2015 6260/VPCP-VI 10/8/2015  Van phng chnh ph?  VV bo co k?t qu? thanh tra v? tang cu?ng qu?n l d?u tu v x? l n? d?ng t? ngu?n v?n NSNN v TPCP
12331 31/8/2015 64/2015/N-CP 6/8/2015  Chnh ph?  Ngh? d?nh quy d?nh co ch? ph?i h?p gi?a cc B?, co quan ngang B?, UBND t?nh, TP tr?c thu?c TW trong cng tc QL xu?t nh?p c?nh, qu c?nh, cu tr c?a ngu?i nu?c ngoi t?i VN
12330 31/8/2015 1429/TTg-NC 19/8/2015  Th? tu?ng CP  VV b?o d?m ATSX, v?n chuy?n, s? d?ng v?t li?u n? cng nghi?p v ha ch?t d?c h?i
12329 31/8/2015 11478/BGTVT-KCHT 28/8/2015  B? GTVT  VV chuy?n VB s? 2722/UBND t?nh Long An cho TCBVN x? l theo quy d?nh
12328 31/8/2015 11421/BGTVT-KHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri t?nh Lm ?ng
12327 31/8/2015 11473/BGTVT-VT 27/8/2015  B? GTVT  VV tang cu?ng cng tc QL gi v th?c hi?n k khai gi t?i don v? VT du?ng b? trn d?a bn
12326 31/8/2015 599/KCHTGT 26/8/2015  V? KCHTGT BGTVT  Vv ki?n v? d? th?o hu?ng d?n XDKHBT trung h?n G 2017-2020
12325 31/8/2015 11439/BGTVT-VT 27/8/2015  B? GTVT  VV bo co tnh hnh th?c hi?n ? n ti co c?u VT ngnh GTVT
12324 31/8/2015 11469/BGTVT-KCHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Lo Cai
12323 31/8/2015 11431/BGTVT-MT 27/8/2015  B? GTVT  VV hon thi?n h? so di?u ch?nh QH PTGTVT
12322 31/8/2015 11392/BGTVT-KCHT 27/8/2015  B? GTVT  VV tr? l?i ki?n ngh? c? tri t?nh Ty Ninh
12321 31/8/2015 114/TT 28/8/2015  Trung tm DN,T-SHLX- H?c vi?n CSND  bo co dang k st h?ch li xe
12320 31/8/2015 115/TT 31/8/2015  Trung tm DN,T-SHLX- H?c vi?n CSND  bo co dang k st h?ch li xe
12319 31/8/2015 2398/PMU1-QLDA3 28/8/2015  Ban QLDA 1  VV b? sung d?u tu h?ng m?c v?a h d? n c?i t?o, nng c?p QL91
12318 31/8/2015 2399/PMU1-QLDA3 28/8/2015  Ban QLDA 1  TT xin ph duy?t b? sung kinh ph h?ng m?c lt g?ch v?a h vo H NH91.2- d? n QL91
12317 31/8/2015 914/BQLDA4-KTKH 27/8/2015  Ban 4  VV bo co cng tc QLDA cc d? n s?a ch?a c?a bn QLDA thu?c TCBVN
12316 31/8/2015 178/BC-BDA5 28/8/2015  Ban 5  Bo co d? xu?t ch? truong d?u tu d? n c?i t?o nng c?p QL28 do?n Gia Nghia - Qu?ng Kh, t?nh ak Nng
12315 31/8/2015 1637/SGTVT-QLHT 27/8/2015  S? GTVT Long An  VV r sot hi?n tr?ng tuy?n dn sinh cao t?c TP HCM - Trung Luong trn d?a bn t?nh Long An
12314 31/8/2015 1307/TTr-SGTVT 26/8/2015  S? GTVT H Giang  Vv xy d?ng k? ho?ch b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
12313 31/8/2015 1306/BC-SGTVT 26/8/2015  S? GTVT H Giang  Bo co xin di?u ch?nh tch d? n s?a ch?a kh?n c?p trn QL34 t?nh H Giang
12312 31/8/2015 1764/SGTVT-PTNL 21/8/2015  S? GTVT Qu?ng Tr?  VV d? xu?t b? sung ch?c nang c?a ph?n m?m QLSH c?p GPLX
12311 31/8/2015 1308/BC-SGTVT 26/8/2015  S? GTVT H Giang  Bo co nhanh tnh hnh s?t l? taluy m trn tuy?n QL34 t?nh H Giang
12310 31/8/2015 2270/BCH-PTM 24/8/2015  B? ch? huy QS t?nh Tuyn Quang  VV tr? l?i CV s? 2346/UBND-GT ngy 18/8/2015, VV XD c?u t?i thn Mc Dm, x Tun L?, t?nh Tuyn Quang
12309 31/8/2015 1403/SGTVT-QLPTNL 26/8/2015  S? GTVT i?n Bin  VV d? ngh? hu?ng d?n gi?i quy?t vu?ng m?c khi ph?i h?p v?i Buu di?n lm d?u m?i ti?p nh?n chuy?n pht h? so v GPLX theo ch? d?o c?a BGTVT
12308 31/8/2015 691/CYT-NYVD 27/8/2015  C?c Y t? BGTVT  VV xin ki?n v? d? n thnh l?p trung tm c?p c?u t?nh Lo Cai
12307 31/8/2015 55/CNH 21/8/2015  Cng ty CP c?p nu?c ng Hung  VV XD CT du?ng ?ng c?p nu?c QL10 t?nh Thi Bnh
12306 31/8/2015 55/CNHD 21/8/2015  Cng ty CP c?p nu?c Hong Di?u  VV XD CT du?ng ?ng c?p nu?c QL10 t?nh Thi Bnh
12305 31/8/2015 54/CNHD 18/8/2015  Cng ty CP c?p nu?c Hong Di?u  VV xy d?ng cng trnh du?ng ?ng c?p nu?c QL39 t?nh Thi Bnh
12304 31/8/2015 2577/TTr-BQLDA3 28/8/2015  Ban 3  TT vv ph duy?t bo co KTKT v b? sung k? ho?ch l?a ch?n nh th?u cng trnh c?u ?ng Bu?i t?nh Yn Bi
12303 31/8/2015 2579/BQLDA3-KTKH 28/8/2015  Ban 3  VV bo co g?i Ngn hng TG
12302 31/8/2015 2828/CQLBIV-KHKT 28/8/2015  C?c QLB IV  VV bo co k?t qu? th?c hi?n d?i m?i ton di?n cng tc QLBTB theo d? n 538/Q-BGTVT ngy 06/3/2013
12301 31/8/2015 1861/CQLBI-KHKT 28/8/2015  C?c I  VV bo co dnh gi k?t qu? th?c hi?n c?a Ban QLDA d?i v?i cc cng trnh s?a ch?a du?ng b? nam 2014-2015