Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  132  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
7255 27/5/2015 1613/CQLB IV-KHKT 22/5/2015  C?c QLB IV  Xin di?u ch?nh hnh th?c l?a ch?n nh th?u gi th?u: Gim st XD thu?c DA s?a ch?a l?n, lng nh?a, th?m BTN c?c b? m?t du?ng t?ng do?n km 1932+100-km 1954+550...QL 1
7254 27/5/2015 760/CQLBIII-ATGT 27/5/2015  C?c QLB III  GM h?p 8h ngy 02/6/2015 H?i ngh? T?ng k?t cng tc phng ch?ng l?t bo v tm ki?m c?u n?n nam 2014 tri?n khai p/ hu?ng nam 2015
7253 27/5/2015 996/GM-BGTVT 27/5/2015  B? GTVT  GM h?p Th? tru?ng Tru?ng 10h30 ngy 28/5/2015 L? k bin b?n ghi nh? gi?a H? GTVT Koica v? DA nng cao nang l?c qu?n l v khai thc du?ng b? cao t?c VN
7252 27/5/2015 419/TTr-SGTVT 27/5/2015  S? GTVT H Giang  TTr V/v Th?m tra v ph duy?t quy?t ton cng trnh: S?a ch?a m?t du?ng do?n km 1+40-km4+441 QL 34(qua n?i th? H Giang) t?nh H Giang
7251 27/5/2015 26/SNN-T 20/5/2015  S? NN v PTNT t?nh C Mau  on d? ngh? ch?p thu?n thi?t k? k? thu?t nt gi ao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
7250 27/5/2015 1637/CQLB IV-KHKT 25/5/2015  C?c QLB IV  B? sung h? so x? l v? tr m?t ATGT trn QL 1. t?nh B?c Liu
7249 27/5/2015 1549/BQLDA 7-TCKT 27/5/2015  Ban QLDA 7  TTr Ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 18: kI?m ton quy?t ton DA hon thnh DA T xy d?ng nng c?p QL 91 do?n Chu ?c-T?nh Bin, t?nh An Giang
7248 27/5/2015 1612/UBND-TQH 25/5/2015  UBND t?nh Bnh Thu?n  ? ngh? b? sung d?u n?i du?ng ng- Ty, th? tr?n Tn Nghia, huy?n Hm Tn t?i km 96+900 QL 55...cc di?m d?u n?i cc QL trn d?a bn t?nh Bnh Thu?n
7247 27/5/2015 61/CV-T 12/5/2015  Tru?ng t/ c?p ngh? GTVT Thang Long  Xy d?ng ? n v? tr vi?c lm
7246 27/5/2015 1711/TTr-CQLB II 26/5/2015  C?c QLB II  TTr ?y quy?n ph duy?t d/ ch?nh gi SP, d?ch v? cng ch cng tc qu?n l b?o du?ng thu?ng thu?ng xuyn trn cc tuy?n QL 1;QL7....thu?c cc d?a ph?n cc t?nh Thanh Ha, ngh? An, H tinh, Qu?ng Bnh, Qu?ng TR? Th?a Thin Hu? nam 2015
7245 27/5/2015 1875/UBND -CN 25/5/2015  UBND t?nh B?c K?n  Ch? truong ti?p nh?n th?a d?t d giao cho ?i thanh tra B I-10
7244 27/5/2015 201/BC-SGTVT 19/5/2015  S? GTVT ?ng Thp  Bo co m?t th? st h?ch vin
7243 27/5/2015 1421/BQLDA 3-PID4 26/5/2015  Ban QLDA 3  Xin ch?p thu?n nghi?m thu, thanh quy?t ton ? n " Nghin c?u khai thc hi?u q?a du?ng HCM d? gi?m n t?c v tai n?n GT
7242 27/5/2015 1422/BQLDA 3-PID2 26/5/2015  Ban QLDA 3  Gi?i phng m?t b?ng ph?c v? thi cng c?u treo Bin phng trn d?a bn t?nh Ngh? An
7241 27/5/2015 1419/BQLDA 3-PID3 26/5/2015  Ban QLDA 3  Gi?i quy?t vu?ng m?c trong cng tc GPMB c?u treo Su?i Ng x P?c Ng, huy?n B?c Yn, t?nh Son La
7240 27/5/2015 1411/TTr-BQLDA 3 23/5/2015  Ban QLDA 3  TTr Ph duy?t di?u ch?nh BCKT k? thu?t v KH l?a ch?n nh th?u CT XD c?u P H?ng, t?nh Son La
7239 27/5/2015 1412/TTr-BQLDA 3 25/5/2015  Ban QLDA 3  TTr Ph duy?t di?u ch?nh BCKT k? thu?t v KH l?a ch?n nh th?u CT XD c?u N Ning, t?nh Son La
7238 27/5/2015 1410/TT-BQLDA 3 25/5/2015  Ban QLDA 3  TTr Ph duy?t di?u ch?nh BCKT k? thu?t v KH l?a ch?n nh th?u CT XD c?u Phing Pe, t?nh Son La
7237 27/5/2015 403/QLKTTW-GM 18/5/2015  Vi?n nghin c?u qu?n l kinh t? TW  GM H?p 13h30-16h30 ngy 01/6/2015 T?a dm" Th? ch? v th?c thi cc quy d?nh thc d?y c?nh tranh cng b?ng: kinh nghi?m qu?c t? v bi h?c d?i v?i VN"
7236 27/5/2015 995/GM-BGTVT 27/5/2015  B? GTVT  GM H?p th? tru?ng Th? 13h 30 ngy 28/5/2015 Bo co thng tu HD thi hnh m?t s? di?u c?a Hi?p d?nh v Ngh? d?nh thu th?c hi?n Hi?p d?nh v?n t?i B gi?a CP nu?c CHXH CNVN v CP Hong Gia Campuchia
7235 27/5/2015 30/CV-BQL 25/5/2015  BQL Cc CTT -XDCT huy?n ng Ha  on d? ngh? c?p php thi cng cng trnh nng c?p h? th?ng c?p nu?c s?ch x Ha Xun ng, huy?n ng Ha trong ph?m vi KCHT GT B QL 1A d?a ph?n ng Ha, t?nh Ph Yn
7234 27/5/2015 160/CV-HS 25/5/2015  CTY CPT NL XD TM Hong Son  ? ngh? b? sung thm c?u treo vo danh sch ti tr? thu?c chuong trnh" Nh?p c?u yu thuong"
7233 27/5/2015 200/TTr-CQLB III 26/5/2015  C?c QLB III  TTr Th?m d?nh ph duy?t bo co KTKT v KH l?a ch?n nh th?u CT b? sung m?t s? c?ng thot nu?c nganh t?i km 948...t?i khu v?c tuy?n trnh ng?p l?t vo ma lu ...tuy?n trnh Vinh i?n QL 1-t?nh Qu?ng Nam
7232 27/5/2015 6693/BGTVT-TCT 27/5/2015  B? GTVT  V/v d? ngh? tham gia ki?n ph? l?c H BOT v nang l?c Nh d?u tu DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL91 do?n Km14+000-Km50+889
7231 27/5/2015 869/SGTVT-TTr 25/5/2015  S? GTVT H?i Phng  V/v d? ngh? cho php s? d?ng hnh lang ATGT khu v?c Tr?m thu ph Tin C?u cu ph?c v? Tr?m KTTTX L
7230 27/5/2015 97/TTr-BDA5 26/5/2015  Ban 5  T/T ph duy?t HSMT gi th?u s? 2 tu v?n kh?o st, l?p thi?t k? BVTC v d? ton DA T XD, s?a ch?a, c?i t?o h? th?ng h? lan ATGT trn cc tuy?n QL
7229 27/5/2015 92/TT 27/5/2015  TTDN, T-SHLX HVCSND  Bo co dang k st h?ch li xe
7228 27/5/2015 1023/TTr-BQLDA3 16/5/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u B?n Phu?ng t?nh B?c K?n
7227 27/5/2015 1087/CQLBI-QLBTB 26/5/2015  C?c QLB I  V/v bo co v d? ngh? d?u tu XD t?m ch?n sng l?p trn d?i phn cch gi?a trn h? th?ng qu?c l?
7226 27/5/2015 1077/TTr-CQLBI 22/5/2015  C?c QLB I  T/T ph duy?t di?u ch?nh KH l?a ch?n nh th?u XDCT s?a ch?a c?u Tr?m B?c Km30+929.5; c?u Vng Km33+420 v c?u Tn ? Km99+200 QL10
7225 27/5/2015 1084/TTr-CQLBI 25/5/2015  C?c QLB I  T/T v/v xin php d?u tu XDCT s?a ch?a kh?n c?p c?u Vng Gin Km45+112 QL18 t?nh H?i Duong
7224 27/5/2015 92/BQLDA6-DA3 26/5/2015  Ban 6  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n d? n Tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia (G1) d?n h?t thng 05/2015
7223 27/5/2015 1549/BQLDA7-TCKT 22/5/2015  Ban 7  T/T v/v ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 18 ki?m ton quy?t ton d? n hon thnh - DA T XD nng c?p QL91 ...
7222 27/5/2015 1036/SGTVT-QLGT 19/5/2015  S? GTVT H?i Duong  V/v tri?n khai d? n x? l n?n du?ng, th?m tang cu?ng v b? sung rnh thot nu?c do?n Km49+640-Km52+000 QL37 t?nh H?i Duong
7221 27/5/2015 1556/CQLBIV-TC 19/5/2015  C?c QLB IV  V/v bo co tnh hnh thu, chi th?c t?t Qu I/2015 v phn khai d? ton thu, chi Qu II/2015 c?a C?m ph Vm C?ng
7220 27/5/2015 177/HXD-KHCN 12/5/2015  Tru?ng H Xy D?ng  Thng bo chieu sinh kha do t?o th?m tra vin ATGT du?ng b? nam 2015 t?i H N?i
7219 27/5/2015 353/TMXD-TT 25/5/2015  T?ng cng ty CP TM XD  V/v ch?p thu?n TKBV thi cng c?u B?n Tnh m?i v do?n du?ng trnh ng?p QL34; th?a thu?n phuong n BGT do?n trnh QL34 d? ph?c v? thi cng th?y di?n B?c M t?nh H Giang
7218 27/5/2015 1423/TTr-BQLDA3 26/5/2015  Ban 3  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u ak R1 t?nh Kon Tum
7217 27/5/2015 1532/CQLXD-B2 20/5/2015  C?c QLXD v CL CTGT  V/v d? ngh? c? cn b? tham gia h?i d?ng nghi?m thu c?p B? d?i v?i cc DA BOT m? r?ng QL1 trn d?a bn t?nh Qu?ng Nam
7216 27/5/2015 606/TTr-BQLDA 4 25/5/2015  Ban QLDA 4  TTR Ph duy?t thik?t k? BVTC v d? ton cng trnh c?u Khe Yn, x Mn Son, huy?n Con Cung, t?nh Ngh? An thu?c d? n XD c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
7215 27/5/2015 1879/Q-BGTVT 26/5/2015  B? GTVT  Q Ph duy?t p/ n t? ch?c GT t?m th?i DA du?ng t cao t?c H N?i -H?i Phng do?n km 74+000...d?a ph?n TP H?i Phng
7214 27/5/2015 6592/BGTVT-CQLXD 26/5/2015  B? GTVT  TBKQ ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng Ti?u DA 2 o?n c?i tuy?n QL 1A t? c?u Ba Gian.....TP Thanh Ha, t?nh Thanh Ha
7213 27/5/2015 464/TB-BGTVT 26/5/2015  B? GTVT  TBKL c?a Th? tru?ng L nh Th? t?i cu?c h?p Thng tu Quy d?nh v? t?i tr?ng, kh? gi?i h?n khai thc c?a B; luu hnh xe qu t?i tr?ng.....gi?i h?n x?p hng ha trn PTGT du?ng b? khi tham gia GT trn B
7212 27/5/2015 461/TB-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  TBKL c?a Th? tru?ng Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p nghe bo co d? xu?t DA T m? r?ng QL 1 do?n gip pha Nam TP C Mau d?n trung tm huy?n Ci Nu?c...theo hnh th?c BOT
7211 27/5/2015 6590/BGTVT-CQLXD 26/5/2015  B? GTVT  H? so thi?t k? k? thu?t DA qu?n l ti s?n du?ng b? Vi?t Nam(VRA MP)
7210 27/5/2015 6598/BGTVT-KCHT 26/5/2015  B? GTVT  ng m?i ph t? hnh cho b?n ph V?n Yn trn QL 43 thu?c t?nh Son La
7209 27/5/2015 6614/BGTVT-TC 26/5/2015  B? GTVT  XD d? th?o Thng tu s?a d?i, b? sung Thng tu s? 133/2014/TT-BTC
7208 27/5/2015 6578/BGTVT-PC 26/5/2015  B? GTVT  Ph?i h?p v?i T?ng cng ty Buu di?n Vi?t Nam chuy?n pht h? so, k?t qu? th? t?c hnh chnh trong linh v?c GTVT
7207 27/5/2015 6625/BGTVT-KCHTGT 26/5/2015  B? GTVT  Ch?p thu?n ch? truong q?n l, khai thc t?m th?i du?ng t cao t?c H N?i- H?i Phng do?n tuy?n thu?c d?a ph?n TP H?i Phng
7206 27/5/2015 6601/BGTVT-TCT 26/5/2015  B? GTVT  Gp th?m d?n v? d? xu?t DA T nng c?p QL 53 do?n Tr vinh-Long Ton KM 67+km 114), t?nh Tr Vinh theo hnh th?c BOT
7205 27/5/2015 6549/BGTVT-KCHT 25/5/2015  B? GTVT  Chuy?n van b?n x? l theo Quy?t d?nh s? 3154/Q-BGTVT ngy 19/8/2014 c?a B? tru?ng B? GTVT
7204 27/5/2015 6586/BGTVT-HTQT 26/5/2015  B? GTVT  Gp ki?n v? M?u ph hi?u Gi?y php phuong ti?n v?n t?i hng ha qua l?i bin gi?i chung c?a cc nu?c A SEAN
7203 27/5/2015 6584/BGTVT-KHT 26/5/2015  B? GTVT  Kh?n truong th?c hi?n cc n?i dung d trao d? v?i WB v? DA du?ng cao t?c N?ng- Qu?ng Ngi
7202 27/5/2015 6570/BGTVT-MT 26/5/2015  B? GTVT  T? ch?c cc ho?t d?ng hu?ng ?ng Ngy Mi tru?ng th? gi?i 05/6/2015
7201 27/5/2015 1863/Q-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  Q Thnh l?p ban so?n th?o d? th?o NGh? d?nh c?a CP quy d?nh x? ph?t vi ph?m hnh chnh trong linh v?c GTB v du?ng s?t
7200 27/5/2015 6568/BGTVT-TCCB 25/5/2015  B? GTVT   ngh? Lnh d?o B? N?i v? ch? tr cu?c h?p v?i B? GTVT v? vi?c tuy?n d?ng cng ch?c khng qua thi tuy?n t?i T?ng c?c BVN
7199 27/5/2015 6571/BGTVT-KCHT 26/5/2015  B? GTVT  M? d?i phn cch gi?a trn QL 1 t?i km 2003+750 thu?c d?a ph?n huy?n Ci B, Ti?n Giang
7198 27/5/2015 1747/UBND-CNXD 19/5/2015  UBND t?nh Gia Lai  ? ngh? ?u tu XD QL 25 do?n qua th? X Ayun Pa, t?nh Gia Lai
7197 27/5/2015 25/TTr-BOT. D 23/5/2015  CTyCP BOT ?i Duong  TTr V/v Xin ph duy?t ? cuong v d? ton Th?m tra ATGT c?a DA C?i t?o, n/ c?p QL 18 do?n Ung B-TP H? Long theo hnh th?c BOT(DA BOT QL 18) trong giai do?n dang khai thc
7196 27/5/2015 345/TC 25/5/2015  V? ti chnh B? GTVT  Bo co b? sung v? m?t s? lin quan d?n tr?m thu ph dang thu, chu?n b? thu trn h? th?ng QL trong ph?m vi c? nu?c
7195 27/5/2015 0456/CV-TN-TCT 14/5/2015  Cty CP (GIENCO1  Tri?n khai thi cng c?u treo Sn Ch?i II, thng Sn Ch?i, x B?n Khoang, huy?n Sa Pa, t?nh Lo Cai ph?c v? dn sinh thu?c t?nh Lo Cai
7194 27/5/2015 1402/TTr-BQLDA3 25/5/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t HSYC cho hng c?nh tranh cc gi th?u thu?c h?p ph?n nng c?p RAI/CP13 v RAI/CP14 thu?c DA VRAMP
7193 27/5/2015 1419/BQLDA3-PID3 26/5/2015  Ban 3  V/v gi?i quy?t vu?ng m?c trong cng tc GPMB c?u treo Su?i Ng xc P?c Ng huy?n B?c Yn t?nh Son La
7192 27/5/2015 244/TASCO-PTTT 26/5/2015  Cng ty CP Tasco  V/v ch?p thu?n thi cng XD c?u treo, c?u dn sinh quy m nh? d?m b?o ATGT trn ph?m vi ton qu?c theo chuong trnh Nh?p c?u yu thuong
7191 27/5/2015 605/TTr-SGTVT 26/5/2015  S? GTVT Lai Chu  T/T th?m d?nh, ph duy?t d? n d?u tu v KH l?a ch?n nh th?u xy d?ng cng trnh s?a ch?a n?n m?t du?ng v cc c/trnh do?n Km193+400-Km204+00 QL279 t?nh Lai Chu
7190 27/5/2015 304/VP 26/5/2015  Van phng UB ATGT QG  V/v gp KH tang cu?ng b?o d?m tr?t t?, ATGT trn tuy?n du?ng HCM
7189 27/5/2015 585/SGTVT-QLGT 26/5/2015  S? GTVT Yn Bi  V/v bo co BGT d?t xu?t trn QL37 do S? GTVT Yn Bi qu?n l
7188 27/5/2015 123/BC-SGTVT 22/5/2015  S? GTVT C Mau  Bo co tnh hnh th?c hi?n nhi?m v? thng 5, m?t s? nhi?m v? tr?ng tm th?c hi?n thng 6 nam 2015
7187 27/5/2015 739/SGTVT-QLDAT 19/5/2015  S? GTVT H Nam  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo QL
7186 26/5/2015 987/GM-BGTVT 26/5/2015  B? GTVT  H?p Th? tru?ng ng 10h30 ngy 28/5/2015 Lm vi?c v?i UBND t?nh Ty Ninh
7185 26/5/2015 20/C-UBATGTQG 22/5/2015  UBAT-GTQG  Cng di?n v/v tang cu?ng cng tc b?o d?m tr?t t? ATGT cho k? thi THPT Qu?c Gia nam 2015
7184 26/5/2015 6588/BGTVT-VT 26/5/2015  B? GTVT  K? ho?ch t? ch?c H?i ngh? l?y ki?n v? D? th?o quy ho?ch chi ti?t m?ng lu?i tuy?n v?n t?i hnh khch c? d?nh lin t?nh b?ng xe t
7183 26/5/2015 88/HC-VP 26/5/2015  H?i c?u du?ng  GM H?p 9h30 ngy 28/5/2015 Bn Quy?t d?nh v? ch? d?, n?i dung, co quan T? ch?c, thnh ph?n chnh tham d?, d?a di?m, th?i di?m... t? ch?c H?i th?o ni trn
7182 26/5/2015 827/SGTVT-ATGT 19/5/2015  S? GTVT H?i Phng  Xin c?p kinh ph thanh ton cho cc cng vi?c kh?c ph?c cc di?m x?y ra tai n?n GT
7181 26/5/2015 65/GM-BQLDA 2 26/5/2015  Ban QLDA 2  GM H?p 8h 30 ngy 29/5/2015 V/v ki?m tra v lm vi?c hi?n tru?ng DA ki?m tra thi?t k? v thi cng h? th?ng ATGT tuy?n QL 6
7180 26/5/2015 1914/SGTVT-KHTC 21/5/2015  S? GTVT THanh Ha  B? sung DA s?a ch?a d?nh k? QL 15A vo KH b?o tr cng trnh B Trung uong nam 2016
7179 26/5/2015 1904/SGTVT-QLGT 21/5/2015  S? GTVT Thanh Ha  Ch?p thu?n cc v? tr nt giao, di?m den, v? tr ti?m ?n nguy co m?t an ton GT
7178 26/5/2015 1915/SGTVT-KHTC 21/5/2015  S? GTVT t?nh Thanh Ha  B? sung DA s?a ch?a d?nh k? QL 47B vo K? ho?ch b?o tr cng trnh B Truong nam 2016
7177 26/5/2015 1891/SGTVT-QLPTNL 20/5/2015  S? GTVT THanh Ha  Bo co cng tc nh?p, chuy?n d?i d? li?u GPLX m t h?ng A1 b?ng ba gi?y luu trn s? ci, b?n k
7176 26/5/2015 290/SGTVT 19/5/2015  S? GTVT t?nh Ty Ninh  V/ v ? ngh? th?m d?nh c?p l?i gi?y ch?ng nh?n trung tm st h?ch li xe d? di?u ki?n ho?t d?ng
7175 26/5/2015 1244/SGTVT-KH 20/5/2015  S? GTVT Ti?n Giang  Ch?p thu?n thi?t k? d?u n?i du?ng trnh th? tr?n Vinh Bnh vo QL 50 t?i km 61+280, huy?n G Cng Ty, t?nh Ti?n Giang
7174 26/5/2015 1869/UBND-GT 21/5/2015  UBND t?nh i?n Bin  ? ngh? chuy?n du?ng t?nh 139 Pom lt-Chi?ng So, tuy?n vnh dai bin gi?i Na Ngam- c?a kh?u Hu?i Pu?c thnh du?ng QL
7173 26/5/2015 1748/UBND-CNXD 19/5/2015  UBND t?nh Gia Lai  ?u tu XD nng c?p, m? r?ng QL 19, do?n t? TP Pleiku d?n th? tr?n ?k oa, t?nh Gia Lai
7172 26/5/2015 138/TTDN-T31 25/5/2015  TTm DN v TLX  V/v Xin Xc minh GPLX
7171 26/5/2015 1724/BC-CQLBII 26/5/2015  C?c QLB II  Bo co cng tc qu?n l, b?o tr theo hnh th?c BOT
7170 26/5/2015 984/GM-BGTVT 26/5/2015  B? GTVT  GM h?p nghe bo co phuong n thi?t k? c?u Yn Bin trn QL34 ...
7169 26/5/2015 983/GM-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  GM h?p ti?p v lm vi?c v?i t?p don Sojitz....
7168 26/5/2015 353/TTCNCGB-TCKT 21/5/2015  Tru?ng TCN CGB  V/v xc d?nh s? chi thu?ng xuyn 8 thng cu?i nam 2015 t?m gi? l?i
7167 26/5/2015 1378/PMUTL-KTKH 20/5/2015  Ban QLDA Thang Long  Bo co tnh hnh th?c hi?n DA c?i t?o, nng c?p QL279 do?n Tn Son - Than Mu?i ... t?nh L?ng Son
7166 26/5/2015 38/DNTNTL 18/5/2015  DNTN Thng L?i  V/v d? ngh? ch?p thu?n b?n v? thi?t k? v c?p php thi cng c/trnh d?u n?i c?a hng xang d?u vo du?ng trnh QL91 t?i Km113+200 bn ph?i tuy?n hu?ng Chu ?c di T?nh Bin
7165 26/5/2015 229/2015/CV-VTT7 20/5/2015  Cng ty VT da phuong th?c 7  V/v c?p gi?y php luu hnh cho phuong ti?n v?n chuy?n hng ha siu tru?ng siu tr?ng
7164 26/5/2015 46/2015/TTr-ATH 25/5/2015  Cng ty CP ATH TVT XD  V/v xin tham gia d?ch v? tu v?n th?m tra thi?t k? c?u dn sinh gd 2
7163 26/5/2015 128/TTr-BQLDA6-DA3 25/5/2015  Ban 6  T/T xin ph duy?t d? ton chi ti?t cng tc ki?m tra tnh chnh xc c?a ph?n m?m VBMS, di?u tra thu th?p d? li?u c?u d?c bi?t v hon thi?n ph?n m?m VBMS ...
7162 26/5/2015 2147/UBND-TXD 22/5/2015  UBND t?nh Ph Yn  V/v d?u tu XD d? n c?i t?o, nng c?p QL25 do?n qua d?a ph?n t?nh Ph Yn do?n Km0-Km70
7161 26/5/2015 64/T38(TLX) 26/5/2015  TTDN v TLX Tru?ng CCSND I  Bo co dang k st h?ch li xe
7160 26/5/2015 247/TTT-KH 25/5/2015  T?p don Tru?ng Th?nh  V/v dang k tham gia ti tr? XD c?u chuong trnh Nh?p c?u yu thuong
7159 26/5/2015 1080/CSVN-KCHT 22/5/2015  C?c u?ng s?t Vi?t Nam  V/v gp ki?n d? th?o Thng tu s?a d?i, b? sung m?t s? di?u Thng tu s? 33/2012/TT-BGTVT ngy 15/8/2012 c?a B? GTVT quy d?nh v? du?ng ngang
7158 26/5/2015 375/TTCNCGB-BCTH 22/5/2015  Tru?ng TCN CGB  Bo co dang k t?p hu?n nng cao nghi?p v? gio vin d?y li xe
7157 26/5/2015 781/8BQL-TCKT 25/5/2015  Ban 85  T/T xin duy?t chi ph BQLDA giai do?n l?p d? n d?u tu, kh?o st TKKT, RPBM, GPMB - AT XDCT c?i t?o, m? r?ng Ql1A do?n Hong Mai - C?u Git
7156 26/5/2015 557/SGTVT-QLPTNL 26/5/2015  S? GTVT Gia Lai  V/v bo co th?c hi?n cng van s? 2331/TCBVN-QLPTNL ngy 13/5/2015 c?a T?ng c?c BVN
7155 26/5/2015 1702/SGTVT-QLGTT 22/5/2015  S? GTVT N?ng  V/v ph duy?t b? sung danh m?c cho php chu?n b? d?u tu XDCT s?a ch?a d?nh k? tuy?n QL14B nam 2015
7154 26/5/2015 1409/TTr-BQLDA3 25/5/2015  Ban 3  T/T xin ph duy?t b/c KTKT c/trnh xy d?ng c?u treo dn sinh Khe Ch t?nh Yn Bi ...
7153 26/5/2015 2258/UBND-VX 20/5/2015  UBND TP C?n Tho  V/v d?u tu c?ng cho thnh ph? C?n Tho t?i Tr?m thu ph C?u C?n Tho
7152 26/5/2015 0/Cty ?i Cu?ng 18/5/2015  Cng ty CP XD v TM ?i Cu?ng  on xin d? th?u
7151 26/5/2015 2243/UBND-NN1 23/5/2015  UBND t?nh Vinh Phc  V/v s?a ch?a c?p bch n?n, m?t du?ng v h? th?ng thot nu?c cc do?n QL2C hi?n h?u tru?c khi chuy?n cho d?a phuong qu?n l
7150 26/5/2015 6540/BGTVT-TC 25/5/2015  B? GTVT  V/v tham gia T? cng tc th?m tra quy?t ton d? n hon thnh
7149 26/5/2015 452/TB-BGTVT 21/5/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p nghe bo co tri?n khai 02 nt giao gi?a tuy?n n?i Tn T?o - Ch? ?m v?i t?nh l? 10B ....
7148 26/5/2015 6526/KH-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  KH cng tc nam 2015 c?a BC Phng, ch?ng kh?ng b? B? GTVT
7147 26/5/2015 6506/BGTVT-CQLXD 25/5/2015  B? GTVT  V/v t? ch?c l? thng xe d? n do Tasco lm Nh d?u tu
7146 26/5/2015 6504/BGTVT-MT 25/5/2015  B? GTVT  V/v tri?n khai th?c hi?n van b?n QPPL v? qu?n l ch?t th?i, ph li?u; b?o v? mi ngu?n nu?c v mi tru?ng
7145 26/5/2015 46/2015/N-CP 22/5/2015  Chnh Ph?  Ngh? d?nh v? qu?n l ch?t lu?ng v b?o tr cng trnh xy d?ng
7144 26/5/2015 6442/BGTVT-CQLXD 22/5/2015  B? GTVT  V/v th?c hi?n x? l hu h?ng m?t du?ng theo Ngh? quy?t s? 13-NQ/BCS ngy 07/5/2015 c?a BCS ?ng B? GTVT lin quan d?n cc d? n c?i t?o m? r?ng QL1A do?n Ninh Bnh - Di?n Chu
7143 26/5/2015 6524/BGTVT-KHT 25/5/2015  B? GTVT  V/v phn khai chi ti?t KH v?n NSNN nam 2015 cc d? n do Ban QLDA 5 di?u ch?nh, qu?n l
7142 26/5/2015 1857/Q-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  Q v/v cng b? danh m?c cc cng trnh, d? n tiu bi?u c?a ngnh GTVT qua cc th?i k? t?i k? ni?m 70 nam Ngy truy?n th?ng v H thi dua yu nu?c ngnh c?a ngnh GTVT
7141 26/5/2015 459/TB-BGTVT 25/5/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p ki?m di?m chuong trnh xy d?ng van b?n QPPL
7140 26/5/2015 1841/Q-BGTVT 22/5/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t d? xu?t d? n d?u tu DA nng c?p, c?i t?o cc do?n tuy?n QL22B v QL22 trn d?a bn t?nh Ty Ninh theo hnh th?c H BOT
7139 26/5/2015 1854/Q-BGTVT 22/5/2015  B? GTVT  Q ph duy?t b? sung ph?m vi d?u tu v di?u ch?nh co c?u t?ng m?c d?u tu giai do?n 1 - DA c?i t?o, nng c?p QL25 ..
7138 26/5/2015 6416/BGTVT-HTQT 22/5/2015  B? GTVT  V/v ph?i h?p tri?n khai t? ch?c H?i th?o v tri?n lm qu?c t? ngnh GTVT Vi?t Nam 2015
7137 26/5/2015 6463/BGTVT-KHCN 22/5/2015  B? GTVT  V/v p d?ng v?t li?u Rhinophalt trong cng tc b?o tr m?t du?ng b tng nh?a
7136 26/5/2015 6457/BGTVT-VT 22/5/2015  B? GTVT  V/v xy d?ng KH pht tri?n kinh t? t?p th? 5 nam 2016-2020
7135 26/5/2015 6458/BGTVT-VT 22/5/2015  B? GTVT  V/v tang cu?ng gi?i php qu?n l ho?t d?ng v?n t?i hnh khch b?ng xe t t? 10 d?n 16 ch?
7134 26/5/2015 6446/BGTVT-PC 22/5/2015  B? GTVT  V/v ki?n d?i v?i cc danh m?c di?u ki?n d?u tu kinh doanh p d?ng d?i v?i nh d?u tu nu?c ngoi
7133 26/5/2015 1819/Q-BGTVT 21/5/2015  B? GTVT  Q Ban hnh KH cao di?m t?ng ki?m tra ho?t d?ng kinh doanh v?n t?i hnh khch
7132 26/5/2015 6456/BGTVT-KCHT 22/5/2015  B? GTVT  V/v ch?p thu?n d? cuong Thng tu Quy d?nh v? t? ch?c v ho?t d?ng c?a Tr?m KTTTX trn du?ng b?
7131 26/5/2015 6475/BGTVT-TCT 25/5/2015  B? GTVT  V/v nng c?p ch?t lu?ng khi l?a ch?n cc d? n dua vo danh m?c d? n dua vo danh m?c d? n d?u tu theo hnh th?c PPP
7130 26/5/2015 452/TB-BGTVT 22/5/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT Nguy?n Van Th? t?i cu?c h?p nghe bo co tnh hnh tri?n khai d? n c?i t?o, nng c?p QL53 do?n Tr Vinh - Long Ton ...
7129 26/5/2015 446/TB-BGTVT 20/5/2015  B? GTVT  T/B thi tuy?n V? tru?ng V? Mi tru?ng B? GTVT
7128 26/5/2015 454/TB-BGTVT 22/5/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a TT B? GTVT Nguy?n H?ng Tru?ng t?i cu?c h?p thng qua bo co d? n di?u ch?nh quy ho?ch t?ng th? Tr?m KTTTX trn du?ng b? nam 2020 ....
7127 26/5/2015 6470/BGTVT-KCHT 22/5/2015  B? GTVT  V/v tr? l?i d? ngh? c?a on d?i bi?u QH t?nh ak Lak K? h?p th? 9 QH kha XIII
7126 26/5/2015 455/TB-BGTVT 22/5/2015  B? GTVT  T/B k?t lu?n c?a B? tru?ng B? GTVT inh La Thang t?i bu?i lm vi?c v?i L t?nh H Nam
7125 26/5/2015 62-2015/T38(TLX) 26/5/2015  TTDN v TLX Tru?ng CCSND I  V/v d? ngh? t? ch?c thi st h?ch c?p GPLX
7124 26/5/2015 61-2015/T38(TLX) 26/5/2015  TTDN v TLX Tru?ng CCSND I  Bo co b? sung