Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  161  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
16318 27/11/2014 5092/UBND-GT 13/11/2014  UBND H Tinh  V/v ? ngh? d?u tu thay th? cc c?u y?u trn QL15 v QL15B t?nh H Tinh
16317 27/11/2014 195-CV/TNB 20/11/2014  BTV on B? GTVT  V/v t? ch?c cc ho?t d?ng tuyn truy?n d?m b?o trtk r? ATGT du?ng th?y n?i d?a, du?ng hng h?i nam 2014
16316 27/11/2014 5494/CIPM-QLXD 26/11/2014  T?ng CTy TPT- QLDA h? t?ng GT C?u Long  V/v gi?i quy?t cc v?n d? t?n t?i vu?ng m?c lin quan d?n H?p d?ng mua bn quy?n thu ph s? d?ng du?ng b? cao t?c TP HCM- Trung Luong
16315 27/11/2014 15062/BGTVT-KHT 26/11/2014  B? GTVT  V/v Bo co t/hnh t/hi?n v d? xu?t p/n q/l, s? d?ng ph?n v?n TPCP k?t du c?a DA d?u tu XD h? th?ng d?m b?o ATGT gi?a du?ng s?t v du?ng b?
16314 27/11/2014 4425/Q-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  Q duy?t b/codnh gi tc d?ng mi tru?ng DA d?u tu XDCT m? r?ng QL1 Km1525- km1551+400...Km1581+950- km1584+550 v Km1586- km1588+500 t?nh Ninh Thu?n theo hnh th?c H?p d?ng BOT
16313 27/11/2014 4417/Q-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  Q v/v thnh l?p on ki?m tra cng tc quy?t ton v?n d?u tu DA hon thnh nam 2014 t?i T?ng c?c BVN
16312 27/11/2014 4453/Q-BGTVT 25/11/2014  B? GTVT  Q v/v ki?m tra vi?c t/hi?n T/bo c?a B? GTVT v? k?t qu? ki?m tra t/hi?n cc bi?n php b?o d?m tr?t t? ATGT v?n t?i du?ng b? v ch?p hnh cc quy d?nh c?a p/lu?t v? kinh doanh, di?u ki?n kinh doanh v?n t?i b?ng xe t t?i m?t s? d?a phuong
16311 27/11/2014 14982/BGTVT-KHCN 25/11/2014  B? GTVT  V/v gi?i dp vu?ng m?c trong q/l l?p d?t v khai thc s? d?ng thi?t b? gi?m st hnh trnh theo quy d?nh
16310 27/11/2014 15033/BGTVT-TC 26/11/2014  B? GTVT  V/v cng tc quy?t ton chi ph d?n b GPMB cc DA h? t?ng GT
16309 27/11/2014 15068/BGTVT-TTr 26/11/2014  B? GTVT  V/v cng b? d? th?o k?t lu?n ki?m tra
16308 27/11/2014 225-CV/BCS 25/11/2014  Ban Cn s? ?ng B? GTVT  V/v bo co tnh hnh t/hi?n Ngh? quy?t Trung uong 4 kha XI v? xy d?ng ?ng
16307 27/11/2014 4404/Q-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  Q v/v c? cn b? d?i tu?ng 2 d? l?p h?c b?i du?ng ki?n th?c qu?c phng- an ninh nam 2014
16306 27/11/2014 35-NQ-BCS 24/11/2014  Ban Cn s? ?ng B? GTVT  Ngh? quy?t c?a Ban Cn s? d?ng B? GTVT v? k?t qu? thi tuy?n V? tru?ng V? qu?n l doanh nghi?p
16305 27/11/2014 14994/BGTVT-HTQT 25/11/2014  B? GTVT  V/v dng gp ki?n cho danh m?c cc DA h?p tc Vi?t Nam- o trong linh v?c GTVT
16304 27/11/2014 14940/BGTVT-VP 25/11/2014  B? GTVT  V/v trnh cc d? n thng 12/2014
16303 27/11/2014 4429/Q-BGTVT 25/11/2014  B? GTVT  Q v/v B? nhi?m ng Vu Anh Minh g?i ch?c V? tru?ng V? Qu?n l doanh nghi?p
16302 27/11/2014 14990/BGTVT-TC 25/11/2014  B? GTVT  V/v ? xu?t l?p thm tr?m thu ph ph? t?i Km75+500 QL18 thu ph hon v?n cho DA c?i t?o n/c?p QL18 do?n B?c Ninh- Ung B theo hnh th?c BOT
16301 27/11/2014 1170/ttcntt 26/11/2014  Trung tm CNTT- B? GTVT  GM: h?p nghe b/co k?t qu? th? nghi?m b?n d? s? v ki?m sot t?c d? trn QL1 do?n L?ng Son- Thanh Ha
16300 27/11/2014 4410/Q-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  Q v/v quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n v co c?u t? ch?c c?a BAn QLDA thu?c B? GTVT
16299 27/11/2014 14933/BGTVT-VP 24/11/2014  B? GTVT  V/v bo co ki?m di?m ch? d?o, di?u hnh nam 2014 v d? ki?n Chuong trnh cng tc nam 2015
16298 27/11/2014 15085/BGTVT-MT 26/11/2014  B? GTVT  V/v t?p hu?n cng tc b?o v? Mi tru?ng trong linh v?c du?ng b?, du?ng s?t
16297 27/11/2014 15063/BGTVT-KCHT 26/11/2014  B? GTVT  V/v Kh?c ph?c cc b?t c?p v? h? t?ng giao thng trn cc tuy?n QL? qua d?a bn t?nh Bnh ?nh
16296 27/11/2014 15053/BGTVT-TC 26/11/2014  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u Nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
16295 27/11/2014 15052/BGTVT-TC 26/11/2014  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u Nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
16294 27/11/2014 15051/BGTVT-TC 26/11/2014  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u Nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
16293 27/11/2014 15041/BGTVT-TTCNTT 26/11/2014  B? GTVT  V/v Ti?p t?c th? nghi?m ki?m sot t?c theo cung du?ng t?i Trung tm d? li?u gim st hnh trnh c?a T?ng c?c BVN
16292 27/11/2014 15047/BGTVT-CQLXD 26/11/2014  B? GTVT  V/v bo co k?t qu? d?u th?u cc gi th?u xy l?p thu?c cc DA d?u tu XDCT giao thng nam 2013, 10 thng d?u nam 2014
16291 27/11/2014 1178/BQLDA4-KTKH 26/11/2014  Ban QLDA 4  T/T v/v duy?t k?t qu? l?a ch?n nh th?u Gi th?u s? 10, Tu v?n ki?m d?nh ch?t lu?ng CT Km37+00- km52+3,4 v 02 c?u R? , Son H?i, DA d?u tu XDCT c?i t?o n/c?p QL8A do?n Km37- km85+300, t?nh H Tinh
16290 27/11/2014 2109/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT Son La  T/T v/v d? p/duy?t h? so hon cng CT kh?c ph?c h?u qu? mua lu, BGT bu?c 1 nam 2014 Km0- km122 QL14G; Km217- km272+200 QL279; Km0- km33 QL6B t?nh Son La
16289 27/11/2014 1312/KTTVBKH-KHCNHTQT 13/11/2014  C?c Kh tu?ng th?y van v bi?n d?i kh h?u- B? Ti nguyn v Mi tru?ng  Gp ki?n v? bo co (M hnh ph?c v? thng tin KTTV dp ?ng yu c?u ?ng ph v?i bi?n d?i kh h?u trong linh v?c giao thng du?ng b?
16288 27/11/2014 4319/BQLDA6-DA6 26/11/2014  Ban QLDA 6  V/v x? l hu h?ng du?ng d?u c?u C?m Tin 2 gi th?u B2-26, DA Tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng Qu?c gia, bu?c 2 g/d1
16287 27/11/2014 140/TTr-SGTVT 26/11/2014  S? GTVT Yn Bi  T/T v/v ph duy?t gi s?n ph?m cng tc q/l, bo du?ng thu?ng xuyn c?u, du?ng b? nam 2015, 2016, 2017 cc tuy?n qu?c l? t?nh Yn bi
16286 27/11/2014 15050/BGTVT-TC 26/11/2014  B? GTVT  V/v s?p x?p l?i, x? l nh, d?t thu?c s? h?u Nh nu?c c?a cc don v? thu?c T?ng c?c BVN
16285 26/11/2014 4322/BQLDA6-HMN 26/11/2014  Ban QLDA 6  V/v d? ngh? xem xt di?u ch?nh thi?t k? n?n du?ng d?u c?u An H?u, gi th?u B2-37 thu?c DA Tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng Qu?c gia (bu?c 2, g/d1)
16284 26/11/2014 3140/SGTVT-VT&PC 21/11/2014  S? GTVT Qu?ng Ngi  V/v Ph?i h?p ki?m tra, x? l phuong ti?n khng th?c hi?n dng bi?u d? ch?y xe theo quy d?nh
16283 26/11/2014 1073/SGTVT 24/11/2014  S? GTVT Ph Yn  V/v T?m th?i ng?ng ho?t d?ng Tr?m KTTTXL s? 43 t?nh Ph Yn
16282 26/11/2014 196/TTr-UBND 25/11/2014  UBND huy?n Chu Thnh- Ti?n Giang  T/T v/v xin di?u ch?nh cc v? tr d?u n?i QL1 thi cng XDCT du?ng gom n?m trong HLATB QL1 huy?n Chu Thnh Km1960+257- km1960+830 QL1, t?nh Ti?n Giang
16281 26/11/2014 2362/GM-BGTVT 26/11/2014  B? GTVT  GM: v/v h?p tri?n khai cng tc H?i d?ng nghi?m thu QL1 do?n Thanh Ha- H Tinh
16280 26/11/2014 3016/TTr-CQLBII 24/11/2014  C?c II  T/T t/d?nh p/duy?t nhi?m v?, d? ton v k? ho?ch d?u th?u Gi th?u kh?o st, tnh ton v ki?m ton d? c?m l?i bi?n h?n ch? t?i tr?ng theo tiu chu?n Vi?t Nam 41:2012/BGTVT cc c?u trn cc tuy?n qu?c l?
16279 26/11/2014 564/BQL-KTGSI 24/11/2014  Ban QLDA duy tu h? t?ng GT H N?i  V/v ki?m tra xem xt thay d?i thi?t k? v? cao d? m?t du?ng Php Vn- C?u Gi?
16278 26/11/2014 383/CV-CKQT 26/11/2014  X nghi?p Co kh Quang Trung- Ninh Bnh  V/v ? ngh? di?u ch?nh h? so thi?t k? k?t c?u ph?n du?i c?a 04 c?u t?i t?nh Qu?ng Ninh v t?nh Thi Nguyn
16277 26/11/2014 1093/BC-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT B?c K?n  B/co hon thnh thi cng XD Gi th?u s? 15 XD do?n Km1+500- km5+00; Gi th?u s? 20 XD do?n Km14+00- km18+00; DA c?i t?o n/c?p QL3B do?n Xu?t Ha- c?u kh?u P M (do?n tuy?n di qua d?a ph?n t?nh B?c K?n)
16276 26/11/2014 3374/PMU1-KH 25/11/2014  Ban QLDA 1  T/T p/duy?t chi ph qu?n l DA d?u tu xy d?ng Ti?u DA 1- H?p ph?n A, DA P/tri?n Co s? h? t?ng GT ?ng b?ng sng C?u Long DA WB5
16275 26/11/2014 3878/SGTVT-KCHT 24/11/2014  S? GTVT Hung Yn  V/v Tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri K? h?p th? 9-HND t?nh kha XV
16274 26/11/2014 4310/TTr-VEC 25/11/2014  T?ng CTy T pht tri?n du?ng cao t?c Vi?t Nam  T/T v/v Ch?p thu?n phuong n qu?n l, v?n hnh v b?o tr H? th?ng ki?m sot giao thng cho du?ng cao t?c H N?i
16273 26/11/2014 1172/BQLDA8-KHTC 24/11/2014  Ban QLDA 8  V/v R sot k? ho?ch v?n TPCP giai do?n 2012- 2015 v d? ki?n k? ho?ch nam 2015
16272 26/11/2014 219/BQLDA 17/11/2014  Ban QL cc DA 98 Kon Tum  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT nt giao du?ng nhnh d?u n?i vo Km1551+478 QL14 du?ng HCM, t?nh Kon Tum
16271 26/11/2014 554/30.4DESICO 25/11/2014  CTy CP Co kh XD v tu v?n thi?t k? 30-4  V/v thi cng c?u b?n L?p- Quan ha Thanh Ha
16270 26/11/2014 1387/SNN-QLXDCT 24/11/2014  S? Nng nghi?p v PTNT Ph Th?  on d? ngh? ch?p thu?n TKKT v p/n t? ch?c giao thng c?a nt giao du?ng d?n d?u c?u sng L d?u n?i vo Km110+130P QL2
16269 26/11/2014 15038/BGTVT-TCCB 26/11/2014  B? GTVT  V/v C? cn b?, cng ch?c tham gia on cn b? di h?c t?p ng?n h?n t?i Hn Qu?c
16268 26/11/2014 14902/BGTVT-TC 24/11/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n KH l?p v trnh duy?t bo co quy?t ton v?n d?u tu d? n hon thnh nam 2014
16267 26/11/2014 14942/BGTVT-VT 25/11/2014  B? GTVT  V/v t? ch?c ho?t d?ng kinh doanh v?n t?i c?a Cng ty TNHH TM v DV Minh Thnh Pht v Chi nhnh Cng ty
16266 26/11/2014 15004/BGTVT-KCHT 25/11/2014  B? GTVT  V/v gp th?m d?nh d? n d?u tu s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t du?ng t?i cc v? tr c?p bch trn QL
16265 26/11/2014 14974/BGTVT-KCHT 25/11/2014  B? GTVT  V/v gia h?n th?i gian bn giao; ?y thc qu?n l, khai thc cc QL80, 91, 91B v Nam Sng H?u cho UBND TP C?n Tho
16264 26/11/2014 14960/BGTVT-HTQT 25/11/2014  B? GTVT  V/v tham d? H?i th?o chia s? kinh nghi?m v? V?n t?i v Logistics trong khu v?c Asean
16263 26/11/2014 14817/BGTVT-KHT 21/11/2014  B? GTVT  V/v bo co k?t qu? th?c hi?n Ch? th? s? 14 c?a TTCP nam 2014
16262 26/11/2014 1375/TTr-TH 25/11/2014  Thanh tra B? GTVT  V/v kh?o st n?m tnh hnh, thu th?p thng tin chu?n b? thanh tra cng v?
16261 26/11/2014 1372/TTr-P3 25/11/2014  Thanh tra B? GTVT  V/v bo co tnh hnh thanh tra chuyn ngnh; x? ph?t vi ph?m hnh chnh
16260 26/11/2014 14923/BGTVT-HTQT 24/11/2014  B? GTVT  V/v tri?n khai k?t qu? H?i ngh? thu?ng nin v? t?o thu?n l?i cho ho?t d?ng v?n t?i du?ng b? gi?a VN v Lo nam 2014
16259 26/11/2014 14915/BGTVT-CQLXD 24/11/2014  B? GTVT  V/v b? sung h? th?ng thot nu?c d?c t?i cc khu ti d?nh cu d?c QL1 v di?u chuy?n kh?i lu?ng thi cng t?i gi th?u s? 8 thu?c DA m? r?ng QL1 do?n Km1153-Km1212+400 t?nh Bnh ?nh
16258 26/11/2014 14922/BGTVT-PC 24/11/2014  B? GTVT  V/v bo co t?ng k?t 05 nam th?c hi?n Ngh? d?nh s? 66/2008/N-CP v KH h? tr? php l cho doanh nghi?p nam 2015
16257 26/11/2014 4399/Q-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  Q v/v thnh l?p H?i d?ng ki?m tra, nghi?m thu d? n c?i t?o n?n, m?t du?ng QL1 do?n Phan Thi?t - ?ng Nai theo hnh th?c H BOT
16256 26/11/2014 23/BCS-GM 25/11/2014  BCS ?ng b? GTVT  GM h?p BCS ?ng B? GTVT
16255 26/11/2014 14894/BGTVT-VT 24/11/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH DL v TM H?ng Pht t? ch?c don Caravan Thi Lan vo tham gia giao thng t?i Vi?t Nam t? ngy 01/12/2014-05/12/2014
16254 26/11/2014 14893/BGTVT-VT 24/11/2014  B? GTVT  V/v ch?p thu?n Cng ty TNHH DL v TM L Phong t?i TP N?ng t? ch?c don Caravan Thi Lan vo tham gia giao thng t?i VN t? ngy 06/12/2014 d?n ngy 12/12/2014
16253 26/11/2014 14861/BGTVT-TC 24/11/2014  B? GTVT  V/v x? l ti s?n d? n xy d?ng c?ng qu?c t? Ci Mp- Th? V?i
16252 26/11/2014 14870/BGTVT-PC 24/11/2014  B? GTVT  V/v xy d?ng KH ph? bi?n, gio d?c php lu?t nam 2015 c?a B? GTVT
16251 26/11/2014 6200/TCBVN-ATGT 21/11/2014  T?ng c?c BVN  V/v di?u chuy?n Tr?m KTTTX Qu?ng Ninh t? Km103-Km97 QL18 khu v?c tr?m thu ph d? n BOT Ung B - H? Long t?nh Qu?ng Ninh
16250 26/11/2014 1351/UBND-TXD 21/11/2014  UBND t?nh An Giang  V/v cng nh?n c?a kh?u Vinh Xuong l c?a kh?u qu?c t? ph?n du?ng b?
16249 26/11/2014 2328/TTr-CQLBI 6/11/2014  C?c QLB I  T/T th?m d?nh b/c KTKT XD v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a m?t du?ng hu h?ng c?c b? do?n Km99-Km109 QL2 t?nh Ph Th?
16248 26/11/2014 196-CV/TNB 24/11/2014  BTV on B? GTVT  V/v bo co d? th?o KH t? ch?c cu?c v?n d?ng Tu?i tr? tham gia b?o v? KCHT v b?o d?m ATGT trn du?ng cao t?c
16247 26/11/2014 5460/CIPM-QLDA1 21/11/2014  T?ng cng ty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v k?t thc b?o hnh gi th?u s? 16 d? n nng c?p QL50 do?n qua t?nh Long An
16246 26/11/2014 249/Cty-KT 26/11/2014  Cng ty CP 473  V/v vu?ng m?c m?t b?ng khi tri?n khai thi cng c?u treo Tang Ha, B?ng Lai trn d?a bn t?nh Qu?ng Bnh
16245 26/11/2014 1082/UBND-KT&HT 24/11/2014  UBND huy?n oan Hng  T/T v/v xin di?m d?u n?i c?a tuy?n du?ng t? c?u Kim Xuyn d?n QL2 v du?ng HCM v?i QL2 t?i l trnh Km99+808
16244 26/11/2014 4301/BQLDA6-HDA6 25/11/2014  Ban 6  V/v bo co v? cng tc s?a ch?a, kh?c ph?c nh?ng hu h?ng t?i cc c?u ?ng a, Ph Phong, C?m Tin 2 v Qun Cau thu?c DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia
16243 26/11/2014 15019/BGTVT-HTQT 25/11/2014  B? GTVT  V/v th?c hi?n nghin c?u v? GTVT b?n v?ng v ch?t lu?ng trong cc nu?c ASEAN
16242 26/11/2014 2414/PMUTL-KTKH 20/11/2014  Ban QLDA Thang Long  Bo co tnh hnh th?c hi?n DA c?i t?o, nng c?p QL279 do?n Tn Son - Than Mu?i ...
16241 26/11/2014 4237/BC-BQLDA6 21/11/2014  Ban 6  Bo co dnh gi k?t qu? d?u tu d? n tuy?n trnh TP Hu?
16240 26/11/2014 3514/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT Ph Th?  T/T ph duy?t gi s?n ph?m, d?ch v? cng ch qu?n l, BDTX du?ng v c?u trn QL giai d?a nam 2015-2017 thu?c d?a bn t?nh Ph Th?
16239 26/11/2014 06/N-EICC 25/11/2014  Cng ty CP tu v?n XDCN i?n  on d? ngh? xy d?ng cng trnh thi?t y?u trong ph?m vi b?o v? KCHTGT B
16238 26/11/2014 3515/SGTVT-QLBT 25/11/2014  S? GTVT Ph Th?  V/v bo co k?t qu? ki?m d?nh c?u T? M? (Km26+400), c?u Ngi Lao (Km62+253) QL32C t?nh Ph Th?
16237 26/11/2014 2865/TTr-GTVT 25/11/2014  S? GTVT Cao B?ng  T/T ph duy?t gi s?n ph?m v KH l?a ch?n nh th?u cng tc qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn cc tuy?n QL 4A, 34, 4C du?ng HCM
16236 26/11/2014 1098/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT B?c K?n  T/T t/d?nh ph duy?t b/co KTKT, k? ho?ch d?u th?u XDCT s?a ch?a m?t du?ng hu h?ng c?c b? Km239- km243; Km248- km250 QL279, t?nh B?c K?n
16235 26/11/2014 1097/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT B?c K?n  T/T th?m d?nh ph duy?t b/co KTKT, k? ho?ch d?u th?u XDCT s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n m?t du?ng Km268- km280 QL279, t?nh B?c K?n
16234 25/11/2014 0/HKHKTCVN 19/11/2014  H?i KHKT C?u du?ng Vi?t Nam  Thu ki?n ngh? v? c?u Chu QL1 qua Qu?ng Ngi
16233 25/11/2014 2350/GM-BGTVT 25/11/2014  B? GTVT  GM: v/v h?p r sot n?i dung d? th?o (Co ch? qu?n l ph?n v?n Nh nu?c d?u tu tr?c ti?p vo 5 d? n xy d?ng du?ng b? cao t?c du?c B? GTVT giao VEC lm ch? d?u tu
16232 25/11/2014 2142/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT Nam ?nh  T/T v/v th?m d?nh v ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh nng c?p, s?a ch?a b?n ph ?ng Cao QL37B t?nh Nam ?nh
16231 25/11/2014 137/B43(TTTLX) 25/11/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co b? sung
16230 25/11/2014 136/B43(TTTLX) 25/11/2014  Trung tm DN-TLX H?c Vi?n Qu?c t?  Bo co d? ngh? t? ch?c st h?ch li xe
16229 25/11/2014 3469/TTr-SGTVT 21/11/2014  S? GTVT Long An  T/T ph duy?t d? ton gi s?n ph?m d?ch v? cng ch qu?n l, b?o du?ng thu?ng xuyn QL62 t?nh Long An nam 2015,2016,2017
16228 25/11/2014 3470/TTr-SGTVT 21/11/2014  S? GTVT Long An  T/T v/v th?m d?nh v ph duy?t KH d?u th?u gi th?u cung c?p d?ch v? qu?n l v b?o du?ng thu?ng xuyn du?ng b? 3 nam (2014-2017) ... QL62 t?nh Long An
16227 25/11/2014 23/2014/KN/HHVTAG 24/11/2014  Hi?p h?i VT t An Giang  Ki?n ngh?
16226 25/11/2014 3380/BQLDA7-KTKH 24/11/2014  Ban 7  V/v r sot KH v?n tri phi?u chnh ph? giai do?n 2012-2015 v d? ki?n KH nam 2015
16225 25/11/2014 3331/CQLBIV-KHKT 24/11/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 do?n Km27+000-Km94+000 QL28 t?nh Bnh Thu?n v Lm ?ng ...
16224 25/11/2014 3327/CQLBIV-KHKT 24/11/2014  C?c QLB IV  V/v bo co th?c hi?n, k?t lu?n c?a Ph T?ng c?c tru?ng Ph?m Quang Vinh t?i thng bo s? 153/TB-TCBVN ngy 16/10/2014 c?a TCBVN
16223 25/11/2014 0/DNC 24/11/2014  Cng ty CP T v XD c?u ?ng Nai  Thu m?i tham d? l? bn giao Tr?m thu ph Sng Phan
16222 25/11/2014 14946/BGTVT-KHCN 25/11/2014  B? GTVT  V/v th?m d?nh Thng tu s?a d?i b? sung quy chu?n QCVN 45:2012/BGTVT quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? b?n xe khch
16221 25/11/2014 2742/TTr-BQLDA3 21/11/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t danh sch cc nh th?u d?t yu c?u v? k? thu?t c?a gi th?u RAI/CS4A ki?m ton ti chnh d? n giai do?n 1 ......
16220 25/11/2014 3095/CQLXD-SB1 21/11/2014  C?c QLXD v CL CTGT  V/v phuong n t? ch?c giao thng d? n c?i t?o, nng c?p QL1 do?n H N?i - B?c Giang theo hnh th?c H BOT
16219 25/11/2014 244/BATGT 21/11/2014  Ban ATGT Bnh Thu?n  V/v x? l d?m b?o ATGT khu v?c vng xoay pha Nam, pha B?c TP Phan Thi?t t?nh Bnh Thu?n
16218 25/11/2014 2729/BQLDA3-PID1 20/11/2014  Ban 3  V/v m? r?ng QL6, do?n Km99+400-Km101+100 DA qu?n l ti s?n du?ng b? VN (VRAMP)
16217 25/11/2014 2219/TTr-SGTVT 25/11/2014  S? GTVT H Giang  T/T v/v cho php chu?n b? d?u tu XDCT s?a ch?a n?n, m?t du?ng v h? th?ng ATGT do?n Km66-Km68+200 v Km70+800-Km73 QL34 t?nh H Giang
16216 25/11/2014 2628/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Thn Ngho t?nh Thanh Ha
16215 25/11/2014 2622/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Sng C?y t?nh Thanh Ha ....
16214 25/11/2014 2621/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Lng B?ng t?nh Thanh Ha ...
16213 25/11/2014 2623/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u B?n Lt t?nh Thanh Ha ....
16212 25/11/2014 2624/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u B?n Bon t?nh Thanh Ha ....
16211 25/11/2014 2768/TTr-BQLDA3 25/11/2014  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH d?u th?u DA xy d?ng v duy tr ho?t d?ng c?a Trung tm x? l v khai thc, s? d?ng d? li?u t? thi?t b? gim st hnh trnh .....
16210 25/11/2014 198/TTr-BDA5 21/11/2014  Ban 5  T/T v/v ph duy?t HS TKBVTC di?u ch?nh v d? ton gi th?u s? 14 v 19 (m?i) XD h? th?ng d?m b?o ATGT gi?a du?ng s?t v du?ng b? - G2 ....
16209 25/11/2014 4304/BQLDA6-DA3 25/11/2014  Ban 6  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n DA tn d?ng ngnh GTVT d? c?i t?o m?ng lu?i du?ng qu?c gia d?n h?t thng 11/2014
16208 25/11/2014 2650/TTr-BQLDA3 14/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u s? 01 tu v?n kh?o st, l?p b/c KTKT cng trnh XD c?u My Hng T?a Ch?, c?u M Hng Tu t?nh Yn Bi
16207 25/11/2014 2629/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u Thn ?i t?nh Thanh Ha ...
16206 25/11/2014 2627/TTr-BQLDA3 12/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u cng trnh XD c?u M Hng T?a Ch?, c?u M Hng Tu t?nh Yn Bi ......
16205 25/11/2014 2732/BQLDA3-KHKT 21/11/2014  Ban 3  V/v r sot KH v?n TPCP giai do?n 2012-2015 v d? ki?n KH nam 2015
16204 25/11/2014 3407/TTr-BQLDA7 24/11/2014  Ban 7  T/T v/v di?u ch?nh co c?u t?ng m?c d?u tu d? n d?u tu XD kin c? ha s?t l? QL91 do?n qua d?a ph?n t?nh An Giang
16203 25/11/2014 2125/SGTVT-QLGT 21/11/2014  S? GTVT Nam ?nh  V/v b? tr kinh ph cng trnh son c?u Nam ?nh, c?u Vu?t du?ng s?t QL21 d th?c hi?n 2014
16202 25/11/2014 2733/BQLDA3-KHKT 21/11/2014  Ban 3  V/v r sot th?c hi?n KH Qu? b?o tr du?ng b? nam 2014
16201 25/11/2014 2738/BQLDA3-TCKT 21/11/2014  Ban 3  V/v tr? l?i khu d?t t?i phu?ng C? Kh?i - Qu?n Long Bin TP H N?i
16200 25/11/2014 2662/TTr-BQLDA3 17/11/2014  Ban 3  T/T v/v xin ph duy?t nhi?m v? v d? ton cng tc l?p d?nh m?c d? ton xy d?ng c?u treo dn sinh thu?c d? n XD c?u treo dn sinh d?m b?o ATGT trn ph?m vi 28 t?nh mi?n ni pha B?c, mi?n Trung v Ty Nguyn
16199 25/11/2014 237/GM-BQLDA3 21/11/2014  Ban 3  GM m? v ti?p nh?n d? xu?t k? thu?t gi th?u RAI/CS7 ki?m ton k? thu?t d? n - h?p ph?n C - DA qu?n l ti s?n du?ng b? VN
16198 25/11/2014 1300/SGTVT-QLGT 24/11/2014  S? GTVT Yn Bi  V/v th?c hi?n KH Qu? b?o tr du?ng b? nam 2014
16197 25/11/2014 2350/TTr-SGTVT 24/11/2014  S? GTVT L?ng Son  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng v c?i t?o h? th?ng thot nu?c do?n Km33+500-Km47 QL4B t?nh L?ng Son
16196 25/11/2014 1097/TTX-BKT 11/11/2014  Thng T?n x Vi?t Nam  V/v T?a dm Truy?n hnh v lin h? cng tc
16195 25/11/2014 1728/Q-UBND 20/11/2014  UBND t?nh Qu?ng Ngi  Q v/v ti?p nh?n v di?u chuy?n ti s?n l d?m cu c?u Bu Giang thu?c DA nng c?p, m? r?ng QL1 do?n qua d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
16194 25/11/2014 320/HPB/II 24/11/2014  Tu v?n KEI  V/v thanh ton h?p d?ng thu my ch? cho h? th?ng qu?n l c?u VBMS v h? th?ng b?n d? s? GIS
16193 25/11/2014 46/2014/TT-BGTVT 6/10/2014  B? GTVT  Thng tu s?a d?i b? sung m?t s? di?u c?a Thng tu s? 08/2009/TT-BGTVT ngy 23/6/2009 c?a B? tru?ng B? GTVT hu?ng d?n vi?c s? d?ng xe th so, xe g?n my, xe m t hai bnh....
16192 25/11/2014 2653/TTr-BQLDA3 14/11/2014  Ban 3  T/T xin ph duy?t k?t qu? ch? d?nh th?u gi th?u s? 02 tu v?n th?m tra b/c KTKT c/trnh XD M Hng T?a Ch?, c?u M Hng Tu t?nh Yn Bi ...
16191 25/11/2014 1118/GDT 17/11/2014  B? GTVT Campuchia  C/v g?i T?ng c?c
16190 25/11/2014 14843/BGTVT-CQLXD 24/11/2014  B? GTVT  V/v ti?n d? GPMB ph?c v? kh?i cng v thi cng d? n qu?n l ti s?n du?ng b? Vi?t Nam trn d?a bn t?nh H?i Duong
16189 25/11/2014 14780/BGTVT-KHCN 21/11/2014  B? GTVT  V/v s?a ch?a, tang cu?ng do?n Km233+600-Km235+885 QL1 b?ng cng ngh? co bc ti sinh ngu?i t?i ch? b?ng bitum b?t v xi mang
16188 25/11/2014 4408/Q-BGTVT 21/11/2014  B? GTVT  Q v/v s?a d?i, b? sung kho?n 1 i?u 1 c?a Q s? 2744/Q-BGTVT ngy 18/7/2014 c?a B? tru?ng B? GTVT v? vi?c ph duy?t KH tuy?n d?ng cng ch?c nam 2014 c?a T?ng c?c BVN
16187 25/11/2014 14847/BGTVT-TC 24/11/2014  B? GTVT  V/v gi tr? quy?t ton chi ph d?u tu DA BOT tuy?n trnh TP Vinh t?nh Ngh? An
16186 25/11/2014 14863/BGTVT-TCT 24/11/2014  B? GTVT  V/v chi ph b?o tr QL5
16185 25/11/2014 25/CT-BGTVT 22/11/2014  B? GTVT  Ch? th? v/v d?m b?o an ton, an ninh trong cng tc di?u hnh,qu?nl ho?t d?ng bay
16184 25/11/2014 1470/TS-KTTC 20/11/2014  T?ng cng ty Thi Son  V/v tham gia d? n xy d?ng c?u treo v c?u dn sinh trn ton qu?c
16183 25/11/2014 14884/BGTVT-QLXD 24/11/2014  B? GTVT  V/v hon ch?nh th? t?c k?t thc b?o hnh cc h?ng m?c cng trnh thu?c DA XD c?u C?n Tho
16182 25/11/2014 14835/BGTVT-KHT 21/11/2014  B? GTVT  V/v tr? l?i ki?n c?a d?i bi?u QH t?nh H Giang
16181 25/11/2014 14860/BGTVT-VT 24/11/2014  B? GTVT  V/v c? ngu?i tham gia on kh?o st vi?c th?c hi?n k khai gi cu?c v?n t?i t
16180 25/11/2014 14828/BGTVT-HTQT 21/11/2014  B? GTVT  V/v tham gia don B? tru?ng B? GTVT di cng tc t?i ?n ? v Ty Ban Nha
16179 25/11/2014 4393/Q-BGTVT 20/11/2014  B? GTVT  Q v/v ph duy?t danh m?c tiu chu?n k? thu?t p dung cho d? n d?u tu c?i t?o, nng c?p QL31 do?n TP B?c Giang - Chu t?nh B?c Giang theo hnh th?c H BOT
16178 25/11/2014 2090/UBND-GTXD 20/11/2014  UBND t?nh H Nam  V/v giao nhi?m v? qu?n l, b?o tr h? th?ng h? t?ng thu?c tuy?n QL21B ko di, trn d?a bn t?nh H Nam
16177 25/11/2014 2809/TTr-CQLBII 5/11/2014  C?c QLB II  T/T d? ngh? phn b? kinh ph cung c?p, l?p d?t, chuy?n giao cng ngh? h? th?ng gim st luu lu?ng xe t?i tr?m thu ph Hong Mai
16176 25/11/2014 117/BATGT 20/11/2014  Ban ATGT H Tinh  V/v x? l di?m ti?m ?n TNGT do?n t? Km86+850-Km88+350 trn QL60 x Hi?u T? huy?n Ti?u C?n t?nh Tr Vinh
16175 25/11/2014 2463/SGTVT-QLVTPTNL 20/11/2014  S? GTVT B R?a - Vung Tu  V/v cho php lin k?t v?i tru?ng CN GTVT t? ch?c t?p hu?n nng cao nghi?p v? gio vin d?y li xe
16174 25/11/2014 2993/TTr-CQLBII 21/11/2014  C?c QLB II  T/T ph duy?t di?u ch?nh d? ton v KH d?u th?u mua s?m Trang thi?t b? co s? v?t ch?t cho cc Van phng v Chi c?c t?i C?c QLB II
16173 25/11/2014 1759/Q-UBND 21/11/2014  UBND t?nh C Mau  Q v/v ph duy?t Chi?n lu?c d?m b?o ATGT t?nh C Mau d?n nam 2020 v t?m nhn d?n nam 2030
16172 25/11/2014 1158/BQLDA4-DA2 24/11/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t d? ton di?u ch?nh, b? sung gi th?u XL1 xy d?ng do?n du?ng Km0+00-Km2+600 v ton b? h?ng m?c di?n chi?u sng t? Km0+00-Km4+478 ....QL8A t?nh H Tinh
16171 25/11/2014 1164/TTr.BQLDA4-KTKH 24/11/2014  Ban 4  T/T ph duy?t danh m?c tiu chu?n p d?ng cho d? n T XDCT s?a ch?a, gia cu?ng cc c?u trn QL d?m b?o d?ng b? t?i tr?ng khai thc trn tuy?n
16170 25/11/2014 1152/BQLDA4-KTKH 21/11/2014  Ban 4  V/v bo co r sot KH v?n tri phi?u Chnh ph? giai do?n 2012-2015 v d? ki?n KH nam 2015
16169 25/11/2014 1169/TTr-BQLDA4 24/11/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t HSMT gi th?u s? 3 thi cng XD do?n Km44+350-Km45+180 v Km49+900-Km50+350 QL2 Vinh Phc .....
16168 25/11/2014 1167/BQLDA4-KTKH 24/11/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t ti chnh gi th?u XL4 XD c?u Son H?i (Km82+38.98) DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A t?nh H Tinh
16167 25/11/2014 1168/BQLDA4-KTKH 24/11/2014  Ban 4  T/T xin ph duy?t danh sch nh th?u dp ?ng yu c?u v? m?t k? thu?t gi th?u s? 9 tu v?n quan tr?c gim st mi tru?ng do?n t? Km37+00-Km52+3.4 v 2 c?u R? , Son H?i DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL8A t?nh H Tinh
16166 25/11/2014 2533/CQLBI-TTr 21/11/2014  C?c QLB I  V/v xin php d?u tu XDCT s?a ch?a kh?n c?p hu h?ng m?t du?ng do?n Km11+250-Km66+200 QL5 t?nh Hung Yn v H?i Duong
16165 25/11/2014 2534/CQLBI-QLBTB 21/11/2014  C?c QLB I  V/v bo co vi?c gi?i quy?t s? ti s?n cn ph?i thu h?i t? d? n thu?c cc qu?c l?
16164 25/11/2014 2536/CQLBI-TC-HC 24/11/2014  C?c QLB I  Bo co v? vi?c xem xt, x? l trch nhi?m c?a ngu?i d?ng d?u d?i v?i Chi c?c tru?ng Chi c?c I.6 trong v? vi?c vi ph?m t?i nt giao V?c Vng ngy 27/10/2014
16163 25/11/2014 3332/CQLBIV-KHKT 24/11/2014  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo BGT bu?c 1 do?n Km27+000-Km94+000 QL28 t?nh Bnh Thu?n v Lm ?ng
16162 25/11/2014 4279/TTr-BQLDA6 24/11/2014  Ban 6  T/T v/v xin ch?p thu?n kh?i lu?ng HS TKBVTC v ph duy?t d? ton pht sinh do tang gi?m kh?i lu?ng gi?a TK BVTC v kh?i lu?ng TKKT ....DA d?u tu nng c?p QL4 do?n n?i H Giang - Lo Cai
16161 25/11/2014 1102/TTTLX 24/11/2014  H?c vi?n Qu?c t?  V/v d?i gi?y php li xe dn s?
16160 25/11/2014 128/TTr-SGTVT 24/11/2014  S? GTVT Tuyn Quang  T/T v/v th?m d?nh, ph duy?t b/c KTKT v KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a d?t xu?t m?t s? v? tr hu h?ng do?n t? Km127+501-Km139+771 trn QL2 trnh TP Tuyn Quang
16159 25/11/2014 2216/SGTVT-SN 24/11/2014  S? GTVT H Giang  V/v kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 trn QL4C do ?nh hu?ng c?a d?t mua t? ngy 01/11/2014 d?n r?ng sng ngy 02/11/2014
16158 25/11/2014 2342/GM-BGTVT 24/11/2014  B? GTVT  GM h?p t?ng k?t v?i don cng tc WB - ki?m di?m tnh hnh th?c hi?n DA qu?n l ti s?n du?ng b? VN