Trang chủ  Công văn đến  Nhiệm vụ mới  Tiến độ thực hiện  Công văn đi  Gửi văn bản
CÔNG VĂN ĐẾN CƠ QUAN 
Tổng số:  113  công văn
 Kiểu gõ Telex       VNI
Trường hợp bộ mã UNICODE TCVN 6909:2001 không được cài đặt trong máy, bạn hãy tắt chế độ tiếng Việt và nhập số liệu theo một trong hai kiểu gõ bằng cách chọn Telex hoặc VNI ở ô bên trái.
 Số văn bản  Nơi gửi
 Trích yếu
 Số đến  Ngày đến từ  Đến 
 Cơ quan giải quyết  
Số đến ngày đến Số C.Văn Ngày C.Văn Nơi gửi Trích yếu
5888 4/5/2015 769/GM-BGTVT 4/5/2015  B? GTVT  GM h?p gi?i quy?t v? hi?n tu?ng x h?i den trn tuy?n v?n t?i H N?i - H?i Phng
5887 4/5/2015 1558/SGTVT-KHTC 25/4/2015  S? GTVT Thanh Ha  V/v bo co tnh hnh th?c hi?n cng tc d?u th?u BDT h? th?ng QL nam 2015
5886 4/5/2015 14/TTr-T&TT 24/4/2015  Trung tm T v TT  T/T c?p ch?ng ch? Th?m tra vin ATGT B
5885 4/5/2015 1013/BQLDA3-PID1 16/4/2015  Ban 3  V/v ?ng v?n t? Qu? BTB TW cho cng tc GPMB d? n VRAMP
5884 4/5/2015 1147/TTr-CQLBII 21/4/2015  C?c QLB II  T/T d? ngh? xt khen thu?ng thnh tch xu?t s?c trong cng tc KSTT v x? l xe vi ph?m kch thu?c thng ch? hng
5883 4/5/2015 386/SGTVT-KHTC 21/4/2015  S? GTVT L?ng Son  V/v s?a ch?a m?t du?ng do?n t? Km101-Km112 QL31 t?nh L?ng Son
5882 4/5/2015 81C/N-BHDA 13/4/2015  BH DA XD Khu hnh chnh t?nh Vinh Long  on d? ngh? ch?p thu?n TK v phuong n t? ch?c giao thng c?a nt giao du?ng nhnh d?u n?i t?i Km1+311 QL53 theo hu?ng TP HCM di Tr Vinh
5881 4/5/2015 512/SGTVT-QLKCHTGT 22/4/2015  S? GTVT Tuyn Quang  KH b?o tr cng trnh du?ng b? nam 2016
5880 4/5/2015 633/SGTVT-QLKT 25/4/2015  S? GTVT Ha Bnh  V/v d? ngh? cho php s?a ch?a c?p bch du?ng d?n v cc h?ng m?c ph? tr? tr?m KTTTX luu d?ng Km109+300 Ql6 t?nh Ha Bnh
5879 4/5/2015 42/VPQ-VB 27/4/2015  Van phng Qu? BTB TW  V/v tham gia ki?n vi?c b? sung v?n cho DA s?a ch?a m? r?ng QL26 do?n Km142+300-146+300 t?nh ak Lak
5878 4/5/2015 41/VPQ-VB 27/4/2015  Van phng Qu? BTB TW  V/v ki?n v? dng m?i ph thp t? hnh d? BGT b?n ph V?n Yn QL43
5877 4/5/2015 821/SGTVT-KH 23/4/2015  S? GTVT Qu?ng Tr?  V/v xy d?ng KH b?o tr cng trnh du?ng b? TW nam 2016
5876 4/5/2015 469/TCT319-XN9 24/4/2015  T?ng cng ty 319  V/v gia h?n th?i gian thi cng gi th?u s? 11 DA c?i t?o nng c?p QL27 do?n Km174-Km272+800 t?nh Lm ?ng v Ninh Thu?n
5875 4/5/2015 891/SGTVT-KHTC 25/4/2015  S? GTVT ak Nng  V/v cng khai d? ton c?p v? t? qu? b?o tr du?ng b? Trung uong l?n 2 nam 2015
5874 4/5/2015 379/SGTVT-KH 24/4/2015  S? GTVT Bnh Phu?c  V/v xy d?ng KH b?o tr cng trnh du?ng b? nam 2016
5873 4/5/2015 51/2015/BSV-KT 29/4/2015  Cng ty CP T XNK Bng Sen Vng  V/v d? ngh? xem xt, ch?p thu?n v cho php d?u tu XD di?m d?u n?i t?m vo QL 5A t?i l trnh Km40+750 t?i x Tn Tru?ng huy?n C?m Ging t?nh H?i Duong
5872 4/5/2015 5230/BGTVT-TC 25/4/2015  B? GTVT  V/v dn d?c KH l?p, trnh, ph duy?t quy?t ton d? n hon thnh
5871 4/5/2015 332/TTTLX 24/4/2015  H?c vi?n qu?c t?  V/v d?i gi?y php li xe dn s?
5870 4/5/2015 88/TTr-UBND 22/4/2015  UBND huy?n Cng Long  T/T v/v xin c?p php thi cng XD c?u, du?ng giao thng nng thn lin x An Tru?ng Tn Bnh v Huy?n H?i huy?n Cng Long d?a ph?n t?nh Tr Vinh
5869 4/5/2015 530/SGTVT-QLGT 24/4/2015  S? GTVT Thi Nguyn  V/v bo co xy d?ng KH b?o tr du?ng b? nam 2016
5868 4/5/2015 2199/UBND-NN 21/4/2015  UBND t?nh Vinh Phc  V/v c?p gi?y php trung tm st h?ch xe co gi?i du?ng b? cho Tru?ng TCN s? 11-BQP
5867 4/5/2015 1138/TTr-BQLDA3 27/4/2015  Ban 3  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh b/c KTKT v l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Nu?c Lang - t?nh Qu?ng Ngi
5866 4/5/2015 45-2015/T38(TLX) 4/5/2015  TTDN v TLX Tru?ng CCSND I  Bo co b? sung
5865 4/5/2015 1287/TTr-CQLBII 24/4/2015  C?c QLB II  T/T d? ngh? ph duy?t d? ton thu, chi ph qua ph, c?u phao nam 2015 (di?u ch?nh)
5864 4/5/2015 1292/CQLBII-ATGT 24/4/2015  C?c QLB II  V/v k?t qu? ki?m tra di?m d?u n?i t?m th?i t? du?ng nhnh vo QL49 t?i Km11+944 (P) d?a ph?n t?nh Th?a Thin Hu?
5863 4/5/2015 736/SGTVT-GT 17/4/2015  S? GTVT Bnh ?nh  V/v tnh tr?ng hu h?ng trn tuy?n Ql19 do?n Km0-Km17+256
5862 4/5/2015 073/2015/CV/THMF 24/4/2015  Cng ty CP th?c ph?m s?a TH  V/v c?p php d?ng bi?n hi?u ch? du?ng
5861 4/5/2015 631/TTr-SGTVT 27/4/2015  S? GTVT H Nam  T/T v/v phn lu?ng giao thng trn QL37B ph?c v? l? h?i Cha Long ?i Son huy?n Duy Tin
5860 4/5/2015 19/CTLT 10/4/2015  Cng ty TNHH Linh Thng  on d? ngh? c?p php thi cng c/trnh nt giao d?u n?i vo QL1A
5859 4/5/2015 124/N-CNHD 23/4/2015  Cng ty CP c?p nu?c Hong Di?u  B?n d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi BVKCHTGT B
5858 4/5/2015 36/TTr-GTVT 15/4/2015  S? GTVT Lo Cai  T/T d? ngh? ph duy?t HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 QL4D t?nh Lo Cai
5857 4/5/2015 37/TTr-GTVT 15/4/2015  S? GTVT Lo Cai  T/T d? ngh? ph duy?t HSHC c/trnh kh?c ph?c h?u qu? l?t, bo, BGT bu?c 1 QL4 t?nh Lo Cai
5856 4/5/2015 1271/TTr-CQLBII 23/4/2015  C?c QLB II  T/T v/v ph duy?t di?u ch?nh t?ng m?c d?u tu (d? ton) xy d?ng c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? n?n, m?t du?ng do?n Km689+800-Km695+350 ... t?nh Ngh? An
5855 4/5/2015 505/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/tnh XD c?u Khe Muong t?nh Qu?ng Tr?
5854 4/5/2015 504/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Khe Mn t?nh Qu?ng Tr?
5853 4/5/2015 503/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Gi Muong t?nh Qu?ng Tr?
5852 4/5/2015 502/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Tn y 3 t?nh Qu?ng Tr?
5851 4/5/2015 501/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u A Pun - Ka H?p t?nh Qu?ng Tr?
5850 4/5/2015 500/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u R ng t?nh Qu?ng Bnh
5849 4/5/2015 499/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Tr?m - Phong Nha t?nh Qu?ng Bnh
5848 4/5/2015 498/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u C?nh Toong t?nh Ngh? An
5847 4/5/2015 911/CQLBI-KHKT-QLBT 24/4/2015  C?c QLB I  V/v tri?n KH b?o tr KCHT du?ng b? nam 2016
5846 4/5/2015 1112/TTr-BQLDA 23/4/2015  Ban 3  T/T v/v ph duy?t b/c KTKT v KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Thn 2 t?nh ak Lak
5845 4/5/2015 1123/BCGS-BQLDA3 24/4/2015  Ban 3  Bo co gim st, dnh gi th?c hi?n d?u tu thng 4 nam 2015
5844 4/5/2015 497/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u X?p Kho t?nh Ngh? An
5843 4/5/2015 496/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u C i t?nh Ngh? An
5842 4/5/2015 495/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u Na cho x C?m Mu?n huy?n Qu? Phong t?nh Ngh? An
5841 4/5/2015 494/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u B?n Cam t?nh Ngh? An
5840 4/5/2015 493/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh XD c?u C?a Ro - B?c Son t?nh Ngh? An
5839 4/5/2015 1901/UBND-CNXD 27/4/2015  UBND t?nh Qu?ng Ngi  V/v d? ngh? th?a thu?n quy ho?ch cc di?m d?u n?i vo QL24C qua d?a bn t?nh Qu?ng Ngi
5838 4/5/2015 616/SGTVT-QLKCHT&ATGT 25/4/2015  S? GTVT H Nam  V/v r sot h? so qu?n l, xc d?nh ph?m vi d?t dnh cho du?ng b? d?i v?i Qu?c l? 1 do?n qua d?a ph?n t?nh H Nam.
5837 4/5/2015 62/BATGT 15/4/2015  Ban ATGT ?ng Nai  V/v ti?p t?c ki?n ngh? cc v? tr dng, m? d?i phn sch gi?a trn tuy?n QL1 d?a bn t?nh ?ng Nai
5836 4/5/2015 406/SGTVT-QLGT 25/4/2015  S? GTVT B?c K?n  V/v bo co tnh hnh thi?t h?i d?t mua ngy 23-25/3/2015 trn tuy?n QL3B t?nh B?c K?n
5835 4/5/2015 746/TTr-SGTVT 24/4/2015  S? GTVT Long An  T/T v/v XD nhu c?u KH b?o tr KCHTGT B tuy?n QL62 t?nh Long An nam 2016
5834 4/5/2015 24/CTTL 24/4/2015  Cng ty TNHH NH-KS Th?ng L?i  V/v thu phuong ti?n kinh doanh v?n t?i hnh khch b?ng xe taxi
5833 4/5/2015 1236/CQLBIV-KHKT 24/4/2015  C?c QLB IV  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u XDCT s?a ch?a l?n xen k? trung tu m?t du?ng, b? sung rnh thot nu?c d?c c?c b? QL30 t?nh ?ng Thp
5832 4/5/2015 44/SGTVT-KHTC 24/4/2015  S? GTVT Lo Cai  T/T v/v xy d?ng KH chi Qu? b?o tr du?ng b? TW nam 2015
5831 4/5/2015 99/TT-SGTVT 25/4/2015  S? GTVT Lm ?ng  T/T th?m d?nh, ph duy?t KH d?u th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng m?t du?ng Km106-Km116 v c?i t?o h? th?ng thot nu?c do?n Km91+100-Km91+300 ... QL27 t?nh Lm ?ng
5830 4/5/2015 488/TTr.BQLDA4-KTKH 27/4/2015  Ban 4  T/T xin ch?p thu?n danh sch cc nh th?u dp ?ng yu c?u v? nang l?c, kinh nghi?m d? th?c hi?n cng tc tu v?n thi?t k?, tu v?n th?m tra, TVGS thi cng XD 13 c?u treo thu?c t?nh Qu?ng Tr?, Qu?ng Bnh v Ngh? An
5829 4/5/2015 15/GM-BQLDA 4/5/2015  Ban QLDA TXD CTGT B?c Giang  GM m? th?u
5828 4/5/2015 5394/BGTVT-VP 4/5/2015  B? GTVT  V/v chuong trnh cng tc c?a Lnh d?o B? ki?m tra hi?n tru?ng v h?p ki?m di?m ti?n d? th?c hi?n m?t s? d? n trn d?a bn t?nh Thanh Ha, Ninh Bnh
5827 4/5/2015 506/GM-BQLDA4 4/5/2015  Ban 4  GM v/v d? l? m? th?u gi th?u s? 3,4,5 tu v?n kh?o st, TK BVTC v l?p d? ton -DATP2 thu?c DA T XDCT s?a ch?a v b? sung h? th?ng thot nu?c m?t du?ng ...
5826 4/5/2015 555/SGTVT-QLGT 21/4/2015  S? GTVT An Giang  V/v xc d?nh di?n tch d?t tr?ng la quy ho?ch d? n du?ng cao t?c trn d?a bn t?nh An Giang
5825 4/5/2015 387/PVCG-KT 25/4/2015  Cng ty CP BOT Php Vn - C?u Gi?  V/v d? ngh? cho php chi s? tn hi?u Camera gim st d?c tuy?n v s? d?ng du?ng ?ng HDPE hi?n c d? lu?n vp ph?c v? DA d?u tu nng c?p tuy?n du?ng Php Vn - C?u Gi? TP H N?i
5824 4/5/2015 801/TTr-CQLBI 13/4/2015  C?c QLB I  T/T ph duy?t KH l?a ch?n nh th?u c/trnh s?a ch?a hu h?ng c?c b? m?t du?ng v ch?nh trang h? th?ng ATGT do?n Km213+608-Km215+775 QL1
5823 4/5/2015 927/CQLBI-QLBTB-KHKT 25/4/2015  C?c QLB I  V/v k?t qu? s?a ch?a m?t c?u d?m b?o giao thng c?u Tin C?u Km39+410 v c?u Qu Cao Km44+300 QL10
5822 4/5/2015 178/TTr-CQLBIII 25/4/2015  C?c QLB III  T/T d? ngh? cho php chu?n b? d?u tu cc c/trnh s?a ch?a du?ng b? nam 2016 thu?c d?a bn qu?n l c?a C?c QLBIII
5821 4/5/2015 1188/CQLBIV-QLBT 22/4/2015  C?c QLB IV  V/v hon ch?nh h? th?ng tr? Km trn du?ng d?n du?ng cao t?c TP HCM - TL t?nh Ti?n Giang
5820 4/5/2015 1233/CQLBIV-QLBT 24/4/2015  C?c QLB IV  V/v bo co k?t qu? ki?m tra h?n ln v?t bnh xe trn tuy?n QL51 thu?c DA BOT XD m? r?ng QL51 do?n Bin Ha - Vung Tu
5819 4/5/2015 1229/CQLBIV-KHKT 23/4/2015  C?c QLB IV  V/v xy d?ng KH b?o tr c/trnh du?ng b? nam 2016 c?a c?c QLBIV
5818 4/5/2015 1217/CQLBIV-KHKT 23/4/2015  C?c QLB IV  T/T th?m d?nh b/c KTKT DCT xy d?ng h? th?ng quan tr?c c?u M? Thu?n Km2028+134 QL1 t?nh Vinh Long
5817 4/5/2015 1235/CQLBIV-KHKT 24/4/2015  C?c QLB IV  T/T v/v ph duy?t KH d?u th?u XDCT b? sung, s?a ch?a, khi ph?c h? th?ng thot nu?c d?c c?c b? d? c?i thi?n thot nu?c m?t m?t s? do?n Km1925+150-Km1978+530 QL1
5816 4/5/2015 247/GM-UBND 1/5/2015  UBND t?nh H Tinh  GM ki?m tra d? n c?i t?o, nng c?p QL8A
5815 4/5/2015 217/THGTVT-KHN 24/4/2015  Tru?ng THGTVT Hu?  V/v t?p hu?n nng cao nghi?p v? gio vin d?y li xe t?i Ninh Thu?n
5814 4/5/2015 1401/UBND-CN 21/4/2015  UBND t?nh Qu?ng Tr?  V/v d?i phn cch gi?a do?n di qua TP ng H v m? r?ng l? ngu?i di b? c?u ng H
5813 4/5/2015 689/SGTVT-QLGT 24/4/2015  S? GTVT B?c Giang  V/v giao qu?n l tuy?n QL17 trn d?a bn t?nh B?c Giang
5812 4/5/2015 467/SGTVT-QLKCHT 24/4/2015  S? GTVT Gia Lai  V/v xy d?ng KH b?o tr cng trnh du?ng b? nam 2016
5811 4/5/2015 411/BQLDA8-KTKH 25/4/2015  Ban 8  V/v ki?n ngh? nh th?u thi cng h?ng m?c c?i t?o nt giao gi?a QL20 (Km239+100) v du?ng t?nh l? 723 DA c?i t?o, nng c?p QL20 do?n Tr?i Mt - Lm ng t?nh Lm ?ng
5810 4/5/2015 150421.01/TCT-BCB 21/4/2015  T?ng cng ty TPT CT VN  T/T v/v d? ngh? ph duy?t phuong n t? ch?c giao thng giai do?n I d? n du?ng t cao t?c H N?i - H?i Phng do?n Km74+000-Km96+700 (d?a ph?n TP H?i Phng)
5809 4/5/2015 763/GM-BGTVT 4/5/2015  B? GTVT  GM h?p nghe bo co quy d?nh bi?n bo h?n ch? t?c d? xe luu thng trn du?ng b?
5808 4/5/2015 486/SGTVT-QLGT 25/4/2015  S? GTVT Lai Chu  V/v xy d?ng KH b?o tr cng trnh du?ng b? nam 2016
5807 4/5/2015 44/TTDN-T38 4/5/2015  TTDN v TLX Tru?ng CCSND I  B? sung tham d? t?p hu?n gio vin d?y th?c hnh li xe
5806 4/5/2015 5270/BGTVT-TC 25/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo th?m d?nh s? li?u quy?t ton ngn sch ph?n v?n vay, vi?n tr? nu?c ngoi v kinh ph C, K nam 2013
5805 4/5/2015 1496/CIPM-T 25/4/2015  T?ng Cty TPT v QLDA HTGT C?u Long  V/v bo co t?ng k?t, dnh gi chung vi?c d?u tu, qu?n l, v?n hnh du?ng cao t?c
5804 4/5/2015 45/GM-BOT-TGL 24/4/2015  Cng ty CP ?c Thnh Gia Lai  GM v/v nghi?m thu bn giao dua vo s? d?ng DA BOT do?n t? c?u 38 d?n th? x ?ng Xoi t?nh Bnh Phu?c
5803 4/5/2015 89/2015/CV-TS 24/4/2015  Cng ty CP PT T Thi Son BQP  V/v th? t?c xy d?ng, khai thc tr?m d?ng ngh? t?i Km28+200 trn tuy?n cao t?c TP HCM-TL
5802 4/5/2015 5289/BGTVT-KHT 27/4/2015  B? GTVT  V/v phn khai chi ti?t KH v?n TPCP nam 2015 cho cc d? n do PMU 6 qu?n l
5801 4/5/2015 5259/BGTVT-TC 25/4/2015  B? GTVT  V/v quy?t ton d? n hon thnh
5800 4/5/2015 5232/BGTVT-CQLXD 25/4/2015  B? GTVT  K?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua cng trnh vo s? d?ng DA T XDCT khi ph?c, c?i t?o QL20 ...
5799 4/5/2015 5266/BGTVT-TC 25/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo chuy?n s? du d? ton, du t?m ?ng ngn sch nh nu?c nam 2014 sang nam 2015
5798 4/5/2015 5267/BGTVT-KCHT 25/4/2015  B? GTVT  V/v quy ho?ch cc di?m d?u n?i vo QL N1 t?nh An Giang
5797 4/5/2015 45/C-BGTVT 25/4/2015  B? GTVT  Cng di?n v/v kh?n truong thi cng hon thi?n cc h?ng m?c cn t?n t?i c?a QL6 do?n Xun Mai - Ha Bnh DA XD du?ng Ha L?c - Ha Bnh...
5796 4/5/2015 5247/BGTVT-CQLXD 25/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng DA nng c?p, m? r?ng QL1A do?n Di?n Chu - Qun Hnh v Qun Hnh - Qun Bnh t?nh Ngh? An
5795 4/5/2015 5248/BGTVT-CQLXD 25/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua cng trnh vo khai thc s? d?ng d? n T XDCT c?i t?o, m? r?ng QL1 do?n qua th? tr?n Hong Mai v th? tr?n C?u Git t?nh Ngh? An
5794 4/5/2015 5246/BGTVT-CQLXD 25/4/2015  B? GTVT `  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng h?ng m?c c?u vu?t thu?c Ti?u DA nt giao gi?a du?ng s?t B?c Nam v?i QL1A t?nh Ninh Bnh
5793 4/5/2015 5200/BGTVT-CQLXD 24/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng ti?u DA nt giao gi?a du?ng s?t B?c Nam v?i QL1A t?nh Ngh? An
5792 4/5/2015 242/VP 24/4/2015  Van phng UB ATGT QG  Bo co nhanh tnh hnh TTATGT thng 4 v 4 thng d?u nam 2015
5791 4/5/2015 144/UBATGTQG 21/4/2015  UB ATGT QG  V/v thng bo du?ng dy nng d?m b?o TTATGT d?p 30/4-01/5
5790 4/5/2015 5199/BGTVT-CQLXD 24/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng DATP 1 nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Km517+950-Km556+00 thu?c DA nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Nam tuy?n trnh TP H Tinh - K? Anh (Vung ng) t?nh H Tinh
5789 4/5/2015 5198/BGTVT-CQLXD 24/4/2015  B? GTVT  V/v thng bo k?t qu? ki?m tra cng tc nghi?m thu dua vo khai thc s? d?ng DATP2 nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Km556+00-Km589+600 thu?c DA nng c?p, m? r?ng QL1 do?n Nam tuy?n trnh TP H Tinh - K? Anh (Vung ng) t?nh H Tinh
5788 4/5/2015 5207/BGTVT-TC 24/4/2015  B? GTVT  V/v kinh ph h? tr? ho?t d?ng Thanh tra, ki?m tra chuyn ngnh nam 2015
5787 4/5/2015 3658/UBND-CN 22/4/2015  UBND t?nh Thanh Ha  V/v xy d?ng c?p bch c?u dn sinh thu?c d? n T XD c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?, t?nh Thanh Ha
5786 4/5/2015 1450/Q-BGTVT 23/4/2015  B? GTVT  Q v/v cng b? k?t qu? th?c hi?n c?a Nh th?u xy l?p tham gia cc d? n XDGT s? d?ng ngu?n v?n ngn sch Nh nu?c do B? tru?ng B? GTVT quy?t d?nh d?u tu
5785 4/5/2015 5274/BGTVT-KCHTGT 25/4/2015  B? GTVT  V/v ki?m tra cng tc b?o tr s?a ch?a QL18 do?n Km0-Km20 d?a ph?n t?nh B?c Ninh
5784 4/5/2015 1654/UBND-KTN 22/4/2015  UBND t?nh Ninh Thu?n  V/v r sot danh sch c?u dn sinh thu?c d? n xy d?ng c?u dn sinh d?m b?o ATGT vng dn t?c thi?u s?
5783 4/5/2015 1438/Q-BGTVT 23/4/2015  B? GTVT  Q ban hnh Ch? d?n t?m th?i v? k? thu?t thi cng v nghi?m thu l?p v?t li?u Rhinophalt trong cng tc b?o tr m?t du?ng b tng nh?a
5782 4/5/2015 1463/Q-BGTVT 24/4/2015  B? GTVT  Q v/v giao qu?n l khai thc v b?o tr do?n Km181+568-Km182+300 du?ng Php Vn - C?u Gi? thu?c d?a ph?n TP H N?i
5781 4/5/2015 1477/Q-BGTVT 25/4/2015  B? GTVT  Q thanh tra vi?c ch?p hnh quy d?nh php lu?t v? cng tc b?o tr cng trnh du?ng b? QL6 do?n Ha Bnh - i?n Bin
5780 4/5/2015 1451/Q-BGTVT 23/4/2015  B? GTVT  Q v/v ph duy?t ph duy?t v n?i dung dm phn h?p d?ng DA T XDCT c?i t?o, nng c?p QL10 do?n t? c?u Qun Toan d?n c?u Nghn TP H?i Phng
5779 4/5/2015 5375/BGTVT-TCCB 27/4/2015  B? GTVT  V/v gi?y php li xe qu?c t?
5778 4/5/2015 1465/CIPM-T 23/4/2015  T?ng cty TPT v QLDAHTGT C?u Long  V/v tri?n khai h? th?ng thu ph khng d?ng trn du?ng cao t?c TP HCM-TL
5777 4/5/2015 239/NAN-HT 23/4/2015  Chi nhnh Viettel Ngh? An  on d? ngh? XDCT thi?t y?u trong ph?m vi BVKCHTGT B
5776 4/5/2015 178/BDCC-KTTT 21/4/2015  T?ng cng ty XD B?ch ?ng -CTCP  V/v xin du?c tham gia thi cng, nng c?p QL6 do?n M?c Chu - Son La